ใบความรู้ที่1.2

1,723 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่1.2

  1. 1. ชื่อ................................................................................ชัน...........เลขที.่ ........... ้ ใบความรู้ ที่ 1.2 เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ รายวิชา ง 30245 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ชื่อหน่ วย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ธึม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem) ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นแรกสุ ดก่อนลงมือแก้ปัญหา จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้คือ การทาความเข้าใจกับปั ญหาเพื่อแยกให้ออกว่า ข้อมูลที่กาหนดมาในปั ญหาหรื อเงื่อนไขของปั ญหาคืออะไร สิ่ งที่ตองการ ้คืออะไร สรุ ปองค์ ประกอบในการวิเคราะห์ ปัญหามีดังนี้ 1.1 การระบุข้อมูลเข้ า (Input) ได้แก่ การพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่กาหนดมาในปั ญหา 1.2 การระบุข้อมูลออก (Output)ได้แก่ การพิจารณาเป้ าหมายหรื อสิ่ งที่ตองการหาคาตอบ ้ 1.3 การกาหนดวิธีประมวลผล (Process)ได้แก่ การพิจารณาขั้นตอนวิธีการได้มาซึ่ งคาตอบหรื อ ข้อมูลออก ตัวอย่างที่ 1 จงแสดงการวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดของการหาค่ าเฉลีย ของ ่ จานวนเต็ม 5 จานวน ได้ แก่ 0 ,3,4,8 และ 12วิธีทา จากองค์ประกอบในการวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปั ญหาได้ดงนี้ ั (1) การระบุข้อมูลเข้ า ข้อมูลเข้าได้แก่ จานวน 0,3,4,8 และ 12 (2) การระบุข้อมูลออก จากโจทย์สิ่งที่เป็ นคาตอบของปั ญหา คือ ค่าเฉลี่ย (X) ของจานวนทั้งห้า (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล จากโจทย์ตองการ “ค่าเฉลี่ย” หมายถึงผลรวมของจานวน ้ ทั้ง 5 หารด้วย 5 ดังนั้นขั้นตอนจะประกอบด้วยดังนี้ 3.1 รับค่าจานวนทั้ง 5 จานวน 3.2 นาจานวนเต็มทั้ง 5 มาบวกเข้าด้วยกัน 3.3 นาผลลัพธ์จากข้อที่ 3.2 มาหารด้วย 5 2.การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tool and Algorithm development) ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนของการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถวน หลังจากที่เราได้ทา ้ความเข้าใจกับปั ญหาพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่มีอยู่ และสิ่ งที่ตองการหาแล้วจากขั้นที่ 1 ขั้นนี้เริ่ ม ้
  2. 2. จากการเลือกเครื่ องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาความเหมาะสมระหว่างเครื่ องมือและเงื่อนไขต่างๆ เครื่ องมือที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเช่น ผังงาน(flowchart) และรหัสลาลองหรื อรหัสเทียม(pseudo code) เป็ นต้น 3. การดาเนินการแก้ปัญหา (Implementation) หลังจากที่ได้ออกแบบขั้นตอนวิธีเรี ยบร้อยแล้วขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่ตองลงมือแก้ปัญหาโดย ้ใช้เครื่ องมือที่ได้เลือกไว้ หากการแก้ปัญหาดังกล่าวใช้คอมพิวเตอร์ มาช่วยงานก็จะเป็ นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมแก้ปัญหา ขั้นนี้ตองอาศัยเครื่ องมือที่เลือกใช้ ้ 4.การตรวจสอบและปรับปรุ ง (Refinement) หลังลงมือแก้ปัญหาแล้ว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ถูกต้อง โดยผูแก้ปัญหา ้ต้องตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีสร้างขึ้นสอดคล้องกับรายละเอียดของปั ญหา ซึ่ งได้แก่ ข้อมูลเข้า และข้อมูลออก เพื่อให้มนใจว่าสามารถรองรับข้อมูลได้ทุกกรณี ั่ สรุ ป ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น เป็ นเสมือนขั้นบันได (Stair) S=การวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem) T,A=การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tool and Algorithm development) I=การดาเนินการแก้ปัญหา(Implementation) R=การตรวจสอบและปรับปรุ ง(Refinement) ซึ่ งจะทาให้ประสบความสาเร็ จในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเป็ นขั้นตอน
  3. 3. ชื่อ................................................................................ชัน...........เลขที.่ ........... ้ ใบงานที่ 1.2 เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ รายวิชา ง 30245 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ชื่อหน่ วย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ธึม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6_________________________________________________________________________________ กิจกรรมที่ 1 คาชี้แจง จงเขียนคาอธิ บายแสดงการวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปั ญหาปัญหาที่ 1 การหาค่า x เมื่อ x คือจานวนจานวนหนึ่งในกลุ่มจานวนเต็ม 5 จานวน ที่มีค่าเฉลี่ยเป็ น 10 และจานวนอีก 4 จานวนได้แก่ 3,4,8 และ 12 (1) การระบุข้อมูลเข้ า ………………………………………………………………………………………… (2) การระบุข้อมูลออก ………………………………………………………………………………………… (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล (เขียนมาเป็ นข้อๆ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………ปัญหาที่ 2 ให้รับค่ารัศมีของวงกลม แล้วคานวณหาพื้นที่และเส้นรอบวง (1) การระบุข้อมูลเข้ า ………………………………………………………………………………………… (2) การระบุข้อมูลออก ………………………………………………………………………………………… (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล (เขียนมาเป็ นข้อๆ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
  4. 4. ปัญหาที่ 3 ”การหาปริ มาตรของกล่องรู ปสี่ เหลี่ยม โดยรับความกว้าง ความยาว ความสู งมาจากแป้ นพิมพ์” (1) การระบุข้อมูลเข้ า ………………………………………………………………………………………… (2) การระบุข้อมูลออก ………………………………………………………………………………………… (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล (เขียนมาเป็ นข้อๆ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………ปัญหาที่ 4 หาค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ดของจานวนเต็ม N จานวน (1) การระบุข้อมูลเข้ า ………………………………………………………………………………………… (2) การระบุข้อมูลออก ………………………………………………………………………………………… (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล (เขียนมาเป็ นข้อๆ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………กิจกรรมที่ 2 คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้1.จงเรี ยงลาดับขั้นตอนการแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาที่ศึกษาจากใบความรู ้ โดยใส่ หมายเลข 1-6หน้าข้อความต่อไปนี้ ตรวจสอบและปรับปรุ ง กาหนดวิธีการประมวลผล ระบุขอมูลออก ้ เขียนแผนผังแสดงขั้นตอนวิธี ระบุขอมูลเข้า ้ ดาเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ วางแผนโดยใช้เครื่ องมือที่เลือกไว้

×