ใบสมัครครู อตราจ้ างชั่วคราวรายเดือนโรงเรียนท่ าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล                          ...
ประกาศโรงเรียนท่ าแพผดุงวิทย์          การรับสมัครบุคคลทัวไปเพือสอบคัดเลือกเป็ นครู อตราจ้ างชั่ วคราวรายเดือน ...
(4) ไม่เป็ นผูมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่น                   ้  ...
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ             (5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ (6) ใบรับรองแพทย์ ( ท...
6. เกณฑ์ การตัดสิ นการสอบคัดเลือก ผูสมัครต้องผ่านการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ โดยได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่า  ้ร้อยละ 60 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รับครูดนตรี

2,271 views

Published on

รับสมัครครูดนตรี เอก ดนตรีศึกษา

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รับครูดนตรี

 1. 1. ใบสมัครครู อตราจ้ างชั่วคราวรายเดือนโรงเรียนท่ าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล ั รูปถ่าย 1 นิว ้ตาแหน่งที่สมัคร...........................................................ข้ อมูลส่ วนตัวชื่อ (นาย,นาง,สาว)......................................................นามสกุล..................................................... ............................................. ....ชื่อเล่น...........................หมายเลขบัตรประชาชน ----โทรศัพท์..................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด...............................................................อายุ.................... ปีเชื้อชาติ.....................................................สัญชาติ..........................................................ศาสนา......................................................ข้ อมูลทีอยู่ ่ ่ที่อยูปัจจุบน (ที่สามารถติดต่อได้) ั ........................................................................................................................ ............................................. ...........................ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน ่ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................... ....ประวัตการศึกษา ิ ระดับการศึกษา................................................... ................................วุฒิการศึกษา..........................................................สถาบันการศึกษา................................................................................................................. .............................................................ประวัตการทางาน ิ  ยังไม่มีประวัติการทางาน  มีประวัติการทางานลักษณะงานที่ทา........................................................................................................................... ....................................................ระยะเวลา (ระบุวน/เดือน/ปี )................................................................................ตาแหน่ง............................................................... ัเงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ....................................................................................บาท/เดือนความสามารถพิเศษ............................................................................ ...............................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………..…………………เอกสารหลักฐานทีจะต้ องนามายืนในวันสมัครสอบ ่ ่  คุณวุฒิหรื อปริ ญญาบัตรฉบับจริ งพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ  ใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริ งพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ  สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ  รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รู ป  หลักฐานอื่น (ถ้ามี).......................................................................................................................... ลงชื่อ..............................................ผูสมัคร ้ ลงชื่อ..............................................ผูรับสมัคร ้ (...............................................................) (...............................................................)วันที่สมัคร................/......................../.................... วันที่รับสมัคร................/......................../.................
 2. 2. ประกาศโรงเรียนท่ าแพผดุงวิทย์ การรับสมัครบุคคลทัวไปเพือสอบคัดเลือกเป็ นครู อตราจ้ างชั่ วคราวรายเดือน ่ ่ ั ประจาปี งบประมาณ 2555 ---------------------------------------- ด้วย โรงเรี ยน ท่าแพผดุงวิทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัวไปเพื่อจัดจ้างเป็ นครู อตรา ่ ัจ้างชัวคราวรายเดือน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ่ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่ อง มอบอานาจปฏิบติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชัวคราว ั ่และเกณฑ์และวิธีการบริ หารงานบุคคล : ลูกจ้างชัวคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ่พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็ นครู อตราจ้างชัวคราวทาหน้าที่ครู ผสอน ั ่ ู้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ชื่อตาแหน่ ง และรายละเอียดการจ้ าง 1.1 ชื่อตาแหน่ง ครู อตราจ้างชัวคราวรายเดือน ั ่ 1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบติ ั ปฏิบติงานสายการสอน มีลกษณะงานที่ปฏิบติเกี่ยวกับการทาหน้าที่หลักด้านการจัดการ ั ั ัเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจย เพื่อพัฒนา ักระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบติหน้าที่ ัอื่นที่เกี่ยวข้อง 1. 3 กลุ่มวิชาที่ตองการ ้ 1.3.1 วิชาดนตรี ศึกษา จานวน 1 อัตรา 1.4 ค่าจ้าง 8,340บาท/เดือน 2. คุณสมบัติทวไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครรับการสอบคัดเลือก ั่ 2.1 คุณสมบัติทวไปั่ ผูสมัครรับการ ้ สอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทวไป ดังต่อไปนี้ ั่ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี นับถึงวันสมัครวันสุ ดท้าย (3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
 3. 3. (4) ไม่เป็ นผูมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่น ้ ัเฟื อน ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน (5) ไม่เป็ นผูดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ใน ้พรรคการเมือง (6) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ (7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ ้ ่ หมายเหตุ ผูที่ผานการสอบคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ่น 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง (1) จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าด้านดนตรี ศึกษา หรื อดนตรี สากล (2) มีระดับผลการเรี ยนไม่ต่ากว่า 2.00 หรื อมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้าน ดนตรี สากล ( 3) มีความรู ้และทักษะด้านเครื่ องเป่ า สามารถจัดตั้งและดูแล กากับวงดุริยางค์ หรื อ วงโยทวาทิต ได้ (4) สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ตลอดอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา (5) มีความประพฤติดี เสี ยสละ อดทน ใฝ่ ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ3. การรับสมัคร 3.1 วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร ่ ผูประสงค์จะสมัครเข้ารับการ ้ สอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครด้วย ่ตนเองได้ที่ กลุ่มบริ หารงานบุคคลากร โรงเรี ยนท่าแพผดุงวิทย์ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2555ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ในวัน และเวลาราชการ ติดต่ อสอบถามรายละเอียด ที่ โทร. 074-751606 3.2 การประกาศรายชื่ อผู้มสิทธเข้ าสอบ ี ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ ห้องธุรการ ้ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนท่าแพผดุงวิทย์ 3. 3 หลักฐานทีต้องยืนพร้ อมใบสมัคร ่ ่ (1) รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จานวน 3 รู ป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรู ปด้วย) (2) สาเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ (3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ จานวน 1 ฉบับ
 4. 4. (4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ (5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ (6) ใบรับรองแพทย์ ( ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น ) ซึ่ งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็ นโรค ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) (7) แบบประเมินผลการปฏิบติงานจากสถานศึกษาอื่น ( ถ้ามี ) ั (8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็ นต้น(กรณี ที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ (2) –(7) ให้นาต้นฉบับจริ งมาเพื่อตรวจสอบ และสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผสมัครเขียนคารับรองสาเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ดวย ู้ ้ 3. 4 เงื่อนไขในการรับสมัคร ผูสมัครเข้ารับการ ้ สอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็ นผูมีคุณสมบัติทวไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้อง ้ ั่กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ่ ่ ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไม่วาด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษา ้ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทาให้ไม่มีสิทธิ สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ น และจะไม่คืน ้ ัค่าธรรมเนียมในการสมัคร4. หลักเกณฑ์ และวิธีการ สอบคัดเลือก โรงเรี ยน ท่าแพผดุงวิทย์ จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ ภาค ก ความรู้ความสามารถทัวไป่ ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ( โดยการสัมภาษณ์) 5. กาหนดวัน เวลา ในการคัดเลือก วัน เดือน ปี การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม เวลา 12 มิถุนายน 2555 ภาค ก 100 คะแนน 10.00 น. - 11.30 น. ความรู้ความสามารถทัวไป ่ - กฎหมายการศึกษา - หลักสู ตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน - จรรยาบรรณวิชาชีพครู - ความรู้เฉพาะสาขาวิชา ดนตรี ศึกษา 13.00 น. เป็ นต้นไป ภาค ข 100 คะแนน ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สาหรับสถานที่สอบจะประกาศพร้อมกับประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือก ้
 5. 5. 6. เกณฑ์ การตัดสิ นการสอบคัดเลือก ผูสมัครต้องผ่านการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ โดยได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่า ้ร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรี ยงลาดับผูที่ได้คะแนนรวมจากสู งลงมาต่า หาก ้ ู้ ้ ่คะแนนเท่ากันให้ผที่ได้คะแนนในภาค ก มากกว่า เป็ นผูอยูในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผที่ได้ ู้ ่คะแนนใน ภาค ข มากกว่าอยูในลาดับที่สูงกว่า 7. การประกาศรายชื่ อและการขึนบัญชี รายชื่ อผู้ผ่านการ ้ สอบคัดเลือก ้่ โรงเรี ยนท่าแพผดุงวิทย์ จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกตามลาดับคะแนน ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรี ยนท่าแพผดุงวิทย์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็ นอันยกเลิก หรื อสิ้ นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วนขึ้นบัญชี ั8. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการ สอบคัดเลือก ้่ 8.1 ผูผานการ สอบคัดเลือกจะได้รับการจัดทาสัญญาจ้างตามลาดับที่ 8.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผานการสอบู้ ่ คัดเลือกเป็ นหนังสื อ เรี ยกตัวผูมีสิทธิ์ มาจัดทาสัญญาจ้างเป็ นครู อตราจ้างชัวคราวรายเดือนครั้งแรกและให้มา ้ ั ่ ้ ้ ู้ ่ รายงานตัว จึงเป็ นหน้าที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผานการสอบคัดเลือก 8.3 ผูได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็ นครู อตราจ้างชัวคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทา ้ ั ่สัญญาจ้าง ครู อตราจ้างชัวคราวรายเดือนตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิ ทธิ์ และถูกยกเลิก ั ่ ู้ ่ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผานการสอบคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (นายมาโนช มณี วทย์) ิ ผูอานวยการโรงเรี ยนท่าแพผดุงวิทย์ ้

×