LAB2

283 views

Published on

แบบฝึกปฏิบัติที่ 2

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LAB2

  1. 1. สอบปฏิบัติครั้งที่ 2 วิชา การจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา ง 30243 กรณีศึกษา เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลร้าน ขายอุปกรณ์การเรียน คำาชี้แจง ให้นักเรียนลงมือสร้างฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลร้าน ขายอุปกรณ์การเรียน ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนเข้าโปรแกรม Microsoft Access 2007 ตามขั้น ตอนดังนี้ Start -  All programs -  Microsoft office access 2007 2. เมื่อเข้าโปรแกรม Microsoft Access 2007 แล้วไปเลือกสร้าง ฐานข้อมูลเปล่า 3. เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลเปล่า 4. เมื่อเลือกสร้างฐานข้อมูลแล้ว ให้มาเลือกเก็บที่อยู่ของฐานข้อมูล พร้อมทั้งตั้งชื่อ ดังนี้ 4.1 เลือกที่อยู่ฐานข้อมูลที่รูปโฟลเดอร์ โดยไปที่ My computer  Drive D: โฟลเดอร์ database51- 2557 (หรือ database52-2557 หรือ database53- 2557) 4.2 ตั้งชื่อไฟล์ว่า test51-2 (หรือ test52-2 หรือ test53-3) ตามห้องเรียน 4.3 คลิกปุ่มสร้าง 5. จะปรากฏตารางที่ 1 ให้แล้ว ให้นักเรียนคลิกที่ มุมมอง 5.1 เลือกมุมมองออกแบบ 5.2 บันทึกตารางชื่อว่า Product 5.3 ให้สร้างแอตทริบิวต์ 7 แอตทริบิวต์ คือ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล คำาอธิบาย ชื่อ................................................... ชั้น.............เลขที่................. ชื่อ................................................... คะแนน
  2. 2. Type_id รหัสประเภทสินค้า Product_type ประเภทสินค้า Company_id รหัสบริษัท Product_id รหัสสินค้า Product_name ชื่อสินค้า Product_amount จำานวน Product_price ราคาต่อหน่วย หมายเหตุ กำาหนดให้ Type_id เป็นคีย์หลัก (Primary Key) โดยนำาเม้าส์ไปคลิกขวา ที่ เขตข้อมูล Type_id และ เลือกคีย์หลัก แต่โดยปกติโปรแกรมจะตั้งค่าส่วนนี้ให้แล้ว 6. ให้นักเรียนสร้างตารางที่ 2 ตั้งชื่อตาราง ว่า Customer โดยไปที่ คำาสั่ง สร้าง -- ตาราง สร้างเขตข้อมูลหรือแอตทริบิวต์ ดังนี้ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล คำาอธิบาย Customer_id รหัสลูกค้า Customer_name ชื่อลูกค้า Customer_addres s ที่อยู่ Customer_tel เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ และกำาหนดให้ Grade_ID เป็นคีย์หลัก (Primary Key) 7.ให้นักเรียนสร้างตารางที่ 3 ตั้งชื่อตาราง ว่า Company โดยไปที่ คำา สั่ง สร้าง -- ตาราง สร้างเขตข้อมูลหรือแอตทริบิวต์ ดังนี้ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล คำาอธิบาย Company_id รหัสบริษัท Company_name ชื่อบริษัท
  3. 3. Company_addres s ที่อยู่ Company_tel เบอร์โทรศัพท์ 8. ให้นักเรียนสร้างตารางที่ 4 ตั้งชื่อตาราง ว่า Order โดยไปที่ คำาสั่ง สร้าง -- ตาราง สร้างเขตข้อมูลหรือแอตทริบิวต์ ดังนี้ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล คำาอธิบาย Company_id รหัสบริษัท Order_id รหัสสั่งซื้อ Customer_id รหัสลูกค้า Order_date วันที่สั่งซื้อ Product_id รหัสสินค้า Product_amount จำานวน Order_discount อัตราส่วนลด 9.ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามที่นักเรียนออกแบบไว้ให้สอดคล้องกันใน แต่ละตาราง โดยไปเลือกที่มุมมองแผ่นข้อมูลก่อน แล้วจึงกรอกข้อมูล ตามแต่ละตาราง 10.ให้นักเรียนบันทึก (save) งาน 11.สร้างความสัมพันธ์ทั้ง 4 ตาราง โดยไปที่เมนูเครื่องมือฐานข้อมูล  ความสัมพันธ์  เลือกตารางทั้ง 4 ตาราง  แล้วลากเส้นเชื่อมความ สัมพันธ์ ดังนี้
  4. 4. 12.สร้างแบบสอบถามเพื่อแสดงข้อมูล ดังตัวอย่างนี้ และบันทึก แบบสอบถามชื่อว่า Show_detail ตัวอย่าง ผลลัพธ์ของแบบสอบถามที่สำาเร็จแล้ว

×