Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

παράγραφος τρόποι ανάπτυξης

16,148 views

Published on

Published in: Education

παράγραφος τρόποι ανάπτυξης

 1. 1. H παράγραφος
 2. 2. H δομή της παραγράφου  1. Θεματική περίοδος: η κεντρική ιδέα, «το θέμα» της παραγράφου. Βρίσκεται συνήθως στην αρχή της παραγράφου. 2. Σχόλια ή λεπτομέρειες: οι επιμέρους ιδέες και στοιχεία που αποδεικνύουν ή σχολιάζουν τη θεματική περίοδο. 3. Κατακλείδα: συμπέρασμα, μια γενική κρίση που ολοκληρώνει το νόημα της παραγράφου.Βρίσκεται στο τέλος της παραγράφου και πολλές φορές παραλείπεται.
 3. 3. να ξέρουμε τι ακριβώς θα θίξουμε στη συγκεκριμένη να παράγραφο τονίζονται οι πιο βασικές σαφής ιδέες σκοπός να περιέχει επαρκής αρκετές έμφαση λεπτομέρειε ανάπτυξη ς Αρετές παραγράφου να μη συνοχή ενότητα περιέχει άσχετα να συνδέονται θέματαμεταξύ τους οι αλληλουχίαεπιμέρους ιδέεςχωρίς χάσματα οι λεπτομέρειες να βρίσκονται σε λογική σειρά
 4. 4. Σαφής σκοπός• Η θεματική πρόταση εκτός από την κύρια ιδέα εκφράζει και τη στάση του συγγραφέα απέναντι στο θέμα του, την οπτική γωνία.• Έτσι• 1. Σκεφτόμαστε τι θέλουμε να πούμε πάνω στο θέμα, ποιος είναι ο σκοπός μας.• 2. Διατυπώνουμε σε μορφή πρότασης που εκφράζει τη στάση μας απέναντι στο θέμα.
 5. 5. Ενότητα• Γίνεται λόγος για ένα επιμέρους θέμα.• Δεν πρέπει να περιέχονται λεπτομέρειες άσχετες με την κύρια ιδέα. Κάθε πρόταση σχετίζεται άμεσα με την κύρια ιδέα της (θεματική πρόταση).
 6. 6. ΣυνοχήΧρήση διαρθρωτικών λέξεων που φανερώνουν:• Χρόνο: προηγουμένως, έπειτα• Επεξήγηση: δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, με άλλα λόγια κ.ά.• Παραδείγματα: λόγου χάρη, για παράδειγμα, ενδεικτικά κ.ά.• Προσθήκη: επιπρόσθετα, επίσης, ακόμη κ.ά.• Απαρίθμηση, σειρά: πρώτον, δεύτερον• Αντίθεση: από την άλλη πλευρά, όμως, αλλά, αντίθετα• Αιτιολόγηση: γιατί, επειδή, αφού κ.ά.• Αίτιο – αποτέλεσμα : εξαιτίας, λόγω, για αυτό το λόγο, χάρη σε αυτό κλ.π.• Συμπέρασμα: επομένως, συνοψίζοντας, άρα, λοιπόν κ.ά.• Διάζευξη: ή, είτε• Έμφαση, βεβαιότητα: κυρίως, βέβαια, οπωσδήποτε κ.ά.• Αναλογία: σαν, όπως, παρόμοια, με τον ίδιο τρόπο κ.ά.Επανάληψη λέξεων, παράλειψη όρων που εννοούνται, χρήση αντωνυμιών, άμεση νοηματική συγγένεια.
 7. 7. • Είναι αυτονόητο ότι η ανεργία συνιστά απειλή για τη βιολογική υπόσταση του ατόμου. Χωρίς εργασία οι περισσότεροι στη σύγχρονη εποχή στερούνται τη μοναδική πηγή βιοπορισμού τους. Αν όμως δεχτούμε ότι η εργασία δεν αποτελεί μόνο βιοποριστικό μέσο, αλλά έχει μια αυθυπόστατη αξία, τότε αναπόφευκτα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η έλλειψή της επηρεάζει και την κοινωνική ζωή αλλά και την ψυχολογία του ανέργου. Πράγματι, στην εργασιοκεντρική κοινωνία μας η αξία του ατόμου σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την επαγγελματική του κατάσταση. Η αντίληψη αυτή μοιραία οδηγεί στο στιγματισμό του άνεργου ατόμου από τον κοινωνικό του περίγυρο, στην περιθωριοποίηση και στον αποκλεισμό του. Μάλιστα, δεν επηρεάζει μόνο την εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτόν, αλλά και τον τρόπο που βλέπει ο ίδιος τον εαυτό του, την αυτοαντίληψή του. Χάνει την εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, την αυτοπεποίθησή του, την αξιοπρέπειά του, δηλαδή όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ψυχική του ισορροπία. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που οι μακροχρόνια άνεργοι έρχονται αντιμέτωποι με τη μελαγχολία, την κατάθλιψη, την εξάρτηση από ουσίες, κάποιοι από αυτούς και με την αυτοκτονία.
 8. 8. Επαρκής Ανάπτυξη/ Τρόποι ανάπτυξης– Παραδείγματα– Αιτιολόγηση– Ορισμός και διασάφηση ορισμού– Διαίρεση– Σύγκριση / Αντίθεση– Αίτιο / αποτέλεσμα– Αναλογία– Συνδυασμός μεθόδων
 9. 9. Ορισμός Στη θεματική περίοδο ορίζεται η (οριστέα) έννοια. Ο ορισμός της έννοιας ξεκινά από την ένταξη της στο γένος, δηλαδή το πλησιέστερο σύνολο στο οποίο ανήκει. Για να ολοκληρωθεί ο ορισμός δίνουμε και την ειδοποιό διαφορά, δηλαδή το γνώρισμα που την ξεχωρίζει από τα άλλα είδη του ίδιου γένους. Σχηματικά ο ορισμός έχει ως εξής :
 10. 10. ΟρισμόςΣύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ητηλεργασία μπορεί να οριστεί ως η μορφήεργασίας που εκτελείται από ένα άτομο κυρίως ήσε σημαντικό μέρος της σε τοποθεσίες εκτός τουπαραδοσιακού εργασιακού χώρου, για ένανεργοδότη ή πελάτη και η οποία περιλαμβάνει τηχρήση των τηλεπικοινωνιών και προηγμένωνμορφών πληροφόρησης ως ένα ουσιαστικό καικεντρικό χαρακτηριστικό της εργασίας
 11. 11. ΟρισμόςΟριστέα έννοια Προσεχές γένος Ειδοποιός διαφορά ΤοποθεσίαΤηλεργασία Μορφή εργασίας εκτός εργασικού χώρου Χρήση τεχνολογία
 12. 12. ΔιαίρεσηΘεματική περίοδ  Οι δύο βασικοί τρόποι τηλεργασίας είναι είτε κάποιος να είναι υπάλληλος σε έναν εργοδότη είτε ελεύθερος επαγγελματίας. Στην πρώτη περίπτωση, ο εργαζόμενος είναι μόνιμα συνδεδεμένος με το δίκτυο των εργοδοτών, η εργασιακή του ζωή είναι πολύ περισσότερο ελεγχόμενη μέσω της τεχνολογίας και έχει πολύ λιγότερη ευελιξία ως προς τον τρόπο Σχόλια που θα οργανώσει τον εργάσιμο χρόνο του. Στη δεύτερη περίπτωση, ο εργαζόμενος είναι πολύ περισσότερο ελεύθερος να καθορίσει τον ρυθμό εργασίας του εκτελώντας την εργασία του στον προσωπικό του υπολογιστή και συνδεόμενος μόνο, όταν είναι απαραίτητο, με το δίκτυο της επιχείρησης, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά επαγγέλματα.
 13. 13. ΔιαίρεσηΣτη θεματική πρόταση διακρίνουμε τη διαιρετέαέννοια (γένος) στα μέρη της (είδη). Η διαίρεση γίνεταιμε βάση κάποιο κριτήριο (διαιρετική βάση).Διαιρετέα έννοια είδη Διαιρετική βάσηΤηλεργασία  εργαζόμενος – Εργασιακή σχέση ελεύθερος επαγγελματίας Εργαζόμενος υπάλληλος
 14. 14. Με παραδείγματαΘεματική περίοδ  Τα επαγγέλματα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η τηλεργασία είναι πολλά. Για παράδειγμα, η παρουσία ενός γραφίστα ή ενός Σχόλια δημοσιογράφου σήμερα δεν είναι απαραίτητη, αφού μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι τους χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους υπολογιστή. Επιπλέον, με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εργάζονται και όσοι απασχολούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, της οικονομίας, στην παροχή πληροφοριών ακόμη και στην εκπαίδευση. Η τηλεργασία επομένως, ανατρέπει τις Κατακλείδα παραδοσιακές μορφές εργασίας και απαιτεί την προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα.
 15. 15. Θεματική Η επιτυχία της τηλεργασίας με βάση το σπίτι δεν είναι περίοδ πάντα διασφαλισμένη. Ο ανθρώπινος παράγοντας και η αλληλεπίδραση των ρόλων των μελών της οικογένειας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σ’ αυτό. Τα μέλη της οικογένειας είναι σε θέση να βοηθήσουν ή να Σχόλια παρεμποδίσουν το έργο του τηλεργαζόμενου ανάλογα με τη στάση τους. Όταν για παράδειγμα μία σύζυγος γίνεται πολύ απαιτητική και διαρκώς αποσπά την προσοχή του συζύγου που εργάζεται στο σπίτι υπονομεύει την αποδοτικότητα της εργασίας του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό των παιδιών που παίζουν και φωνάζουν μέσα στο σπίτι όταν η μητέρα προσπαθεί να εργαστεί μπροστά από τον υπολογιστή. Ακόμη, όταν ο τηλεργαζόμενος είναι συνεχώς απομονωμένος στο γραφείο του και δεν συμμετέχει στην οικογενειακή ζωή, δημιουργεί ίσως εντονότερο πρόβλημα παρά αν εργαζόταν στην επιχείρηση.Κατακλείδα Η εναρμόνιση των ρόλων και η ισορροπία των υποχρεώσεων συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή διεξαγωγή της τηλεργασίας.
 16. 16. Αίτιο αποτέλεσμα Στη θεματική περίοδο παρουσιάζονται γενικά / ονομαστικά οι αιτίες και τα αποτελέσματα. Στα σχόλια παρουσιάζονται αναλυτικά οι αιτίες ή τα αποτελέσματα, δηλαδή η διαδικασία μετάβασης από τις αιτίες στα αποτελέσματα. Συνήθως χρησιμοποιούνται διαρθρωτικές φράσεις : λόγω, εξαιτίας, απόρροια είναι, με αποτέλεσμα, το γεγονός οδηγεί, καταλήγει κ.λπ.
 17. 17. Συνδυασμός μεθόδωνΗ τηλεργασία δημιουργεί προοπτικές ένταξης σε άτομααποκλεισμένα για διάφορους λόγους από την αγοράεργασίας. Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, μητέρες μεοικογενειακές υποχρεώσεις, ηλικιωμένοι κάθε φύλου,απομονωμένοι γεωγραφικά, όλα αυτά είναι παραδείγματαανθρώπων που συγκαταλέγονται στους κοινωνικάαποκλεισμένους, χωρίς προοπτική εργασίας, διάκρισης καικαταξίωσης. Η τηλεργασία τους δίνει την ευκαιρία ναενσωματωθούν και να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις τοδικαίωμα στην εργασία και τη ζωή. Επίσης, τους δίνεται ηευκαιρία να εγκαταστήσουν στα σπίτια τους και ναχρησιμοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες που αποτελούναναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας της Πληροφορίας. Ανδεν υπήρχε η τηλεργασία, οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να"ταξιδεύουν" καθημερινά για να γνωρίσουν τη νέαπραγματικότητα, πράγμα που θα ήταν αδύνατο.
 18. 18. Αξιολόγηση• Ξαναδιαβάστε την παράγραφο πού έχετε γράψει ελέγχοντας τα παρακάτω στοιχεία:• Θέμα: Είναι έτσι διατυπωμένο, ώστε να χρειάζεται μόνο μια παράγραφος για την ανάπτυξή του; Είναι αρκετά αναπτυγμένο;• Θεματική πρόταση: Περιλαμβάνει το σκοπό σας; Διατυπώνει την κύρια ιδέα τής παραγράφου σας;• Μεσαίο τμήμα: Συνδέεται κάθε πρόταση, κάθε λεπτομέρεια που υπάρχει στο τμήμα αυτό, με την κύρια ιδέα; Είναι οι λεπτομέρειες αρκετές; Είναι διαλεγμένες καλά; Είναι σαφής η διάταξή τους και η σχέση τής μίας προς την άλλη; Τοποθετήθηκαν οι πιο σπουδαίες στις εμφατικές θέσεις; Έχουν μεταξύ τους συνοχή;• Τέλος: Τελειώνει η παράγραφός σαςμε μια καλή πρόταση κατακλείδα,πού τονίζει την κύρια ιδέα; Αν ή απάντηση σε κάποια από αυτέςτις ερωτήσεις είναι «όχι», κάντε τηναπαιτούμενη αναθεώρηση.

×