Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Niigem (2)

2,674 views

Published on

 • Be the first to comment

Niigem (2)

 1. 1. БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНД БАГААРХАМТРАН ХӨГЖИХ БҮТЭЭЛЧХАНДЛАГА ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ
 2. 2. Судалгааны ажлын зорилго: Багш ажлынбайранд багаар хамтран хөгжих боломж ба сайнбагийн шалгуур, цогц чадамжийн үр нөлөөг судлах,бүтээлч хандлагыг сайжруулах арга замыг тогтоохСУДАЛГААНД ХӨНДСӨН АСУУДАЛ: Багш ажлын байранд багаар хамтран хөгжихзайлшгүй хэрэгцээ, түүний онолын ба практикүндэслэл Багаар ажиллах чадвар, түүний цогц чадамж баменежментийн үр нөлөө Багаар хамтран хөгжихийн тулд юуг, яаж хэрхэншинэчлэх вэ?
 3. 3. Багш нарын ажлын байрандVISULIZE ACTIVITIES WITHTIMELINES! хамтран хөгжих НИЙГМИЙН хэрэгцээ Өөрчлөлт Шинэ арга замаар зайлшгүйг Асуудлыг бүтээлчээр ажиллах ойлгон ухаарах, шийддэг Хамтын итгэл дүүрэн үүнийг хүлээн ажиллагаа чухал дотоод зөвшөөрөх тэмүүлэлтэй байх Ш И Н Э Ч Л Э Л
 4. 4. Багш нарын ажлын байранд хамтран хөгжихөд шаардагдах мэргэжлийн чадварууд Орчны хэрэгцээг мэдрэхмэдээллийн Олон нийттэй Судалгаа технологи харилцах шинжилгээ хийх ашиглах бүтээлч чадвар Бусдыг дагуулж манлайлах чадвар
 5. 5. Орчин үед ажлын байранд хөгжиж буй олон улсын арга аргачлал• Ажлын байрны соѐл 5S-ийн арга• Ре инженеринг арга• Бенчмаркинг арга• Чанарын дугуйлангийн арга• Кайзен хандлага• CPSP- Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх арга
 6. 6. CPSP- Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх нь: Мэдлэг хэрхэн олж авдаг -- Мэдлэгээ яаж ашигладаг Туршлагаас суралцах Хэрэгжүүлэх Хөдөлгүүр Сэтгэл ханамж 100% Аливаа зүйлийг эхлүүлэхМэдлэгээ хөгжилд Санаа гаргахад ашиглах мэдлэгээ ашиглах Эрмэлзлэл Хийсвэр асуудлыг Нэгтгэл ажил хэрэг болгох Санаануудаа нэгтгэх Хийсвэр сэтгэлгээнд суралцах
 7. 7. Орчин үед “human capimal” гэсэн ойлголт нь боловсон хүчний чадавх гэсэн утгаар илэрхийлэгдэж байна. “Хүний чадавх” ойлголтыг Энэтхэгийн эрдэмтэн, Нобелийн шагналт эдийн засагч Амартья Сен хүний хөгжил үзэл санаандаа тусгаж “Хөгжлийн үйл явц нь зөвхөн материаллаг буюу эдийн засгийн сайн сайхан байдлын өсөлт биш, харин хүн бүр олон тооны сонголтоос хэрэгцээт зорилго,Амартья Сен амьдралын хэв маягаа шилж болох сонголтын өргөн эрх чөлөө юм” гэсэн тодорхойлолтод хүрсэн байна. Орчин үед боловсрол ба ажлын байрны уялдаа холбоог илэрхийлсэн норматив, позитив хоѐр үзэл голлож байна. Позитив үзлээр ажиллагчдын бүтээмжийг дээшлүүлэхэд тэдэнд боловсролын тогтолцоогоор мэдлэг мэргэжил олгохын зэрэгцээ ажиллах явцад нь ажил хөдөлмөрийн орчинд нь дадлагажуулах чөлөөт боловсролын тогтолцоогоор хөгжүүлэх нь илүү үр нөлөөтэй гэж үздэг
 8. 8. Өнөөгийн хэрэгцээ, шаардлага 93,1% Бусад100.00% 80.00% Шаардлага 62.0% багш 80.00% тай 60.00% нартай 60.00% 38% Шаардлага 40.00% хамтрана. 40.00% гүй 20.00% Өөрөө 20.00% 3.5% 3.45% Асуух зүйл 0.00% 0.00% гардаггүй Хамтран ажиллах шаардлага хэрэгцээ Хичээлийн бэлтгэл хэнтэй хамтран хийх 80.00% 65.5% Байнга 60.00% 40.00% Хаяа 15,5% 15.50% 20.00% 0% Огт үгүй 0.00% ххх Ахмад багш нар хэрхэн тусалж байна вэ?
 9. 9. Ажлын байрандаа хэрхэн хөгжиж байна вэ? Àæèëëàñàí æèë Òà àæëûí áàéðàíд èõýâчëýí àëü õýëáýðò õàìðàãäàí õºãæèæ áàéíà âý? 14 15 41 25 27 1-5 æ 21 5-10 æ13 10-16 æ 15 16-20 æ 20-25 æ 20
 10. 10. Хамтран ажиллаж буй хэлбэрүүдҮйл ажиллагааны хэлбэрүүд Ажлын байрны давуу тал 44 55 46 18 18 20 13 8 5
 11. 11. Ажлын байранд хөгжихөд нөлөөлж буй сул талууд • Цалин бага 30%Эдийн засаг • Урамшуулал бага • - Багшийг ил тод биш, шударга бус үнэлдэг 20% • - Сургалтын менежерийн заавар, зөвлөгөө чадвар сулУдирдлага • -Удирдлага, багш нарын хамтын ажиллагаа дутмаг • Бүлэг фракцуудын нөлөө 10%Хамт олоны • - Харилцааны соѐл, эвсэг бишуур амьсгал • -Ганцаарчилсан, өрсөлдөөн их • -Ашиг муутай хурал, цуглаан их хийдэг 40% • -Бичиг цаасны ажил их. Дарамт шахалт их Цаг ашиглалт • -Үндсэн бус ажлаар дардаг • Санаачлага идэвх муу, залхуу хойрог 10% Багшийн • Сэтгэлгээ шинэчлэгдээгүй хандлага • Багаар ажиллах чадвар сул
 12. 12. Marketing plan Market analysis •This is an example text. •This is an example text. Хувь хүний ганцаарчилсан Удирдлагын хэт амжилтыг үнэлдэг төвлөрөл Багш нарын хамтын ажиллагааг үнэлэх шалгуур Багш нарын ажлын тодорхой биш ачаалал их ahead an •an replace it with your own text. replace it with your own text. This This is an example text. is an example text. ЗөрчилFinance Goals and misn example text.Эдийн засгийн урамшуулал eБайгууллагындэмжлэг бага соёл, таатай биш харилцааБагш нарын идэвх оролцоо Багш нарын сэтгэцийнсул эрүүл мэндийн сөрөг• an example text. нөлөө•Go ahead an replace it with your own •ad an replace it with your owntext. This is an example text. text. This is an example text.
 13. 13. Зөрчлийг багасгах арга зам:• Биологийн бага нөөцөөр цаг хугацаа, нервийн хүч бага зарах• Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх Ажлын байрандаа хүсэл сонирхол нийлсэн багт нэгдэн хамтран хөгжих Хамтран хөгжих нь ёс суртахууны сэдэл сайтай, хүн бүрийн оролцоо, харилцан хүндэтгэл, эерэг дотно харилцаа нь сургууль хамт олны өмнө дэвшүүлэн тавьсан цогц зорилтуудыг гүйцэтгэхэд илүү үр дүнтэй. “Хөгжлийн төлөө хамтдаа-100” залуу багшийн туршилт хөтөлбөр
 14. 14. Сургалт Түгээх Турших Багаар ажиллах багш хөгжлийн менежмент Туршлага Мониторинг Судалгаа хөгжүүлэлт“ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ БАГААР АЖИЛЛАХ ХАМТДАА” ЧАДВАР ЭЗЭМШИХ
 15. 15. Туршилтанд хамрагдагсад1-5 жил 6-10 жил 11-15 жил 24% 52% 24% Оюуны ирээдүй 19-р сургууль Од цогцолбор 15-р сургууль 14-р сургууль бусад 27% 24% 6% 20% 9% 14%
 16. 16. №1 Багийн нэр. ...1............................. №2 Багийн нэр. ..2............................ Багийн гишүүдийн нэрс Бат Мөнх Наран Пүрэв Даваа Тунга Цогт Багийн гишүүдийн нэрс Даваа Эрдэнэ Ариун Наран Болор Цэнд Болор 1.Та энергээ юунд зарцуулдаг вэ?1.Та энергээ юунд зарцуулдаг вэ? 1 Ганцаардмал зожиг 1 Ганцаардмал зожиг Нийтэч Нийтэч 2 Дотогшоо чиглэсэн 2 Дотогшоо чиглэсэн Гадагшаа чиглэсэн Гадагшаа чиглэсэн 3 Гүн сэтгэдэг 3 Гүн сэтгэдэг Өргөн хүрээг хардаг Өргөн хүрээг хардаг 4 Бод,хий бод 4 Бод,хий бод Хий, бод,хий Хий, бод,хий I I E I I I E I E E E E2.Та мэдээллийг хэрхэн боловсруулдаг вэ? 2.Та мэдээллийг хэрхэн боловсруулдаг вэ? 1 5 мэдрэхүй Зөн билэг 1 5 мэдрэхүй 2 Баримт Зөн билэг Онол 2 Баримт 3 Мэдрэмж Онол Уран сэтгэмж 3 Мэдрэмж 4 Одоогийн төсөөлөл Уран сэтгэмж Нөөц боломжуудыг хайх 4 Одоогийн төсөөлөл Нөөц боломжуудыг хайх S S 50.50 50.50 S 50.50 50.503. Та шийдвэр хэрхэн гаргадаг вэ? 3.2 S 2.2 S 2.2 I 2.2 1 тархи Зүрх 3. Та шийдвэр хэрхэн гаргадаг вэ? 2 логик 1 тархи Үнэ цэнэ Зүрх 3 Шүүмжлэл 2 логик Урамшуулал Үнэ цэнэ 4 Хатуу шударга 3 Шүүмжлэл Энэрэнгүй зөөлөн Урамшуулал 5 обьектив 4 Хатуу шударга субьектив Энэрэнгүй зөөлөн 60.40 F F F F 60.40 50.50 5 обьектив4.Та амьдралаа хэрхэн авч явдаг вэ 1 Төлөвлөх субьектив 3.2 T T T 4.3 F F Зөнгөөрөө /урсгал/ 4.Та амьдралаа хэрхэн авч явдаг вэ 2 Зохион байгуулалттай 1 Төлөвлөх Зөнгөөрөө /урсгал/ Уян хатан 2 Зохион байгуулалттай 3 Бүтэцтэй Бүтэцгүй Уян хатан 4 шийдэмгий 3 Бүтэцтэй нээлттэй Бүтэцгүй 5 хянах хуулбарлах 4 шийдэмгий J J 3.2 J J J J нээлттэй 5 хянах
 17. 17. 2 багийн гишүүдийн чадварын ялгаа Е- гадагш I-дотогш T-боддог F- сэтгэл 5 5 4 3 32 2 2 1-р баг 2-р баг
 18. 18. 80100 70 90 80 60 70 50 60 40 50 I Заалт àíõíû òóðøèëò 30 40 II Заалт 30 2 äàõü òóðøèëò 20 III Заалт 20 3 äàõü òóðøèëò 10 IV Заалт 10 0 0 1-р багийн хичээлийн судалгааны дүн 2-р багийн хичээлийн судалгааны шинжилгээ дүн шинжилгээ
 19. 19. Туршилт судалгаанаас: Хамтын чанартай Оюун бүтээл ухааны хөгжил Танин мэдэхүйн зөрчил Хувь хүний Чадвараа Багшийнялгаатай хөгжүүпэх хөгжил чадвар эрмэлзлэл
 20. 20. Сайн багийн шалгуур үзүүлэлт 100.00%100.00% 91.80% Багийн гишүүд өөр амьдралын туршлага, мэдлэгтэй байх 90.00% 77.60% 81.00% Өөр өөр ур чадвартай байх 80.00% 69.40% Нэг хүн менежментийн ур чадвартай 70.00% 59.00% байх 57.00% 60.00% 51.00% Багийн гишүүд ээлжээр багийн ажлаа удирддаг байх 50.00% Гишүүдийн хийж гүйцэтгэсэн ажлыг 40.00% багаар хэлэлцэж, шударгаар үнэлдэг байх 30.00% Баг цугларч уулздаг цагийн хувиартай байх 20.00% Зайны удирдлага интернет,блог ашиглан гадагшаа нээлттэй 10.00% Үе үе тойрог хэлбэрээр бие биенээ 0.00% дүгнэх Category 1
 21. 21. Сул багийн шалтгаан80.00% Багийн гишүүд нь ижил 71.40% түвшний чадвартай байх 68.00%70.00% 64.00% 61.20% Ихэнх хугацаанд ижил түвшний 1 л хүн багийг удирддаг60.00% 49.00% 46.90% Зөвшилцлөөр явагдана50.00%40.00% Ажлын ачаалал харилцан адилгүй байдаг30.00% Цагийн нь тулгаж яг өмнө нь20.00% ажлаа хийдэг10.00% Багийн гишүүдийн оролцоо жигд бус 0.00% Category 1
 22. 22. “Y” загварын хэв шинж ID Teaming WorkshopНэг удирдагчтай баг Жинхэнэ баг 1. Хувийн сонирхлоос 1. Нэгдмэл зорилго багийн зорилго 2. Гишүүд өөрийн ур 2. Багийн гишүүдийн чадвартаа тохирсон хэсэг чадамжуудын цогц дээр л ажилладаг 3. Хувийн шинжтэй 3. Хамтын бүтээгдэхүүн бүтээгдэхүүн /санал/ 4. Хатуу чанга удирдлага 4. Гишүүдийн оролцоот удирдлага 5. Ахлагчийн 5. Харилцаа + хувийн хариуцлага өндөр хариуцлага 1. Ойлгомжтой зорилго 2. Сайн харилцаа 3. Гишүүдийн үүрэг тодорхой 4. Цаг ашиглалт сайн 5. Ойлгомжтой зорилго СУУРЬ бүтээлч баг
 23. 23. Хамтын хичээлийн үнэлгээ Сурагчдын хандлагын ахиц Б № Үзүүлэлт I II III3.5 Сурагчдын хэсэг бүлгээр ажиллах чадвар 3  Төлөвшсөн 22.5 Төлөвших хандлагатай 1 2 Ерөнхий хөгжил  Бүлгээр ажиллах чадвар1.5 1  Бусдыг сонсдог 2 1 3 2  Бие даан бодогч0.5 Багшид хандах сурагчдын 0 хандлага Хэрэг  Нөхөрсөг энгийн Зорил Агуул Арга Үнэлг  Хамтран суралцагч 3 1 3 лэгдэ 3 го га зүй ээ Хичээлд ноёрхсон уур амьсгал хүүн I 2 2.4 1.8 2.8 2.8  Сурагчдын бүтээлч байдалд тулгуурласан II 2.7 2.8 2 3 3  Идэвхитэй эрэлхийлсэн 2 1 2 III 2.8 2.7 3 3 3 Албадмал загварчилсан 4
 24. 24. Хамтын хичээлийн үнэлгээ Хичээлийн хандлагын ахиц А № Үзүүлэлт I II III3.5 Сурагчдын хэсэг бүлгээр 3 ажиллах чадвар  Төлөвшсөн2.5  Төлөвших хандлагатай 1 2 Ерөнхий хөгжил1.5  Бүлгээр ажиллах чадвар  Бусдыг сонсдог 1 1  Бие даан бодогч 2 1 2 20.5 Багшид хандах сурагчдын хандлага 0  Нөхөрсөг энгийн 1 Хэрэг  Хамтран суралцагч 1 1 2 Зорил Агуул Арга Үнэлг 3 лэгдэ Хичээлд ноёрхсон уур амьсгал го га зүй ээ хүүн  Сурагчдын бүтээлч 1 I 2.5 2.1 2.5 2.4 2.5 байдалд тулгуурласан II 3 2.6 2.7 3 2.8  Идэвхитэй эрэлхийлсэн 1 2 III 3 3 3 3 3  Албадмал загварчилсан 4
 25. 25. Хувийн чадвар• Чадвараа хөгжүүлэх эрмэлзлэл Багийн цогц чадамж• Жинхэнэ үр бүтээлтэй багСургуулийн менежмент• Уялдаат стратеги
 26. 26. Багаар ажилласнаар хувь хүнд нөлөөлөх үр нөлөөДавуу тал: Сул тал:-Бие биенээсээ олон шинэ санааг олж -Зарим нь өөрийнхөөрөө, хэлэлцсэний үр дүнд чанартай хичээлийнхөтөлбөр боловсруулсан зүтгэж, зөвшилцөж-Хувь хүний авьяасыг илүү сайн таньж чадахгүй, шүүмжлэхийг урьталмэдэрсэн болгож байсан-Хүн бүр хийе, бүтээе гэсэн хүсэл хүсэл - Бусдыгаа хүндэтгэхгүй, тэвчээргүйэрмэлзэлтэй болсон-Багийн өмнө хариуцлага хүлээсэн тул маш зан гаргах,харилцааны соѐлидэвх зүтгэлтэй байх. дутагдалтай-Асуудлыг шийдэх олон гоѐ санаа гарч байсан. -Цаг баримтлахгүй байсан нь ихЗарим хурц маргааныг зөөлөн хүлээцтэй нэг нь хүндрэлтэйзөвөөр эвийг нь олж эвлэрүүлэж чадсан-Олон хүний санааг нэгтгэж, зөв шийдэлд -Ажлын хажуугаар цугларах хэцүүхүрэх арга замыг олж сурсан. - Хэт оройтох, гэр бүлийнхэн-Сайн сайхан зан байдал, ур чадвараа ойлгохгүй байххуваалцаж байсан нь олзуурхууштай -Удирдлага дэмжихгүй- Хичээл улам чанартай болж байсан.-Бусдад өөрийн санаа бодлоо зөв -Үндсэн ажил орхигдохойлгуулж, зөв тайлбарлах арга зүйд -Ажлаа зохицуулж чадахгүйсуралцлаа.
 27. 27. Үр дүнБагшид:• Багаар ажиллах арга зүйд суралцаж, өөртөө итгэх итгэл нэмэгдсэн. Тэргүүн туршлага, бүтээлийн сантай болсон.• Бат-Эрдэнэ ахлагчтай байгалийн ухааны баг 2011 оны Мультмедиа хичээлийн улсын уралдаанд 3-р байр• 2011 оны аймгийн ур чадвар, илтгэлийн уралдаанд олон багш нар сургуулиасаа шалгарч аймагт эхний 3 байр• Энэ хөтөлбөрт шалгарагсад бусад сургуулийн захирал , удирдлага болон олон нийтэд танигдаж үнэлэгдэх болсон.
 28. 28. Үр дүн2. Сургуульд: 1. Бодит ажлын байрнаас багуудын бүтээлч саналууд олноор гарч байна. Жишээ нь:-Байгалийн ухааны багийн Блог, Гар утас, Интернет, Онлайн хичээл, Мультимедиа хичээл -ОИЦ-н холимог бүлгийн ангид хичээл зааж сурагчдын хандлага, төлөвшлийг судалдаг туршлага , ” 2багш - 1 жилд- 1 ажил “ бүтээлч ажлын санаачилга2. Хичээлийн судалгааны мэргэжлийн багтай болсон
 29. 29. Үр дүн3. Аймагт:• Чадвартай залуу багш нарын нөөцтэй болсон.• Орон нутгийн сургагч багшийн нөөцөд 10 залуу багш шинээр бүртгэгдсэн.• Хөгжлийн төлөө хамтдаа хөтөлбөр 1000 багшийн хөтөлбөр болж өргөжин Боловсролын 90 жилийн ойн шилдэг бүтээлээр улсад 2-р байрт шалгарсан.
 30. 30. ЦААШИД ДЭВШҮҮЛЖ БУЙ САНАА Багийн Багийн ажлынменежмент үнэлгээ Багаар ажиллах Урамшуулал, сэдэл дэмжлэг
 31. 31. Дүгнэлт Зорилго, арга зүйгээ Сургуулийн багш хөгжлийн менежмент төлөвлөх Ялгаатай чадвар бүхий гишүүд - цогцчадамжтай баг - Багшийн хүний хөгжих хэрэгцээ нь бусадтай Хувь хамтрах явцад илүү нэмэгддэг хөгжил- Хамтарчсургууль, байгууллагын менежментийн Шинэ санааүндэс тасралтгүй хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хичээлийн судалгаа, Сурган хүмүүжүүлэх судалгаа. Сурагчдын төлөвшил, хөгжлийн судалгаа Интернет блог Судалгаа Сургуулийн мэргэжлийн баг шинжилгээ Туршлага, бүтээлээ хуваалцах хийх 32
 32. 32. “Үе үеийн бүх шинэ,хамгийнсонирхолтой зүйл бүхэн зөвхөнхүмүүсийн хамтын ажиллагааныүр дүнд үүсч, бүтээгдэж байдаг” Нобелийн шагналт Д.Уотсон

×