Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dugneh juram

6,603 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dugneh juram

 1. 1. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН АЖИЛТНЫ АЖЛЫГ ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХЭД БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛ   Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 сарын 14 өдрийн А/299 дугаар тушаалын  1 дүгээр хавсралт
 2. 2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн • Захирал  • Сургалтын менежер • Заах аргын нэгдлийн ахлагч • Нийгмийн ажилтан • Дотуур байрны багш • Номын санч • Эмч  • Захирал                                    (цаашид ажилтан гэх)
 3. 3. Чиглэлийн зорилго • хүүхэд  нэг  бүрийг  хөгжүүлэх,  төлөвшүүлэх,  авьяас  чадварыг нээн хөгжүүлэхэд үзүүлсэн дэмжлэг • Хүүхдэд  ээлтэй  орчин  нөхцөл  бүрдүүлэх  үйл  ажиллагаагаар хүрсэн үр дүн 
 4. 4. Чиглэлийн дагуу хийсэн үнэлгээ нь • Ажлыг үнэлэх - ажлын байрны тодорхойлолтод заасан  хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан ажил • Үндэслэл-  Улирлын  ажлын  үр  дүнгийн  урамшил,  ур  чадварын нэмэгдлийг тооцон олгох  
 5. 5. Хоёр. Ажилтны ажлыг үнэлэхэд баримтлах зарчим • Шударга,  бодитой,  сонирхлын  зөрчил,  субъектив  нөлөөллөөс ангид байх; • Ажлын  үнэлгээ  нь  суралцагчийн  ахиц,  амжилттай  холбоотой байх; • Хувь хүний болон мэргэжлийн нэр хүнд, бүрэн эрхийг  хүндэтгэсэн байх; • Үнэлгээний шалгуур, үнэлэх үйл ажиллагаа нь ил тод  байх; • Ажилтныг дэмжих, урамшуулах, хөгжүүлэхэд чиглэсэн  байх; • Ажилтны  өөрийн  болон  хөндлөнгийн  (эцэг,  эх,  асран  хамгаалагчид  болон  сурагч,  сургалтын  байгууллагын  удирдлага)  үнэлгээний  арга  хэлбэрийг  хослуулсан  байх;
 6. 6. Гурав. Үнэлгээний зохион байгуулалт
 7. 7. Үнэлгээний зохион байгуулалт
 8. 8. Үнэлгээний зохион байгуулалт 2-р улирлын үнэлгээ
 9. 9. Гурав. Үнэлгээний зохион байгуулалт Захирал тушаалаар баталгаажуулна
 10. 10. Үнэлгээний зөрүү
 11. 11. Шалгуур үзүүлэлт Ойлголт Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт 1 Төлөвшил 1. Оролцоо 2. Зан чанар 3. Дадал хэвшил 1. Суралцах үйл болон сайн дурын, олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох хүсэл эрмэлзэл, боломжийг бүрдүүлсэн байдал 2. Сургуулийн болон нийгмийн орчны хэм хэмжээг дагаж мөрдөж байгаа байдал, эрмэлзэл 3. Нийгмийн орчинд өөрийгөө зөв авч явах, илэрхийлэх, бусадтай зөв харилцах /ажилсаг, эвсэг, тусархаг/ зан чанар төлөвшүүлсэн байдал
 12. 12. Шалгуур үзүүлэлт Ойлголт Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт 2 Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын ахиц, амжилт 1. Ахиц 2. Амжилт 1. Эзэмшсэн мэдлэг, чадварын ахицын түвшин 2. Эзэмшсэн мэдлэг, чадварын улирлын амжилтын үнэлгээ
 13. 13. Шалгуур үзүүлэлт Ойлголт Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт 3 Авьяасыг нээн хөгжүүлсэн байдал Хүүхэд нэг бүрт заяагдсан төрөлхийн олон талт боломж, чадавхийг нээн хөгжүүлэх 1.Авьяасыг судалсан, нээсэн байдал 2.Авьяасыг хөгжүүлсэн байдал /сурсан, чаддаг болсон зүйлийн тоо, чанар/
 14. 14. Шалгуур үзүүлэлт Ойлголт Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт 5 Эрүүл мэндийн байдал 1. Эрүүл чийрэг байдал 2. Эрүүл харилцаа 3. Эрүүл орчин 1. Эрүүл мэндийг сайжруулсан байдал 2. Эрүүл харилцааг бүрдүүлэхэд оруулсан хувь нэмэр 3. Эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд оруулсан хувь нэмэр
 15. 15. Шалгуурууд Төлөвшил МЧ ахиц, амжилт Авъяасыг хөгжүүлсэн Эрүүл мэндийн байдал Заах аргын нэгдлийн ахлагч Харъяалагдах хүүхэд нэг бүрийн Сургалтын менежер Хүүхэд, багш нэг бүрийн Сургуулийн захирал Хүүхэд, багш, ажилтан нэг бүрийн Байр багш Харъяалагдах хүүхэд нэг бүрийн
 16. 16. Боловсролын үйлчилгээний сэтгэл ханамж Заах аргын нэгдлийн ахлагч • Заах аргын нэгдлийн багш нарт хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх аргазүй, технологоор үзүүлсэн дэмжлэг • Багшийн мэргэжлийн ёс зүй Сургалтын менежер • Хүүхэд, багш нэг бүрийн хөгжилд үзүүлсэн аргазүй, технологийн дэмжлэг • Удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй Сургуулийн захирал • Хүүхэд, багш, ажилтан нэг бүрийг хөгжилд үзүүлсэн дэмжлэг • Удирдах ажилтаны мэргэжлийн ёс зүй
 17. 17. Шалгуур үзүүлэлт Нийгмийн ажилтан Төлөвшил / 20 оноо/ Судалга а / 20 оноо/ Авьяасыг нээн хөгжүүлсэн байдал / 20 оноо/ Боловсролын үйлчилгээний сэтгэл ханамж / 20 оноо/ Эрүүл мэндийн байдал / 20 оноо/ Номын санч Төлөвшил / 20 оноо/ Судалга а / 20 оноо/ Мэргэжлийн зөвлөгөө / 20 оноо/ Боловсролын үйлчилгээний сэтгэл ханамж / 20 оноо/ Эрүүл мэндийн байдал / 20 оноо/ Эмч Төлөвшил / 20 оноо/ Судалга а / 20 оноо/ Эрүүл мэндийн байдал / 20 оноо/ Боловсролын үйлчилгээний сэтгэл ханамж / 20 оноо/ Үдийн цай (хоол) хөтөлбөрийн хэрэгжилт /20 оноо/
 18. 18. Чиглэлийн дагуу хийсэн үнэлгээ нь • Ажилтны ажлын явц, үр дүн, гүйцэтгэлийг хичээлийн жилийн улирал бүрээр үнэлэх бөгөөд эдгээрийн дунджаар хагас жилийн болон жилийн ажлын үнэлгээг тооцно • Сургуулийн захирлын ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг томилсон этгээдтэй байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулна
 19. 19. Тав. Ажилтны ажлыг дүгнэх • 90-100 оноо авсан бол “Маш сайн” • 80-89 оноо авсан бол “Хангалттай сайн” • 70-79 оноо авсан бол “Сайн” • 60-69 оноо авсан бол “Дундаж” • 31-59 оноо авсан бол “Дунджаас доогуур” • 0-30 оноо авсан бол “Хангалтгүй”
 20. 20. Тав. Ажилтны ажлыг дүгнэх • 80-аас дээш оноо/“Хангалттай сайн” - ур чадварын нэмэгдэл авах үндэслэл • 70-аас дээш оноо/ “Сайн”- улирлын мөнгөн урамшил авах үндэслэл • Сургуулийн захирал- Ур чадварын нэмэгдэл, улирлын мөнгөн урамшлыг олгох шийдвэр
 21. 21. Тав. Ажилтны ажлыг дүгнэх • “Дунджаас доогуур” - захиргааны хариуцлага буюу сануулах, цалин хасах арга хэмжээ авах үндэслэл • “Хангалтгүй”- захиргааны хариуцлага тооцон, 3 сарын турш зөвлөн туслах арга хэмжээ авч байдал сайжраагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах үндэслэл • 2-3 удаа 69-аас доош оноотой- тусгайлан мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх үүргийг холбогдох албан тушаалтан хүлээнэ.
 22. 22. Анхаарал тавьсанд баярлалаа

×