แนะแนวระบบสอบ2556

3,531 views

Published on

สำหรับเตรียมตัวสอบระบบต่าง ปีการศึกษา 2556

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,015
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนะแนวระบบสอบ2556

 1. 1. รวบรวมโดย ครู อรพรรณ ชานาญ งานแนะแนว โรงเรียนท่ าแพผดุงวิทย์ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555
 2. 2. นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. 3. ระบบการสอบต่ างๆ ที่ต้องรู้1. สอบ รับตรง / โควตา : เป็ นการจัดสอบตรงโดยมหาวิทยาลัย รายละเอียดต่างๆ มหาวิทยาลัยจะเป็ นคนกาหนดเองว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้าง ช่วงไหนบ้าง2. สอบ 7 วิชาสามัญ : เป็ นการจัดสอบโดย สทศ. ทั้งหมด 7 วิชา ได้แก่ ไทย สังคม อังกฤษ คณิ ตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ เคมี ชีวะ โดยคะแนนสามารถใช้ได้แค่ปีนั้น ๆ ไม่ สามารถเก็บไปใช้ปีอื่นได้ สอบช่วงเดือน มกราคมของทุกปี3. สอบ GAT-PAT : จัดสอบโดย สทศ. ปี ละ 2 ครั้ง คะแนนสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี สอบเดือน ตุลาคม และ มีนาคม ของทุกปี ( ถ้าน้ าไม่ท่วมก็คงจะสอบเวลานี้ )4. สอบ O-NET : จัดสอบ ปี ละ 1 ครั้ง เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี สอบได้ครั้งเดียวตลอด ชีวิต นาคะแนนไปใช้ได้ตลอดกาล
 4. 4. ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาประจาปี การศึกษา 2556 หลัก ๆมี 2 วิธีดงนี้ ั1. รับตรง / โควตา2. ระบบเคลียร์ ริ่งเฮ้ าส์ ( Clearing House )3. รับกลาง ( Admsisions )
 5. 5. ระบบรับตรง / โควตา : เป็ นการจัดสอบตรงโดยมหาวิทยาลัย รายละเอียดต่างๆมหาวิทยาลัยจะเป็ นคนกาหนดเอง ว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้างช่วงไหนบ้างรับตรง แต่ละสถาบันจะเป็ นคนกาหนดสัดส่ วนการใช้คะแนน เช่น มศว อาจจะสอบตรง 100 % จุฬาฯ คณะวิศวะ ใช้ GPAX+ GAT+ PAT1 + PAT3 จุฬาฯ คณะอักษรศาสตร์ ใช้ GPAX +PAT7 + 7 วิชาสามัญ :ไทย สังคม อังกฤษ มหิ ดล 7 วิชาสามัญ : ไทย สังคม อังกฤษ คณิ ตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ เคมี ชีวะ ข้ างต้ นนีเ้ ป็ นตัวอย่ างส่ วนหนึ่ง ในขั้นตอนสมัครจริงให้ ศึกษาระเบียบการของแต่ ละสถาบัน แต่ ละคณะว่ าใช้ เกณฑ์ คะแนนอะไรบ้ างในการคัดเลือก จะได้ ลงสอบ วิชานั้น ๆ ไม่จาเป็ นต้ องสอบทุกวิชา
 6. 6.  ระบบ Clearing house คือ ระบบยืนยันสิ ทธิ์รับตรง เช่น นาย A สอบติดทั้ง จุฬา ฯ มหิ ดล ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ขอนแก่น ศิลปากร มศว นาย A สอบ ได้ต้ งหลายมหาวิทยาลัย แต่ระบบจะทาให้นาย A เลือกได้เพียงมหาวิทยาลัยเดียว ั เท่านั้น ้ ่ ระบบนี้ขอดี คือ ได้ทราบว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเหลือที่วางจริ ง ๆ เท่าไร เพราะ ่ หลังจากเสร็ จรับตรงแล้วแต่ละมหาวิทยาลัย ก็จะส่ งข้อมูลว่าเหลือที่วางเท่าไร จะได้ ่ นาที่วางนี้ไปคัดเลือกใน ระบบ Admissions กลางต่อไป ข้อดีอีกข้อ คือ บางคนติดหลายที่ และ ไปยืนยันสิ ทธิ์หลายที่ทาให้เสี ยเงินเยอะ มาก แต่พอมีระบบนี้ข้ ึนมาจะช่วยให้เราประหยัดเงินไปได้เยอะ โดยระบบ Clearing House จะให้นกเรี ยนยืนยันสิ ทธิ์ประมาณช่วงเดือน มีนาคม ั
 7. 7. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยมหิ ดล- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง- มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยศิลปากร*- มหาวิทยาลัยทักษิณ *- มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี- มหาวิทยาลัยกรุ งเทพมหานคร (คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล)
 8. 8. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา- มหาวิทยาลัยนครพนม- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ*- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์- วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า- กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) หลังจากที่ยนยันสิ ทธิ์แล้ ว ก็จะถูกส่ งชื่อเพือตัดสิ ทธิ์ Admissions กลาง ื ่
 9. 9. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - มหาวิทยาลัยแม่โจ้- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - มหาวิทยาลัยขอนแก่น*- มหาวิทยาลัยทักษิณ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- มหาวิทยาลัยนเรศวร - มหาวิทยาลัยนครพนม*- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
 10. 10. - มหาวิทยาลัยบูรพา- มหาวิทยาลัยพะเยา- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม- มหาวิทยาลัยมหิ ดล*- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์- มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ- มหาวิทยาลัยศิลปากร*- มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แม้บางมหาวิทยาลัยจะไม่ได้เข้าร่ วม Clearing House แต่ กส่งรายชื่อเพือตัด Admissions กลาง ็ ่
 11. 11. ระบบรับกลาง หรือ Admsisions ใช้ผลของคะแนน GAT-PAT + O-NET + GPAXทปอ. ประกาศปรับน้ าหนัก Admissions 2556ทุกกลุ่มสาระ ยังคงใช้ คะแนน GPAX 20% และ O-NET 30% กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ที่ปรับ คือ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุ ขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา GAT 20% PAT2 30% - เภสัชศาสตร์ GAT 10% และ PAT2 40% - ทันตแพทย์ / พยาบาลเหมือนเดิม คือ GAT 30% PAT2 20% สรุ ป ที่เปลี่ยนไปมีเพียง เภสัชศาสตร์ จาก GAT 20% PAT2 30% เป็ น GAT10% PAT2 40%
 12. 12.  กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ปรับสาขา วิทยาศาสตร์ - ทรัพยากรธรรมชาติ GAT 10% , PAT1 10% และ PAT2 30% - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ GAT 10% , PAT1 20% และ PAT2 20% สรุ ป ที่เปลี่ยนไปมีเพียง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก GAT 10% , PAT1 10% และ PAT2 30% เป็ น GAT 10% , PAT1 20% และ PAT2 20% กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใช้ GAT 15%, PAT2 15% , PAT 3 20%
 13. 13.  กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใช้ GAT 15% , PAT2 15% , PAT 3 20% กลุ่มที่ 4 สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใช้ GAT 10% , PAT4 40% กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ ปรับสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร GAT 10% และ PAT1 10% และ PAT2 30% สรุ ป มีการปรับน้ าหนักจาก GAT 20% PAT1 10% PAT2 20% น่าจะทาให้คะแนน แอดมิชชันปี นี้ลดลง ่
 14. 14.  กลุ่มที่ 6 พาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเทียว ไม่มีการปรับ น้ าหนัก - พาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี บริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ GAT 30% PAT1 20% - ท่องเทียว รู ปแบบ 1 GAT 50 % - ท่องเทียว รู ปแบบ 2 GAT 40% PAT7 10%
 15. 15.  กลุ่มที่ 7 ครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุ ขภาพ - รู ปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 20% และ PAT5 30% - รู ปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT5 20% และต้องเลือก สอบ PAT 1/2/3/4/6/7 วิชาใดก็ได้ 1 วิชา 20% สรุ ป กลุ่มนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากปี ก่อน ใช้ GAT20% , PAT5 30% ทุกคณะเลย โดยเฉพาะให้มีการเลือกสอบ PAT วิชาใดก็ได้ แ
 16. 16.  กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ ปรับ สาขา วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางศิลป์ นาฎศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม GPAX 20% , O-NET 30%, GAT 10% และ เลือกสอบ PAT4 หรื อ 6 เพียง 1 วิชา 40% สรุ ป ปี ก่อนใช้ได้แค่ PAT6 เท่านั้นนะครับ แต่ปี 56 นี้ใช้ PAT4 ได้ดวย หุหุ ้
 17. 17.  กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคม สงเคราะห์ศาสตร์ - ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ GAT 30% และPAT1 20% - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1 ไม่มีการปรับเปลี่ยน ( ใช้ GAT 50% ) - พื้นฐานศิลปศาสตร์รูปแบบที่ 2 GAT 30% และPAT7 20% สรุ ป อันนี้ถือว่าเป็ นการกระทบต่อเด็กสายศิลป์ อย่างมาก เพราะเมื่อก่อนใช้ GAT 40% PAT1 10% แต่ปรับเป็ น GAT 30% PAT1 20% การปรับแบบนี้ทาให้เด็กสาย ศิลป์ เสี ยเปรี ยบสายวิทย์เต็ม ๆ ขอให้สายศิลป์ เตรี ยมฟิ ต คณิ ตศาสตร์ให้ดี !!!!
 18. 18.  กรกฎาคม สอบ วิชาเฉพาะ ของจุฬาฯ รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2556 สิ งหาคม สอบตรง แพทย์ มข. รับสมัคร แพทย์ กสพท. กันยายน สอบตรง มศว
 19. 19.  ตุลาคม สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2556 สอบตรง กสพท. วิชาเฉพาะ สอบตรง ศิลปากร พฤศจิกายน สอบตรง มหิ ดล สอบตรง ธรรมศาสตร์ สอบตรง พระจอมเกล้าธนบุรี สอบตรง ลาดกระบัง หลายคณะ สอบตรง มอ. หลายคณะ สอบตรง ขอนแก่น
 20. 20.  ธันวาคม สอบตรง เชียงใหม่ รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2556 มกราคม สอบ 7 วิชาสามัญ กุมภาพันธ์ สอบ O-NET มีนาคม สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2556
 21. 21.  เมษายน รับสมัครแอดมิชชัน 2556 ่ พฤษภาคม ประกาศผลแอดมิชชัน 2556 ่ รับตรงรอบหลังแอดมิชชัน บางคณะ บางมหาวิทยาลัย ่ สาหรับ เกษตรศาสตร์ แต่ละหลายคณะก็สอบเข้า เช่น ประมง , สถาปั ตยกรรมศาสตร์ เกษตร, วิทยาศาสตร์ , วิศวะ ฯ ยืนคะแนน gat-pat ่ สรุป เดือน สิ งหาคม-กันยายน จะเป็ นเดือนแห่งการสมัคร ช่วงนี้ควรจะเข้าเว็บไซต์เพื่อดูข่าวทุกวัน ตุลาคม-พฤศจิกายน จะเป็ นเดือนแห่งการสอบข้อเขียน กุมภาพันธ์-มีนาคม จะเป็ นเดือนแห่ งการสอบสาหรับคนไม่ติดรับตรง T__T และเดือน พฤษภาคม เป็ นเดือนที่หลายคนดีใจและเสี ยใจในการประกาศผลแอดมิชชัน ่
 22. 22.  www.niets.or.th เว็บไซต์ ของ สทศ. ใช้ สมัครสอบ GAT-PAT และ O- NET www.cuas.or.th เว็บไซต์ ของ ทปอ. ใช้ สมัครสอบ Clearing House และ Admission http://www.unigang.com/Article/9886 สาหรับติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้านการศึกษา http://www.tpschool.net/main/guide เว็บไซต์โรงเรี ยนท่าแพผดุงวิทย์ ส่ วนของรอบรั้วแนะแนว
 23. 23.  http://www.unigang.com/Article/9886 www.niets.or.th www.cuas.or.th
 24. 24.  7วิชารั บตรง - ฟิ สิ กส์ ยอมรับว่าชีทเรี ยน ( หนังสื อก็ได้ ) - สังคม ของที่ดาว๊อง (ไม่ได้เรี ยนนะแต่เพื่อนเปิ ดให้ดูเป๊ ะมาก ) คอร์สเทอร์โบ เป๊ ะสุ ด ๆ แล้วก็ของจารย์ชย เล่มนี้กตรงนะ ั ็ - ชีวะ ก็ตองแน่นอน ของพี่เตนท์เล่มสี น้ าเงิน ๆ 100ข้อทาให้ทนละ :) ้ ั - เคมี ก็แน่นอนต้องติวเตอร์พอย เล่มสวย ๆ มีตารางธาตุดวย คุมค่าจริ ง ๆ แต่อ่านควบคู่กบ ้ ้ ้ ั ของ Hi-Ed ยิงดีเลย ่ - คณิ ต วิชานี้แทบไม่ได้อ่าน 5555 แต่กอ่านนิดหน่อย เป็ นของเดอะ ติวเตอร์ เล่มสี ดา สรุ ป ็ สู ตร - ภาษาไทย เน้นวิเคราะห์ ไม่ค่อยหลักภาษา ใช้ความรู ้ที่สะสมมา -อังกฤษ ศัพท์ยาก บทความให้อ่านยาว ต้องอ่านของ CU-TEP เพราะบทความมันยาว น่า เอาไปฝึ ก ๆ อย่าลืม ทาเเข่งกับเวลาด้วยนะ สาคัญ * จากคาแนะนาของรุ่ นพี่เว็บไซต์ www.unigang.com
 25. 25.  O-net - สังคม อ่านของอาจารย์ชย เล่มสี แดงเป็ นแบบฝึ กหัด ก็โอเคดีนะ แนะนา ๆ ั - ไทย อ่านมินิบุ๊คของดาว๊อง อ่านแล้วสรุ ปทาให้ดูง่ายขึ้น - อังกฤษ ทาข้อสอบเก่า ๆ จับหลัก ๆ - คณิ ต จาสู ตรหลัก ๆ ที่ตองใช้บ่อย ๆ แล้วก็อย่าลืม ทาข้อสอบเก่า ๆ แนะนา** ้ ็ - วิทยาศาสตร์ เล่มนี้เลย ตอนนี้ กกาลังอ่านอยู่ Hi -Ed สรุ ปรวบยอดเล่มสี น้ าเงิน ็ ้ ขาว แล้วก็หนังสื อพื้นฐานทั้ง 3 เล่มนี่กหามพลาด หลักเลย !! - สุ ขฯ การงานฯ ศิลปะฯ ทาข้อสอบเก่า 3 พ.ศ. เล่มสี เหลืองของ The book ทาแล้ว ดูเฉลย ได้ความรู ้เพิมเติมมาก โดยไม่ตองอ่านเยอะ ่ ้
 26. 26.  GATPAT - GAT ทาข้อสอบเก่า ท่องศัพท์องกฤษเยอะ ๆ ั -PAT 2 แนะนาสุ ด ๆ (พึ่งมาเจอหลังสอบรอบแรกเสร็ จแล้ว) เล่มสี เขียวของ แม๊ก เก็งข้อสอบแพท 2 !! วิเคราะห์คล้าย ๆ กับแพทรอบแรกเลย > ฟิ สิ กส์ อ่านของออนดิมาน ( On demand ) + คัมภีร์ฟิสิ กส์ของสานักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา + ทาข้อสอบเก่า >ชี วะ ชีวะ 15 สานักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา + อ่านหนังสื อของพี่เตนท์ >เคมี อ่านหนังสื อของเคมีติวเตอร์พอย แล้วก็ทบทวน + ทาข้อสอบเก่า ๆ ้

×