Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.power comunicació grup 2

288 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1.power comunicació grup 2

 1. 1. 1 . INTRODUCCIÓ. 2 . LA COMUNICACIÓ. • Comunicació verbal, no verbal i paraverbal • Comunicació agressiva, passiva o assertiva • Barreres en la comunicació 3 . EL TREBALL EN EQUIP La comunicació humana i empresarial
 2. 2. Introducció  Activitat 1: Fer i rebre un regal.  Comunicar-se és com donar i rebre un regal. LI AGRADARÀ? ÉS UN REGAL SINCER? El regal pot estar més o menys cuidat El regal pot tenir més o menys en compte la persona que el rebrà El regal pot estar millor o pitjor embolicat
 3. 3. Funcions i finalitats de la comunicació  Els regals poden servir per a varies coses:  Per quedar bé  Explicar un sentiment  Relacionar-nos  Fer content a algú... Així doncs
 4. 4. Funcions i finalitats de la comunicació INFORMAR RELACIONAR-SE I INTEGRAR-SE TENIR OCI TREBALLAR EN EQUIP
 5. 5. Elements de la comunicació  emissor: qui origina la comunicació.  receptor: qui rep i interpreta la informació transmesa per l’emissor.  missatge: informació que es vol transmetre.  codi: sistema de signes i regles per xifrar o desxifrar el missatge que ha de ser compartit per l’emissor i el receptor. Els codis segons el seu origen poden ser naturals o artificials.  canal: mitjà físic o via a través de la qual circula el missatge des de l’origen fins a la destinació.  context: conjunt de circumstàncies extralingüístiques en què es produeix la comunicació i que condicionen la recepció del missatge.  coneixement: aprenentatge previ, condiciona la predisposició dels agents.  interferències: barreres o dificultats que perjudiquen l’entesa. Emissor ReceptorMissatge codificació descodificació retroalimentació canal coneixement coneixement interferències interferències Context
 6. 6. Elements de la comunicació. Simplificació  Activitat 2: Història traspassada.  Comunicar-se no sempre és senzill. Cal tenir en compte molts elements.
 7. 7. Emissor i receptor. Tipus de comunicació Agressiva • Impositiva, interromp als demés. • Mirada fixa, gestos amenaçant, postura intimidant, volum elevat. • CREA TENSIÓ I NO RESOL ELS CONFLICTES Passiva • Vacil·lant i amb veu entretallada • Defuig la mirada, moviments nerviosos, postura recollida, volum baix. • NO DEFENSA ELS SEUS DRETS, PERD OPORTUNITATS, CREA CONFLICTES. Assertiva • Directa i ferma • Contacte ocular directe i relaxat, gestos ferms, postura relaxada, veu sense vacil·lar. • DEFENSA ELS SEUS DRETS, ESTABLEIX RELACIONS POSITIVES, RESOL CONFLICTES.  Activitat 3: Dir el mateix de diferents maneres.  Podem triar com diem les coses  Depenent de com les diem, obtindrem un efecte o un altre.. http://ww w.youtub e.com/w atch?v=B dyVCvr8 1UA
 8. 8. ASSERTIVITAT TO DE VEU ADEQUAT TENIR EN COMPTE A L’ALTRE PERSONA PENSAR QUE TOTS TENIM DRETS (I DEURES) SER SINCER, DIR EL QUE UN PENSA SER CLAR, NO DONAR VOLTES SOBRE UN MATEIX ASPECTE POSAR-SE EN LA PELL DE L’ALTRE SER ORDENAT EN L’EXPLICACIÓ Exemple
 9. 9. COMUNICACIÓ ORAL-ESCRITA  Activitat 4: Missatge oral, missatge escrit.  El missatge oral és més ràpid i podem dir més coses.  El missatge escrit és més lent però dura més, ja que sempre podem tornar-ho a llegir.  Activitat 5: Ordenar un missatge.  Per a poder-nos entendre hem d’ordenar les idees. Hem de pensar i reflexionar amb anterioritat.
 10. 10. Context ESPAI TEMPS Quan és el millor moment? Un espai agradable, amb llum L’embolcall del regal fa que ens sigui més desitjable. El context de la comunicació també és determinant
 11. 11. Interferències. Barreres en la comunicació Per a que un regal arribi correctament al seu destinatari cal tenir en compte les possibles dificultats del camí. Personals. Emocions humanes Per a que un missatge arribi correctament al seu destinatari (i viceversa) cal tenir en compte les possibles dificultats del camí. Físiques. Coneixent a les persones. Triant els llocs i moments. Males interpretacions Preguntant si s’ha entès el missatge
 12. 12. Barreres comunicatives. Exemples Rumors Afany de protagonisme Llenguatge críptic Falta d’informació  Activitat 6: El rumor.  Hem de ser rigorosos.  Hem de separar l’àmbit personal del professional Poca professionalitat No fer suposicions, parlar d’allò que coneixem. Saber quina és la posició que ha d’ocupar cadascú Simplificar el llenguatge Separar l’àmbit personal del professional Tenim el dret i el deure de conèixer la informació. No escoltar Prestar atenció, fixar-se amb la idea principal. Escolta activa
 13. 13. Escolta activa • Escoltar amb tranquil·litat, convidar a tenir temps per escoltar. • Mostrar empatia: donar suport al que parla (no implica posicionar-se a favor ni en contra). • Discernir: ser capaç d’entendre el missatge principal i determinar els detalls importants. • Avaluar: prendre decisions basades en la informació proporcionada (no en base a allò previ). Treballar l’escolta activa Sentir no és el mateix que escoltar. 1 • No prestar atenció 2 • No deixar finalitzar a l’interlocutor la seva exposició 3 • Evaluar el missatge que s’està rebent en comptes de captar el punt de vista de l’interlocutor. 4 • Escoltar de forma parcial, atenent tan sols a detalls o paraules concretes.
 14. 14. Comunicació Verbal • Quin és l’objectiu de la comunicació? Qui són els destinataris? Quines son les seves limitacions? 1. Analitzar la situació • Cal: recopilar i ordenar les idees que es desitgen transmetre seguint un ordre cronològic i temàtic, formular idees en un llenguatge adequat i preveure, si cal, altres suports com diapositives. 2. Preparar el missatge • Cal controlar el ritme, el volum, la dicció, els gestos, la presentació física i, sobretot, la comunicació no verbal. 3. Formular el missatge  Activitat 7: El petit debat.  Depenent del bon ús que fem de la comunicació aconseguirem millors o pitjors resultats. Comunicació oral
 15. 15. Comunicació no verbal  Activitat 8: Reconèixer el llenguatge no verbal.  Allò que no diem a vegades és el més aclaridor.
 16. 16. Els humans ens servim de diferents llenguatges, complementar is entre sí, per a comunicar-nos i expressar amb major precisió el que volem dir. Una d’aquestes formes de llenguatge es denomina… Comunicació no verbal Comunicació no verbal
 17. 17. Quan parlem amb algú nomes una petita part de la informació que obtenim procedeix de les seves paraules. Tot comunica: la modulació de la veu, els gestos de les mans i la cara, la postura del cos, les distàncies... Entre un 60 i un 70% del que comuniquem ho fem a través del llenguatge no verbal. El LnV és en part innat, en part après. Conèixer el LnV ens fa més hàbils en la comunicació (intel·ligència emocional) Comunicació no verbal
 18. 18. • Posició dels braços (creuats al davant o al darrere, caiguts) • Posició de les cames (creuades, obertes, estirades) • Posició dels peus • Posició del cap (aixecat, inclinat) • Posició de les mans (ocupades, lliures, en contacte amb el cos) La postura corporal
 19. 19. Els gestos són moviments de les mans i el rostre amb el qual expressem estats d’ànim Es classifiquen en innats i adquirits. Els innats els compartim tots els humans, sense que intervingui la cultura. Els adquirits els aprenem a través de la imitació de les persones Els gestos
 20. 20. Són gestos transculturals que responen habitualment a l’expressió d’estats d’ànim Gestos innats
 21. 21. Canvien d’una cultura a una altra i el seu ús depén de la situació comunicativa, formal o informal, en la qual ens trobem Gestos adquirits
 22. 22. Les emocions bàsiques tenen una expressió facial universal, que es manifesta de forma similar arreu del món. Aquestes emocions són l’alegria, la pena, el fàstic, la por, la ira i la sorpresa. Estudi transcultural: membres d’una cultura primitiva de Nova Guinea coincideixen a l’hora d’identificar emocions a través de les expressions de rostres d’una altra cultura. Paul Ekman Expressió facial
 23. 23. FÀSTIC Lleugera contracció del múscul que arronsa el nas i acluca els ulls. El gest del nas arronsat és simultani a de l’elevació del llavi superior IRA Mirada fixa, ulls lleugerament tancats, celles juntes i inclinades, boca tancada amb tensió
 24. 24. TRISTESA Cauen les parpelles i s’angulen les celles cap a dalt. Els llavis s’estiren horitzontalment. ALEGRIA Contracció del múscul cigomàtic (que va del pòmul al llavi superior) i de l’orbicular (que envolta l’ull). Les galtes s’aixequen i apareixen “potes de gall”
 25. 25. SORPRESA Les parpelles superiors pujen. La mandíbula cau. POR Parpelles aixecades al màxim. Les celles aixecades s’ajunten. La boca s’obre i els llavis s’estiren.
 26. 26.  La dilatació de les pupil·les és un indicador d’interès i atractiu. Quan més favorable és l’actitud de la pesona, major serà la dilatació pupilar.  El nombre de cops que es parpelleja per minut està relacionat amb el grau de nerviosisme  Evitar la mirada d’altres redueix la credibilitat de l’emisor La mirada
 27. 27.  El somriure s’utilitza generalment per expressar simpatia i alegria.  Atreu el somriure dels altres i és una forma de relaxar la tensió  Però el somriure també pot expressar ansietat, inseguretat i hostilitat amagada El somriure
 28. 28. FALSA AMORTIDA BURLONA
 29. 29. DE MENYSPREU TRISTA SINCERA TEMEROSA
 30. 30. Llenguatge paraverbal Són les entonacions de la veu, la velocitat amb que parlem i les pauses. Usos: Per indicar un sentit irònic o no convencional d’una paraula. Per remarcar la importància d’un concepte. exemple 2
 31. 31. EL TREBALL EN EQUIP Potencialitats individuals Intercooperació Treball per un bé comú Corresponsabilitat Tenen cabuda Limitacions individuals Enveges professionals Mala praxis Dissolució de la responsabilitat No hi tenen cabuda  Activitat 9: Castells de peces  Per fer un bon treball en equip cal que tots sumem.

×