SlideShare a Scribd company logo

монголын түүх судлал

T
tungalag
1 of 8
Download to read offline
Монголын түүх судлал, түүхийн зангилаа асуудлууд:
1. Эртний “Historia” буюу хүүрнэх гэсэн нэр томъѐог шинжлэх ухааны
  эргэлтэнд оруулсан гүн ухаантан:
       A) Аристотель           B) Гераклит
       C) Платон             D)Геродит
2. “Индиачуудын түүх” бүтээлдээ хүний нийгмийн хөгжлийг зэрлэгийн үе,
  бүдүүлгийн үе, соѐлт үе гэсэн ангилал хийсэн эрдэмтэн хэн вэ?
       A) Ч.Дарвин           B) К.Маркс
       C) Л.Морган            D)А.Тойнби
3. Түүхийн объектийг тусгаж буй нь:
       A) Түүхэн хүмүүс       B) Түүхийн эх сурвалж
      C) Түүхийн субъект       D) Түүхэн баримт
4. Эргүнэ Хунгийн домог ямар сурвалжид тэмдэглэгдсэн вэ?
   A)”Ертөнцийг байлдан дагуулагчийн түүх” -нд
   B)“Судрын чуулган”-нд
   C)“Богд баатар биеэр дайлсан тэмдэглэл” -д
   D)”Монголын нууц товчоо”-нд
5. Бичигдмэл хууль гэж юу вэ?
    A)Нийгмийн тодорхой бүлгийн санаачлагаар үүсэж олонхид тулган
     хүлээлгэсэн хууль
    B) Олонхийн эрх ашигт нийцүүлсэн бүх нийтээр дагаж мөрддөг хуулиуд
    C) Аливаа хэвлэгдсэн бүх хуулиуд
    D)Түүхийн явцад хадгалагдан ирсэн хуулиуд
6. Түүхийн ш/у-ны үүргийг тодорхойл:
    A)Үндэс угсаа, түүх соѐлоо дээдэлсэн, эх оронч, бусад ард түмнийн түүхэн
     ололтыг хүндэтгэх оюунлаг бие хүн төлөвшүүлэхэд чиглэгдэнэ.
    B)Нийгэм-түүхийн зүй тогтлыг илрүүлж, шинжлэх ухааны үндэстэй улс
     төрийн чиг шугам боловсруулахад тусална.
    C)Түүхийн аливаа үзэгдэл, үйл явцыг бодитой тусгаж, хөрш улс гүрэнтэй
    харилцаагаа бэхжүүлэх зорилго.
   D)Шинжлэх ухаанч мэдлэг олгож, түүхчдийг бэлтгэх
7. Түүхэн тэгшрэлийн хууль ямар агуулгыг багтаах вэ?
    A)Хөрш болон алс холын улс орнуудын нийгмийн хөгжлийн зарим шинэлэг
     зүйлийг дууриах, зээлдэх, аргаар өөрийн болгох.
   B)Улс орнууд харилцан тохиролцож, хөгжлөө жигдрүүлэх бодлого.
   C)Улс орнууд нийгмийн хөгжлийн нэгэн загварыг сонгох бодлого.
   D)Хөрш улстай хамтран хөгжих замаар хөгжлөө жигдрүүлэх.
8. Соѐл иргэншлийн онолоор түүх-нийгмийн хөгжлийг тайлбарлахдаа юуг
  голлон авч үздэг вэ?
   A) Нийгмийн үнэт зүйлс       B) Өмчийн харилцаа
   C) Үйлдвэрлэлийн харилцаа      D) Нийгмийн анги бүлэг
9. Түүхийн салбар шинжлэх ухааны судлах зүйлтэй нь холбо.
   1. Этнографи       A. Угсаатны зүй
   2.Антрополги       B. Гэрээ хэлэлцээр судлал
   3. Палеографи       C. Зоос, одон, мөнгө тэмдэгт судлал
   4. Дипломатик       D. Эртний гар бичмэл судлал
   5.Нумизматик       E. Хүн судлал
       A)1a,2d,3c,4b, 5e     B)1c,2e,3d,4b, 5a
       C)1a,2e,3d,4b, 5c      D)1a,2e,3b,4d, 5c
10. Нийгмийн хөгжлийг тайлбарласан онолуудаас соѐл иргэншлийн онолд хувь
  нэмэр оруулсан эрдэмтэн бол:
     A)У.Ростоу        B) А.Тойнби
    C) М. Вебер        D) Г.Спенсер
11. Түүхийн объектийг өргөн утгаар авч үзвэл.
    A)Түүхийн шинжлэх ухааны судлах зүйл
    B)Түүхийн шинжлэх ухааны тусгал
    C) Эд өлгийн дурсгал
    D) Бичгийн дурсгал
12. Хүний үүслийг тайлбарласан үзэл баримтлалууд:
   1.Шашны үзэл          A. Харь гаригийн амьтан
   2.Эволюцийн онол        B. Мичнээс үүссэн
   3.Хөдөлмөрийн онол       C. Бурхан бүтээл
   4. Таамаглал          D. Байгалийн бүтээгдэхүүн
       A) 1c,2a,3d,4b         B)1c,2d,3a,4b
       C) 1b,2a,3d,4c         D)1c,2d,3b,4a
13. Орчин үеийн түүхийн үечлэлийг хөдөлмөрийн багаж зэвсгийн хөгжилд
  тулгуурлан хийсэн ангилалыг хэн үндэслэсэн вэ?
    A)У.Ростоу /АНУ/        B)О.Шпенглер /Англи/
    C) К.Маркс /Герман/       D) Х.Томсон /Дани/
14. Эртний Грекийн сэтгэгч Гесоидийн түүхийг анх үечлэхдээ хийсэн ангилал
  аль вэ?
       A)Бурхны, алтны, мөнгөний, зэсийн,хүдрийн
       B)Тэнгэрийн, алтны, мөнгөний, зэсийн, төмрийн
       C)Тэнгэрийн, мөнгөний, зэсийн, төмрийн, чулууны
       D) Бурхны, алтны,хүрлийн, зэсийн, төмрийн

15. Нострад хэл гэж ямар хэлийг хэлэх вэ?
    A)Өвөг хэлний салбарласан эртний авиаг.
    B)Хүй нэгдлийн үеийн хүмүүсийн ярилцдаг байсан хэл.
    C)Язгуур хэлнүүд салбарлан гарсан шинэ хэл.
    D)Эртний монгол хэлийг тийнхүү нэрлэдэг байв.
16. Аль нь түүхийг үнэлж дүгнэх оновчтой арга вэ?
      A)Асуудалд эдүүгээчлэн үзэх
      B) Ангич, нам байр сууринаас дүнэлт хийх
      C) Цаг хугацаа орон зайд нь оюунлаг түвшинд авч үзэх
      D) Нийгэм цаг үеийг дагалдах
17. Хэв хууль гэж юуг хэлэх вэ?
   A)Улс орнууд харилцан тохиролцож, хөгжлөө жигдрүүлэх агуулгатай
    хуулиуд.

   B)Ард түмний зан заншил, ѐс суртахуунаар дамжин хэрэглэддэг хуулиуд.
   C)Ард түмний нийгмийн хөгжлийн нэгэн загварыг сонгох агуулгатай.
   D)Хөрш болон алс холын улс орнуудын нийгмийн хөгжлийн зарим шинэлэг
    зүйлийг дууриах, зээлдэх, аргаар өөрийн болгох.
18. Түүхэн сурвалжуудыг судалгаанд оруулсан эрдэмтэдтэй нь холбо
   1.Хөшөө цайдмын дурсгал        A. Ц.Доржсүрэн
   2.Сүүжийн хадны бичээс        B. М.И.Ядринцев
   3.Тариатын хадны бичээс        C. П.П.Спасский
   4. Чингисийн чулууны бичээс      D. Рамстед
      A)1c,2a,3d,4b      B)1c,2d,3a,4b
      C)1d,2b,3a,4c      D)1c,2d,3b,4a
19. Монголын Нууц Товчоо бичигдэж дууссаныг хэрхэн тэмдэглэн үлдээсэн
  байдаг вэ?
    A)Их хуралдаан болж, хулгана жилийн (1206) хуран (долдугаар) сард
      Хэрлэний Хөдөө арлын Долоон болдог, Шилхинцэг хоѐрын завсар Их
      хаан өргөмжлөх үед бичив.
    B)Их хуралдаан болж, хулгана жилийн (1240) хуран (долдугаар) сард Хар
     зүрхний хөх нуурт бичиж төгсгөв.
    C)Их хуралдаан болж, хулгана жилийн (1206) хуран (долдугаар) сард
     Хэрлэний Хөдөө арлын Долоон болдог, Шилхинцэг хоѐрын завсар хаан
     орд бууж байхад бичиж төгсгөв.
    D) Их хуралдаан болж, Хулгана жилийн (1240) хуран (долдугаар) сард
     Хэрлэний Хөдөө арлын Долоон болдог, Шилхинцэг хоѐрын завсар хаан
     орд бууж байхад бичиж төгсгөв.
20. Монголын түүх судлал ихээхэн хувь нэмэр оруулсан судлаачдын бүтээлээс
  зөвийг нь сонго.
    A) Дегинь “Төв азийн нүүдэлчид”, Позднеев“Монгол ба Монголчууд”,
      В.Рубрук “Орчлонгийн элдэв сонин”.
    B) Дегинь “Төв азийн нүүдэлчид”, Позднеев“Монгол ба Монголчууд”,
      В.Рубрук “Монголчуудын түүх”, О.Латтимор “Нүүдэлчид ба хувьсгалчид”
    C) Дегинь “Судрын чуулган ”, Позднеев“Монгол ба Монголчууд”, В.Рубрук
     “Монголчуудын түүх”.
   D) Дегинь “Төв азийн нүүдэлчид”, О.ЛатТимор “Монголчуудын түүх”,
     Позднеев“Монгол ба Монголчууд”
21. Нийгэм- түүхийг хөгжлийн талаархи эрдэмтдийн онол үзэл
  баримтлалуудыг холбоно уу?
     1. Формацийн онол       A. Үйлдвэрлэлийн харилцааг нийгмийг
                       хөгжилд чухал нөлөөтэй
     2. Соѐл иргэншлийн онол    B. Байгаль-газар зүйн орчны нөлөөллийг
                      тооцон үзэх нь чухал
     3.Детерменизмийн онол     C. Нийгмийг үнэт зүйлд тулгуурлах
                      хөгжүүлэх
     4. Өсөлтийн онол        D. Эдийн засгийн хөгжилтөөр нийгмийн
                       хөгжлийн авч үзэх
         A)1c,2a,3d,4b          B)1c,2d,3a,4b
         C)1a,2c,3d,4b          D)1c,2d,3b,4a
22. Сонгодог хэлбэрийн нүүдлийн мал аж ахуйг оновчтой тодорхойлъѐ гэвэл:
    A) Цаг уурын байдал, орчин нөхцөлд зохицон нүүдэллэдэг хэв маяг
    B) Нүүдэлчдийн нийгэм эдийн засаг, соѐлын хэрэгцээг хангадаг иргэншил
    C) Малынхаа билчээрийг дагаж нүүдэллэдэг амьдралын хэв маяг
    D) Нүүдлийн мал аж ахуйг тариалантай хослох арга
23. Монголын түүхийн үечлэлийг цаг хугацаатай нь холбо.
     1. Ураг төрлийн байгууллын үе.      A. XIII зуун
     2. Эртний улсуудын үе.          B. МЭ III-р зуун-X
     3. Монголын ханлиг аймгууд.        C. 1691-1911
     4. Их Монгол               D. 7500000 жил- МЭ III-р зуун
     5. Дөчин дөрвөн хоѐрын үе         E. XIY-XYII зуун
     6. Манжийн эрхшээлийн үе          F. X-XII зуун
        A)1d,2b,3f,4a, 5e,6c       B)1d,2b,3a,4f, 5e,6c
        C)1c,2b,3f,4a, 5e,6d       D)1d,2e,3f,4a, 5b,6c
24. Эрдэмтэн мэргэдийн хэлсэн үг утга хамаарал:
    1. Түүх бол алт нь үлдэж шороо нь         A. Рашид-Ад-Дин
     хаягддаг тунгаамал зүйл биш.
   2. Өнгөрсөн түүхээ хайралдаггүй           B. Г. Гегель
     түүний цоо шинээр эхлэх гэж
     хүсдэг ард түмэн бол золгүй ард түмэн.
   3. Арабуудыг оролцуулахгүй бол           C. Б.Лхагвасүрэн
     монголчуудаас өөр нэг ч улс аймаг
     ийм заншилтай байгаагүй.
   4. Түүх давтагдах нь түүний нэг дутагдал.      D. Н.Бердяев
A)1c,2a,3d,4b         B)1c,2d,3a,4b
         C)1b,2a,3d,4c         D)1a,2b,3c,4d
25. Түүхийн дунд үед холбогдох сурвалжуудыг он цагтай нь холбо.
   1. Жувейний “Ертөнцийг байлдан дагуулагчийн түүх”       A. 1254 онд
   2. Рашид-Ад-Дины “Судрын чуулган”               B. 1310 онд
   3. “Богд баатар биеэр дайлсан тэмдэглэл”            C. 1256 онд
   4. Монголын нууц товчоо                    D. 1240 онд
          A) 1c,2a,3d,4b          B) 1c,2d,3a,4d
          C) 1b,2a,3d,4c          D)1a,2b,3c,4d
26. Түүхийн салбар ухааныг судлагдахуунтай нь холбо.
       1.Геральдик       A. Чулуу, шавар, металын бичээс судлал
       2.Архелоги        B. Хот улсын сүлд судлал
       3.Топонимик       C. Хэмжүүрийн систем судлал
       4.Метрологи       D. Эртний эд өлгий судлал
       5.Эфиграфи        E. Газар зүйн нэр томъѐо судлал
         A)1a,2d,3e,4c,5b        B)1c,2e,3d,4b, 5a
         C) 1a,2e,3d,4b, 5c       D)1b,2d,3e,4c, 5a
27. Зөв бодомжийг ол.
     A) Түүхийн ухамсар үндэсний ухамсрыг тодорхойлно.
     B) Түүхийн ухамсар нийгмийн ухамсрыг тодорхойлно.
     C) Үндэсний ухамсар түүхийн ухамсрыг тодорхойлно.
     D) Үндэсний ухамсар нийгмийн ухамсрыг тодорхойлно.
28. Формацийн /хэлбэршлийн/ онол нийгмийн хөгжлийг авч үзэхдээ юуг голлон
  авч үздэг вэ?
       A)Үйлдвэрлэх хүчин, үйлдвэрлэлийн харилцаа
       B) Нийгмийн анги, бүлэг, давхраа
       C) Өмчийн харилцаа
       D)Улс төрийн тогтолцоо
29. Монголчууд дэлхийн талыг эзэгнэн оршин байх цаг дор 5 өнгө, 6 харийг эзлэв.
  хэмээн сурвалжуудад тэмдэглэсэн буй. Энэ нь аль улсууд байв?
       1. Монгол       A. Цагаан
       2.Хятад        B. Шар
       3. Солонгос      C. Хар
       4. Сартуул       D. Хөх
       5.Төвд         E. Улаан
         A)1a,2d,3c,4b, 5e     B)1c,2e,3d,4b, 5a
         C)1d,2e,3a,4b, 5c     D)1d,2e,3b,4a, 5c
30. Улс орнуудын тусгаар тогтнолын байдлыг илэрхийлэх ухагдахуунуудын зөв
  тайлбарыг хийнэ үү?
      1. De facto         A. Эдийн засаг соѐлын хувьд бие даасан,улс
                      төрийн хувьд эрх мэдэлгүй байх нь.
      2. De jure         B. Гадаад улс гүрнүүд тухайн улсын нутаг
                      дэвсгэрийг одоогийн байгаагаар нь хүлээн
                      зөвшөөрөхийг хэлнэ.
      3.Status-guo        C. Тухайн хил хязгаарын дотор тогтсон улс
                      төрийн систем түүний гаргасан хууль
                      дүрэм үйлчилж байх зарчим
4.Natoin state          D. Тухайн улс бусад улс гүрнээр хүлээн
                        зөвшөөрөгдсөн бол тухайн хил
                        хязгаарын дотор төрөөс илүү эрх
                        мэдэлтэй субъект байхгүй
     5. Сувернетит           E. Тухайн улсын ард түмэн төрийн
                        дэглэмээ байдал хүлээн зөвшөөрснийг
                        илэрхийлсэн ойлголт/Ардчилал/
     6. Автономит           F. Natoin state-хэмжээнд хүлээн эрх
                       зөвшөөрөх
           A)1e,2f,3b,4c, 5d,6a        B)1e,2b,3f,4c, 5d,6a
           C)1c,2b,3f,4a, 5e,6d        D)1c,2a,3e,4f, 5d,6b
31. Түүхийн шинжлэх ухааны хөгжлийг ерөнхийд нь дараах байдлаар үечилж
  болно. Үечлэлийг төлөөлөгчидтэй нь тохируулна уу?
     1.Эртний төсөөллийн үе        A. А.Тойнби, М.Вебер
     2.Дунд үе               B. Августин, Г. Турский, Якуба
     3.Шинэ үе               C. Фикидид, Полибий, Сыма Цянь
     4. Орчин үе              D. Ф.Гизо, Н.Макиавелли, К.Маркс
           A) 1c,2a,3d,4b          B)1c,2d,3a,4b
          C)1с, 2b,3d,4a           D)1b,2a,3d,4c
32. Өнөөгийн Дэлхийн Монголчуудын суурьшилт, тархалт
      1. Хөх нуурын Монгол         A. Буриад,Тува,Халимаг
      2.ОХУ                B. Сог Монгол
      3.Афганистан, Энэтхэг        C. Шинжааны Монгол
     4.БНХАУ                D. Монголчууд
          A)1c,2a,3d,4b          B)1c,2d,3a,4b
          C)1b,2a,3d,4c          D)1a,2b,3c,4d
33. XX зуунд болсон улс төрийн түүхэн үйл явдлууд:
    1.1911-12-29      A. Анхны бүх нийтийн сонгууль явагдсан
    2.1920-6-25      B. Тангаргийн бичиг баталжээ
    3. 1921-11-10     C. Монгол улс НҮБ-д элссэн
    4.1951-6-14      D. Ардчилсан холбоо байгуулагдсан
    5.1962-10-26      E. БХМУ байгуулагджээ
    6.1989-12-10      F. Тангарагийн гэрээ баталжээ
        A) 1d,2c,3e,4a, 5b,6f       B) 1e,2b,3f,4a, 5c,6d
        C) 1c,2b,3f,4a, 5e,6d       D) 1f,2c,3e,4a, 5b,6d
Ad

Recommended

монголын түүх судлал
монголын түүх судлалмонголын түүх судлал
монголын түүх судлалtungalag
 
Urag tuliin baiguulal
Urag tuliin baiguulalUrag tuliin baiguulal
Urag tuliin baiguulaltungalag
 
Mongolin tuuh test
Mongolin tuuh testMongolin tuuh test
Mongolin tuuh test92baaska96
 
Bu shalgalt
Bu shalgaltBu shalgalt
Bu shalgalttungalag
 
11 r angiin togsoh shalgalt 2010
11 r angiin togsoh shalgalt 201011 r angiin togsoh shalgalt 2010
11 r angiin togsoh shalgalt 2010tvbshee
 
Coril nom hariutaigaa
Coril nom hariutaigaaCoril nom hariutaigaa
Coril nom hariutaigaatungalag
 

More Related Content

Viewers also liked

Эртний улсуудын аж ахуй
Эртний улсуудын аж ахуйЭртний улсуудын аж ахуй
Эртний улсуудын аж ахуйDashdorj Jambal
 
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.Kun Martice
 
эдийн засгийн хөгжил ба хөгжлийн эдийн засаг
эдийн засгийн хөгжил ба хөгжлийн эдийн засагэдийн засгийн хөгжил ба хөгжлийн эдийн засаг
эдийн засгийн хөгжил ба хөгжлийн эдийн засагdeegii0909
 
Монголчуудын угсаа гарвал, нэрийтгэлийн тухай
Монголчуудын угсаа гарвал, нэрийтгэлийн тухайМонголчуудын угсаа гарвал, нэрийтгэлийн тухай
Монголчуудын угсаа гарвал, нэрийтгэлийн тухайtolya_08
 
11a 1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
11a  1хүний үүсэл гарал ба хөгжил11a  1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
11a 1хүний үүсэл гарал ба хөгжилtungalag
 
Монголын сонгодог мал аж ахуйн түүхэн тойм, газар тариалан, гар ...
Монголын сонгодог мал аж ахуйн түүхэн тойм, газар тариалан, гар			      ...Монголын сонгодог мал аж ахуйн түүхэн тойм, газар тариалан, гар			      ...
Монголын сонгодог мал аж ахуйн түүхэн тойм, газар тариалан, гар ...tolya_08
 
монголчуудын угсаа гарвал, тархац
монголчуудын угсаа гарвал, тархацмонголчуудын угсаа гарвал, тархац
монголчуудын угсаа гарвал, тархацSainbuyn Baagii
 
Lekts 7 mgl-s baildan daguulalt
Lekts 7 mgl-s baildan daguulaltLekts 7 mgl-s baildan daguulalt
Lekts 7 mgl-s baildan daguulaltsatjan Sauyei
 
түүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүд
түүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүдтүүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүд
түүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүдOtgon-Erdene Bazarkhand
 
Shalgaltiin testuud12
Shalgaltiin testuud12Shalgaltiin testuud12
Shalgaltiin testuud12Enkhbold1211
 
монголчуудын гарал үүсэл
монголчуудын гарал үүсэлмонголчуудын гарал үүсэл
монголчуудын гарал үүсэлSainbuyn Baagii
 
тусгаар тогтнол түүний түүхэн замнал
тусгаар тогтнол түүний түүхэн замналтусгаар тогтнол түүний түүхэн замнал
тусгаар тогтнол түүний түүхэн замналBuman Tsedew
 
Монгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөр
Монгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөрМонгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөр
Монгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөрtolya_08
 
монгол үндэстэн ястны хувцас
монгол үндэстэн ястны хувцасмонгол үндэстэн ястны хувцас
монгол үндэстэн ястны хувцасnarnii
 
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3àтөрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3àBayarmaa Nymtsooj
 
их монгол улс
их монгол улс их монгол улс
их монгол улс tuul1420
 

Viewers also liked (20)

Chingiss khaani baildan daguulal
Chingiss khaani baildan daguulalChingiss khaani baildan daguulal
Chingiss khaani baildan daguulal
 
Эртний улсуудын аж ахуй
Эртний улсуудын аж ахуйЭртний улсуудын аж ахуй
Эртний улсуудын аж ахуй
 
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
 
эдийн засгийн хөгжил ба хөгжлийн эдийн засаг
эдийн засгийн хөгжил ба хөгжлийн эдийн засагэдийн засгийн хөгжил ба хөгжлийн эдийн засаг
эдийн засгийн хөгжил ба хөгжлийн эдийн засаг
 
Монголчуудын угсаа гарвал, нэрийтгэлийн тухай
Монголчуудын угсаа гарвал, нэрийтгэлийн тухайМонголчуудын угсаа гарвал, нэрийтгэлийн тухай
Монголчуудын угсаа гарвал, нэрийтгэлийн тухай
 
8 монголын түүх тест
8 монголын түүх тест8 монголын түүх тест
8 монголын түүх тест
 
11a 1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
11a  1хүний үүсэл гарал ба хөгжил11a  1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
11a 1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
 
Монголын сонгодог мал аж ахуйн түүхэн тойм, газар тариалан, гар ...
Монголын сонгодог мал аж ахуйн түүхэн тойм, газар тариалан, гар			      ...Монголын сонгодог мал аж ахуйн түүхэн тойм, газар тариалан, гар			      ...
Монголын сонгодог мал аж ахуйн түүхэн тойм, газар тариалан, гар ...
 
монголчуудын угсаа гарвал, тархац
монголчуудын угсаа гарвал, тархацмонголчуудын угсаа гарвал, тархац
монголчуудын угсаа гарвал, тархац
 
Lekts 7 mgl-s baildan daguulalt
Lekts 7 mgl-s baildan daguulaltLekts 7 mgl-s baildan daguulalt
Lekts 7 mgl-s baildan daguulalt
 
түүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүд
түүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүдтүүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүд
түүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүд
 
Mонголын түүх
Mонголын түүхMонголын түүх
Mонголын түүх
 
Shalgaltiin testuud12
Shalgaltiin testuud12Shalgaltiin testuud12
Shalgaltiin testuud12
 
монголчуудын гарал үүсэл
монголчуудын гарал үүсэлмонголчуудын гарал үүсэл
монголчуудын гарал үүсэл
 
тусгаар тогтнол түүний түүхэн замнал
тусгаар тогтнол түүний түүхэн замналтусгаар тогтнол түүний түүхэн замнал
тусгаар тогтнол түүний түүхэн замнал
 
Монгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөр
Монгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөрМонгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөр
Монгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөр
 
Sem
SemSem
Sem
 
монгол үндэстэн ястны хувцас
монгол үндэстэн ястны хувцасмонгол үндэстэн ястны хувцас
монгол үндэстэн ястны хувцас
 
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3àтөрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à
 
их монгол улс
их монгол улс их монгол улс
их монгол улс
 

Similar to монголын түүх судлал

Urag tuliin baiguulal
Urag tuliin baiguulalUrag tuliin baiguulal
Urag tuliin baiguulaltungalag
 
Urag tuliin baiguulal
Urag tuliin baiguulalUrag tuliin baiguulal
Urag tuliin baiguulaltungalag
 
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
түүх хувилбар C
түүх хувилбар Cтүүх хувилбар C
түүх хувилбар Ctungalag
 
түүх хувилбар C
түүх хувилбар Cтүүх хувилбар C
түүх хувилбар Ctungalag
 
800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed
800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed
800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар D by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар D by byambaa avirmed800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар D by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар D by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
БИЕ ДААЛТЫН СЭДЭВ
БИЕ ДААЛТЫН СЭДЭВБИЕ ДААЛТЫН СЭДЭВ
БИЕ ДААЛТЫН СЭДЭВBatzorig Otgonbat
 
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
ТТШ .docx
ТТШ .docxТТШ .docx
ТТШ .docxOkBala
 
түүх хувилбар D
түүх хувилбар Dтүүх хувилбар D
түүх хувилбар Dtungalag
 
түүх хувилбар D
түүх хувилбар Dтүүх хувилбар D
түүх хувилбар Dtungalag
 
800.mn - 2009 Монгол улсын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2009 Монгол улсын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2009 Монгол улсын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2009 Монгол улсын түүх ЭЕШ by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
800.mn - 2007 Монголын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2007 Монголын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2007 Монголын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2007 Монголын түүх ЭЕШ by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
түүх хувилбар B
түүх хувилбар Bтүүх хувилбар B
түүх хувилбар Btungalag
 

Similar to монголын түүх судлал (20)

Urag tuliin baiguulal
Urag tuliin baiguulalUrag tuliin baiguulal
Urag tuliin baiguulal
 
Urag tuliin baiguulal
Urag tuliin baiguulalUrag tuliin baiguulal
Urag tuliin baiguulal
 
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
 
түүх хувилбар C
түүх хувилбар Cтүүх хувилбар C
түүх хувилбар C
 
түүх хувилбар C
түүх хувилбар Cтүүх хувилбар C
түүх хувилбар C
 
800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
 
History
HistoryHistory
History
 
800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed
800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed
800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed
 
800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар D by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар D by byambaa avirmed800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар D by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монголын түүх ЭЕШ хувилбар D by byambaa avirmed
 
ДНЭЗГ Тест
ДНЭЗГ ТестДНЭЗГ Тест
ДНЭЗГ Тест
 
БИЕ ДААЛТЫН СЭДЭВ
БИЕ ДААЛТЫН СЭДЭВБИЕ ДААЛТЫН СЭДЭВ
БИЕ ДААЛТЫН СЭДЭВ
 
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
 
ТТШ .docx
ТТШ .docxТТШ .docx
ТТШ .docx
 
түүх хувилбар D
түүх хувилбар Dтүүх хувилбар D
түүх хувилбар D
 
түүх хувилбар D
түүх хувилбар Dтүүх хувилбар D
түүх хувилбар D
 
түүх 2012
түүх 2012түүх 2012
түүх 2012
 
800.mn - 2009 Монгол улсын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2009 Монгол улсын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2009 Монгол улсын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2009 Монгол улсын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed
 
800.mn - 2007 Монголын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2007 Монголын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2007 Монголын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2007 Монголын түүх ЭЕШ by byambaa avirmed
 
түүх хувилбар B
түүх хувилбар Bтүүх хувилбар B
түүх хувилбар B
 
нийгэм 11 р анги
нийгэм 11 р ангинийгэм 11 р анги
нийгэм 11 р анги
 

More from tungalag

Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1
Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1
Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1tungalag
 
Havtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulen
Havtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulenHavtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulen
Havtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulentungalag
 
Sur iltgel(1)
Sur iltgel(1)Sur iltgel(1)
Sur iltgel(1)tungalag
 
Galt uulshil
Galt uulshilGalt uulshil
Galt uulshiltungalag
 
Монгол орны зам тээвэр
Монгол орны зам тээвэрМонгол орны зам тээвэр
Монгол орны зам тээвэрtungalag
 
Galt uulshil
Galt uulshilGalt uulshil
Galt uulshiltungalag
 
Reported speech1
Reported speech1Reported speech1
Reported speech1tungalag
 
Hiin mandal
Hiin mandalHiin mandal
Hiin mandaltungalag
 
Dugneh juram
Dugneh juramDugneh juram
Dugneh juramtungalag
 
Unelgeejuram
UnelgeejuramUnelgeejuram
Unelgeejuramtungalag
 
монголын түүх
монголын түүхмонголын түүх
монголын түүхtungalag
 
автономит монгол улсын ерөнхий сайд
автономит монгол улсын ерөнхий сайдавтономит монгол улсын ерөнхий сайд
автономит монгол улсын ерөнхий сайдtungalag
 
нэгдүгээр бүлэг
нэгдүгээр бүлэгнэгдүгээр бүлэг
нэгдүгээр бүлэгtungalag
 
Darhan baigaliin uhaan
Darhan baigaliin uhaanDarhan baigaliin uhaan
Darhan baigaliin uhaantungalag
 
7 9 анги. багш
7 9 анги. багш7 9 анги. багш
7 9 анги. багшtungalag
 
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжсургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжtungalag
 

More from tungalag (20)

Lkhagvaa
LkhagvaaLkhagvaa
Lkhagvaa
 
Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1
Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1
Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1
 
Havtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulen
Havtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulenHavtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulen
Havtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulen
 
Sur iltgel(1)
Sur iltgel(1)Sur iltgel(1)
Sur iltgel(1)
 
Galt uulshil
Galt uulshilGalt uulshil
Galt uulshil
 
Монгол орны зам тээвэр
Монгол орны зам тээвэрМонгол орны зам тээвэр
Монгол орны зам тээвэр
 
Galt uulshil
Galt uulshilGalt uulshil
Galt uulshil
 
Reported speech1
Reported speech1Reported speech1
Reported speech1
 
Hiin mandal
Hiin mandalHiin mandal
Hiin mandal
 
Dugneh juram
Dugneh juramDugneh juram
Dugneh juram
 
Unelgeejuram
UnelgeejuramUnelgeejuram
Unelgeejuram
 
монголын түүх
монголын түүхмонголын түүх
монголын түүх
 
автономит монгол улсын ерөнхий сайд
автономит монгол улсын ерөнхий сайдавтономит монгол улсын ерөнхий сайд
автономит монгол улсын ерөнхий сайд
 
нэгдүгээр бүлэг
нэгдүгээр бүлэгнэгдүгээр бүлэг
нэгдүгээр бүлэг
 
Lesoceans
LesoceansLesoceans
Lesoceans
 
Gz9
Gz9Gz9
Gz9
 
Darhan baigaliin uhaan
Darhan baigaliin uhaanDarhan baigaliin uhaan
Darhan baigaliin uhaan
 
Gz iii
Gz iiiGz iii
Gz iii
 
7 9 анги. багш
7 9 анги. багш7 9 анги. багш
7 9 анги. багш
 
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжсургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
 

монголын түүх судлал

 • 1. Монголын түүх судлал, түүхийн зангилаа асуудлууд: 1. Эртний “Historia” буюу хүүрнэх гэсэн нэр томъѐог шинжлэх ухааны эргэлтэнд оруулсан гүн ухаантан: A) Аристотель B) Гераклит C) Платон D)Геродит 2. “Индиачуудын түүх” бүтээлдээ хүний нийгмийн хөгжлийг зэрлэгийн үе, бүдүүлгийн үе, соѐлт үе гэсэн ангилал хийсэн эрдэмтэн хэн вэ? A) Ч.Дарвин B) К.Маркс C) Л.Морган D)А.Тойнби 3. Түүхийн объектийг тусгаж буй нь: A) Түүхэн хүмүүс B) Түүхийн эх сурвалж C) Түүхийн субъект D) Түүхэн баримт 4. Эргүнэ Хунгийн домог ямар сурвалжид тэмдэглэгдсэн вэ? A)”Ертөнцийг байлдан дагуулагчийн түүх” -нд B)“Судрын чуулган”-нд C)“Богд баатар биеэр дайлсан тэмдэглэл” -д D)”Монголын нууц товчоо”-нд 5. Бичигдмэл хууль гэж юу вэ? A)Нийгмийн тодорхой бүлгийн санаачлагаар үүсэж олонхид тулган хүлээлгэсэн хууль B) Олонхийн эрх ашигт нийцүүлсэн бүх нийтээр дагаж мөрддөг хуулиуд C) Аливаа хэвлэгдсэн бүх хуулиуд D)Түүхийн явцад хадгалагдан ирсэн хуулиуд 6. Түүхийн ш/у-ны үүргийг тодорхойл: A)Үндэс угсаа, түүх соѐлоо дээдэлсэн, эх оронч, бусад ард түмнийн түүхэн ололтыг хүндэтгэх оюунлаг бие хүн төлөвшүүлэхэд чиглэгдэнэ. B)Нийгэм-түүхийн зүй тогтлыг илрүүлж, шинжлэх ухааны үндэстэй улс төрийн чиг шугам боловсруулахад тусална. C)Түүхийн аливаа үзэгдэл, үйл явцыг бодитой тусгаж, хөрш улс гүрэнтэй харилцаагаа бэхжүүлэх зорилго. D)Шинжлэх ухаанч мэдлэг олгож, түүхчдийг бэлтгэх 7. Түүхэн тэгшрэлийн хууль ямар агуулгыг багтаах вэ? A)Хөрш болон алс холын улс орнуудын нийгмийн хөгжлийн зарим шинэлэг зүйлийг дууриах, зээлдэх, аргаар өөрийн болгох. B)Улс орнууд харилцан тохиролцож, хөгжлөө жигдрүүлэх бодлого. C)Улс орнууд нийгмийн хөгжлийн нэгэн загварыг сонгох бодлого. D)Хөрш улстай хамтран хөгжих замаар хөгжлөө жигдрүүлэх. 8. Соѐл иргэншлийн онолоор түүх-нийгмийн хөгжлийг тайлбарлахдаа юуг голлон авч үздэг вэ? A) Нийгмийн үнэт зүйлс B) Өмчийн харилцаа C) Үйлдвэрлэлийн харилцаа D) Нийгмийн анги бүлэг
 • 2. 9. Түүхийн салбар шинжлэх ухааны судлах зүйлтэй нь холбо. 1. Этнографи A. Угсаатны зүй 2.Антрополги B. Гэрээ хэлэлцээр судлал 3. Палеографи C. Зоос, одон, мөнгө тэмдэгт судлал 4. Дипломатик D. Эртний гар бичмэл судлал 5.Нумизматик E. Хүн судлал A)1a,2d,3c,4b, 5e B)1c,2e,3d,4b, 5a C)1a,2e,3d,4b, 5c D)1a,2e,3b,4d, 5c 10. Нийгмийн хөгжлийг тайлбарласан онолуудаас соѐл иргэншлийн онолд хувь нэмэр оруулсан эрдэмтэн бол: A)У.Ростоу B) А.Тойнби C) М. Вебер D) Г.Спенсер 11. Түүхийн объектийг өргөн утгаар авч үзвэл. A)Түүхийн шинжлэх ухааны судлах зүйл B)Түүхийн шинжлэх ухааны тусгал C) Эд өлгийн дурсгал D) Бичгийн дурсгал 12. Хүний үүслийг тайлбарласан үзэл баримтлалууд: 1.Шашны үзэл A. Харь гаригийн амьтан 2.Эволюцийн онол B. Мичнээс үүссэн 3.Хөдөлмөрийн онол C. Бурхан бүтээл 4. Таамаглал D. Байгалийн бүтээгдэхүүн A) 1c,2a,3d,4b B)1c,2d,3a,4b C) 1b,2a,3d,4c D)1c,2d,3b,4a 13. Орчин үеийн түүхийн үечлэлийг хөдөлмөрийн багаж зэвсгийн хөгжилд тулгуурлан хийсэн ангилалыг хэн үндэслэсэн вэ? A)У.Ростоу /АНУ/ B)О.Шпенглер /Англи/ C) К.Маркс /Герман/ D) Х.Томсон /Дани/ 14. Эртний Грекийн сэтгэгч Гесоидийн түүхийг анх үечлэхдээ хийсэн ангилал аль вэ? A)Бурхны, алтны, мөнгөний, зэсийн,хүдрийн B)Тэнгэрийн, алтны, мөнгөний, зэсийн, төмрийн C)Тэнгэрийн, мөнгөний, зэсийн, төмрийн, чулууны D) Бурхны, алтны,хүрлийн, зэсийн, төмрийн 15. Нострад хэл гэж ямар хэлийг хэлэх вэ? A)Өвөг хэлний салбарласан эртний авиаг. B)Хүй нэгдлийн үеийн хүмүүсийн ярилцдаг байсан хэл. C)Язгуур хэлнүүд салбарлан гарсан шинэ хэл. D)Эртний монгол хэлийг тийнхүү нэрлэдэг байв.
 • 3. 16. Аль нь түүхийг үнэлж дүгнэх оновчтой арга вэ? A)Асуудалд эдүүгээчлэн үзэх B) Ангич, нам байр сууринаас дүнэлт хийх C) Цаг хугацаа орон зайд нь оюунлаг түвшинд авч үзэх D) Нийгэм цаг үеийг дагалдах 17. Хэв хууль гэж юуг хэлэх вэ? A)Улс орнууд харилцан тохиролцож, хөгжлөө жигдрүүлэх агуулгатай хуулиуд. B)Ард түмний зан заншил, ѐс суртахуунаар дамжин хэрэглэддэг хуулиуд. C)Ард түмний нийгмийн хөгжлийн нэгэн загварыг сонгох агуулгатай. D)Хөрш болон алс холын улс орнуудын нийгмийн хөгжлийн зарим шинэлэг зүйлийг дууриах, зээлдэх, аргаар өөрийн болгох. 18. Түүхэн сурвалжуудыг судалгаанд оруулсан эрдэмтэдтэй нь холбо 1.Хөшөө цайдмын дурсгал A. Ц.Доржсүрэн 2.Сүүжийн хадны бичээс B. М.И.Ядринцев 3.Тариатын хадны бичээс C. П.П.Спасский 4. Чингисийн чулууны бичээс D. Рамстед A)1c,2a,3d,4b B)1c,2d,3a,4b C)1d,2b,3a,4c D)1c,2d,3b,4a 19. Монголын Нууц Товчоо бичигдэж дууссаныг хэрхэн тэмдэглэн үлдээсэн байдаг вэ? A)Их хуралдаан болж, хулгана жилийн (1206) хуран (долдугаар) сард Хэрлэний Хөдөө арлын Долоон болдог, Шилхинцэг хоѐрын завсар Их хаан өргөмжлөх үед бичив. B)Их хуралдаан болж, хулгана жилийн (1240) хуран (долдугаар) сард Хар зүрхний хөх нуурт бичиж төгсгөв. C)Их хуралдаан болж, хулгана жилийн (1206) хуран (долдугаар) сард Хэрлэний Хөдөө арлын Долоон болдог, Шилхинцэг хоѐрын завсар хаан орд бууж байхад бичиж төгсгөв. D) Их хуралдаан болж, Хулгана жилийн (1240) хуран (долдугаар) сард Хэрлэний Хөдөө арлын Долоон болдог, Шилхинцэг хоѐрын завсар хаан орд бууж байхад бичиж төгсгөв.
 • 4. 20. Монголын түүх судлал ихээхэн хувь нэмэр оруулсан судлаачдын бүтээлээс зөвийг нь сонго. A) Дегинь “Төв азийн нүүдэлчид”, Позднеев“Монгол ба Монголчууд”, В.Рубрук “Орчлонгийн элдэв сонин”. B) Дегинь “Төв азийн нүүдэлчид”, Позднеев“Монгол ба Монголчууд”, В.Рубрук “Монголчуудын түүх”, О.Латтимор “Нүүдэлчид ба хувьсгалчид” C) Дегинь “Судрын чуулган ”, Позднеев“Монгол ба Монголчууд”, В.Рубрук “Монголчуудын түүх”. D) Дегинь “Төв азийн нүүдэлчид”, О.ЛатТимор “Монголчуудын түүх”, Позднеев“Монгол ба Монголчууд” 21. Нийгэм- түүхийг хөгжлийн талаархи эрдэмтдийн онол үзэл баримтлалуудыг холбоно уу? 1. Формацийн онол A. Үйлдвэрлэлийн харилцааг нийгмийг хөгжилд чухал нөлөөтэй 2. Соѐл иргэншлийн онол B. Байгаль-газар зүйн орчны нөлөөллийг тооцон үзэх нь чухал 3.Детерменизмийн онол C. Нийгмийг үнэт зүйлд тулгуурлах хөгжүүлэх 4. Өсөлтийн онол D. Эдийн засгийн хөгжилтөөр нийгмийн хөгжлийн авч үзэх A)1c,2a,3d,4b B)1c,2d,3a,4b C)1a,2c,3d,4b D)1c,2d,3b,4a 22. Сонгодог хэлбэрийн нүүдлийн мал аж ахуйг оновчтой тодорхойлъѐ гэвэл: A) Цаг уурын байдал, орчин нөхцөлд зохицон нүүдэллэдэг хэв маяг B) Нүүдэлчдийн нийгэм эдийн засаг, соѐлын хэрэгцээг хангадаг иргэншил C) Малынхаа билчээрийг дагаж нүүдэллэдэг амьдралын хэв маяг D) Нүүдлийн мал аж ахуйг тариалантай хослох арга 23. Монголын түүхийн үечлэлийг цаг хугацаатай нь холбо. 1. Ураг төрлийн байгууллын үе. A. XIII зуун 2. Эртний улсуудын үе. B. МЭ III-р зуун-X 3. Монголын ханлиг аймгууд. C. 1691-1911 4. Их Монгол D. 7500000 жил- МЭ III-р зуун 5. Дөчин дөрвөн хоѐрын үе E. XIY-XYII зуун 6. Манжийн эрхшээлийн үе F. X-XII зуун A)1d,2b,3f,4a, 5e,6c B)1d,2b,3a,4f, 5e,6c C)1c,2b,3f,4a, 5e,6d D)1d,2e,3f,4a, 5b,6c 24. Эрдэмтэн мэргэдийн хэлсэн үг утга хамаарал: 1. Түүх бол алт нь үлдэж шороо нь A. Рашид-Ад-Дин хаягддаг тунгаамал зүйл биш. 2. Өнгөрсөн түүхээ хайралдаггүй B. Г. Гегель түүний цоо шинээр эхлэх гэж хүсдэг ард түмэн бол золгүй ард түмэн. 3. Арабуудыг оролцуулахгүй бол C. Б.Лхагвасүрэн монголчуудаас өөр нэг ч улс аймаг ийм заншилтай байгаагүй. 4. Түүх давтагдах нь түүний нэг дутагдал. D. Н.Бердяев
 • 5. A)1c,2a,3d,4b B)1c,2d,3a,4b C)1b,2a,3d,4c D)1a,2b,3c,4d 25. Түүхийн дунд үед холбогдох сурвалжуудыг он цагтай нь холбо. 1. Жувейний “Ертөнцийг байлдан дагуулагчийн түүх” A. 1254 онд 2. Рашид-Ад-Дины “Судрын чуулган” B. 1310 онд 3. “Богд баатар биеэр дайлсан тэмдэглэл” C. 1256 онд 4. Монголын нууц товчоо D. 1240 онд A) 1c,2a,3d,4b B) 1c,2d,3a,4d C) 1b,2a,3d,4c D)1a,2b,3c,4d 26. Түүхийн салбар ухааныг судлагдахуунтай нь холбо. 1.Геральдик A. Чулуу, шавар, металын бичээс судлал 2.Архелоги B. Хот улсын сүлд судлал 3.Топонимик C. Хэмжүүрийн систем судлал 4.Метрологи D. Эртний эд өлгий судлал 5.Эфиграфи E. Газар зүйн нэр томъѐо судлал A)1a,2d,3e,4c,5b B)1c,2e,3d,4b, 5a C) 1a,2e,3d,4b, 5c D)1b,2d,3e,4c, 5a 27. Зөв бодомжийг ол. A) Түүхийн ухамсар үндэсний ухамсрыг тодорхойлно. B) Түүхийн ухамсар нийгмийн ухамсрыг тодорхойлно. C) Үндэсний ухамсар түүхийн ухамсрыг тодорхойлно. D) Үндэсний ухамсар нийгмийн ухамсрыг тодорхойлно. 28. Формацийн /хэлбэршлийн/ онол нийгмийн хөгжлийг авч үзэхдээ юуг голлон авч үздэг вэ? A)Үйлдвэрлэх хүчин, үйлдвэрлэлийн харилцаа B) Нийгмийн анги, бүлэг, давхраа C) Өмчийн харилцаа D)Улс төрийн тогтолцоо 29. Монголчууд дэлхийн талыг эзэгнэн оршин байх цаг дор 5 өнгө, 6 харийг эзлэв. хэмээн сурвалжуудад тэмдэглэсэн буй. Энэ нь аль улсууд байв? 1. Монгол A. Цагаан 2.Хятад B. Шар 3. Солонгос C. Хар 4. Сартуул D. Хөх 5.Төвд E. Улаан A)1a,2d,3c,4b, 5e B)1c,2e,3d,4b, 5a C)1d,2e,3a,4b, 5c D)1d,2e,3b,4a, 5c 30. Улс орнуудын тусгаар тогтнолын байдлыг илэрхийлэх ухагдахуунуудын зөв тайлбарыг хийнэ үү? 1. De facto A. Эдийн засаг соѐлын хувьд бие даасан,улс төрийн хувьд эрх мэдэлгүй байх нь. 2. De jure B. Гадаад улс гүрнүүд тухайн улсын нутаг дэвсгэрийг одоогийн байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөхийг хэлнэ. 3.Status-guo C. Тухайн хил хязгаарын дотор тогтсон улс төрийн систем түүний гаргасан хууль дүрэм үйлчилж байх зарчим
 • 6. 4.Natoin state D. Тухайн улс бусад улс гүрнээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн бол тухайн хил хязгаарын дотор төрөөс илүү эрх мэдэлтэй субъект байхгүй 5. Сувернетит E. Тухайн улсын ард түмэн төрийн дэглэмээ байдал хүлээн зөвшөөрснийг илэрхийлсэн ойлголт/Ардчилал/ 6. Автономит F. Natoin state-хэмжээнд хүлээн эрх зөвшөөрөх A)1e,2f,3b,4c, 5d,6a B)1e,2b,3f,4c, 5d,6a C)1c,2b,3f,4a, 5e,6d D)1c,2a,3e,4f, 5d,6b 31. Түүхийн шинжлэх ухааны хөгжлийг ерөнхийд нь дараах байдлаар үечилж болно. Үечлэлийг төлөөлөгчидтэй нь тохируулна уу? 1.Эртний төсөөллийн үе A. А.Тойнби, М.Вебер 2.Дунд үе B. Августин, Г. Турский, Якуба 3.Шинэ үе C. Фикидид, Полибий, Сыма Цянь 4. Орчин үе D. Ф.Гизо, Н.Макиавелли, К.Маркс A) 1c,2a,3d,4b B)1c,2d,3a,4b C)1с, 2b,3d,4a D)1b,2a,3d,4c 32. Өнөөгийн Дэлхийн Монголчуудын суурьшилт, тархалт 1. Хөх нуурын Монгол A. Буриад,Тува,Халимаг 2.ОХУ B. Сог Монгол 3.Афганистан, Энэтхэг C. Шинжааны Монгол 4.БНХАУ D. Монголчууд A)1c,2a,3d,4b B)1c,2d,3a,4b C)1b,2a,3d,4c D)1a,2b,3c,4d 33. XX зуунд болсон улс төрийн түүхэн үйл явдлууд: 1.1911-12-29 A. Анхны бүх нийтийн сонгууль явагдсан 2.1920-6-25 B. Тангаргийн бичиг баталжээ 3. 1921-11-10 C. Монгол улс НҮБ-д элссэн 4.1951-6-14 D. Ардчилсан холбоо байгуулагдсан 5.1962-10-26 E. БХМУ байгуулагджээ 6.1989-12-10 F. Тангарагийн гэрээ баталжээ A) 1d,2c,3e,4a, 5b,6f B) 1e,2b,3f,4a, 5c,6d C) 1c,2b,3f,4a, 5e,6d D) 1f,2c,3e,4a, 5b,6d
 • 7. 34. Монголын түүхийн үечлэлийн шинэ үеийг цаг хугацаатай нь тохируул. 1. 1911-1915 он A. Автономит Монгол улс 2. 1915-1919 он B. Монгол улс 3. 1919-1921 он C. ХМУ 4. 1921-1924он D. БНМАУ 5. 1924-1992 он E. Харийн цэргийн ноѐрхлын үе 6. 1992 оноос F. Хэмжээт цаазат хаант улс A)1d,2b,3f,4a, 5e,6c B)1d,2b,3a,4f, 5e,6c C) 1c,2b,3f,4a, 5e,6d D)1c,2a,3e,4f, 5d,6b 35. Монголын түүхэнд холбогдох дайн, тулалдаан, тэмцэл хөдөлгөөний түүхэн хамаарал. 1. Чингис хааны аян дайн A. Феодал ноѐдын зөрчил, Манжийн бодлогоос улбаатай. 2. Халх-Ойрадын дайн B. Хил хязгаарын бүрэн байдлыг хамгаалсан. 3. Үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн C. Манжийн дарлалын эсрэг тэмцэл. 4 .Халх голын дайн D. Монголчууд дэлхий тавцанд гарсан. 5. Баруун хязгаарын тулгаралт E. Японы түрэмгийллийн эсрэг A)1a,2d,3e,4c,5b B)1d,2a,3c,4e, 5b C) 1a,2e,3d,4b, 5c D)1b,2d,3e,4c, 5a 36. Монголчуудын түүхийн цаг үеүдэд мөрдөж ирсэн хууль цаазын хамаарал: 1.Их засаг A.Дөчин дөрөвний үед 2.Юан гүрний нэвтэрхий хууль B. Манжийн үед 3.Монгол-Ойрадын цааз C. Хубилай хааны үед 4. Халх журам D. Их Монгол улсын үед A)1c,2a,3d,4b B)1c,2d,3a,4b C)1d,2c,3a,4b D)1c,2d,3b,4a 37. 20-р зуунд хэрэгжиж байсан төрийн шинжтэй зарим бодлогууд түүний дүн: 1.Шинэ эргэлтийн бодлого A. Зүүнтний алдаа завхралыг зассан. 2.Нэгдэлжих хөдөлгөөн B. Дотооддоо гурилын хэрэгцээг хангах болсон. 3.Соѐлын довтолгоо C. Манж Чин улсаас явуулсан бодлого.
 • 8. 4.Шинэ засгийн бодлого D. Хувийн өмчийн нийгэмчлэх. 5.Атар газар эзэмших анхны аян E. Бичиг үсэг зэрэгт бүх нийтийг сургах A)1a,2d,3e,4c,5b B)1c,2e,3d,4b, 5a C) 1a,2e,3d,4b, 5c D)1b,2d,3e,4c, 5a 38. Монголчуудын түүхээ тэмдэглэн үлдээж ирсэн бичиг үсгийн хамаарлыг холбоно уу? 1.Пагва лам A. Тод үсэг 2.Елюй B. Крилл үсэг 3.Өндөр Гэгээн Занабазар C. Их бага үсэг 4.Зая бандид Намхайжанцан D. Вагиндрын үсэг 5.Ц.Дамдинсүрэн E. Соѐмбо үсэг 6.Агваан F. Дөрвөлжин үсэг A) 1d,2c,3e,4a, 5b,6f B) 1c,2f,3e,4a, 5b,6d C) 1c,2b,3f,4a, 5e,6d D) 1f,2c,3e,4a, 5b,6d 39. Монголын түүхэнд 30-аас дээш жил хаанчилсан 5 хаадыг хаанчилсан он цагийн дарааллаар нь тэмдэглэ. A) Ухаант хаан Тогоонтөмөр, Хубилай сэцэн, Батмөнх даян хаан, Түмэн засагт хаан, Лигдэн хутагт B) Түмэн засагт хаан, Лигдэн хутагт Хубилай сэцэн, ухаант хаан Тогоонтөмөр, Батмөнх даян хаан C) Хубилай сэцэн, ухаант хаан Тогоонтөмөр, Батмөнх даян хаан, Түмэн засагт хаан, Лигдэн хутагт D) Батмөнх даян хаан, Түмэн засагт хаан, Лигдэн хутагт, Хубилай сэцэн, ухаант хаан Тогоонтөмөр 40. Түүхийн ШУ-ны үүрэгт хамааралтай асуудлыг нэгтгэн холбох : 1.Танин мэдэхүйн A. Байгал, нийгмийн зүй тогтолд тулгуурлах 2.Улс төр үйлдэлийн B. Иргэнлэг, хүмүүнлэг эх оронч сэтгэлгээ төлөвшүүлэх 3.Ертөнцийг үзэхүйн C. Түүхэн үзэгдэл, үйл явцыг бодит тусгах 4.Хүмүүжлийн D. Тодорхой чиг шугам боловсруулахад дэмжлэг болох A) 1a,2b,3c,4d B)1d,2d,3a,4c C) 1b,2a,3d,4c D)1c,2d,3a,4b