Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הכירו את תוכנית 3700 של חברת "א.ר. לוג'יסטיק נדל"ן"

5,410 views

Published on

אורן קובי – מנכ"ל אדמה א.ר. לוגיסטיק נדל"ן המשווקת קרקע חקלאית בפרדס חנה,קרקע חקלאית בכרכור.
השקעה בקרקע חקלאית - צרו קשר:
רחוב ברקוביץ 4,
מגדל המוזיאון ק-16, תל אביב
טלפון: 03-6218700
פקס: 03-6218701

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הכירו את תוכנית 3700 של חברת "א.ר. לוג'יסטיק נדל"ן"

 1. 1. 5 יתרונות במגורים ﬠל קו החוף של ת"א אורן קובי י מנכ"ל אדמה אְר. לוגיסטיק רךליין המשווקת קרקﬠ חקלאית בפרדס חנהָקרקﬠ חקלאית בכרכור. השקﬠה בקרקנו חקלאית - צרו קשרי רחוב ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון ק>16, תל אביב טלפון: 036218700 פקס' 03-6218701 ן ` -'יו. . י--ן
 2. 2. י תל אביב היא אמנם לא בירתה של מדינת ישראל, אך בהחלט נחשבת למובילה במגוון תחומים שﬠיקרם - תרבות הפנאי, מוסדות חינוך, תחבורה, איכות חיים ושווי נדל"ן גבוה.
 3. 3. י תל אביב נחשבת לﬠיר האטרקטיבית ביותר מבחינת מגורים בישראל וכאשר מתמקדים במגורים ﬠל קו החוף של הﬠיר, הדבר נכון כפליים.
 4. 4. רכישת קרקﬠ חקלאית בצפון תל אביב - מהם היתרונות שבמגורים ﬠל קו החוף של ת"א?
 5. 5. י תכנית 3700 שבמסגרתה משווקת חברת "אדמה" קרקﬠות חקלאיות לרכישה בצפון ת"א, היא תכנית שנוﬠדה ליישב רובﬠ חדש ﬠל קו החוף, אשר יכלול אפשרויות מסחר, בנייה אדריכלית מתוחכמת, תרבות פנאי ! סביבה טבﬠית ןירןקה.
 6. 6. י מרכיבי התכנית יחד ﬠם אופי המגורים ﬠל קו החוף של ת"א יוצרים מכלול של אפשרויות ויתרונות:
 7. 7. י סביבה טבﬠית - כאשר ניגשים לרכוש קרקﬠות למגורים, בשונה מקרקﬠות להשקﬠה, יש לחשוב ﬠל אורח החיים הקיים סביב הנכס. מגורים ﬠל קו חוף יוצרים סביבה טבﬠית ובכך מושגת הקרבה לאוויר הנקי פתוח ולנוף רחב אופקים - וכל זאת, מתוך אחת הﬠרים הגדולות בישראל.
 8. 8. י סמיכות למרכזי תרבות ובילוי - המגורים ﬠל קו החוף של ת"א מייצרים הרגשה פרטית וטבﬠית, אך בו זמנית מאפשרים להימצא בסמוך אל מרכזי התרבות והבילוי במרכז הﬠיר הסואנת. השילוב של השניים מבטיח איכות חיים מרבית ואפשרויות בלתי מוגבלות, מה שלא קיים כמﬠט באף מקום בישראל.
 9. 9. י תחושת קהילתיות - השתייכות לקהילה היא אחד הגורמים המרכזיים שיש לשקול כאשר רוכשים קרקﬠ למגורים ובמסגרת תכנית 3700ָ אכן יבנה רובﬠ שמאופיין בתחושת קהילתיות. המגורים כחלק מקהילה וﬠל קו החוף יﬠניקו למשפחה מגוון של יתרונות, אשר יוכלו לסייﬠ לה ולקדם אותה כפי שתרצה.
 10. 10. י חינוך ותרבות לילדים - מגורים ﬠל קו החוף של ת"א במסגרת תכנית 3700 יﬠניקו לילדים ולמתבגרים תנאים אופטימלים להתבגרות והתפתחות. גם הסמיכות למרכזי התרבות הﬠנפים של ת"א וגם המוסדות שﬠתידים לקום במסגרת התכנית, יהוו גורמים מרכזיים בﬠתידם של הילדים שלכם.
 11. 11. י שווי נכס גבוה - כאשר ניגשים לרכוש קרקﬠ למגורים, יש לחשוב גם ﬠל שווי וﬠרר הקרקﬠ, מלבד הרצון לאיכות חיים טובה ולﬠתיד משפחתי ראוי. השקﬠה וזיישרנקרדבגﬠל קו החוף של ת"א, היא בטוחה ! משתלמת גם לטווח הרהור, מכיוון שהאטרקטיביות של מגורים ﬠל קו חוף והסמיכות לﬠיר הגדולה, הנם פרמטרים שיהיו מבוקשים תמיד.
 12. 12. אדמלא וני הים תכנית 3700 צפן י מﬠרב ת"א פיאללניפפב ₪999,000 בלבד

×