Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

א.ר. לוג'יסטיק נדלן - תכנית מאורגנת היטב – “אדמה מול הים“

830 views

Published on

חברת הנדל"ן - א.ר. לוג'יסטיק נדל"ן בניהולו של אורן קובי המשווקת בימים אלו קרקע בתל אביב בתכנית 3700 - אדמה מול הים.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

א.ר. לוג'יסטיק נדלן - תכנית מאורגנת היטב – “אדמה מול הים“

 1. 1. נ. % ִֵ ִֵ ְ ֵ ִ ֵ ` לה( וא י אצוֹ- ננהזירך . כיבית צנלוֹך . סרלﬠ דִ צמחחילה באדמה ְָ ְ ְָריֵ . ןב, ְ היכנסו והבטיחו מקוווינייכשיו ָ גנזזירר כיבית צכלוּר קולינ יִ נמונמיניהנאדמה ֵ , שׂג י; {ש ֵ . יוֹאכנסו והבטיחו מקומכם ~ פּקן! רﭏ אא־מ־־־‏ י : גּיי . ָ 'ְ` '־"""א יריץ ן אוי; ְ ֲ ביבי , . א. `, י ֲ `ָג, ` ו יְ
 2. 2. י בשנים האחרונות חלה צמיחה של ממש בנדליין התל אביבי. צמיחה זו נובﬠת מכמה גורמים ויש לה גם השלכות חשובות מאוד, ממש בימינו אלה.
 3. 3. י . בשורות הבאות נסביר יותר פנל הסיבות שהובילו לצמיחה זו, !לא פחות חשוב - אל אישור תכנית פיתוח חדשה שתביא תנופה חדשה לﬠיר ללא הפסקה.
 4. 4. מקרא ללא הממקה
 5. 5. י במיוחד בﬠשור האחרון התגבש סופית מﬠמדה של תל אביב כמקום הנחשק ביותר בישראל. השילוב הנכון של מרכזי בילוי לצﬠירים ﬠם משרדי הייטך, פניני תרבות ואומנות ﬠם חוף ים, מרכזי קניות, חברות, ﬠסקים ותﬠסוקה הביאו להמשך ההגירה אל הﬠיר.
 6. 6. י כיום, בתל אביב קיים שילוב נכון של צﬠירים ושל משפחות, של ﬠסקים ושל צרכנים, של מוסדות לימודים ושל בילויים. ﬠל רקﬠ כל הדברים הללו, אין פלא שקבלנים ויזמים מחפשים שטחים נוספים ומגרשים פנויים לבניה.
 7. 7. י מומחי נדל"ן מסבירים שהקושי שﬠמד בפני המשך הצמיחה של הנדל"ן היה הקושי לאתר מתחמים נוספים לבניה בקנה מידה משמﬠותי. בﬠיה זו נפתרה ﬠם התגבשותה ! אישורה של תכנית 3700 בﬠיר.
 8. 8. הבניית מארהננח הימים - “ובה פיי
 9. 9. י החיפוש אחר אפשרויות פיתוח וצמיחה נוספות בﬠיר ללא הפסקה הביאו למציאת שטח גדול, בן יותר מאלפיים דונם בצפון הﬠיר, סמוך לים. המתחם המדובר, סמוך לשכונה הידוﬠה אזורי חן, למתחם סי אנד סן ולשדה דוב נידון ﬠל שולחנות ווﬠדות התכנון במשך זמן ארוך.
 10. 10. י הﬠבודה הקשה צפויה לשאת פרי בדמות פיתוח וצמיחה של ממש בנדליין התל אביבי ובמרקם הﬠירוני.
 11. 11. י תכנית 3700, שתכנונה כמﬠט והושלם, צפויה לשלב בתוכה כל מה שﬠיר מודרנית יכולה לבקש. לאחר שבית המשפט סיים לדון בכמה ﬠתירות נגד התכנית ולאחר שנקבﬠ שהמימוש יכול לצאת לדרך, כבר ידוﬠ היטב מה יהיה האופי הﬠתידי של השכונה.
 12. 12. השכונה צפריה לﬠנרת ﬠל כל הצרכים הﬠיררניים ולספק מﬠנה לתרשבים בכל התחומים. הדבר ירשג בזכרת השילרב הבא:
 13. 13. י יחידות דיור בהיקף גדול - פרויקט 3700 )אדמה מול הים( יכלול לא פחות מ-12,000 יחידות דיור. מדובר ﬠל פתרונות דיור מסוגים שונים, לרווחת תושבי הﬠיר והציבור כולו. י מתחמי תﬠסוקה משולבים - בשכונה יוקצו שטחים לﬠסקים ולבתי מסחר, למרכזי תרבות ובידור ואפילו לבתי מלון. י ריאות ירוקות - קברניטי התכנית הגדירו שטחים רבים לטובת פארקים וריאות ירוקות.
 14. 14. ‎ ‏‎ -מרוחילה באדמה ‏, הדרך לבית צכוהאולקרנזﬠ ‏ִ_ נ ב ל היכנסו והבטיחו מקומכם ﬠכשי] ‎ ‏`־יי'ו`. א ב . יה. . אַ, , ְ`. _ כקוֹ- ׳ ‏ ָ. _- _-_ָ ֵ, א. -ֵי / יּ - ﭏ' ְ ‎ ‏ְ- . ן וְ . א ו _ ְן(יו `. ְ ן ן`

×