Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Isi Kandungan                          Muka Surat1.0  Pengenalan                ...
1.0  Pengenalan1.1   Penilaian    Penilaian adalah konsep yang digunakan dalam pelbagai bidang untuk membolehkanses...
1.2 Jadual Penentuan Ujian (JPU) dan Kepentingannya    Menurut Kubiszyn dan Borich, JPU ( Test Specification Table ) ad...
1.3 Skema Pemarkahan    Pada umumnya, dalam sesuatu ujian atau peperiksaan, seseorang penggubal soalan atauguru diminta...
b) Skema Pemarkahan Analitik    Pemarkahan cara ini merujuk kepada pemarkahan jawapan berbentuk esei secaraterperinci y...
6
2.2  Pengiraan Markah   (a)  Purata Markah Bagi Markah Bahagian A                    JumlahMark a...
2.3 Indeks Kesukaran Item        Indeks Kesukaran Item (item difficulty index, p) dapat menunjukkan araskesukaran ...
(b) Item Subjektif                 Markah Purata = Jumlah Markah diperolehi ÷ Jumlah Pelajar       ...
Mengikut (Wood,1960), bagi ujian aneka pilihan ,indeks kesukaran mengambarkan peratusanmurid yang menjawab sesuatu item de...
8           7          0.583      Sederhana sukar     9           5        ...
2.4   Indeks Diskriminasi    Indeks Diskriminasi adalah bertujuan untuk membezakan calon-calon daripada kumpulancerda...
Nilai (d)    Pengkelasan Item          0.00 – 0.10     Tidak baik          0.11 – 0.20    ...
(d) = (RU – RL) Item /                    Nilai Indeks           (1/2 T (L+U)       ...
2.5  Jadual Indeks Kesukaran Item dan Indeks Diskriminasi Item Serta Komen.BAHAGIAN A    INDEKS      INDEKS / I...
Item ini baik kerana mampu          dijawab oleh murid berprestasi8  0.583  0.66  rendah dan berprestasi tin...
berbanding  murid  berprestasi                             rendah.            ...
18
19
20
3.1 Komen dan Ulasan Keputusan    Pekali Korelasi Linear Pearson (rxy) di antara Ujian 1 dan Ujian 2 berdasarkan indeks...
RUJUKANAzizi Ahmad , Mohd Isha Awang. ( 2007 ). HBEF3203 Pengukuran dan   penilaian dalam pendidikan . OUM : Kuala Lumpu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Final version 1 penilaian dan pengukuran

3,043 views

Published on

 • Be the first to comment

Final version 1 penilaian dan pengukuran

 1. 1. Isi Kandungan Muka Surat1.0 Pengenalan 1 1.1 Penilaian 2 1.2 Jadual Penentuan Ujian (JPU) 3 1.3 Skema Pemarkahan 42.0 Keputusan Ujian 5 2.1Jadual Keputusan Ujian 1 dan Analisis 5 2.2 Pengiraan Markah 7 2.3 Indeks Kesukaran Item 8 2.4 Indeks Diskriminasi 12 2.5 Jadual Indeks Kesukaran Item dan Indeks Diskriminasi Item Serta Komen 153.0 Jadual Keputusan Ujian 2 dan Analisis 17 3.1 Komen dan Ulasan Keputusan 214.0 Rumusan 21RujukanLampiran (a) Bahagian Sukatan Pelajaran yang dipilih (b) JPU (c) Kertas Soalan (d) Skema Pemarkahan (e) Sampel jawapan bagi tiga pelajar yang sama bagi ujian kali pertama dan kali kedua 1
 2. 2. 1.0 Pengenalan1.1 Penilaian Penilaian adalah konsep yang digunakan dalam pelbagai bidang untuk membolehkanseseorang itu membuat anggaran dan merupakan satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepattentang sesuatu perkara. Menurut Gay ( 1985 ), penilaian ialah satu proses yang sistematiksemasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yangditetapkan itu telah tercapai. Dalam konteks pendidikan, penilaian ialah suatu sistem yang meliputi aktivitimengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, untuk membuatanalisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Selain itu penilaiandalam pendidikan juga mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan hasilprogram pengajian berbanding matlamat asalnya. Penilaian dapat dibuat dengan menggunakanmaklumat yang berbentuk kuantitatif, kualitatif atau kedua-duanya sekali. Terdapat tiga proses utama dalam penilaian, iaitu menentukan ukuran, menganalisisukuran dan menyatakan nilai atau interprestasi ukuran. Penilaian dapat dilaksanakan dalam limaperingkat, iaitu persediaan ujian, pentadbiran ujian, pemeriksaan jawapan ujian, analisis ukurandan interprestasi dan tindakan susulan. Untuk menyempurnakan tugasan ini, saya telah memilih Mata Pelajaran MatematikTahun Enam sesuai dengan pengkhususan saya di mana item-item meliputi semua topik dalamSukatan Pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) SK (2003) seperti yang tercatatdalam Jadual Penentuan Ujian yang dikepilkan. Satu set soalan telah disediakan yang terbahagikepada dua bahagian iaitu Bahagian A yang mengandungi 20 item objektif yakni menyumbang60 peratus markah manakala Bahagian B mengandungi 10 item subjektif membawa kepada 40peratus markah. Item-item telah ini diuji kepada 12 orang murid Tahun Enam di SK PasirTengah, Lundu yang bakal menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) pada bulanSeptember nanti. Ujian ini telah dijalankan dalam tempoh masa satu jam dan dilaksanakansebanyak dua kali iaitu pada 11 Hb. Jun 2012 (UJIAN 1) dan 24 Hb. Jun 2012 (UJIAN 2). 2
 3. 3. 1.2 Jadual Penentuan Ujian (JPU) dan Kepentingannya Menurut Kubiszyn dan Borich, JPU ( Test Specification Table ) adalah carta dua –halayang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. Lajur carta menyenaraikanobjektif-objektif pengajaran, sementara baris carta pula menyenaraikan konsep-konsep utamayang diajar dan ingin diukur. Dengan ini jadual penentuan ujian ( JPU ) boleh menjadi panduankepada guru tentang sukatan pelajaran yang perlu diajar dan objektif pengajaran yang perludicapai. Dari segi pembinaan item ujian pula, jadual penentuan ujian akan menjadi panduankepada guru supaya item-item yang dibina merangkumi semua kandungan pengajaran daripadaawal hingga akhir. Manakala menurut Haladyna (1977), konsep pencapaian boleh dipecahkan kepadapengetahuan dan kemahiran. Ujian ke atas pengetahuan seseorang individu hendaklahberlandaskan pengetahuan serta kefahaman mengenai fakta, konsep dan prinsip. Ujian terhadapkemahiran hendaklah berasaskan kepada aplikasi pengetahuan terhadap masalah dan keadaan. Penggubalan sesuatu kertas ujian perlu mengikut spesifikasi ujian yang ditetapkan. Selainitu penggubalan juga perlu mengikuti pelbagai, termasuk penyediaan jadual penentuan ujian (JPU ), pembinaan item ujian, membuat ujian rintis dan memurnikan item ujian. Namun begitu,item-item ujian hendaklah dinilai oleh pakar mata pelajaran yang berkaitan untuk memastikankualiti item ujian dari segi kebolehanpercayaan, kesahan dan pengukuran yang adil, demikianmenurut pandangan Hale ( 1980 ). Jadual Penentuan Ujian disediakan untuk membantu penggubal kertas ujian dan pembinaitem. Antara kepentingan Jadual Penentuan Ujian ialah seperti berikut:a) kertas ujian dapat digubal dan ditadbir secara sistematikb) kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjaminc) taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbangd) ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajarane) aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun, walaupun item dibina oleh pembina lain. 3
 4. 4. 1.3 Skema Pemarkahan Pada umumnya, dalam sesuatu ujian atau peperiksaan, seseorang penggubal soalan atauguru diminta menyediakan skema pemarkahan sebagai panduan semasa memeriksa skripjawapan. Ini bermakna skema pemarkahan ini perlu disediakan guru lebih awal untuk membantuguru mengenal pasti soalan yang tidak sesuai, yang perlu diperbaiki atau dibuang. Terdapat tiga aspek yang perlu diberi perhatian oleh guru atau penggubal soalan semasamenyediakan skema pemarkahan bagi rujukan memeriksa jawapan ialah:a) kandungan – mencakupi maklumat atau pengetahuan yang berkaitanb) pengelolaan – aspek penggunaan bahasa yang lancar, tepat dan matangc) proses – aspek ketepatan, munasabah, komprehensif, konsisten, keaslian dan daya kreatifmenjawab. Secara umumnya skema pemarkahan boleh disediakan dalam dua cara, iaitu:a) Skema Pemarkahan Holistik Skema jenis ini ialah sebagai panduan untuk memberi markah kepada jawapan murid.Skema ini sesuai bagi pemarkahan soalan berbentuk esei yang markahnya diberi berdasarkanimpresi. Pemarkahan holistik memerlukan pemeriksa membaca jawapan secara keseluruhan dankemudian mengelas pencapaian mengikut kelompok pencapaian sebelum menganggar markahkeseluruhan bagi sesuatu soalan. Murid bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyelewengdaripada kehendak soalan. Pemeriksa pula perlu banyak pengalaman dan menguasai matapelajaran yang berkaitan. Kelebihan skema pemarkahan secara holistik ialah pemeriksaan lebih cepat. Namunbegitu, pemarkahan cara ini dianggap kurang objektif. Lantaran itu ketua pemeriksa akanmemberikan panduan memeriksan jawapan murid. 4
 5. 5. b) Skema Pemarkahan Analitik Pemarkahan cara ini merujuk kepada pemarkahan jawapan berbentuk esei secaraterperinci yakni markah diberi berdasarkan kriteria yang lebih terperinci. Misalnya, penentuanpemberatan jawapan, banyaknya fakta dan kualiti hujah yang diberikan akan dipertimbangkanuntuk diberikan markah penuh. Agihan markah adalah berdasarkan aspek-aspek seperti isi, fakta,persembahan dan bahasa. Pemarkahan analitik adalah lebih objektif kerana skemanya lebih terperinci, tetapimengambil masa yang lama terutamanya jika bilangan calon terlalu ramai.2.0 Keputusan Ujian2.1 Jadual Keputusan Ujian (UJIAN 1) dan Analisis Ujian bagi tujuan tugasan ini telah dijalankan untuk kelas Tahun Enam pada 11 Hb. Jun2012. Ujian ini mengambil masa selama satu jam. Setelah memeriksa jawapan pelajar, langkahyang berikutnya dalam tugasan ini ialah mencatat markah yang diperolehi oleh murid, mengiramarkah purata bagi kedua-dua Bahagian A dan Bahagian B serta jumlah markah, mengira indeksdiskriminasi bagi setiap item dalam Bahagian A, membuat perbandingan indeks kesukaransetiap item dengan item yang terdapat dalam Jadual Penentuan Ujian dan membuat ulasan bagiperbandingan tersebut. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 2.2 Pengiraan Markah (a) Purata Markah Bagi Markah Bahagian A JumlahMark ah Markah Purata = JumlahPela jar 21 30 12 24 45 27 45 36 18 48 33 24 = 12 363 = 12 = 30.25 (b) Purata Markah Bagi Markah Bahagian B JumlahMark ah Markah Purata = JumlahPela jar 8 22 6 22 32 24 22 20 10 32 28 8 = 12 234 = 12 = 19.50 (c) Jumlah Markah Pelajar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Jumlah Markah 29 52 18 46 78 51 73 56 28 80 60 32 597 (d) Purata Jumlah Markah 597 = 30.25 + 19.50 atau = 12 = 49.75 = 49.75 7
 8. 8. 2.3 Indeks Kesukaran Item Indeks Kesukaran Item (item difficulty index, p) dapat menunjukkan araskesukaran sesuatu item.Iaitu sama ada item tersebut berada pada aras terlalusukar,sukar,sederhana sukar ,mudah atau terlalu mudah.Ia juga dapat menjelaskan kualiti sesuatuitem ujian.Indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon yang memberi jawapanbetul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui IndeksKesukaran Item (p).Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama adasesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab. Bagi ujian yang berbentuksoalan aneka pilihan, indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon yangmemberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut.Pengiraannyaa adalah seperti persamaan berikut :Contoh Pengiraan Indeks Kesukaran Item (p);(a) Item Objektif Satu item dapat dijawab oleh 5 orang pelajar daripada sejumlah 12 orang orang pelajaryang menjawab soalan tersebut. Cari nilai p . 5 = 12 = 0.416 8
 9. 9. (b) Item Subjektif Markah Purata = Jumlah Markah diperolehi ÷ Jumlah Pelajar Julat Markah Penuh = (Markah Penuh 1 Item 0) MarkahPura ta p= JulatMarka hPenuh Contoh: 40 markah daripada 48 markah dapat diperolehi oleh 12 orang murid. Markah penuhuntuk satu item ialah 4. Nilai p ialah ; 40 Markah Purata = = 3.333 12 Julat Markah Penuh = 4-0 = 4 3 . 333 p= 4 = 0.833 Nilai p ialah antara 0.00 hingga 1.00.Jika nilai p akan menjadi 0 maka (soalan amatsukar) atau item yang sukar mempunyai nilai p yang rendah.Oleh itu,item yang sukarmempunyai nilai p yang rendah dan sebaliknya item yang mudah mempunyai nilai p yangtinggi,seperti yang ditunjukkan di bawah. 9
 10. 10. Mengikut (Wood,1960), bagi ujian aneka pilihan ,indeks kesukaran mengambarkan peratusanmurid yang menjawab sesuatu item dengan betul.Lebih tinggi peratusan murid yang menjawabsesuatu item dengan betul,lebih mudah item tersebut.Sebagai panduan ,aras kesukaran itemdapat ditafsirkan mengikut nilai p seperti yang ditunjukan di bawah. Nilai ( p ) Pengkelasan Item 0.00 – 0.20 Terlalu sukar 0.21 – 0.40 Sukar 0.41 – 0.60 Sederhana sukar 0.61 – 0.80 Mudah 0.81 – 1.00 Terlalu mudah Jadual 1.2 : Jadual Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma, pembina soalan perlu ingat bahawasoalan yang terlalu mudah (p>0.85) atau yang terlalu sukar (p<0.15)tidak akan dapat memberimaklumat psikometrik ( ukuran psikologi ) yang bermakna. Ini adalah disebabkan, soalan yangterlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua murid, sementara soalan yang terlalusukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua murid. Justeru, soalan – soalan ini tidak dapatmembezakan murid yang lebih rendah keupayaannya dengan murid yang tinggi keupayaannya. Jumlah jawapan Nilai indeks Item / soalan Pengkelasan item betul kesukaran 1 5 0.416 Sederhana sukar 2 7 0.583 Sederhana sukar 3 9 0.750 Mudah 4 4 0.333 sukar 5 6 0.500 Sederhana sukar 6 5 0.416 Sederhana sukar 7 5 0.416 Sederhana sukar 10
 11. 11. 8 7 0.583 Sederhana sukar 9 5 0.416 Sederhana sukar 10 6 0.500 Sederhana sukar 11 4 0.333 Sukar 12 6 0.500 Sederhana sukar 13 7 0.583 Sederhana sukar 14 6 0.500 Sederhana sukar 15 8 0.666 Mudah 16 8 0.666 Mudah 17 3 0.250 Sukar 18 7 0.583 Sederhana sukar 19 6 0.500 Sederhana sukar 20 8 0.666 MudahJadual 1.3 : Jadual Pengkelasan Indeks Kesukaran Item BAHAGIAN A ( Soalan objektif ) Jumlah markah Nilai indeks Item / soalan Pengkelasan item diperolehi kesukaran 1 40 0.833 Terlalu mudah 2 20 0.416 Sederhana sukar 3 36 0.750 Mudah 4 28 0.583 Sederhana Sukar 5 16 0.333 Sukar 6 34 0.708 Mudah 7 4 0.083 Terlalu Sukar 8 14 0.291 Sukar 9 20 0.416 Sederhana Sukar 10 30 0.625 MudahJadual 1.4 : Jadual Pengkelasan Indeks Kesukaran Item BAHAGIAN B ( Soalam subjektif ) 11
 12. 12. 2.4 Indeks Diskriminasi Indeks Diskriminasi adalah bertujuan untuk membezakan calon-calon daripada kumpulancerdas dengan kumpulan lambat. Sesuatu item/soalan yang baik akan dapat mendiskriminasikanantara keupayaan rendah dan yang tinggi. Indeks Diskriminasi boleh dikira melalui langkah-langkah Mehran & Lehmann(1991) seperti berikut:i ) Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan,iaitu ( 25 % terdiri daripada 3 orang murid berpencapaian rendah ),( 50 % terdiri daripada 6 orang murid berpencapaian antara terendah dan tertinggi ) dan (25 % terdiri daripada 3 orang murid berpencapaian tertinggi).Ii ) Mengira bilangan murid yang menjawab dengan betul di kalangan murid berpencapaianrendah (RL – Right Lower), bilangan murid yang menjawab dengan betul di kalangan muridberpencapaian tinggi(RU – Right Upper) dan jumlah murid berpencapaian rendah dan tinggi (T(L + U) – Total).Iii )Indeks Diskriminasi boleh dikira dengan membahagikan perbezaan (RU – RL) denganseparuh T(L + U) seperti berikut: (RU – RL) Indeks Didskriminasi ( d ) =_________________ ( ½ T (L + U)) Dimana, T(L + U)= Jumlah murid pencapaian rendah dan tinggi Ru = Bilangan murid pencapaian tinggi yang menjawab betul ( 25% daripada jumlah murid) RL = Bilangan murid pencapaian rendah yang jawab betul ( 25% daripada jumlah murid ) 12
 13. 13. Nilai (d) Pengkelasan Item 0.00 – 0.10 Tidak baik 0.11 – 0.20 Kurang baik 0.21 – 0.30 Sederhana baik 0.31 – 0.40 Baik 0.41 – 1.00 Sangat baik Jadual 1.5 : Jadual Aras Diskriminasi dan Pengkelasan Item Indeks diskriminasi boleh bernilai antara -1.00 hingga 1.00. Indeks diskriminasi hampirkepada 1.00 bermakna soalan tersebut adalah baik untuk Penilaian Rujukan Norma ( PRN)kerana ia dapat membezakan murid yang berpencapaian tinggi dengan murid yangberpencapaian lemah. Bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi positif menghampiri 0.0, soalan-soalanini dikatakan tidak sesuai untuk PRN kerana ia tidak berupaya membezakan murid pandaidengan murid lemah. Akhirnya, bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi negatif yangmenghampiri -1.00, dikatakan tidak baik untuk PRN kerana ia secara songsang membezakanmurid pandai daripada murid lemah, iaitu lebih ramai murid lemah dapat menjawab soalan-soalan ini dengan betul berbanding murid pandai. 13
 14. 14. (d) = (RU – RL) Item / Nilai Indeks (1/2 T (L+U) Pengkelasan Item soalan Diskriminasi Item (3–0) 1 1.00 Sangat baik 3 (3–0) 2 1.00 Sangat baik 3 (3–0) 3 1.00 Sangat baik 3 (0–2) 4 - 0.66 Tidak baik 3 (2–0) 5 0.66 Sangat baik 3 (2–0) 6 0.66 Sangat baik 3 (2–2) 7 0.00 Tidak baik 3 (2–0) 8 0.66 Sangat baik 3 (2–0) 9 0.66 Sangat baik 3 (2–0) 10 0.66 Sangat baik 3 (2–1) 11 0.33 Baik 3 (2–2) 12 0.00 Tidak Baik 3 (2–1) 13 0.33 Baik 3 (2–1) 14 0.33 Baik 3 (3–0) 15 1.00 Sangat Baik 3 (2–1) 16 0.33 Baik 3 (0–1) 17 - 0.33 Tidak Baik 3 (3–0) 18 1.00 Sangat Baik 3 (3–1) 19 0.66 Sangat Baik 3 (3–2) 20 0.33 Baik 3Jadual 1.6 : Jadual Pengkelasan Indeks Diskriminasi Item BAHAGIAN A ( Soalan objektif ) 14
 15. 15. 2.5 Jadual Indeks Kesukaran Item dan Indeks Diskriminasi Item Serta Komen.BAHAGIAN A INDEKS INDEKS / ITEM KESUKARAN DISKRIMINASI KOMEN DAN ULASAN ITEM ITEM Item ini sangat baik kerana murid berprestasi rendah dapat menjawab dengan baik. Ini 1 0.416 1.00 bermakna item ini boleh disimpan dan diguna semula. Item ini sangat baik untuk diuji kerana murid berprestasi tinggi dan murid berprestasi rendah 2 0.583 1.00 dapat menjawab dengan baik. Ini bermakna item ini boleh disimpan dan diguna semula. Item ini sangat baik untuk diuji kerana murid berprestasi tinggi dan murid berprestasi rendah 3 0.750 1.00 dapat menjawab dengan baik. Ini bermakna item ini boleh disimpan dan diguna semula. Kurang baik untuk ditadbir kerana murid berprestasi tinggi tidak dapat menjawab dengan baik. - 0.66 Oleh itu item ini perlu digugurkan 4 0.333 dan digantikan dengan item yang lain. Item ini baik kerana mampu dijawab oleh murid berprestasi 0.500 0.66 5 rendah dan berprestasi tinggi. Item ini baik kerana mampu 0.66 dijawab oleh murid berprestasi 6 0.416 rendah dan berprestasi tinggi. Item ini tidak baik untuk ditadbir kerana murid berprestasi tinggi dan murid berprestasi rendah 7 0.416 0.00 gagal menjawab dengan betul. Item ini perlu dibuang atau disemak semula. 15
 16. 16. Item ini baik kerana mampu dijawab oleh murid berprestasi8 0.583 0.66 rendah dan berprestasi tinggi. Item ini baik kerana mampu dijawab oleh murid berprestasi9 0.416 0.66 rendah dan berprestasi tinggi. Item ini baik kerana mampu dijawab oleh murid berprestasi10 0.500 0.66 rendah dan berprestasi tinggi. Item ini sederhana baik untuk11 0.333 0.66 ditadbir kepada murid-murid . Item ini sederhana baik untuk ditadbir kepada murid-murid kerana murid berprestasi tinggi12 0.500 0.33 dapat menjawab dengan baik berbanding murid berprestasi rendah. Item ini tidak baik untuk ditadbir kerana murid berprestasi tinggi13 0.583 0.00 dan murid berprestasi rendah gagal menjawab dengan betul. Item ini sederhana baik untuk ditadbir kepada murid-murid kerana murid berprestasi tinggi14 0.500 dapat menjawab dengan baik 0.33 berbanding murid berprestasi rendah. Item ini sangat baik untuk diuji kerana murid berprestasi tinggi dan murid berprestasi rendah15 0.666 1.00 dapat menjawab dengan baik. Ini bermakna item ini boleh disimpan dan diguna semula. Item ini sederhana baik untuk16 0.666 0.33 ditadbir kepada murid-murid kerana murid berprestasi tinggi dapat menjawab dengan baik 16
 17. 17. berbanding murid berprestasi rendah. Item ini kurang baik kerana murid berprestasi tinggi dan murid berprestasi rendah tidak dapat 17 0.250 - 0.33 menjawab soalan ini dan item perlu diubahsuai atau digugurkan. Item ini sangat baik untuk diuji kerana murid berprestasi tinggi dan murid berprestasi rendah 18 0.583 1.00 dapat menjawab dengan baik. Ini bermakna item ini boleh disimpan dan diguna semula. Item ini baik kerana mampu dijawab oleh murid berprestasi 19 0.500 0.66 rendah dan berprestasi tinggi. Item ini sederhana baik untuk ditadbir kepada murid-murid kerana murid berprestasi tinggi 20 0.666 0.33 dapat menjawab dengan baik berbanding murid berprestasi rendah.Jadual 1.7 : Jadual Indeks Kesukaran Item dan Indeks Diskriminasi Item Serta Komen.3.0 Jadual Keputusan Ujian 2 dan Analisis Bagi Ujian 2 ini, pengiraan untuk indeks kesukaran dan indeks diskriminasi adalahmengikut rumus seperti yang dinyatakan di atas dan keputusannya ditunjukkan dalam Jadual 1.8.Manakala pengiraan pekali korelasi antara indeks kesukaran Ujian 1 (x) dengan indekskesukaran Ujian 2 (y) pula ditunjukkan pada Jadual 1.9. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 3.1 Komen dan Ulasan Keputusan Pekali Korelasi Linear Pearson (rxy) di antara Ujian 1 dan Ujian 2 berdasarkan indekskesukaran item-item ialah 0.691. Hubungan antara pemboleh ubah (Ujian 1 dan Ujian2) adalahsecara langsung iaitu skor pemboleh ubah pertama meningkat, skor pemboleh ubah kedua jugaturut meningkat. Keputusan ini juga menunjukkan kekuatan mengikut nilai mutlak pekalikorelasi yakni dalam lingkungan 0.61 - 0.80 (kuat).4.0 Rumusan Berdasarkan hasil analisis terhadap keputusan ujian dan analisis terhadap indekskesukaran item dan indeks diskriminasi item, adalah amat perlu membuat Jadual PenentuanUjian (JPU) bagi memilih item-item yang sesuai dengan tahap kebolehan murid-murid. Secara keseluruhannya, dapatlah dirumuskan bahawa set soalan yang telah digubal dandiuji kepada murid-murid merupakan set soalan yang baik kerana mampu menunjukkan jurangpencapaian atau indeks diskriminasi yang cukup kukuh untuk membezakan murid berpencapaiantinggi dan murid berpencapaian rendah. Sebagai langkah cadangan, beberapa item memerlukanpengubahsuaian supaya boleh memberikan indeks diskriminasi yang lebih jelas danmenghasilkan set instrument ujian yang bermutu dan berkepercayaan tinggi. (2907 patah perkataan) 21
 22. 22. RUJUKANAzizi Ahmad , Mohd Isha Awang. ( 2007 ). HBEF3203 Pengukuran dan penilaian dalam pendidikan . OUM : Kuala Lumpur.Bhasah Abu Bakar . ( 2003 ) . Asas pengukuran bilik darjah . Perak : Quantum Books.Eng Leng, Wee dan Beng Hin, Lee. (2006). Praktis Topikal Bestari Matematik KBSR Tahun 6. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.Hon Min, Yap dan Y.K. Tan. (2011). AKSES Matematik Aktiviti KBSR Tahun 6. Kajang: Unik Didik Sdn. Bhd.Hon Min, Yap dan Y.K. Tan. (2011). Latihan Progresif Matematik Tahun 6. Kajang: Unik Didik Sdn. Bhd.Isme Azura dan Irene Cheah. (2006). STAR Genius Matematik. Petaling Jaya: Info Didik Sdn. Bhd.Mehrens, W. A. & Lehman, I . J . ( 1991 ) . Measurement and evaluation in education and psychology ( 4 th.ed ) . Chicago : Holt, RinehartendMokhtar Ismail . ( 1995 ) . Penilaian di bilik darjah . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka .Shahril Ahmad dan Arish Shammen. (2012). My Tutor Topical Mathematics. Petaling Jaya: Info Didik Sdn. Bhd.Sharon Lim. (2012). Exam Focus UPSR. Kuala Lumpur: Global Media Sdn. Bhd. 22

×