Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Лекц №11<br />Сэдэв: Windows-ын form-ын контролууд<br />Forms-ыг кодын аргаар (өөрөөр хэлбэл гараар) үүсгэж, ажиллаж болно...
Lecture11
Lecture11
Lecture11
Lecture11
Lecture11
Lecture11
Lecture11
Lecture11
Lecture11
Lecture11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lecture11

565 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lecture11

  1. 1. Лекц №11<br />Сэдэв: Windows-ын form-ын контролууд<br />Forms-ыг кодын аргаар (өөрөөр хэлбэл гараар) үүсгэж, ажиллаж болно. Ингэвэл урт, өргән, байрлал зэргээс эхлээд бүх л шинж чанаруудыг гараар тодорхойлж бичиж өгөх ёстой. User Interface ашиглан үүсгэе гэвэл Бүлэг2-ын Windows Forms Application үүсгэх хэсгийн дагуу form үүсгэнэ.Үүсгэсэн form-доо контролууд нэмэхийн тулд ажлын цонхны зүүн хэсэгт байх Toolbox цонхноос (Ctrl+Alt+x) оруулна. Form дээр хэрэглэгддэг өргән ашиглагддаг зарим контролуудыг тайлбарлая.<br />Хүснэгт 1 зарим контролууд<br />КонтролуудButtonТайлбарФормын товчлуур. Дээрх бичгийг text propeffy-д заана'" CheckBox Өгөгдлийг сонгоход хэрэглэгдэх хайрцаг ComboBox Дээрх хэд хэдэн checkbox-ын жагсаалт DataGridVievv Хүснэгт хэлбэрийн өгөгдөлтэй ажиллах контроль GroupBox Сонголтуудыг бүлэглэх үүрэгтэй Imagelist Зургуудын цуглуулгатай ажиллана Label Текст харуулах хэсэг ListBox Жагсаалт хэлбэрийн өгөгдөлтэй ажиллана MenuStrip Цэс (menu'j-тэй ажиллана Panel PictureBox Хэсэг контролуудыг нэг булэг оолгоно Зурагтай ажиллахад хэрэглэнэ RadioButton Хэсзг сонголтуудаас ганцыг сонгоход хэрэглэнэ TsxtBox Өгөгдөл оруулах нүд TreeView Өгөгдлийг шатчилсан, мод хэлбэрээр харуулна. <br />За одоо эхлээд form-доо Button (товч) оруулъя. Зураг 9.1-т харууллаа.<br />Зураг 9.1 Form дээр товч тавьсан нь<br />Авч тавьсан контролуудын шинж чанар болох хэмжээ, харагдах байдал, текст, утга, нэр зэргийг Properties дотор еөрчилнө. Энд мен контролуудтай ажиллах event-үүд буюу хулганы товч дарагдах, гараас товч дарагдах, хулгана гүйх, хэмжээ өөрчлөгдөх, харагдах байдал өөрчлөгдөх зэрэгт хийгдэх үйлдл үүдийн кодыг бичиж өгөх боломжтусгагдсан байдаг. Тухайлбал Button-ы зарим Properties болон Events-ийгтайлбарлая:<br />Хүснэгт 9.2 Button-ын зарим property, event-үүд<br />Properties Тайлбар name Нэр. Тухайн төрлийн хэддэх нь байна гэдгээрзэ нзрлэгдэнэ. button1!, button2 гэх мэт backcolor Арын суурь енгийгтодорхойлно font Үсгийн фонтыг зааж өгнө location X, Ү байрлал tablndex Tab-товчоор шилжих дараалал заана visible Програм ажиллахад харагдах эсэхийг заана гэх мэт. Events Тайлбар Click Дээр нь дарахад хийгдэх үйлдлийг бичиж өгнө DragDrop Хулганы товч дараад авах үеийн үйлдэл Enter Гараас Enter дарагдахад KeyDown Гараас товч дарагдахад TextChanged Дээрх текст өөрчлегдөхөд гэх мэт. <br />Контролуудад Properties Events байдгийн адил form-д ч бас байдаг. Form-ны Load, Activated зэрэг заавал мэдэж байх event-үүдийгтуршиж-үзээрэй.<br />

×