2 ความหมายและคุณค่าของการทำ

13,221 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
13,221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12,487
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 ความหมายและคุณค่าของการทำ

  1. 1. ความหมายและคุณค่ าของการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูอรพรรณ ชานาญ ร.ร.ท่ าแพผดุงวิทย์
  2. 2. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อื่นๆ ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนา ผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริ ง หรื อเพื่อใช้ช่วยสร้างสื่ อ เสริ มการเรี ยนการสอนให้มี ประสิ ทธิภาพยิงขึ้น ่ โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็ นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ี ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู้และฝึ กทักษะการใช้เครื่ อง คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่ องมือต่างๆใน การแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติในการสร้างผลงาน
  3. 3. คุณค่ าของการทาโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างความสานึ กและความรับผิดชอบในการศึกษาและ พัฒนาระบบด้วยตนเองเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้พฒนาและแสดงความสามารถตาม ั ศักยภาพของตนเองเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ ผูเ้ รี ยนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรี ยนในห้องตามปกติส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การ ตัดสิ นใจ รวมทั้งการสื่ อสารระหว่างกัน
  4. 4. คุณค่ าของการทาโครงงานคอมพิวเตอร์กระตุนให้ผเู้ รี ยนมีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยี ้ สารสนเทศ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้าน นี้ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ในทาง สร้างสรรค์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูสอนและชุมชน ้ รวมทั้งส่ งเสริ มให้ชุมชนสนใจคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้นสร้างสานึ กและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนา ระบบด้วยตนเอง

×