Successfully reported this slideshow.

หลักพื้นฐานการศึกษาคลิ๊กดูรายละเอียดได้

2,956 views

Published on

หลักพื้นฐานการศึกษา

 • Be the first to like this

หลักพื้นฐานการศึกษาคลิ๊กดูรายละเอียดได้

 1. 1. วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2556
 2. 2. 1 ภาพฝันสั งคมไทยในอนาคต* เป็ นสั งคมวิถพทธ มีหลัก 3 ประการ ี ุ - คารวธรรม (Repect for Individual) - สามัคคีธรรม (Unity, Co-Operation) - ปัญญาธรรม (Intelligent method or Scientific method)2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 2 2006 All Rights Reserved
 3. 3. 2 สั งคมที่ยดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ึ ทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวเองดี ้ เงื่อนไขความรู้ เงือนไขคุณธรรม ่ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) (ซื่อสั ตย์ สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่ งปัน) นาสู่ ชีวต/เศรษฐกิจ/สั งคม/สิ่ งแวดล้ อม ิ2/4/2013 copyrightสมดุล/มั่นคง/ยังยืน ่ www.brainybetty.com 3 2006 All Rights Reserved
 4. 4. 2.1 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาทีต้งอยู่ ่ ั บนพืนฐานของทางสายกลางและไม่ ประมาท โดยคานึงถึง ้ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้ างภูมคุ้มกันทีดี ิ ่ ในตัว ตลอดจนใช้ ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสิ นใจและการกระทา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2/4/2013 มีหลักพิจารณาอยู่ด้วยกัน ๕ ส่ วน ดังนี้ copyright www.brainybetty.com 4 2006 All Rights Reserved
 5. 5. 2.1.1 1. กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทาง การดารงอยู่และปฏิบตตนในทางทีควรจะเป็ น โดยมี ั ิ ่ พืนฐานมาจากวิถีชีวตดั้งเดิมของสั งคมไทยสามารถนามา ้ ิ ประยุกต์ ใช้ ได้ ตลอดเวลา มุ่งเน้ นการรอดพ้ นจากภัยและ วิกฤต เพือความมั่นคงและยังยืนของการพัฒนา ่ ่ 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 5 2006 All Rights Reserved
 6. 6. 2.1.2 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ ใช้ กบการปฏิบติตนได้ ในทุกระดับ โดยเน้ น ั ัการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่ างเป็ นขั้นตอน 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 6 2006 All Rights Reserved
 7. 7. 2.1.3 3. คานิยาม ความพอเพียงจะต้ องประกอบด้ วย 3 คุณลักษณะ พร้ อมๆกันดังนี้ 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 7 2006 All Rights Reserved
 8. 8. 2.1.3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่ น้อย เกินไป และ ไม่ มากเกินไปโดยไม่ เบียดเบียนตนเอง และผู้อน เช่ น การผลิตและการบริโภคทีอยู่ในระดับ ื่ ่ พอประมาณ 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 8 2006 All Rights Reserved
 9. 9. 2.1.3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกียวกับระดับ ่ ของความพอเพียงนั้น จะต้ องเป็ นไปอย่ างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเ่ กียวข้ องตลอดจน ่ คานึงถึงผลทีคาดว่ าจะเกิดขึนจากการกระทานั้นๆ ่ ้ อย่ างรอบคอบ 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 9 2006 All Rights Reserved
 10. 10. 2.1.3.3 การมีภูมคุ้มกันทีดในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้ ิ ่ ี พร้ อมรับผลกระทบและการเปลียนแปลงด้ านต่ างๆ ทีเ่ กิดขึน ่ ้ โดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ ต่างๆ ทีคาดว่ า ่ จะเกิดขึนในอนาคตทั้งใกล้ และไกล ้ 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 10 2006 All Rights Reserved
 11. 11. 3 สั งคมพหุคูณ (Multi – Culture Society) สั งคมในอนาคตเป็ นสั งคมที่มีวฒนธรรม ัพหุคูณเพราะโลกไร้ พรมแดน เกิดรัฐเครือข่ าย มีการค้ าเสรี มีกติกาโลก กากับโดย UN [United Nations]เป้ าหมายของชาวโลก คือ One World one dream2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 11 2006 All Rights Reserved
 12. 12. 4 สั งคมฐานความรู้ = Knowledge – based Society - ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ยึดหลักวิทยาศาสตร์ /ไม่ เชื่อสิ่ งงมงาย - ยึดหลักปัญญาธรรมในการตัดสิ นใจ2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 12 2006 All Rights Reserved
 13. 13. 5 สั งคมฐานความรู้ คู่คุณธรรม Wisdom Compatible with Ethics * ยึดมันในคุณธรรมนาความรู้ ่ * ยึดมั่นในหลักศาสนา * ยึดมั่นในความสมานฉันท์ และเอืออาทร ้2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 13 2006 All Rights Reserved
 14. 14. 6 คุณลักษณะคนไทยทีพงประสงค์ ่ ึ สรุปจาก ๘ ประการ คือ “เป็ นคนดี คนเก่ ง คนมี ความสุ ข” คนเก่ ง มีความรู้ ถงขั้นปัญญาธรรม ึ คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม คนมีความสุ ข ร่ างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 14 2006 All Rights Reserved
 15. 15. 7 การศึกษาของประเทศไทย 1. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาการศึกษา 2. เป็ นการศึกษาตลอดชีวต (lifelong Education) ิ 3. เป็ นโรงเรียนฐานสมอง (Brain – based School) 4. เป็ นการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 5. การจัดและประเมินผลเน้ นการพัฒนาปรับปรุงมากกว่ า การตัดสิ นผล ได้ – ตก 6. เป็ นการศึกษาทีประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก2/4/2013 ่ copyright www.brainybetty.com 15 2006 All Rights Reserved
 16. 16. 8 โครงสร้ างระบบการบริหารการศึกษา * จากกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรพุทธศักราชทั้ง 2540,2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เน้ นเรื่องการกระจายอานาจ ่จากส่ วนกลางสู่ สถานศึกษา โดยให้ โรงเรียนมีสถานภาพเป็ นนิติบุคคลกรรมการสถานศึกษามีบทบาท และอานาจบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (School – based Management)2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 16 2006 All Rights Reserved
 17. 17. 9 หลักพืนฐานของการของการบริหารจัดการโดยใช้ ฐาน ้ โรงเรียน (School – based Management) 1.หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) 2.หลักการบริหารตนเอง (Self – Management) 3.หลักการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Management) 4.หลักการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) 5.หลักการรับผิดชอบและตรวจสอบได้ (Accountability)2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 17 2006 All Rights Reserved
 18. 18. 10 องค์ ประกอบที่ทาให้ SBM ประสบผลสาเร็จ 1. มีการเพิมอานาจ (Empowerment) ่ 2. สร้ างความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของ (Ownership) 3. พันธกิจต้ องชัดเจน 4. มุมมองเกียวกับมนุษย์ แบบทฤษฎี Y ่ 5. ยึดทฤษฎีระบบ 6. สร้ างโรงเรียนให้ เป็ นโรงเรียนคุณภาพ2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 18 2006 All Rights Reserved
 19. 19. 11 ‘ สั ตตศิลา’ หลักบริหารจัดการศึกษา 7 ประการหลักที่ 1 : คุณลักษณะบุคคลทีพงประสงค์ (4 ร) ่ ึหลักที่ 2 : หลักสู ตรเสริมสร้ างศักยภาพของผู้เรียน(4F)หลักที่ 3 : รู ปแบบการเรียนการสอนแบบ CRPหลักที่ 4 : การเสริมสร้ างโอกาสการเรียนรู้ ( 3 M) 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 19 2006 All Rights Reserved
 20. 20. 11 ต่ อ หลักที่ 5 : การเสริมสร้ างการรู้ สารสนเทศ (NET) หลักที่ 6 : การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สาหรับเขตพืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (iEMS) ้ หลักที่ 7 : แนวทางการจัดการศึกษาเพือเข้ าสู่ ยุคสั งคม ่ ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 20 2006 All Rights Reserved
 21. 21. 11.1 คุณลักษณะบุคคลทีพงประสงค์ 4 ร ่ ึ 11.1.1 รทนรนำโลก ู้ ั ู้ (Smart Consumer) 11.1.2 เรียนรชำนำญ เชี่ยวชำญปฏิบติ ู้ ั Breakthrough Thinker) 11.1.3 รวมพลังสร้ำงสรรค์สงคม ั (Social Concern) 11.1.4 รักษ์วฒนธรรมไทย ใฝสันติ ั ่ (Thai Pride) 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 21 2006 All Rights Reserved
 22. 22. 11.2 หลักสูตรเสริมสร้ำงศักยภำพของผูเ้ รียน 4 F Fulfillment Focus Find Find Fun Fun Funระดับการศึกษา ป.1 2/4/2013 ป. 3 – 4 ป. 5 – 6 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved ม. 1 – 6 22
 23. 23. 11.3 CRP (C = ตกผลึก R = วิจัย P = ชิ้นงาน) 11.3.1 การเรียนรู้ แบบกากับตนเอง (Self – Regulated Learning - SRL) 11.3.2 การเรียนรู้ แบบนาตนเอง (Seft – Directed Learning) 11.3.3 การเรียนรู้ ตามสถานการณ์ จริง (Situated Learning) 11.3.4 การเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Co – operative Learning) 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 23 2006 All Rights Reserved
 24. 24. 11.3 11.3.5 การเรียนรู้ แบบร่ วมแรงรวมพลัง (Collaborative LEARNING) 11.3.6 การเรียนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นพืนฐาน ้ (Problem – Based Learning - PBL) 11.3.7 การเรียนรู้ แบบใช้ วจัยเป็ นฐาน ิ (Research – Based Learning - REL) 11.3.8 การเรียนรู้ แบบโครงงาน (Project – Based Learning) 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 24 2006 All Rights Reserved
 25. 25. 11.4 หลักที่ 4: การเสริมสร้ างโอกาสการเรียนรู้ (3 M) การสร้ างโอกาสการเรียนรู้ มหลักง่ ายๆ ทีเ่ รียกว่ า ี 3 M ซึ่งเป็ นตัวย่ อมาจากคาว่ า Moral Supporter ( ผู้ให้ กาลังใจ) Monitor (ผู้ กากับติดตาม) Mentor (ผู้ เป็ นพีเ่ ลียง) ้ 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 25 2006 All Rights Reserved
 26. 26. 11.5 หลักที่ 5 : การเสริมสร้ างการรู้ สารสนเทศ (NET) หลักการ “NET” เพือเสริมสร้ างความรู้ สานสนเทศ ่ 1. Networking (N) ได้ แก่เครือข่ ายการเรียนรู้ระหว่ างบุคคล และองค์ กร 2.Edutianment (E) ได้ แก่กจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบที่ ิ ประกอบด้ วย Learn + Do + Pleasure หมายถึงสาระบันเทิง 3. Tailor – made (T) ได้ การจัดรูปแบบการเสริมสร้ างความรู้ สารสนเทศให้ เหมาะกับบุคคลแต่ ละคน เพราะผู้เรียนแต่ ละคนมีความ แตกต่ างในตัวบุคคล 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 26 2006 All Rights Reserved
 27. 27. 11.6 หลักที่ 6 การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสาหรับเขต พืนทีการศึกษาและสถานศึกษา (iEMS) ้ ่ หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ(Integrated Educational Management System, iEMS) การระดมทรัพยากร (Mobilization) กลยุทธ์ (Strategy) การมีส่วนร่ วม (Participation) 2/4/2013 ความเป็ นอิสระ (Autonomy) copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 27
 28. 28. 11.7 หลักที่ 7 : แนวทางการจัดการศึกษาเพือเข้ าสู่ ่ ยุคสั งคมฐานความรู้ (KBS) ทุกวันนีสังคมไทยอยู่ในภาวะของโลก ทีเ่ น้ นสั งคม ้การเรียนรู้ (Knowledge – Based Society) เป็ นสาคัญหมายถึง สั งคมทีมวถีชีวตของคนในสั งคมใช้ ความรู้ เป็ นฐาน ่ ีิ ิทั้งด้ านสั งคม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 28 2006 All Rights Reserved
 29. 29. 12 หลักธรรมแห่ งความสาเร็จและ PDCA เป็ นกระบวนการทางานทีมคุณภาพ เรียกว่ าธรรมแห่ ง ่ ี ความสาเร็จ (อิทธิบาท 4 ) วงจรแห่ งคุณภาพของ เดมิง (Deming’s Quality Cycle) ่ Plan, Do, Check , Act คือ มีแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบประเมินผล ทบทวนหาข้ อผิดพลาดข้ อดี เพือนาไปวางแผนใหม่ เป็ นวงจรเช่ นนีเ้ รื่อยไป ่ กระบวนการ PDCA ตรงกับ อิทธิบาทสี่ ของพระพุทธเจ้ า คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงสา ั2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 29 2006 All Rights Reserved
 30. 30. 13 แนวความคิดของ Henri Fayfol (เฮ็นรี่ ฟะโยล์ ) ไม่ ใช่ ทฤษฎี แต่ เป็ นกระบวนการ บริหารหรือกระบวนการทางานหรือหลักการบริหาร ทัวไป คือ To Plan, To Organize, ่ To Command, To Co – ordinate, To Control2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 30 2006 All Rights Reserved
 31. 31. 14 แนวความคิดของ Luther H. Gulick and Lyndol Urwick ไม่ ใช่ ทฤษฏี แต่ เป็ นกระบวนการบริหาร มี 7 ประการ “POSDCoRB” Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co- ordinating, Reporting, Budgeting2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 31 2006 All Rights Reserved
 32. 32. 15 ทักษะที่จาเป็ นสาหรับผู้บริหาร 3 ทักษะ (Skill) คือ ความชานาญ มีความสามารถ มีสมรรถนะ สามารถ บริหารงานได้ ถูกต้ องแม่ นยา รวดเร็วและถูกต้ อง ได้ แก่ 1.conceptual skill หมายถึง ทักษะด้ านทฤษฎี หรือ ด้ าน มโนมติ หรือ มโนทัศน์ 2. ทักษะด้ านมนุษย์ (Human Skill) บางตาราเรียกว่าทักษะ ด้ านมนุษยสั มพันธ์ 3. ทักษะด้ านเทคนิค (Technical Skill) 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 32 2006 All Rights Reserved
 33. 33. 16 การทางานอย่ างเป็ นระบบ (Systematic Approach) คือการทางานอย่ างเป็ นขั้นตอนและ ต่ อเนื่องจนบรรลุเปาหมาย แต่ ทฤษฎีระบบ ้ (System Theory) หมายถึงการทางานทีเ่ ป็ นขั้นตอน และต่ อเนื่องจนบรรลุเปาหมาย แต่ มรายละเอียดชัดเจน ้ ี และมีข้นตอนมากขึน คือ มีปัจจัยป้ อนหรือปัจจัยนาเข้ า ั ้ (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลย้ อนกลับ (Feedback) 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 33 2006 All Rights Reserved
 34. 34. 17 นักศึกษามีความสั บสนเกียวกับหลักธรรมเกียวกับการบริหาร ่ ่ เช่ น พรหมวิหารสี่ อริยสั จสี่ อิทธิบาทสี่ เบญจศีล เบญจ ธรรม พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา ต้ องการให้ คนอืนมีสุข ่ กรุณา มีความสงสารคนอืน ่ มุทตา มีความยินดีต่อคนอืน ิ ่ อุเบกขา วางตัวเป็ นกลางเพือความเทียงธรรม ่ ่ อริยสั จ 4 ได้ แก่ ทุกข์ สมุหทัย นิโรจน์ มรรค อิทธิบาท 4 ได้ แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ส่ วนเบญจศีลเบญจธรรมทุกท่ านต้ องจาและปฏิบตได้ ั ิ 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 34 2006 All Rights Reserved
 35. 35. 18 คาว่ าวิชาชีพทางการศึกษา(Education Profession) ต่ างจากอาชีพ (Career) อาชีพ (Career) ไม่ เป็ นอาชีพควบคุมทุกคนสามารถประกอบอาชีพได้ แต่ วชาชีพเป็ นอาชีพควบคุม ต้ องประกอบ ิอาชีพภายใต้ บงคับแห่ งข้ อจากัดและเงือนไขของคุรุสภา ดังนี้ ั ่ 1. ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบอาชีพ 2. ต้ องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3. กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และบุคลอืน ่มีสิทธิกล่ าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผดจรรยาบรรณได้ ิ2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 35 2006 All Rights Reserved
 36. 36. 19 วิชาชีพทางการศึกษายังมีความจาเป็ น มีความสาคัญ ต่ อสั งคม และความเจริญก้ าวหน้ าของประเทศ ดังนี้ 1. สร้ างพลเมืองดีของประเทศ โดยการให้ การศึกษาขั้นพืนฐานทีจะทาให้ ประชาชนเป็ นพลเมืองดีตามทีประเทศต้ องการ ้ ่ ่ 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือสนองตอบการพัฒนา ่เศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ 3. สื บทอดวัฒนธรรมและประเพณีอนดีงาม ัของชาติ จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่ คนอีกรุ่นหนึ่ง ให้มีการรักษาความเป็ นชาติไว้ อย่ างมันคงตลอดไป ่ 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 36 2006 All Rights Reserved
 37. 37. 20 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กาหนดให้ มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้ าน ประกอบด้ วย 1. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ วชาชีพ ิ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน 3.1 จรรยาบรรณต่ อตนเอง 3.2 จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ 3.3 จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ 3.4 จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 3.5 จรรยาบรรณต่ อสั งคม 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 37 2006 All Rights Reserved
 38. 38. 21 การศึกษา หมายความว่ า กระบวนการเรียนรู้เพือความเจริญงอกงามของบุคคลและสั งคมโดยการ ่ถ่ ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้ างสรรค์ จรรโลง ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การสร้ างองค์ ความรู้ อนเกิดจากการจัด ัสภาพแวดล้ อม สั งคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกือหนุนให้ ้บุคคลเรียนรู้ และปัจจัยเกือหนุนให้ บุคคลเรียนรู้ อย่ าง ้ต่ อเนื่องตลอดชีวต ิ 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 38 2006 All Rights Reserved
 39. 39. 22 ปรัชญาการศึกษา คือความเชื่ออันเป็ นพืนฐาน ้ เกียวกับการศึกษา เช่ นการศึกษาคือความเจริญงอก ่ งาม (Educational growth) ทั้งด้ านร่ างกาย (Physical Growth) ด้ านสติปัญญา (Intellectual Growth) ด้ านอารมณ์ (Emotional Growth) และ ด้ านสั งคม (Social Growth) 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 39 2006 All Rights Reserved
 40. 40. 23 หลักการจัดการศึกษา 1. เป็ นการศึกษาตลอดชีวตสาหรับประชาชน ิ 2. สั งคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ อย่ างต่ อเนื่อง 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 40 2006 All Rights Reserved
 41. 41. 24 วิถีชีวตแบบพุทธและวิถีชีวตแบบประชาธิปไตย ิ ิ(Democratic ways of life) มีหลักการเหมือนกันยึดหลักดังนี้ 1. คารวธรรม (Respect for individual)2. สามัคคีธรรม (Sharing, Cooperating, Participating)3. ปัญญาธรรม (Scientific Methods, IntelligentMethods) หมายความว่ าทั้งสั งคมพุทธ และสั งคมแบบประชาธิปไตย คนในสั งคมต้ องยึดหลัก 3 ประการในการดารงชีวต จึงจะมีวถีชีวตแบบพุทธหรือแบบประชาธิปไตย ิ ิ ิ2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 41 2006 All Rights Reserved
 42. 42. 25 ผู้บริหารกับผู้นาเหมือนกันหรือแตกต่ างกัน : ต่ างกันผู้บริหารเป็ นบุคคลที่มีอานาจหน้ าที่ตามระเบียบขององค์ กร มีหน้ าที่วางแผน(Planning) จัดองค์ กร (Organizing) จัดบุคลากรเข้ าทางาน(Staffing) การอานวยการ (Directing) การประสานงาน(Coordinating) การเสนอรายงาน (Roorting) และการจัดงบประมาณ (Budgeting) ตาม Luther Gulick และHenri Urwick ให้ ไว้ (POSDCORB) แต่ ผ้ ูนาเป็ นบุคคลใดก็ได้ที่มีอานาจบารมีที่สามารถนาคนอืนได้ อาจจะได้ รับมอบหมาย ่จากหมู่คณะหรือได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นผู้นา แต่ ผ้ ูบริหารที่มีภาวะผู้นาก็สามารถเป็ นผู้นาได้ เช่ นกัน2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 42 2006 All Rights Reserved
 43. 43. 26 “ คำว่ำพอ คนเรำถ ้ำพอใจควำมต ้องกำรมันก็มควำมโลภน ้อย เมือมีควำมโลภน ้อยก็ ี ่เบียดเบียนคนอืนน ้อย พอเพียง อำจมีมำก ่อำจมีของหรูหรำก็ได ้ แต่วำต ้องไม่ไป ่เบียดเบียนคนอืน ” ่ พระรำชดำรัสพระรำชทำนในโอกำสที่ ั คณะบุคคลต่ำงๆ เข ้ำเฝ้ ำถวำยพระพรชยมงคล ในวโรกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 2/4/2013 วันที่ 5 ธันวำคม 2541 copyright www.brainybetty.com 43 2006 All Rights Reserved
 44. 44. 27 คุณลักษณะ 10 ประการ ของมหาบัณฑิตราชธานี 1. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ยึดหลักปรัชญาความรู้คู่คุณธรรม 3. ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4. ยึดกฎและข้ อบังคับของคุรุสภา 5. มีความรู้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย เกียวกับการศึกษาอย่ างแตกฉาน ่ 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 44
 45. 45. 6. มีวสัยทัศน์ วิสัยคน และวิสัยแพ้ ิ27.1 7. มีความรู้ และทักษะการบริหารการศึกษาทั้ง ด้ านทฤษฎี ด้ านมนุษย์ และด้ านเทคนิค 8. มีความรู้ ความสามารถในการวิจยและ ั การพัฒนา 9. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการความรู้ 10. เป็ นผู้ใฝ่ สู ง ใฝ่ งาน ใฝ่ เรียน และมีความสุ ข ในการดารงชีวต ิ 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 45 2006 All Rights Reserved
 46. 46. 28 Change We can believe in. Barak Obama Hillary Clinton (Democrat) John MCCAIN 2/4/2013 (Republican) copyright www.brainybetty.com 46 2006 All Rights Reserved
 47. 47. 29 Graduate Student always think that there are two rules to finish their studies. (It’ s kind of a joke) The first rule is the supervisor always right ; in the case of doubt that supervisor may be wrong see first rule 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 47 2006 All Rights Reserved
 48. 48. 30 A man is not born in the possession of knowledge. A man should learn to sail all winds. หนักเอา เบาสู้ ปัญหามีไว้ ให้ แก้ 2/4/2013 ไม่ ใช่ ให้ กลุ้ม copyright www.brainybetty.com 48 2006 All Rights Reserved
 49. 49. 31 A bad workman always blames his tools.“ รำไม่ดโทษปี่ โทษกลอง” ี 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 49 2006 All Rights Reserved
 50. 50. 32A close mouth catches no flies. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง (It’ s up to situations : - Time - Place - Climate - Audience etc.) 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 50 2006 All Rights Reserved
 51. 51. 33 A fool laughs, when others laugh. คนโง่มกทำตำมคนผูอื่น ั ้ (อย่ำได้เตรียมลอกคนอื่น / อย่ำได้ต้ งใจเตรียมทุจริต ั ในกำรสอบ เพรำะอำจโดนถูกถำมในกำรสอบ Oral Examinations ว่ำ เขียนตอบ Comprehensive written Ex. ว่ำ อะไรบ้ำง ) 2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 51 2006 All Rights Reserved
 52. 52. 34 A man without money is a bow without an arrow คนทีไม่ มเี งินก็เหมือนคันธนูทไม่ มศร ่ ี่ ี “มีเงินเขาจังนับเป็ นพีเ่ ป็ นลุงป้ า ่ 2/4/2013 จั่งว่ าหลาน” copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 52
 53. 53. A good wife and35 health are a man’ s best Wealth. A good wife makes a good 2/4/2013 husband. copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 53
 54. 54. 36 องค์ ประกอบการจะมีอจฉริยภาพสู งสุ ด ั วัดกันด้ วยจานวน 8Qs การพัฒนาอัจฉริยภาพด้ วย 8Qs ประกอบด้ วย
 55. 55. 36.1-2 IQ = Intelligence Quotient เชำวน์ปัญญำ EQ = Emotional Quotient เชำวน์อำรมณ์
 56. 56. 36.2-4 MQ = Moral Quotient เชาวน์ จริยธรรม MQ = Management Quotient เชาวน์ การบริหารจัดการ
 57. 57. 36.3-7 HQ = Health Quotient เชาวน์ สุขภาพ AQ = Adversity Quotient เชาวน์ ความอึด RQ = Resilience Quotient เชาวน์ พลังจิต
 58. 58. 36.8 SQ = Spiritual Quotient เชาวน์ อจฉริยภาพ ั
 59. 59. 37 อัจฉริยภำพ (Genius)= ภำวะควำมฉลำดเกินปกติ ควำมสำมำรถพิเศษ ควำมหลักแหลม IQ = อายุสมอง x 100 อายุจริง
 60. 60. 38 อัจฉริยภำพ (Genius)= ภำวะควำมฉลำดเกินปกติ ควำมสำมำรถพิเศษ ควำมหลักแหลม EQ = อายุอารมณ์ x 100 อายุจริง
 61. 61. 39 อัจฉริยภำพ (Genius)= ภำวะควำมฉลำดเกินปกติ ควำมสำมำรถพิเศษ ควำมหลักแหลม AQ = อายุความอึด x 100 อายุจริง
 62. 62. 40 อัจฉริยภำพ (Genius)= ภำวะควำมฉลำดเกินปกติ ควำมสำมำรถพิเศษ ควำมหลักแหลม MQ = อายุจริยธรรม x 100 อายุจริง
 63. 63. 41 องค์ประกอบอัจฉริยะเพือกำรทำงำน ่ องค์ประกอบของควำมสำเร็จ ตอนรับ เข้ าทางานดู IQ IQ 20 % ตอนให้ ออกจาก EQ 80 % งานเพราะขาด EQ
 64. 64. 42 บทบาทของ IQ และ EQ ต่ อกิจกรรมต่ างๆ ของชีวต ิ ความสาเร็จในด้ านต่ างๆ ปัจจัยที่มีบทบาทสาคัญ แก้ปัญหาเฉพาะทาง IQ การทางาน IQ + EQ การปรับตัว EQ การครองคน EQ ชีวตคู่ ิ EQ
 65. 65. 43 บุคคลสามประเภทกับระดับความต้ องการ Self Actualization Climber พวกช่ำงปน ี Esteem Social Need พวกตังค่ำย ้ Camper Safety Quitter พวกขี้แพ้ Basic Need
 66. 66. 44 ถ้ำข้อสอบออกแนวนี้ ท่ำนจะตอบได้หรือไม่ “ สมมุติว่ำท่ำนได้รบเชิญเปนวิทยำกรไปบรรยำย ั ็ เรือง “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับ ่ กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำไทย” ให้บ ุคลำกรทำงกำรศึกษำฟัง โดยใช้เวลำ 1.30 ชัวโมง ่ โปรดเขียนคำบรรยำยอย่ำงละเอียด ” “สมมุติว่ำท่ำนได้รบเชิญเปนวิทยำกรไปบรรยำย เรือง ั ็ ่ สถำนภำพโรงเรียนนิติบ ุคคลที่มีกำรบริหำรจัดกำรโดย ใช้โรงเรียนเปนฐำนซึ่งต้องใช้หลักทฤษฎีกำรบริหำรหลำกหลำย ็ เปนหลักในกำรบริหำรจึงจะทำให้โรงเรียนมีค ุณภำพ ็ ได้มำตรฐำนตำมเปำหมำย ” ้
 67. 67. 45 1. งำนต้องตังใจทำเพรำะจะให้เกรดวิชำ 921503 ้ พื้นฐำนกำรศึกษำ (Foundation of Education) การประเมินผลเพือตัดสิ นผล: ่ เวลาเรียน เข้ าเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 50 คะแนน สอบถามจากชุมชน ทีท่านทางาน ครอบครัว 20 คะแนน ่ สอบถามจากอาจารย์ ผ้ ูสอน มธร. 10 คะแนน ออกข้ อสอบอัตนัย 20 คะแนน (อาจารย์ ตรวจ 3 คน)
 68. 68. 2. ให้แต่ละคนเข้ำเยียมเว็บเพจ รศ.ดร.จร ูญ ค ูณมี ่โดยเข้ำที่ Google แล้ว ค้นหำคำว่ำ “รศ.ดร.จร ูญ ค ูณมี”แล้วคลิกเข้ำคำว่ำ “ยินดีตอนรับสู่เว็ปไซน์ของ รองศาสตราจารย์ดร.จรู ญ คูณมี “ ้หรือ เข้ำที่ www.charoonkoonmee.comแล้ว comment บทควำมที่ท่ำนสนใจอ่ำนพร้อมลงชื่อ-นำมสก ุล รน รหัสประจำคัวนักศึกษำ ด้วย ุ่ถ้ำเข้ำเรียนบ้ำง และเข้ำเยียมเพจคร ู ผ่ำนท ุกคน โชคดี ่2/4/2013 copyright www.brainybetty.com 68 2006 All Rights Reserved

×