หน่ วยที่ 2 เรื่ององค์ ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์     ครู อรพรรณ ชานาญ ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
ให้ นกเรี ยนศึกษาการทางานของอุปกรณ์ตอไปนี ้         ั                ่            แล้ ว...
อุปกรณ์ที่นกเรี ยนค้นหาข้างต้น คือ อุปกรณ์ประเภทใด ระหว่าง      ั           อุปกรณ์นาเข้า         ...
องค์ ประกอบของคอมพิวเตอร์
องค์ ประกอบของคอมพิวเตอร์1. ฮาร์ ดแวร์ Hardware2. ซอฟต์ แวร์ Software3. บุคลากร Peopleware4. ข้ อมูล Data5. ระเบียบ คู่มือ...
1. องค์ประกอบทางด้ านฮาร์ ดแวร์หมายถึง องค์ประกอบของตัวเครื่ องที่สามารถจับต้องได้    แบ่งเป็ น 5 หน่วยที่สาคัญ ดังนี้•...
2. องค์ประกอบทางด้ านซอฟต์ แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือชุ ดคาสั่ งทีถูกเขียนขึนเพือให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทางาน        ...
ซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบ          (System Software)• โปรแกรมควบคุมระบบปฏิบตการ (Operating System:OS)        ...
ซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบ             (System Software)• IPL (Initial Program Loader) เป็ นโปรแกรมที่ทาหน้ าทีในกา...
ซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบ              (System Software)• โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์  (Translation Program)• เป็ ...
ซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบ (System Software)• โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่ อง (Diagnostic Program) เป็ นโปรแกรมที่ตรวจสอบความบกพร่ ...
ซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบ (System Software)• ยูทิลิต้ ีโปรแกรม (Utility Program) เป็ นโปรแกรมที่ช่วยอานวยความสะดวก    ั ้ ...
ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (Application Software)    เป็ นซอฟต์แวร์หรื อโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อทางานเฉพาะอย่างที่เราต้องการซ...
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์
ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรูป (Package)     เป็ นซอฟต์แวร์หรื อโปรแกรมประยุกต์ที่มีผจดทาไว้            ู้ ัเพื่อใช้ใ...
ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรู ป (Package)• ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Database Management Software)
ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรูป (Package)• ซอฟต์แวร์ทาการคานวณ (spreadsheet Software)
ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรูป (Package)• ซอฟต์แวร์จดพิมพ์รายงานหรื อประมวลผลคา (Word Processing Software)      ั
ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรู ป (Package)• ซอฟต์แวร์ สาหรับนาเสนอ (Presentation Software)
ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรู ป (Package)• ซอฟต์แวร์ เกมส์ (Game)
3. องค์ ประกอบด้ านบุคลากร• ด้ านระบบ (System)     • ผู้วเิ คราะห์ และออกแบบระบบ     • ผู้เขียนโปรแกรมระบบ• ทางด...
4. องค์ประกอบด้ านข้ อมูล     ข้อมูลที่จะนาเข้าระบบคอมพิวเตอร์ จะมีหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดได้แก่ตวอักขระ (Character) ...
5. องค์ ประกอบด้ านด้ านระเบียบ คู่มอ และมาตรฐาน                    ื• ระเบียบปฏิบัติ     –ระเบีย...
5. องค์ ประกอบด้ านด้ านระเบียบ คู่มอ และมาตรฐาน                  ื• คู่มือ      –คู่ มือฮาร์ ดแวร์...
5. องค์ ประกอบด้ านด้ านระเบียบ คู่มอ และมาตรฐาน                  ื  • มาตรฐาน      –มาตรฐานรหัสภ...
6. องค์ประกอบด้ านการสื่ อสารข้ อมูล•  การจัดเก็บและการค้ นคืนสารสนเทศ•  คอมพิวเตอร์ กบคอมพิวเตอร์         ั• ...
6. องค์ประกอบด้ านการสื่ อสารข้ อมูล• การสื่ อสารข้ อมูล เป็ นกระบวนการส่ งผ่ านและรับสารสนเทศระยะไกล ในรูปแบบของสั ญญาณ ...
หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
รายละเอียดองค์ ประกอบด้ านฮาร์ ดแวร์ ของ ระบบคอมพิวเตอร์           หน่วยประมวลผลกลาง              ...
หน่ วยประมวลผลกลาง              Central Processing Unit / CPU•  ประมวลผลตามคาสั่ งทีเ่ ขียนไว้ ในโปรแกรม•  ...
ส่ วนประกอบของหน่ วยประมวลผลกลาง• หน่ วยควบคุม      – ควบคุมอุปกรณ์ นาเข้ าและแสดงผลข้ อมูล      – ตัดสิ นใจใน...
การปฏิบตงานของหน่ วยควบคุม (CU)       ั ิ   1. รับคาสั่ ง ในจังหวะแรกนี้ ชุ ดคาสั่ งจะถูกดึงจากส่ วนความจาเข้ าสู...
การปฏิบัตงานของหน่ วยคานวณทาง            ิ        คณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ (ALU)    ส่ วนคานวณทาหน้ า...
วงจรตรรก Logic Circuits      เป็ นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส่วนประกอบ เช่น ตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ไดโอด ทรานซิ...
สรุปวงจรการทางานของ CPU     หน่วยควบคุม CU       หน่วยคานวณ - ตรรกศาสตร์ ALU เก็บคาสั่งชัวคราว วงจรแปลคาสั่ง  ...
หน่ วยความจา Memory Unit      เป็ นแหล่งเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะต้องถูกในมาใช้ในการประมวลผล และเมื่อประมวลผล...
ประเภทของหน่ วยความจา     1.หน่ วยความจาแบบลบเลือนได้ (Volatile memory) เป็ นหน่ วยความจาทีเ่ ก็บข้ อมูลได้ เมื่อมีไฟ...
ประเภทของหน่ วยความจา    2.หน่ วยความจาแบบไม่ ลบเลือน (Nonvolatile memory) เป็ นอุปกรณ์ ทต่อเชื่อมกับ CPU จะบันทึกข้ อ...
เทปแม่ เหล็ก (Magnetic Tape)     ลักษณะของเทปแม่ เหล็กจะเป็ นแผ่นทาจากพลาสติกทีเ่ รียกว่ าไมลาร์ (Mylar) ฉาบด้ วยออกไ...
หน่ วยเก็บข้ อมูลสารอง (Secondary Storage)เป็ นที่เก็บข้อมูลหรื อโปรแกรมที่ยงไม่ถูกเรี ยกใช้โดย CPU            ...
ข้ อดี - ข้ อเสี ย ของเทปแม่ เหล็ก        ข้อดี                 ข้อเสี ย• สะดวกต่อการโยกย้ าย  ...
จานแม่ เหล็ก (Magnetic Disk)     เป็ นแผ่ นโลหะบางคล้ ายแผ่ นเสี ยง ทาด้ วยพลาสติกฉาบด้ วยออกไซด์ ของเหล็กสามารถเหนี่ย...
รูปแบบจานแม่ เหล็ก     1. จานแม่เหล็กแบบอ่อน (Soft disk or Floppy disk) ลักษณะจะเคลื่อบด้วย Oxide ของโลหะมีลกษณะเป็ น...
ซีดีรอม (CD-ROM)     ย่อมาจากคาว่ า Compact Disk-Read Only Memory ใช้ แสงเลเซอร์ ในการอ่ านและการบันทึกข้ อมูล เป็ นสื...
รูปแบบจานแม่ เหล็ก          2.จานแม่ เหล็กแบบแข็ง (Magnetic Disk or Hard Disk)      ประกอบด้ วยแผ่ นจานแม่ ...
หน่ วยนาข้ อมูลเข้ า (Input Unit)     เป็ นอุปกรณ์ รับเข้ า ทาหน้ าที่รับโปรแกรมและข้ อมูลเข้ าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์...
เทอร์ มินัล (Terminal)      ประกอบด้ วยจอภาพและคีย์บอร์ ดในการสั่ งงานคอมพิวเตอร์ ให้ ผ้ ูใช้ พมพ์          ...
เมาส์ (Mouse)      เมาส์ แบ่ งได้ เป็ นสองแบบคือ แบบทางกลและแบบใช้ เแสง แบบทางกลเป็ นแบบที่ใช้ ลูกกลิงกลม เมือเลือนเ...
แทร็กบอล (Track Ball)     คล้ ายเมาส์ แต่ หงายเอาลูกกลิงขึนมาไว้ ข้างบน การใช้ งานจะใช้               ...
จอแบบสั มผัส         (Touch - Sensitive Screens)   เป็ นอุปกรณ์ นาข้ อมูลเข้ าโดยการสั มผัสกับจอภาพ เพือเลือกสิ...
จอยสติค (Joystick)      เป็ นอุปกรณ์ นาเข้ าข้ อมูลประเภทกราฟฟิ ก มีลกษณะเป็ นก้านหรือคานโผล่            ...
ปากกาแสง (Light pens)      เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานด้านกราฟิ ก มีรูปร่ างเหมือนปากกาและมีแสงตอนปลายใช้จิ้มที่จอภา...
อุปกรณ์ โอซีอาร์            (OCR-Optical Character Recognition)       เป็ นอุปกรณ์ อ่านด้ วยแสง Optical ...
อุปกรณ์ โอเอ็มอาร์           (Optical Mark Readers)     เป็ นเครื่องอ่ านรอยเครื่องหมายจากดินสอในกระดาษทีม...
Wand Reader    เป็ นอุปกรณ์ ทใช้ มอควบคุม โดยนาอุปกรณ์ ตัวนียงแสงไปยังตัวอักษร           ี่ ื       ...
Hand Written Character Device     เป็ นอุปกรณ์ ทอ่านข้ อมูลด้ วยลายมือ เพือช่ วยลดขั้นตอนในการคีย์ข้อมูล       ...
Bar Code Reader   สาหรับการอ่ านรหัสแถบใช้ หลักการที่ว่า พืนสว่ างจะสะท้ อนได้ มากกว่ าพืนมืด ดังนั้นเมือตัวอ่ าน   ...
หน่ วยนาข้ อมูลออก (Output Unit)     เป็ นอุปกรณ์ ส่งออก (output device) ทาหน้ าทีแสดงผลจากการประมวลผล โดยนาผลที่ได้ ...
จอภาพ (Monitor)     หลักการทางานคล้ ายจอโทรทัศน์ คือ คอมพิวเตอร์ จะแปลงสั ญญาณให้ วดโอ                ...
เครื่องพิมพ์ (Printer)    เป็ นอุปกรณ์ ทใช้ แสดงผลลัพธ์ โดยการพิมพ์ ลงกระดาษ           ี่เรียกการพิมพ์ประเภ...
Serial Printer     เป็ นเครื่องพิมพ์ ทละตัวอักษร หัวพิมพ์วิ่งไปตามแนวนอนมีความเร็วในการ              ีพิ...
Line Printer     เป็ นเครื่องพิมพ์ แบบกระทบ พิมพ์ ได้ ทละบรรทัด มีความเร็วอยู่ในช่ วง 1000 -             ...
พลอตเตอร์ (Plotter)ถูกผลิตมาใช้ ในงานการสร้ างรูปภาพทางกราฟิ ค เช่ น  การออกแบบ แผนผัง แผนที่และชาร์ ตต่างๆหลักการทางานจะ...
Page Printerเป็ นเครื่องพิมพ์ แบบไม่ กระทบ โดยส่ วนมากจะใช้ เทคโนโลยีเลเซอร์ ได้ แก่     เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser...
อ้างอิง• www.pil.in.th• course.eau.ac.th/course/Download/0910201/Cha pter2.ppt
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

14,616 views

Published on

องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,616
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,079
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 1. 1. หน่ วยที่ 2 เรื่ององค์ ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ครู อรพรรณ ชานาญ ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
 2. 2. ให้ นกเรี ยนศึกษาการทางานของอุปกรณ์ตอไปนี ้ ั ่ แล้ วบันทึกความรู้ลงในสมุด• ปากกาแสง (light pens)• จอยสติก (Joystick)• อุปกรณ์โอเอ็มอาร์ (Optical Mark Readers)• อุปกรณ์โอซี อาร์ (Optical Character Recognition)• จอแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Screen)• แทร็ กบอล (Track Ball)
 3. 3. อุปกรณ์ที่นกเรี ยนค้นหาข้างต้น คือ อุปกรณ์ประเภทใด ระหว่าง ั อุปกรณ์นาเข้า หรื อ อุปกรณ์ส่งออก
 4. 4. องค์ ประกอบของคอมพิวเตอร์
 5. 5. องค์ ประกอบของคอมพิวเตอร์1. ฮาร์ ดแวร์ Hardware2. ซอฟต์ แวร์ Software3. บุคลากร Peopleware4. ข้ อมูล Data5. ระเบียบ คู่มือมาตรฐาน (Procedure)6. ระบบสื่ อสารข้ อมูล (Data Communication)
 6. 6. 1. องค์ประกอบทางด้ านฮาร์ ดแวร์หมายถึง องค์ประกอบของตัวเครื่ องที่สามารถจับต้องได้ แบ่งเป็ น 5 หน่วยที่สาคัญ ดังนี้• หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)• หน่วยความจา (Memory Unit)• หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :CPU)• หน่วยเก็บข้อมูลสารอง (Secondary Storage)• หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
 7. 7. 2. องค์ประกอบทางด้ านซอฟต์ แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือชุ ดคาสั่ งทีถูกเขียนขึนเพือให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทางาน ่ ้ ่ เปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่ างผู้ใช้ กบเครื่องคอมพิวเตอร์ ั • ซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบ (System Software) • ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (Application Software) • ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรูป (Package)
 8. 8. ซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบ (System Software)• โปรแกรมควบคุมระบบปฏิบตการ (Operating System:OS) ั ิ เป็ นโปรแกรมควบคุมระบบการปฏิบตการของเครื่อง ั ิ คอมพิวเตอร์ ท้งระบบ ั
 9. 9. ซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบ (System Software)• IPL (Initial Program Loader) เป็ นโปรแกรมที่ทาหน้ าทีในการอ่าน ่ โปรแกรมที่ต้องการใช้ งานเข้ าไปในหน่ วยความจาของเครื่อง คอมพิวเตอร์ IPL ROM (Read Only Memory)
 10. 10. ซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบ (System Software)• โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translation Program)• เป็ นโปรแกรมแปลคาสั่ งทีเ่ ขียนใน ภาษาระดับสู งให้ เป็ นภาษาเครื่อง จัดว่ าเป็ นภาษาระดับต่าเป็ นภาษา เดียวเท่ านั้นทีคอมพิวเตอร์ รู้จัก ่ เช่ น คอมไพเลอร์ (Compiler) อินเตอร์ พรีเตอร์ (Interpreter)
 11. 11. ซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบ (System Software)• โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่ อง (Diagnostic Program) เป็ นโปรแกรมที่ตรวจสอบความบกพร่ องของเครื่ องคอมพิวเตอร์
 12. 12. ซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบ (System Software)• ยูทิลิต้ ีโปรแกรม (Utility Program) เป็ นโปรแกรมที่ช่วยอานวยความสะดวก ั ้ ุ่ ให้กบผูใช้ ช่วยลดขั้นตอนที่ยงยากของการเขียนโปรแกรมและลดเวลาในการ ทางาน รวมทั้งยังช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
 13. 13. ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (Application Software) เป็ นซอฟต์แวร์หรื อโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อทางานเฉพาะอย่างที่เราต้องการซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีเงื่อนไข และฟอร์มที่ต่างกัน
 14. 14. ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์
 15. 15. ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรูป (Package) เป็ นซอฟต์แวร์หรื อโปรแกรมประยุกต์ที่มีผจดทาไว้ ู้ ัเพื่อใช้ในการทางานประเภทต่าง ๆโดยผูใช้คนอื่น ๆ สามารถนา ้ ัโปรแกรมนี้ ไปใช้กบข้อมูลของตนได้แต่ไม่สามารถทาการดัดแปลงหรื อแก้ไขโปรแกรมได้ ผูใช้ไม่ ้จาเป็ นต้องเขียนโปรแกรมเอง
 16. 16. ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรู ป (Package)• ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Database Management Software)
 17. 17. ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรูป (Package)• ซอฟต์แวร์ทาการคานวณ (spreadsheet Software)
 18. 18. ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรูป (Package)• ซอฟต์แวร์จดพิมพ์รายงานหรื อประมวลผลคา (Word Processing Software) ั
 19. 19. ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรู ป (Package)• ซอฟต์แวร์ สาหรับนาเสนอ (Presentation Software)
 20. 20. ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรู ป (Package)• ซอฟต์แวร์ เกมส์ (Game)
 21. 21. 3. องค์ ประกอบด้ านบุคลากร• ด้ านระบบ (System) • ผู้วเิ คราะห์ และออกแบบระบบ • ผู้เขียนโปรแกรมระบบ• ทางด้ านโปรแกรม (Programming) • Application Programming • Maintenance Programming• ดีบีเอ (DBA:Database Administrator)• ผู้ปฏิบตการ (Operator) ั ิ• ผู้ใช้ (User)
 22. 22. 4. องค์ประกอบด้ านข้ อมูล ข้อมูลที่จะนาเข้าระบบคอมพิวเตอร์ จะมีหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดได้แก่ตวอักขระ (Character) เมื่อนามาประกอบกันเป็ นหน่วยของข้อมูล ัจะได้เป็ นฟิ ลด์ (Field) เมื่อนาหลาย ๆ ฟิ ลด์มาประกอบกันเป็ นหน่วยของข้อมูลจะได้เป็ นเรคอร์ด (Record) และเมื่อนาหลาย ๆ เรคอร์ดมาประกอบกันก็จะได้เป็ นไฟล์ (File) รหัสประจาตัว ชือ ่ อายุ แผนก ตาแหน่ง 123 Pitipong Nithi 20 Computer Service Selsman 124 Dumruch Kraiwit 22 Information Sys. Programmer … … … … .. 210 Thitinan Mata 30 Information Sys. Engineer File ข้อมูลพนักงาน
 23. 23. 5. องค์ ประกอบด้ านด้ านระเบียบ คู่มอ และมาตรฐาน ื• ระเบียบปฏิบัติ –ระเบียบในด้ านสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์ –ระเบียบเกียวกับการเข้ าไปใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ ่ –ระเบียบด้ านการจัดหาการติดตั้ง –ระเบียบด้ านการดูแลซ่ อมบารุง –ระเบียบด้ านการบันทึก การใช้ การปรับปรุงการเก็บรักษา ข้ อมูล –ระเบียบด้ านการส่ งเอกสาร
 24. 24. 5. องค์ ประกอบด้ านด้ านระเบียบ คู่มอ และมาตรฐาน ื• คู่มือ –คู่ มือฮาร์ ดแวร์ –คู่ มือซอฟต์ แวร์
 25. 25. 5. องค์ ประกอบด้ านด้ านระเบียบ คู่มอ และมาตรฐาน ื • มาตรฐาน –มาตรฐานรหัสภาษาไทย –มาตรฐานด้ านรหัสคา –มาตรฐานด้ านวิธีการปฏิบติงาน ั
 26. 26. 6. องค์ประกอบด้ านการสื่ อสารข้ อมูล• การจัดเก็บและการค้ นคืนสารสนเทศ• คอมพิวเตอร์ กบคอมพิวเตอร์ ั• การรับและส่ งผ่ านสารสนเทศ• การแบ่ งเวลาเครื่อง –ติดต่ อสื่ อสารสารสนเทศกับผู้ใช้ ทางไกล –ตอบรับทันทีทผู้ใช้ ปลายทางร้ องขอ ี่ –บริการผู้ใช้ หลายคนในเวลาเดียวกัน –อนุญาตให้ ผู้ใช้ ปลายทางใช้ โปรแกรมต่ างกันได้
 27. 27. 6. องค์ประกอบด้ านการสื่ อสารข้ อมูล• การสื่ อสารข้ อมูล เป็ นกระบวนการส่ งผ่ านและรับสารสนเทศระยะไกล ในรูปแบบของสั ญญาณ แล้วแพร่ กระจายผ่ านช่ องทางการสื่ อสารต่ างๆ ซึ่งมีองค์ ประกอบดังนี้ –อุปกรณ์ แสดงสารสนเทศ –อุปกรณ์ ส่งผ่ านสารสนเทศ –อุปกรณ์ สื่อสารข้ อมูล
 28. 28. หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
 29. 29. รายละเอียดองค์ ประกอบด้ านฮาร์ ดแวร์ ของ ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยคานวณทาง หน่วยควบคุมหน่วยนา คณิ ตศาสตร์และตรรกศาสตร์ หน่วยนาข้อมูลเข้า ข้อมูลออก หน่วยความจาหลัก หน่วยเก็บ ข้อมูลสารอง
 30. 30. หน่ วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit / CPU• ประมวลผลตามคาสั่ งทีเ่ ขียนไว้ ในโปรแกรม• รับส่ งข้ อมูลโดยติดต่ อกับหน่ วยความจาภายในเครื่อง• ติดต่ อรับส่ งข้ อมูลกับผู้ใช้ โดยผ่ านหน่ วยรับข้ อมูลและหน่ วยแสดงผล• ย้ ายข้ อมูลและคาสั่ งจากหน่ วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่ วยงานหนึ่ง
 31. 31. ส่ วนประกอบของหน่ วยประมวลผลกลาง• หน่ วยควบคุม – ควบคุมอุปกรณ์ นาเข้ าและแสดงผลข้ อมูล – ตัดสิ นใจในการเอาข่ าวสารเข้ าออกจากหน่ วยความจา – กาหนดเส้ นทางการส่ งข้ อมูลจากหน่ วยความจาไปยัง AUL – ทาหน้ าที่ในการถอดรหัส – ควบคุมการถอดรหัสให้ เป็ นไปตามขั้นตอน• หน่ วยคานวณทางเรขาคณิตและตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logical Unit / ALU) – การดาเนินงานทางเชิงเลขคณิต (Arithmetic Operation) – การดาเนินงานเชิงตรรกวิทยา (Logical Operation)
 32. 32. การปฏิบตงานของหน่ วยควบคุม (CU) ั ิ 1. รับคาสั่ ง ในจังหวะแรกนี้ ชุ ดคาสั่ งจะถูกดึงจากส่ วนความจาเข้ าสู่ส่ วนควบคุมแล้ วแยกออกเป็ นสองส่ วน คือ ส่ วนทีเ่ ป็ นรหัสคาสั่ ง เรียกว่ าวงจรสร้ างสั ญญาณ (decoder) เพือเตรียมทางานในจังหวะทีสอง และส่ วนที่ ่ ่เป็ นออเพอแรนด์ (operand) จะแยกออกไปยังวงจรอีกส่ วนหนึ่ง เพือปฎิบัติ ่ให้ เสร็จสิ้น 2. ปฎิบัติ วงจรควบคุมจะสร้ างสั ญญาณขึนเพือส่ งไปควบคุมส่ วนต่ าง ๆ ้ ่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามรหัสคาสั่ งทีได้ รับมา เช่ น การบวก ลบ คูณ หาร ่หรือย้ ายข้ อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ หลายแบบใช้ วงจรควบคุมทีเ่ ป็ นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้ างเสร็จเรียบร้ อยติดไว้ ในเครื่อง เครื่องคานวณ จะเก็บสั ญญาณควบคุมเหล่ านีไว้ ในส่ วนความจาพิเศษทีเ่ รียกว่ า รอม (ROM) ้
 33. 33. การปฏิบัตงานของหน่ วยคานวณทาง ิ คณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ (ALU) ส่ วนคานวณทาหน้ าที่ใหญ่ ๆ สองประการ คือ ประการแรกทาการบวก ลบคูณ และหาร ประการทีสองคือ ทาหน้ าที่ตดสิ นใจว่ าข้ อมูลส่ วนใหญ่ หรือเล็กกว่ า ่ ัอีกข้ อมูลหนึ่ง หน้ าทีท้ังสองประการนีสามารถปฎิบัติการเป็ นผลสาเร็จได้ โดย ่ ้อาศัยวงจรตรรกอันเป็ นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ส่ วนคานวณสามารถเลือนข้ อมูลไปทางซ้ าย หรือทางขวา เก็บหรือย้ ายข้ อมูลไปยังส่ วนอืน ๆ ของส่ วน ่ ่ควบคุมกลางได้
 34. 34. วงจรตรรก Logic Circuits เป็ นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส่วนประกอบ เช่น ตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ ฯลฯ มาจัดให้สามารถทางานแทนการคานวณทางตรรกได้โดยใช้ "การมีสัญญาณไฟฟ้ า" และ "ไม่มีสัญญาณไฟฟ้ า" แทนสภาวะตรรก "จริ ง" และ"เท็จ" หรื อ "1" กับ "0" ทาให้สามารถสร้างวงจรขึ้นได้ 2 ชนิ ดใหญ่ ๆ คือ 1. วงจรตรรกจัดหมู่ (combination logic) 2. วงจรตรรกจัดลำดับ (sequential logic)
 35. 35. สรุปวงจรการทางานของ CPU หน่วยควบคุม CU หน่วยคานวณ - ตรรกศาสตร์ ALU เก็บคาสั่งชัวคราว วงจรแปลคาสั่ง ่ เก็บข้อมูลชัวคราว ่ การคานวณ Instruction Instruction Storage Resister Decoder Resister ตรรกศาสตร์ คาสั่งที่ดึงจาก สัญญาณถูกส่ ง ข้อมูลที่ส่งไปและส่ งกลับหน่วยความจาหลัก ไปหน่วยอื่น ๆ จากหน่วยความจาหลัก
 36. 36. หน่ วยความจา Memory Unit เป็ นแหล่งเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะต้องถูกในมาใช้ในการประมวลผล และเมื่อประมวลผลเสร็ จก็จะนาไปเก็บหน่วยความจาสิ่ งที่ใช้ในการผลิตหน่วยความจา • ขดลวดแม่เหล็ก Magnetic Core • สารกึ่งตัวนา Semiconductor Memory • วงจรไฟฟาขนาดเล็ก Monolithic Memory Chip ้ • วงจรรวม Integrated Circuit or IC
 37. 37. ประเภทของหน่ วยความจา 1.หน่ วยความจาแบบลบเลือนได้ (Volatile memory) เป็ นหน่ วยความจาทีเ่ ก็บข้ อมูลได้ เมื่อมีไฟฟาหล่อเลียง ถ้ าไฟดับข้ อมูลก็จะ ้ ้หายไป ได้ แก่หน่ วยความจาประเภท RAM (Random Access Memory)เป็ นหน่ วยความจาทีต่อเชื่อมกับ CPU ่ SD RAM DDR RAM
 38. 38. ประเภทของหน่ วยความจา 2.หน่ วยความจาแบบไม่ ลบเลือน (Nonvolatile memory) เป็ นอุปกรณ์ ทต่อเชื่อมกับ CPU จะบันทึกข้ อมูลมาจากโรงงานไม่ สามารถลบ ี่หรือแก้ไขข้ อมูลได้ อ่านได้ อย่ างเดียวเรามักเรียกว่ า ROM (Read Onlymemory)
 39. 39. เทปแม่ เหล็ก (Magnetic Tape) ลักษณะของเทปแม่ เหล็กจะเป็ นแผ่นทาจากพลาสติกทีเ่ รียกว่ าไมลาร์ (Mylar) ฉาบด้ วยออกไซด์ ของเหล็ก (Iron Oxide) ใช้ สาหรับการบันทึกข้ อมูล และสามารถบันทึกซ้าได้ แบ่ งออกเป็ น 2 ชนิด 1. เทปม้ วน (Reel tape) 2. เทปตลับ (Tape cassette and cartridges)
 40. 40. หน่ วยเก็บข้ อมูลสารอง (Secondary Storage)เป็ นที่เก็บข้อมูลหรื อโปรแกรมที่ยงไม่ถูกเรี ยกใช้โดย CPU ัเพื่อเตรี ยมเข้าสู่หน่วยความจาในเครื่ อง แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท 1. แบบเข้าถึงแบบลาดับ (Sequential access media) 2. แบบเข้าถึงโดยตรง (Direct access media)
 41. 41. ข้ อดี - ข้ อเสี ย ของเทปแม่ เหล็ก ข้อดี ข้อเสี ย• สะดวกต่อการโยกย้ าย • ไม่สามารถมองเห็นข้ อมูลที่บนทึก ั• เหมาะกับงานสารองข้ อมูล • การเข้ าถึงข้ อมูลแบบลาดับ (Backup Data) ในหน่วยงาน• เหมาะกับงานที่มีการเข้ าถึงข้ อมูล แบบลาดับ Sequential file• เรคอร์ ดมีความยาวได้ ไม่จากัด
 42. 42. จานแม่ เหล็ก (Magnetic Disk) เป็ นแผ่ นโลหะบางคล้ ายแผ่ นเสี ยง ทาด้ วยพลาสติกฉาบด้ วยออกไซด์ ของเหล็กสามารถเหนี่ยวนาให้ เป็ นสารแม่ เหล็กไฟฟาได้ เข้ าถึงข้ อมูลแบบ Random ้ มีร่องบันทึกข้ อมูลเรียกว่ า track เรียงเป็ นชั้นมีจุดศูนย์ กลางร่ วมกันอาจมีชุดจานแม่ เหล็กวางซ้ อนกัน Disk Pack มีแกนหมุนรวมกัน
 43. 43. รูปแบบจานแม่ เหล็ก 1. จานแม่เหล็กแบบอ่อน (Soft disk or Floppy disk) ลักษณะจะเคลื่อบด้วย Oxide ของโลหะมีลกษณะเป็ นแผ่นบางๆ จะแบ่งพื้นที่ disk ออกเป็ นวงรอบ ัจุดศูนย์กลางเรี ยกว่า track แต่ละ track จะแบ่งออกเป็ น sector และจะอ่านทีละsector เสมอ ข้อดี ข้อเสี ย• ราคาถูก • หักงอง่าย• การใช้ งานง่าย • การเขียนซอง อาจทาให้ ข้อมูลหาย• บันทึกข้ อมูลซ ้าได้ หลายครัง ้ • หงิก งอ ถ้ าวางในอุณหภูมิที่สง ู • ข้ อมูลอาจหายถ้ าโดนฝุ่ น • ถ้ าอยู่ในสนามแม่เหล็กข้ อมูลอาจหายได้
 44. 44. ซีดีรอม (CD-ROM) ย่อมาจากคาว่ า Compact Disk-Read Only Memory ใช้ แสงเลเซอร์ ในการอ่ านและการบันทึกข้ อมูล เป็ นสื่ อประเภท Optical Media ในแผ่ นจะมีการแบ่ งเป็ นtrack และ sector เหมือนกับดิสก์
 45. 45. รูปแบบจานแม่ เหล็ก 2.จานแม่ เหล็กแบบแข็ง (Magnetic Disk or Hard Disk) ประกอบด้ วยแผ่ นจานแม่ เหล็ก(platters) สองแผ่ นหรือมากกว่ ามาจัดเรียงอยู่บนแกนเดียวกันเรียก Spindle ทาให้ แผ่ นแม่ เหล็กหมุนไปพร้ อม ๆ กัน จากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ ด้วยความเร็ว 3600 รอบต่ อนาที แต่ ละหน้ าของแผ่ นจานจะมีหัวอ่ านเขียนประจาเฉพาะ โดยหัวอ่ านเขียนทุกหัวจะเชื่อมติดกันคล้ ายหวี สามารถเคลือนเข้ าออกระหว่ างแทร็กต่ าง ๆ อย่ างรวดเร็ว ่
 46. 46. หน่ วยนาข้ อมูลเข้ า (Input Unit) เป็ นอุปกรณ์ รับเข้ า ทาหน้ าที่รับโปรแกรมและข้ อมูลเข้ าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ รับเข้ าที่ใช้ กนเป็ นส่ วนใหญ่ คอ แผงแป้ นอักขระ (keyboard) และเมาส์ (mouse) ั ื
 47. 47. เทอร์ มินัล (Terminal) ประกอบด้ วยจอภาพและคีย์บอร์ ดในการสั่ งงานคอมพิวเตอร์ ให้ ผ้ ูใช้ พมพ์ ิข้ อความผ่ านคีย์บอร์ ดแล้วไปปรากฏทีหน้ าจอ คีย์บอร์ ดจะมีลกษณะเป็ นแป้ น ่ ัสี่ เหลียมผืนผ้ าประกอบด้ วยปุ่ มแทนอักขระปัจจุบันมักใช้ 101 ปุ่ ม ่ เทอร์ มินัลแบ่ งเป็ น 2 ประเภท 1. เทอร์ มินัลแบบธรรมดา 2. เทอร์ มินัลแบบเชิงปัญญา
 48. 48. เมาส์ (Mouse) เมาส์ แบ่ งได้ เป็ นสองแบบคือ แบบทางกลและแบบใช้ เแสง แบบทางกลเป็ นแบบที่ใช้ ลูกกลิงกลม เมือเลือนเมาส์ ไปในทิศทางใดจะทาให้ ลูกกลิงเคลือนไปมาในทิศทางนั้น ้ ่ ่ ้ ่ลูกกลิงจะทาให้ กลไกซึ่งทาหน้ าทีปรับแกนหมุนในแกน X และแกน Y แล้ วส่ งผลไปเลือน ้ ่ ่ตาแหน่ งตัวชี้บนจอภาพ เมาส์ แบบใช้ แสงอาศัยหลักการส่ งแสงจากเมาส์ ลงไปบนแผ่ นรองเมาส์ (mouse pad)
 49. 49. แทร็กบอล (Track Ball) คล้ ายเมาส์ แต่ หงายเอาลูกกลิงขึนมาไว้ ข้างบน การใช้ งานจะใช้ ้ ้มือกลิงลูกกลิง ไม่ ค่อยสะดวกในการใช้ งาน มักจะใช้ กบเครื่องในตระกูล ้ ้ ัแลปท็อป เพือประหยัดเนือที่ ่ ้
 50. 50. จอแบบสั มผัส (Touch - Sensitive Screens) เป็ นอุปกรณ์ นาข้ อมูลเข้ าโดยการสั มผัสกับจอภาพ เพือเลือกสิ่ งที่อยู่ ่บนจอภาพ จะใช้ วทยาการต่ างๆ 4 วิทยาการ คือ ิ  จอทีใช้ เยือเชิงตัวนา ่ ่  จอจานประจุ  จอทีใช้ คลืนคุณสมบัตของเสี ยง ่ ่ ิ จอทีใช้ รังสี อนฟาเรด ่ ิ
 51. 51. จอยสติค (Joystick) เป็ นอุปกรณ์ นาเข้ าข้ อมูลประเภทกราฟฟิ ก มีลกษณะเป็ นก้านหรือคานโผล่ ัมาจากด้ านบนของกล่ อง สามารถบิดไปในทิศทางต่ างๆ ได้ ขึนอยู่กบผู้ควบคุม ขณะ ้ ัทีมีการบิดจะมี 2 Potentiometers โดยมี 1 ตัวทาหน้ าทีรับรู้ การเคลือนที่แนวทิศเหนือ/ ่ ่ ่ใต้ อีกตัวรับรู้ ในแนวตะวันตก/ตะวันออก
 52. 52. ปากกาแสง (Light pens) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานด้านกราฟิ ก มีรูปร่ างเหมือนปากกาและมีแสงตอนปลายใช้จิ้มที่จอภาพ เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ นิ ยมใช้ในการงานออกแบบที่ ้เรี ยกว่า Computer-Aided Design (CAD)
 53. 53. อุปกรณ์ โอซีอาร์ (OCR-Optical Character Recognition) เป็ นอุปกรณ์ อ่านด้ วยแสง Optical Device จะต้ องทาการเข้ ารหัสข้ อมูลให้ อยู่ในรู ปแบบหนึ่งก่ อนทีเ่ ครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถอ่ านได้ เช่ น ISBN และก็จะแปลงข้ อมูลให้ หน่ วยประมวลผลทาการประมวลผลข้ อมูลต่ อป ประเภทของข้ อมูลทีจะนาเข้ าอุปกรณ์ OCR ่ - รอยเครื่องหมายดินสอที่มรูปแบบเฉพาะ (Optical Marks) ี - ข้ อมูลอักขระพิเศษ (Optical Character) - ตัวอักษรทีเ่ ขียนด้ วยมือ (HandWritten Characters) - รหัสแท่ ง (Bar Codes)
 54. 54. อุปกรณ์ โอเอ็มอาร์ (Optical Mark Readers) เป็ นเครื่องอ่ านรอยเครื่องหมายจากดินสอในกระดาษทีมรูปแบบเฉพาะ ่ ีข้ อมูลจะถูกอ่ านเข้ าไปเก็บโดยผ่ าน OMR โดยการส่ องไฟอ่านกระดาษทีอ่าน และ ่จะสะท้ อนแสงที่เกิดจากเครื่องหมายทีทาด้ วยดินสอ เพราะดินสอมีปริมาณถ่ าน ่กราไฟต์ สูง
 55. 55. Wand Reader เป็ นอุปกรณ์ ทใช้ มอควบคุม โดยนาอุปกรณ์ ตัวนียงแสงไปยังตัวอักษร ี่ ื ้ิเพือทาการแปลงตัวอักษรนั้น ให้ เป็ นสั ญญาณไฟฟาส่ งให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ่ ้ประมวลผล ต้ องเป็ นตัวอักษรแบบ OCR-A
 56. 56. Hand Written Character Device เป็ นอุปกรณ์ ทอ่านข้ อมูลด้ วยลายมือ เพือช่ วยลดขั้นตอนในการคีย์ข้อมูล ี่ ่จะสามารถใช้ อุปกรณ์ ทเี่ รียกว่ า Optical Scanner แต่ ข้อมูลต้ องมีรูปแบบทีอ่านง่ าย ่ไม่ กากวม
 57. 57. Bar Code Reader สาหรับการอ่ านรหัสแถบใช้ หลักการที่ว่า พืนสว่ างจะสะท้ อนได้ มากกว่ าพืนมืด ดังนั้นเมือตัวอ่ าน ้ ้ ่ถูกกวาดไปบนรหัสแถบ ลาแสงทีถูกปล่ อยออกมาจากหัวอ่ านจะสะท้ อนกลับมาหรือน้ อย มันได้ ่ตกกระทบแถบขาวหรือแถบดา แสงสะท้ อนกลับเหล่ านีจะถูกดัดแปลงเป็ นสั ญญาณไฟฟ้ า องค์ ประกอบ ้สาคัญของตัวอ่ านรหัสแถบก็คอ ขนาดของลาแสงทีส่งออกมานั้น จะต้ องสั มพันธ์ กบความละเอียด ื ่ ั(resolution) ของแถบ
 58. 58. หน่ วยนาข้ อมูลออก (Output Unit) เป็ นอุปกรณ์ ส่งออก (output device) ทาหน้ าทีแสดงผลจากการประมวลผล โดยนาผลที่ได้ ออก ่จากหน่ วยความจาหลักแสดงให้ ผู้ใช้ ได้ เห็นทางอุปกรณ์ ส่งออก อุปกรณ์ ส่งออกทีนิยมใช้ ส่วนใหญ่ คอ ่ ืจอภาพ และเครื่องพิมพ์ •อุปกรณ์ แสดงผลลัพธ์ ชั่วคราว เช่ น จอภาพ •อุปกรณ์ แสดงผลลัพธ์ ถาวร เช่ น เครื่องพิมพ์ •อุปกรณ์ แสดงผลทางกราฟิ ก เช่ น พลอตเตอร์
 59. 59. จอภาพ (Monitor) หลักการทางานคล้ ายจอโทรทัศน์ คือ คอมพิวเตอร์ จะแปลงสั ญญาณให้ วดโอ ิ ีแสดงผลยิงลาแสงอิเล็กตรอนไปยังพืนผิวของจอภาพ ซึ่งฉาบไว้ ด้วยฟอสฟอรัส ้แบ่ งการแสดงผลออกเป็ น 2 ประเภทคือ •แสดงภาพด้ วยการสร้ างจุดภาพ (Pixel) •แสดงภาพด้ วยการใช้ เส้ น (Vector) ๏จอภาพทีมีสีเดียว (Monochrome) ่ ๏จอภาพสี (Red,Green,Blue:RGB)
 60. 60. เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็ นอุปกรณ์ ทใช้ แสดงผลลัพธ์ โดยการพิมพ์ ลงกระดาษ ี่เรียกการพิมพ์ประเภทนีว่า Hard Copy ้สามารถแยกเครื่องพิมพ์ได้ เป็ น 3 ประเภทใหญ่ ดงนี้ ั 1. Serial Printer 2. Line Printer 3. Page Printer
 61. 61. Serial Printer เป็ นเครื่องพิมพ์ ทละตัวอักษร หัวพิมพ์วิ่งไปตามแนวนอนมีความเร็วในการ ีพิมพ์ ระหว่ าง 40-450 cps (Character per second) 1.เครื่องพิมพ์ชนิดพิมพ์ กระทบ (Impact Printer) • เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์ (Dot matrix printer) • เครื่องพิมพ์ แบบวงล้ อรู ปดอกเดซี (Daisy Wheel Printer) 2.เครื่องพิมพ์ชนิดพิมพ์ไม่ กระทบ (NonImpact Printer) • เครื่องแบบใช้ ความร้ อน-ไฟฟา (Thermos-Electric Printer) ้ • เครื่องพิมพ์แบบพ่นละอองหมึก (Ink Jet Spray Printer)
 62. 62. Line Printer เป็ นเครื่องพิมพ์ แบบกระทบ พิมพ์ ได้ ทละบรรทัด มีความเร็วอยู่ในช่ วง 1000 - ี5000 lpm (Line per minute) แบ่ งได้ เป็ น 3 แบบ คือ 1. The Band Printer เป็ นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ หลักการวิ่งของตัวอักษรตามแนวนอนหัวพิมพ์ จะเคาะผ่ านผ้ าหมึกให้ ตัวอักษรปรากฏอยู่บนกระดาษ 2.The Chain Printer เหมือนกับ Band Printer แต่ จะใช้ ห่วงโซ่ แทน 3. The Drum Printer อักษรจะอยู่บน Drum ซึ่งจะหมุนตลอดเวลาเมือถึง ่จังหวะจะพิมพ์ ตัวอักษรหัวพิมพ์กจะเคาะผ่ านกระดาษและผ้ าหมึกทันที ็
 63. 63. พลอตเตอร์ (Plotter)ถูกผลิตมาใช้ ในงานการสร้ างรูปภาพทางกราฟิ ค เช่ น การออกแบบ แผนผัง แผนที่และชาร์ ตต่างๆหลักการทางานจะรับสั ญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการเลือนปาก กาบนกระดาษ แบ่ งเป็ น ่ 1.พลอตเตอร์แบบทรงกระบอก (Drum Plotter) 2.พลอตเตอร์ แบบระนาบ (Flatbed Plotter) 3.อิเล็กโตรสแตติคพลอตเตอร์ (Electrostatic Plotter)
 64. 64. Page Printerเป็ นเครื่องพิมพ์ แบบไม่ กระทบ โดยส่ วนมากจะใช้ เทคโนโลยีเลเซอร์ ได้ แก่ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)เป็ นเครื่องพิมพ์ ความเร็วสู งมีความเร็วไม่ ตากว่ า 6 หน้ าต่ อนาที ่จะใช้ ผงหมึก (Toner) ในการพิมพ์
 65. 65. อ้างอิง• www.pil.in.th• course.eau.ac.th/course/Download/0910201/Cha pter2.ppt

×