องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1,589 views

Published on

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

 1. 1. เอกสารประกอบการเรี ยนวิชา ง 32101 การงานอาชีพฯ 3 ( คอมพิวเตอร์ 2 )ครูอรพรรณ ชานาญ ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
 2. 2.  สารสนเทศ คือ อะไร ระบบสารสนเทศ คือ อะไร ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง นักเรี ยนอยากเป็ นใครในระบบสารสนเทศ
 3. 3. ระบบสารสนเทศ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบติงาน ั ฮาร์ ดแวร์ เป็ นองค์ประกอบสาคัญ หมายถึง เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง ซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นชุดคาสังที่สงให้ฮาร์ ดแวร์ ทางาน ่ ั่ ข้อมูล เป็ นส่ วนที่จะนาไปจัดเก็บในเครื่ องคอมพิวเตอร์ บุคลากรเป็ นผูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ ้ ขั้นตอนการปฏิบติงาน เป็ นสิ่ งที่จะต้องเข้าใจเพื่อให้ทางานได้ถูกต้องเป็ นระบบ ั
 4. 4. 1. ฮาร์ ดแวร์ ฮาร์ ดแวร์ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสาหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็ นเครื อข่าย เช่น เครื่ องพิมพ์ เมื่อพิจารณาเครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งเป็ น 3 หน่วย คือ หน่ วยรับข้ อมูล (input unit) ได้แก่ แผงแป้ นอักขระ เมาส์ หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่ วยแสดงผล (output unit) ได้แก่ จอภาพ เครื่ องพิมพ์ การทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับมนุษย์ จะพบว่าคล้ายกัน กล่าวคือ เมื่อมนุษย์ได้รับข้อมูลจากประสาทสัมผัส ก็จะส่ งให้สมองในการคิด แล้วสัง ่ ให้มีการโต้ตอบ
 5. 5. 2 . ซอฟต์ แวร์ ซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญประการที่สอง ซึ่ งก็คือลาดับขั้นตอนของคาสั่งที่จะสังงานให้ฮาร์ ดแวร์ ทางาน เพื่อประมวลผลข้อมูล ่ ให้ ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ ต ามความต้อ งการของการใช้ง าน ในปั จ จุ บ ัน มี ซ อฟต์แ วร์ ร ะบบ ปฏิ บติงาน ซอฟต์แวร์ ควบคุมระบบงาน ซอฟต์แวร์ สาเร็ จ และซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ั สาหรับงานต่างๆ
 6. 6. ซอฟต์ แวร์ คือ ชุดคาสังที่สงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้หลายประเภท เช่น ่ ั่ 1. ซอฟต์แ วร์ ร ะบบ คื อ ซอฟต์แ วร์ ที่ ใ ช้จ ัด การกับ ระบบคอมพิ ว เตอร์ และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ เช่น ระบบปฏิบติการวินโดว์ส ระบบปฏิบติการดอส ั ั ระบบปฏิบติการยูนิกซ์ ั 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่พฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความ ั ต้องการของผูใช้ เช่ น ซอฟต์แวร์ กราฟิ ก ซอฟต์แวร์ ประมวลคา ซอฟต์แวร์ ้ ตารางทางาน ซอฟต์แวร์นาเสนอข้อมูล
 7. 7. 3. ข้ อมูล เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ อาจจะเป็ นตัวชี้ ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของระบบได้ เนื่ องจากจะต้องมี การเก็บข้อมูลจาก แหล่งกาเนิ ด ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มีการกลันกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้น ่ จึ งจะมีประโยชน์ ข้อมูลจาเป็ นจะต้องมี มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานใน ระดับกลุ่มหรื อระดับองค์กร ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็ นระบบระเบียบ เพื่อการสื บค้นที่รวดเร็ วมีประสิ ทธิภาพ
 8. 8. 4. บุคลากร บุคลากรในระดับผูใช้ ผูบริ หาร ผูพฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียน ้ ้ ้ ั โปรแกรม เป็ นองค์ประกอบสาคัญในความสาเร็ จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมี ความรู ้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ มากเท่าใดโอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ ได้เต็มศักยภาพและคุมค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะระบบ ้ สารสนเทศในระดับบุคคลซึ่ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีขีดความสามารถมากขึ้น ทาให้ผใช้ ู้ มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาระบบงานได้เองตามความต้องการ สาหรับระบบสารสนเทศในระดับกลุ่มและองค์กรที่มีความซับซ้อนจะต้องใช้บุคลากร ในสาขาคอมพิวเตอร์โดยตรงมาพัฒนาและดูแลระบบงาน
 9. 9. 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบติงานที่ชดเจนของผูใช้หรื อของบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เป็ นเรื่ อง ั ั ้ สาคัญอีกประการหนึ่ ง เมื่อได้พฒนาระบบงานแล้วจาเป็ นต้องปฏิบติงานตามลาดับ ั ั ขั้นตอนในขณะที่ใช้งานก็จาเป็ นต้องคานึ งถึ งลาดับขั้นตอนการปฏิ บติของคนและ ั ั ความสัมพันธ์ กบ เครื่ อง ทั้ง ในกรณี ปกติ และกรณี ฉุกเฉิ น เช่ น ขั้นตอนการบันทึ ก ข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล ขั้นตอนปฏิบติเมื่อเครื่ องชารุ ดหรื อข้อมูลสู ญหาย และ ั ขั้นตอนการทาสาเนาข้อมูลสารองเพื่อความปลอดภัย เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ จะต้องมีการ ซักซ้อม มีการเตรี ยมการ และการทาเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชดเจนั
 10. 10. 1. ข้ อมูล และ สารสนเทศ เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร อธิบาย2. ยกตัวอย่างฮาร์ ดแวร์ ที่นกเรี ยนรู้จก หรื อ เคยใช้ งาน มา 5 ชิ ้น พร้ อมอธิบายการ ั ั ทางานของสิงนัน ่ ้3. ระหว่างซอฟต์แวร์ ระบบ และ ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรูป เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร อธิบาย4. ระหว่าง user , administrator และ programmer นักเรี ยนอยากเป็ นใคร เพราะอะไร5. เพราะเหตุใดขันตอนการปฏิบติงานจึงเป็ นสิงจาเป็ นในกระบวนการทางาน ้ ั ่

×