ใบงานที่ 1 เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา

7,331 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,070
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 1 เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา

  1. 1. ชื่อ................................................................................ชั้น...........เลขที.่ ........... ใบงานที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ รายวิชา ง 30245 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6_________________________________________________________________________________ กิจกรรมที่ 1 คาชี้แจง จงเขียนคาอธิบายแสดงการวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปัญหาปัญหาที่ 1 การหาค่า x เมื่อ x คือจานวนจานวนหนึ่งในกลุ่มจานวนเต็ม 5 จานวน ที่มีค่าเฉลี่ยเป็น 10 และจานวนอีก 4 จานวนได้แก่ 3,4,8 และ 12 (1) การระบุข้อมูลเข้า ………………………………………………………………………………………… (2) การระบุข้อมูลออก ………………………………………………………………………………………… (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล (เขียนมาเป็นข้อๆ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………ปัญหาที่ 2 ให้รับค่ารัศมีของวงกลม แล้วคานวณหาพื้นที่และเส้นรอบวง (1) การระบุข้อมูลเข้า ………………………………………………………………………………………… (2) การระบุข้อมูลออก ………………………………………………………………………………………… (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล (เขียนมาเป็นข้อๆ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
  2. 2. ปัญหาที่ 3 ”การหาปริมาตรของกล่องรูปสี่เหลี่ยม โดยรับความกว้าง ความยาว ความสูงมาจากแป้นพิมพ์” (1) การระบุข้อมูลเข้า ………………………………………………………………………………………… (2) การระบุข้อมูลออก ………………………………………………………………………………………… (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล (เขียนมาเป็นข้อๆ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………ปัญหาที่ 4 หาค่าสูงสุดและค่าต่าสุดของจานวนเต็ม N จานวน (1) การระบุข้อมูลเข้า ………………………………………………………………………………………… (2) การระบุข้อมูลออก ………………………………………………………………………………………… (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล (เขียนมาเป็นข้อๆ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………กิจกรรมที่ 2 คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้1.จงเรียงลาดับขั้นตอนการแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาที่ศึกษาจากใบความรู้ โดยใส่หมายเลข 1-6หน้าข้อความต่อไปนี้ ตรวจสอบและปรับปรุง กาหนดวิธีการประมวลผล ระบุข้อมูลออก เขียนแผนผังแสดงขั้นตอนวิธี ระบุข้อมูลเข้า ดาเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ วางแผนโดยใช้เครื่องมือที่เลือกไว้2.จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วให้เลือกว่าข้อความดังกล่าวถูกหรือผิด 2.1  ถูก ผิด การหาค่าเฉลี่ยของจานวน 9 จานวน ค่าเฉลี่ยเป็นเงื่อนไขของปัญหานี้ 2.2  ถูก ผิด วิธีการแก้ปัญหาโดยวิธีการขจัดจะแยกข้อมูลออกเป็นกรณีที่อาจเป็นไปได้แล้วตัด กรณีที่เป็นไปไม่ได้ทิ้ง จนเหลือกรณีที่เป็นไปได้

×