Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA Suvipäivä ja TULOS hankkeen esittely 7.6.2013

383 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA Suvipäivä ja TULOS hankkeen esittely 7.6.2013

 1. 1. Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVAn Suvipäivä 7.6.2013 Lue lisää tapahtumablogista Ajankohtaista lukemista finanssialan tapahtumista Finanssi & Vakuutus -lehdestä twitter@Finva_fi www.finva.fi
 2. 2. Osaamista yli 40 vuotta – katse vahvasti tulevaisuudessa
 3. 3. TULOS Tulevaisuustieto liiketoiminnan ja osaamisen suunnittelussa     Ennakointitiedon suodattamista ja tiedon jakamista Toimivan mallin löytäminen Vuoropuhelua asiakkaiden kanssa, tulevaisuustyöpajoja Eri toimialojen kohtaaminen, poikkitieteellinen tieto, palvelujen innovointi  Eri menetelmien testaamista pilottiyritysten kanssa www.finva.fi
 4. 4. KIRJALLISUUSKATSAUS FINANSSI- JA VAKUUTUSALAAN LIITTYVISTÄ ENNAKOINTISELVITYKSISTÄ FINVA – TULOS hanke Ira Ahokas, projektipäällikkö Tulevaisuuden tutkimuskeskus, ira.ahokas[at]utu.fi
 5. 5. Kirjallisuuskatsaus finanssi- ja vakuutusalaan liittyvistä ennakointiraporteista • • • • • • Elinkeinoelämän keskusliitto (2009) Oivallus -hankkeen 1. väliraportti. EK. Elinkeinoelämän keskusliitto (2010) Oivallus -hankkeen 2. väliraportti. EK Elinkeinoelämän keskusliitto (2011) Oivallus -hankkeen loppuraportti. EK. Rajander-Juusti, Ritva (2012) Finanssialan kyvykkyydet 2020 – Luotaus tulevaisuuteen. Finanssialan keskusliitto. Rajander-Juusti, Ritva (2012) Liiketalousalan koulutuksen osaamistarpeet. Loppuraportti. Serenitas Consulting oy. Wilenius, Markku & Kurki, Sofi (2012) Surfing the sixth wave. Exploring the next 40 years of global change. Finland Futures Research Centre, FFRC eBOOK 10/2012. www.finva.fi
 6. 6. Muutosajurit - Mitä haasteita, mitä mahdollisuuksia? Verkostot Kuluttajien arvojen muutokset Globalisaatio & kiristyvä kilpailu Tieto- ja viestintäteknologian kehitys Yksilöllisyys Nopeatahtisuus ja jatkuva muutos Trendejä Demografinen muutos Megatrendejä Tulevaisuuden tutkimuskeskus, ira.ahokas[at]utu.fi www.finva.fi
 7. 7. Ennakointiraporteissa tunnistettujen muutosajurien vaikutuksia finanssi- ja vakuutusalaan Verkostot • Kuluttajien arvojen muutokset • Innovaatioita haetaan verkostoitumalla yli toimialarajojen Verkostoituminen myös organisaation sisällä • Etiikka ja ympäristöarvot, läpinäkyvämpi toiminta • Ihmisten halu vaikuttaa lisääntyy (empowerment) Tieto- ja viestintäteknologian kehitys Yksilöllisyys • • Asiakaslähtöinen tuote- ja palvelukehitys • • Nopeatahtisuus ja jatkuva muutos • • Tarve muutosketteryydelle ja nopeaan reagointiin • Yrittäjämäinen toiminta ja työn reunaehtojen yksilöllistyminen • Asiakkaiden turvallisuushakuisuuden kasvu Uuden teknologian tuomat mahdollisuudet Monikanavallinen toimintaympäristö Työn organisoitumisen aika- ja paikkasidonnaisuuden väheneminen Tieto- ja asiakasturvallisuuden merkityksen kasvu Tulevaisuuden tutkimuskeskus, ira.ahokas[at]utu.fi Globalisaatio & kiristyvä kilpailu • • • • • Kv. toimintaympäristö Toimialarajojen mureneminen Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen & innovointi Myynnillisyyden lisääminen Demografinen muutos • Y-sukupolvi ja eri sukupolvien johtamiseen liittyvät haasteet • Ikääntyminen & siitä syntyvien uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen • Eläköityminen & työnantaja-kuvan kehittäminen www.finva.fi
 8. 8. Muutoksen ajureita Globalisaatio ja kiristyvä kilpailu Ajurien vaikutukset finanssi- ja vakuutusalaan Osaamistarpeissa painottuvat Monimuotoinen, kansainvälinen toimintaympäristö      Toimialarajojen mureneminen Liiketoimintaosaamisen jatkuva kehittäminen  Lähialojen tuntemuksen lisääminen  Tuote- ja palelukonseptien kehittäminen Myynti- ja markkinointiosaaminen Ennakointiosaaminen Rahoitusosaaminen Liiketoimintaprosessien- ja mallien uudistaminen     Uusien tuotteiden, palvelujen ja niiden tuottamisen tapojen kehittäminen ja innovointi Myynnillisyyden lisääntyminen Kansainvälisyys- ja kulttuuriosaaminen Eri markkina-alueiden tuntemus Kielitaito Turvallisuusosaaminen Kansainvälisen lainsäädännön tuntemus     Innovaatio- ja luovuustaidot Tuotekehitystaidot Ennakointiosaaminen Muotoilu- ja palvelumuotoiluosaaminen  Ratkaisumyynti ja valmentava myyntityö Asiakaspalveluosaaminen kaikissa kanavissa Asiakkaan käyttäytymisen ymmärtäminen   www.finva.fi
 9. 9. Tulevaisuustyöpajojen saldoja • Kolme eri vetäjää ja tapaa toimia • Skenaarioita, ryhmäpohdintoja, laaja-alaisia näkemyksiä • Keskeisen tai keskeisten muutosajureitten valitsemista • Merkitysten pohdiskelua www.finva.fi
 10. 10. Finanssialan Skenaariot 2023 Skenaario 1, avoimuus Skenaario 2, toimiala uusiksi Skenaario 3, sulkeutuminen Kuluttajien arvot ja asenteet Eettisyys + vihreys, halu vaikuttaa lisääntyy Avoin, uudistuva Tarpeet liittyvät perustarpeiden tyydyttämiseen, vihreät ja eettiset arvot ovat jääneet taka-alalle Verkostot Eri toimijoiden verkostoituminen toimialalla Finanssiala verkottuu eri toimialojen kanssa Blokkiutuminen Globalisaatio ja kiristyvä kilpailu Kansainvälisyys liiketoiminnassa, uusia kv. toimijoita Nousevilta markkinoilta uudet toimijat Sulkeutuneisuus Demograafinen muutos Y- sukupolven uudet haasteet työelämässä, väestön ikääntyminen Nopeatahtisuus ja jatkuva muutos Yrittäjämäinen toiminta, työn yksilöllistyminen Muutos äärimmäisen nopeaa ja arvaamatonta Hidas muutos, jämähtäminen perinteisiin yksilöllisyys Yksilöllisyyden korostuminen Yksilölliset, uudistuneet ja laajamittaiset tarpeet Personointi vähäistä, pyrkimys minimikustannuksiin. Tieto ja viestintäteknologian kehitys Monikanavaisuus, aika- ja paikkasidonnaisuuden väheneminen Nopea muutos, tietoteknologiaa käytetään hyväksi uusilla tavoilla Kyberuhkat hidastavat/ estävät tietotekniikan kasvua www.finva.fi
 11. 11. MISTÄ PUHUTTIIN • • • • • • ASIAKAS PALVELU/TUOTE PROSESSIT OSAAMINEN TEKNOLOGIA SÄÄNTELY www.finva.fi
 12. 12. Pohdintaa yksilön arvojen muuttumisen kautta Changing Value Base Post-modern Wealthy Selffulfillment Modern Middle income Belonging Traditional Poor Values Economic status Lähde: Pirjo Ståhle Survival Maslow’s need hierarchy www.finva.fi
 13. 13. Uudenlaista osaamistarvetta Globaaleista megatrendeistä noussutta uudenlaista osaamistarvetta ja tulevaisuuteen tähtäävää osaamista • Palvelumuotoilu, asiakasymmärrys ja kuluttajakäyttäytyminen • SoMe liiketoiminnassa, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa • Eettisyys ja arvot • Verkostojen rakentaminen ja johtaminen • Globaalien megatrendien merkityksen ymmärtäminen • Johtamis- ja esimiesosaaminen www.finva.fi
 14. 14. YHTEISÖLLISTÄ TIEDONLUOMISTA Työnteon mallit ovat muuttuneet  oppimisen mahdollisuudet pitää myös muuttua www.finva.fi
 15. 15. FINANSSIALAN HOVIHANKKIJA FINVA Finanssialan liiketoiminta, kehittäminen ja johtaminen Johto ja esimiehet Asiakaspalvelu, asiakasymmärrys, digitaalisuus, palvelumuotoilu Asiantuntijat Toimihenkilöt Sääntely ja sen tuomat uudet hankkeet ja mahdollisuudet Avoimina, räätälöityinä, verkossa, työn ohella ohjattuina koulutuksina www.finva.fi
 16. 16. Antoisaa Suvipäivää 2013 ja aurinkoisia kesäpäiviä! www.finva.fi

×