Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

формування мотивації

1,006 views

Published on

формування мотивації

Published in: Education
 • Be the first to comment

формування мотивації

 1. 1. Мотивація навчальної діяльності - процес формування та закріплення у школярів позитивних мотивів навчальної діяльності.
 2. 2. Розрізняють дві великі групи навчальних мотивів: • пізнавальні (пов'язані зі змістом навчальної діяльності і процесом її виконання) • соціальні (пов'язані з різними соціальними взаємодіями школяра з іншими людьми).
 3. 3. Зовнішні мотивації, як правило, діють, але їх дія нерідко зустрічає внутрішній опір особистості.
 4. 4. Вчені дійшли висновку, що зовнішні фактори, такі як: матеріальне заохочення; уникання покарання; призи і нагороди; часові обмеження діяльності; нав'язування мети; ситуація змагання зменшують внутрішню мотивацію.
 5. 5. Результати досліджень В.Чиркова засвідчують: при наявності внутрішньої зацікавленості дитина здатна працювати довше без будь-яких зовнішніх підкріплень; школярі, яких приваблює інтерес до самого процесу навчання, схильні одержувати задоволення від подолання труднощів під час розв’язування складних завдань, що позитивно впливає на розвиток їхніх пізнавальних процесів; наявність внутрішніх мотивацій сприяє виявленню безпосередньості, оригінальності, зростанню креативності та творчості,  підвищенню самооцінки дитини.
 6. 6. Яким чином можна сприяти формуванню внутрішньої мотіваці в межах навчального процесу?
 7. 7. Перевіреним способом мотивації є планування цілей і завдань навчання самим учнем. За кордоном індивідуальне цілепокладання - випробуваний спосіб досягнення високих результатів. Тільки тоді, коли учень сам ставить індивідуальні цілі навчання, у нього виникає довіра до себе, що забезпечує успішність навчання.
 8. 8. Джанетт Вос рекомендує проводити гру «Станція ДЧЦМЗ» - «Для Чого Це Мені Знадобиться?». Учні, сидячи у парах, можуть розказати один одному і вчителеві, що вони сподіваються одержати від уроку (теми). Зосередитися на своїй меті допоможе перелік питань: • Мета… • Засоби та умови (які засоби є в розпорядженні? Як я можу їх використати? Що мені ще знадобиться додатково?). • Зобов’язання (чи прагну я докласти всіх зусиль для досягнення мети?). • Дії. (Перший крок…, другий крок…, третій крок…). • Можливі перешкоди (їх передбачення). • Спостереження та контроль ( як себе проконтролювати?). • Підтримка (чи потрібна?). • Перевірка (чи потрібно щось змінити, щоб досягти мети?). • Самооцінка (наскільки мені вдалося досягти мети?). Щоб краще сформулювати власну мету, вчитель може порекомендувати учням уявити (уява – могутній навчальний засіб), як можна використати засвоєні знання в майбутньому, або погортати підручник у пошуках відповіді.
 9. 9. Формування мотивації наФормування мотивації на окремих етапах уроку.окремих етапах уроку.  Етап створення вихідної мотивації. На початковому етапі уроку можна враховувати кілька видів спонукань учнів:  актуалізувати мотиви попередніх досягнень («ми добре попрацювали над попередньою темою»),  викликати мотиви відносної незадоволеності («але не засвоїли ще одну важливу сторону цієї теми»),  посилити мотиви орієнтації на майбутню роботу («а тим часом для вашого майбутнього життя це буде необхідно: наприклад, у таких-то ситуаціях»),  посилити мимовільні мотиви подиву, допитливості.
 10. 10.  Етап підкріплення і посилення мотивації. Тут вчитель орієнтується на пізнавальні та соціальні мотиви, викликаючи інтерес до декількох способів розв’язування задач і їх зіставлення (пізнавальні мотиви), до різних способів співпраці з іншою людиною (соціальні мотиви). Цей етап важливий тому, що вчитель, викликавши мотивацію на першому етапі уроку, іноді перестає про неї думати, зосереджуючись на предметному змісті уроку.
 11. 11.  Етап завершення уроку. Важливо, щоб кожен учень вийшов з діяльності з позитивним особистим досвідом і щоб в кінці уроку виникала позитивна установка на подальше учіння. Головним на цьому етапі є посилення оціночної діяльності самих учнів у поєднанні з оцінкою вчителя. Іноді важливо показати учням їх слабкі місця, щоб сформувати уявлення про власні можливості. Це зробить їх мотивацію більш адекватною і дієвою.
 12. 12. Викликати в учнів емоційний відгук, активізувати пізнавальні психічні процеси можна враховуючи: • 1) аналітичний характер подання: критичний, проблемний; • 2) підкреслення привабливих сторін змісту: труднощі, складність (простота, доступність), новизна, відкриття нового в давно відомому, історизм, сучасні досягнення науки, цікаві факти, парадокси; • 3) підбір завдань з цікавим змістом, цікавими питаннями; • 4) показ значущості знань, умінь; • 5) реалізацію міжпредметних зв'язків.
 13. 13. • Легкий учбовий матеріал не буде сприяти виникненню і розвитку нових потреб. • Інформаційно бідний матеріал також не викликає і не формує позитивних стійких мотивів навчальної діяльності. • Надто складні навчальні завдання, як і надто прості, не дають дитині змоги реалізуватися, виявити ефективність і майстерність у виконуваному, внаслідок чого руйнується почуття компетентності, знижується самооцінка й самоповага.
 14. 14. Позитивне сприйняття педагогом школярів і самого себе - один з найважливіших факторів ефективності навчальної роботи, оскільки сприяє розвитку у школярів позитивної самооцінки та внутрішньої навчальної мотивації. Діяльність учителя буде ефективною, якщо він професійно компетентний, здатний створити в класі атмосферу взаємної поваги, довіри і тепла.
 15. 15. Основна методична проблема покладається на вчителя - використовуючи різні методи і методичні прийоми формувати цілеспрямовану навчальну діяльність. інноваційні технології ( технологія проблемного навчання, технологія інтерактивного навчання, проектна технологія, технологія формування і розвитку критичного мислення та ін.)  мультимедійні засоби та інформаційні технології. заохочення і підкріплення досягнень учня у порівнянні їх не з результатами інших учнів, а з його ж власними, побудованими на його минулих успіхах та невдачах, з індивідуальними стандартами.
 16. 16. УСПІХІВ УСІМ!

×