SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Traktati i Lisbones
Traktati i Lisbonës cakton qëllimet e Bashkimit Evropian dhe vlerat
e tij si:
Paqen
Demokracine
Respektimin e te drejtave te njeriut
Drejtesine Barazine
Ushtrimin e ligjit
Qendrueshmerine
Traktati i Lisbonës garanton se Bashkimi Evropian
• Do t’u ofrojë njerëzve lirinë, sigurinë dhe drejtësinë pa
kufij të brendshëm;
• Do të punojë në drejtim të zhvillimit të vazhdueshëm të Evropës,
të bazuar në zhvillimin e balancuar ekonomik dhe stabilitetin e
çmimeve, ekonominë e tregut jashtëzakonisht kompetitiv, duke
synuar punësimin e plotë dhe progresin e plotë social, me nivel
të lartë të mbrojtjes së mjedisit
PARIMET KRYESORE TË TRAKTATIT TË
LISBONËS
Më shumë
demokraci, më
shumë sinqeritet
Vendim-marrja
më e shpejtë dhe
më efikase
Modernizimi i
institucioneve të BE-së
Politika ekonomike
Bashkimi Evropian në botë
Siguria dhe mbrojtja
Drejtësia dhe kriminalitet
Politika sociale
Fushat e reja të
bashkëpunimit
Te drejtat e njeriut
Traktati i Mastrihtit
Pjesët kryesore të Marrëveshjes së Mastrihtit janë:
1) Parimet e përbashkëta të Marrëveshjes
2) Parimet që kanë të bëjnë me ndryshimet e Marrëveshjes për themelimin
e Bashkësisë EkonomikeEvropiane me qëllim të formimit të Unionit
Evropian
3) Parimet që kanë të bëjnë me ndryshimet e Marrëveshjes mbi themelimin
e Bashkësisë Evropiane për Thëngjill dhe Çelik
4) Parimet që kanë të bëjnë me ndryshimet e Marrëveshjes mbi themelimin
e Bashkësisë Evropiane për Energji Atomike
5) Parimet që kanë të bëjnë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të
sigurisë
6) Parimet mbi bashkëpunimin në sferën e jurispodencës dhe të brendshme
7) Parimet përfundimtare
Rëndësia e Marrëveshjes së Mastrihtit:
* Zhvilloi mekanizmin e tregut të brendshëm unik
* Funksionimi i tregu unik si një treg i brendshëm i vendeve anëtare-
tregu i mallrave, shërbimeve, punës dhe kapitalit
Traktati i Nices
Traktati i Nicës (BE)
Në qytetin francez Nicë (Nice), prej 7 deri 11 Dhjetor të vitit 2000, u
mbajt samiti i cili ne histori hyri si "Traktati i cili e dridhi Unionin Evropian".
Pas kësaj mbledhjeje presidenti françez, Shirak (Chirac) deklaroi:
"Brenda pak vjetesh BE-ja mund te rritet dyfish.
Parimet kryesore në këtë traktat ishin:
• T'i mundësohej hyrja valës së re të anëtarëve të rinj deri në qershor të
vitit 2004.
• Të shtohej hapësira per miratimin e vendimeve te ndryshme në bazë
të shumicës së kualifikuar të votës në krahasim me votimin unanim.
• Mundësia e zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit, përfshirë edhe
presidentin, në bazë të shumicës së kualifikuar të votës.
• Çeshtja e rregullimit te marrëdhënieve midis UE-se dhe NATO-s në
aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë.
Vazhdon
Marreveshja e stabilizim asocimit
Marrëveshja e stabilizim asociimit mbeshtet ne:
Traktatin e themelimit te Bashkimit Europian,
neni 310
(ish neni 238), me keto parime themelore:
1. Detyrime dhe të drejta
reciproke ndërmjet palëve
2. Veprime të përbashkëta
3. Procedura specifike
Qëllimet kryesore të marrëveshjes së
stabilizim asoccimit :
Të njohur me te ashtuquajturin4 liritë themelore:
Lëvizja e lirë e mallrave
Lëvizja e lirë e shërbimeve
Lëvizja e lirë e njerëzve
Lëvizja e lirë e kapitaleve
Çfare përmban marrëveshja interimpër
tregtinë e lirë:
4 tituj:
* Parime të përgjithëshme
* Lëvizja e lirë e mallrave
* Masa të tjera tregtare
* Masa institucionale, të përgjithëshme
dhe përfundimtare
I - Parimet e përgjithëshme (2 nene):
Respekti për principet demokratike dhe të
drejtat e njeriut, mbështetur ne:
*Deklaratën universale për të drejtat e njeriut;
*Konventën Europian të të drejtave të njeriut;
*Aktin final të Helsinkit;
*Kartën e Parisit për një Europë të re;
Respekti për ekonominë e tregut, mbështetur në:
*Ligjet ndërkombëtare dhe rolin e ligjit;
*Dispozitat e OBT-së, në mënyrë të veçantë neni XXIV
i GATT-it 1994.
III - Masa të tjera tregtare (15 nene):
* Aneksi V, E drejta intelektuale, industriale dhe tregtare
* Protokolli 4, Në lidhje me përcaktimet e “produkteve origjinuese”
dhe metodave
të bashkëpunimit doganor;
* Protokolli 6, Asistenca e përbashkët administrative në fushën e
doganave
IV – Masa institucionale, të përgjithëshme dhe
përfundimtare:
Akti final;
*Deklatata e përbashkët për zbatimin e neneve 9 dhe 16
*Deklarata e përbashkët në zbatim të nenit 28 për origjinën
preferenciale
sipas “Kumulimit diagonal”;
*Deklarata e përbashkët për zbatimin e nenit 40, për specifikat e të
drejtave të autorit ;
*Deklarata e e përbashkët për zbatimin e nenit 50, rastet urgjente;
*Deklarata e Bashkimit Europian për njohjen e preferencave më të
mira
dhënë në kohë nga ana e Bashkimit Europian
KARTA E PARIMEVE THEMELORE TË
PROFESIONIT LIGJOR NË EVROPË
Ekzistojne parime themelore ne ushtrimin e profesionit
ligjor te cilat jane te ngjashme ne te gjithe
Europen, megjithese ka dallime te vogla ne menyren se
si jane shprehur ne juridiksione te ndryshme.
Parimet themelore nenvizohen ne kodet kombetare
apo nderkombetare te cilat rregullojne sjelljen e
avokateve. Avokatet Evropiane jane te perkushtuar
ndaj ketyre parimeve, te cilat jane esenciale per
administrimin e duhur te drejtesise, aksesin ne drejtesi
dhe te drejten per nje proces te drejte ligjor sic
kerkohet nga Konventa Europiane e të Drejtave te
Njeriut. Baret e Avokatise dhe shoqatat ligjore,
gjykatat, legjislatoret, qeverite dhe organizatat
nderkombetare duhet te udhehiqen dhe t'i mbrojne
keto
parime themelore ne interes te publikut.
Parimet themelore jane, vecanerisht:
• Pavarsia e avokatit, dhe liria e avokatit per te ndjekur ceshtjen e
klientit.
• E drejta dhe detyrimi i avokatit per te mbajtuar ne menyre
konfidenciale ceshtjet e klientit te
tij dhe respektimi I sekretit profesional.
• Shmangja e konflikteve te interesit, ndermjet klienteve te tij, apo klientit
dhe avokatit.
• Dinjiteti dhe respekti ndaj profesionit te avokatise, integriteti dhe
reputacioni I mire I
avokatit.
• Besnikeria ndaj klientit.
• Trajtimi I drejte I klienteve ne lidhje me pagesat.
• Kompetenca profesionale e avokatit.
• Respekti ndaj profesionalizmit te kolegeve.
• Respekti ndaj shtetit te se drejtes dhe administrimin e drejte te
drejtesise, dhe Veterregullimine profesionit ligjor.

More Related Content

What's hot

Unioni Evropian
Unioni EvropianUnioni Evropian
Unioni EvropianMenaxherat
 
Punim seminarik sistemi udheheqes ne be
Punim seminarik sistemi udheheqes ne bePunim seminarik sistemi udheheqes ne be
Punim seminarik sistemi udheheqes ne beJasir Z
 
Unioni evropian
Unioni evropianUnioni evropian
Unioni evropiankulla 2010
 
E drejta e unionit evropian
E drejta e unionit evropian E drejta e unionit evropian
E drejta e unionit evropian Melos Jashari
 
Instutucionet dhe politika e u2
Instutucionet dhe politika e u2Instutucionet dhe politika e u2
Instutucionet dhe politika e u2kulla 2010
 
Projekt(ed.shoqerore)
Projekt(ed.shoqerore)Projekt(ed.shoqerore)
Projekt(ed.shoqerore)S Gashi
 
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...Jetmira Sula
 
Bashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEBashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEkoralda
 
Shqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-seShqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-seArlinda
 
’’Rruga historike e krijimit te be’’
’’Rruga historike e krijimit te be’’’’Rruga historike e krijimit te be’’
’’Rruga historike e krijimit te be’’An An
 
Institucionet e be se
Institucionet e be seInstitucionet e be se
Institucionet e be seegzona1
 
Unioni evropian-se-prezentimi-1
Unioni evropian-se-prezentimi-1Unioni evropian-se-prezentimi-1
Unioni evropian-se-prezentimi-1zogaj
 
Kriteret e kopenhages
Kriteret e kopenhagesKriteret e kopenhages
Kriteret e kopenhagestimi0202
 
Intitucionet E Be S
Intitucionet E Be SIntitucionet E Be S
Intitucionet E Be Sbaron
 

What's hot (20)

projekt histori
projekt historiprojekt histori
projekt histori
 
Unioni Evropian
Unioni EvropianUnioni Evropian
Unioni Evropian
 
Punim seminarik sistemi udheheqes ne be
Punim seminarik sistemi udheheqes ne bePunim seminarik sistemi udheheqes ne be
Punim seminarik sistemi udheheqes ne be
 
Vlerat evropiane (2)
Vlerat evropiane (2)Vlerat evropiane (2)
Vlerat evropiane (2)
 
Unioni evropian
Unioni evropianUnioni evropian
Unioni evropian
 
E drejta e unionit evropian
E drejta e unionit evropian E drejta e unionit evropian
E drejta e unionit evropian
 
Instutucionet dhe politika e u2
Instutucionet dhe politika e u2Instutucionet dhe politika e u2
Instutucionet dhe politika e u2
 
Projekt(ed.shoqerore)
Projekt(ed.shoqerore)Projekt(ed.shoqerore)
Projekt(ed.shoqerore)
 
Be
BeBe
Be
 
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
 
Bashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEBashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BE
 
Shqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-seShqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-se
 
EVROPA
EVROPA EVROPA
EVROPA
 
’’Rruga historike e krijimit te be’’
’’Rruga historike e krijimit te be’’’’Rruga historike e krijimit te be’’
’’Rruga historike e krijimit te be’’
 
Institucionet e be se
Institucionet e be seInstitucionet e be se
Institucionet e be se
 
Unioni evropian-se-prezentimi-1
Unioni evropian-se-prezentimi-1Unioni evropian-se-prezentimi-1
Unioni evropian-se-prezentimi-1
 
Bashkimi evropian
Bashkimi evropianBashkimi evropian
Bashkimi evropian
 
Kriteret e kopenhages
Kriteret e kopenhagesKriteret e kopenhages
Kriteret e kopenhages
 
Intitucionet E Be S
Intitucionet E Be SIntitucionet E Be S
Intitucionet E Be S
 
Bashkimi Europian
Bashkimi EuropianBashkimi Europian
Bashkimi Europian
 

Similar to drejt bashkimit europian

Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE
Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE
Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE Refik Mustafa
 
E drejt be.docx
E drejt be.docxE drejt be.docx
E drejt be.docxitsJozef
 
Punim seminaik (obt) nga lënda ; menaxhimi i resulseve njerzore
Punim seminaik (obt) nga lënda ; menaxhimi i resulseve njerzorePunim seminaik (obt) nga lënda ; menaxhimi i resulseve njerzore
Punim seminaik (obt) nga lënda ; menaxhimi i resulseve njerzorefatlumhashani
 
Abc of european_law_sq
Abc of european_law_sqAbc of european_law_sq
Abc of european_law_sqadmir93
 
Fundamental Rights and Values of the European Union (in Albanian Language) by...
Fundamental Rights and Values of the European Union (in Albanian Language) by...Fundamental Rights and Values of the European Union (in Albanian Language) by...
Fundamental Rights and Values of the European Union (in Albanian Language) by...Lorenc Gordani
 
Evolution of the EU institutional framework (in Albanian Language) by Dr Lore...
Evolution of the EU institutional framework (in Albanian Language) by Dr Lore...Evolution of the EU institutional framework (in Albanian Language) by Dr Lore...
Evolution of the EU institutional framework (in Albanian Language) by Dr Lore...Lorenc Gordani
 
Gjyqësia kushtetuese
Gjyqësia kushtetueseGjyqësia kushtetuese
Gjyqësia kushtetuesedritashala
 
Integrimet Evropiane Finale
Integrimet Evropiane FinaleIntegrimet Evropiane Finale
Integrimet Evropiane FinaleMenaxherat
 
Integrime Ekonomike Evropiane
Integrime Ekonomike EvropianeIntegrime Ekonomike Evropiane
Integrime Ekonomike EvropianeVeton Sopjani
 
4.2. burimet e të drejtes se be
4.2. burimet e të drejtes se be4.2. burimet e të drejtes se be
4.2. burimet e të drejtes se beNjomza Mjeku
 
Garantimi-Drejtës-Informim.pdf
Garantimi-Drejtës-Informim.pdfGarantimi-Drejtës-Informim.pdf
Garantimi-Drejtës-Informim.pdfelisabeta31
 
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te NjeriutMborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te NjeriutRefik Mustafa
 
Organizata nderkombtare pytje- pergjegje
Organizata nderkombtare pytje- pergjegje Organizata nderkombtare pytje- pergjegje
Organizata nderkombtare pytje- pergjegje dritashala
 

Similar to drejt bashkimit europian (13)

Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE
Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE
Nocioni dhe Karakteristikat Themelore të së Drejtës së BE
 
E drejt be.docx
E drejt be.docxE drejt be.docx
E drejt be.docx
 
Punim seminaik (obt) nga lënda ; menaxhimi i resulseve njerzore
Punim seminaik (obt) nga lënda ; menaxhimi i resulseve njerzorePunim seminaik (obt) nga lënda ; menaxhimi i resulseve njerzore
Punim seminaik (obt) nga lënda ; menaxhimi i resulseve njerzore
 
Abc of european_law_sq
Abc of european_law_sqAbc of european_law_sq
Abc of european_law_sq
 
Fundamental Rights and Values of the European Union (in Albanian Language) by...
Fundamental Rights and Values of the European Union (in Albanian Language) by...Fundamental Rights and Values of the European Union (in Albanian Language) by...
Fundamental Rights and Values of the European Union (in Albanian Language) by...
 
Evolution of the EU institutional framework (in Albanian Language) by Dr Lore...
Evolution of the EU institutional framework (in Albanian Language) by Dr Lore...Evolution of the EU institutional framework (in Albanian Language) by Dr Lore...
Evolution of the EU institutional framework (in Albanian Language) by Dr Lore...
 
Gjyqësia kushtetuese
Gjyqësia kushtetueseGjyqësia kushtetuese
Gjyqësia kushtetuese
 
Integrimet Evropiane Finale
Integrimet Evropiane FinaleIntegrimet Evropiane Finale
Integrimet Evropiane Finale
 
Integrime Ekonomike Evropiane
Integrime Ekonomike EvropianeIntegrime Ekonomike Evropiane
Integrime Ekonomike Evropiane
 
4.2. burimet e të drejtes se be
4.2. burimet e të drejtes se be4.2. burimet e të drejtes se be
4.2. burimet e të drejtes se be
 
Garantimi-Drejtës-Informim.pdf
Garantimi-Drejtës-Informim.pdfGarantimi-Drejtës-Informim.pdf
Garantimi-Drejtës-Informim.pdf
 
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te NjeriutMborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
 
Organizata nderkombtare pytje- pergjegje
Organizata nderkombtare pytje- pergjegje Organizata nderkombtare pytje- pergjegje
Organizata nderkombtare pytje- pergjegje
 

More from ornela rama

Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme ornela rama
 
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITTEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITornela rama
 
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMENSHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMENornela rama
 
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevatNdikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevatornela rama
 
ZBATIMET E VALEVE
ZBATIMET E VALEVEZBATIMET E VALEVE
ZBATIMET E VALEVEornela rama
 
Integrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperiseIntegrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperiseornela rama
 
integrimi europian
integrimi europianintegrimi europian
integrimi europianornela rama
 

More from ornela rama (20)

Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
 
PELLAZGET
PELLAZGET PELLAZGET
PELLAZGET
 
Valet
ValetValet
Valet
 
Ushqyerja
Ushqyerja Ushqyerja
Ushqyerja
 
Sfidat e be se
Sfidat e be seSfidat e be se
Sfidat e be se
 
Zvicra
ZvicraZvicra
Zvicra
 
UK
UKUK
UK
 
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITTEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
 
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMENSHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
 
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevatNdikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
 
ZBATIMET E VALEVE
ZBATIMET E VALEVEZBATIMET E VALEVE
ZBATIMET E VALEVE
 
Karburantet
KarburantetKarburantet
Karburantet
 
Integrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperiseIntegrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperise
 
Ideal school
Ideal schoolIdeal school
Ideal school
 
integrimi europian
integrimi europianintegrimi europian
integrimi europian
 
Guida turistica
Guida turisticaGuida turistica
Guida turistica
 
SHBA
SHBASHBA
SHBA
 
Friendship
FriendshipFriendship
Friendship
 
Fontane di roma
Fontane di romaFontane di roma
Fontane di roma
 

drejt bashkimit europian

 • 1.
 • 2. Traktati i Lisbones Traktati i Lisbonës cakton qëllimet e Bashkimit Evropian dhe vlerat e tij si: Paqen Demokracine Respektimin e te drejtave te njeriut Drejtesine Barazine Ushtrimin e ligjit Qendrueshmerine Traktati i Lisbonës garanton se Bashkimi Evropian • Do t’u ofrojë njerëzve lirinë, sigurinë dhe drejtësinë pa kufij të brendshëm; • Do të punojë në drejtim të zhvillimit të vazhdueshëm të Evropës, të bazuar në zhvillimin e balancuar ekonomik dhe stabilitetin e çmimeve, ekonominë e tregut jashtëzakonisht kompetitiv, duke synuar punësimin e plotë dhe progresin e plotë social, me nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit
 • 3.
 • 4. PARIMET KRYESORE TË TRAKTATIT TË LISBONËS Më shumë demokraci, më shumë sinqeritet Vendim-marrja më e shpejtë dhe më efikase Modernizimi i institucioneve të BE-së Politika ekonomike Bashkimi Evropian në botë Siguria dhe mbrojtja Drejtësia dhe kriminalitet Politika sociale Fushat e reja të bashkëpunimit Te drejtat e njeriut
 • 5. Traktati i Mastrihtit Pjesët kryesore të Marrëveshjes së Mastrihtit janë: 1) Parimet e përbashkëta të Marrëveshjes 2) Parimet që kanë të bëjnë me ndryshimet e Marrëveshjes për themelimin e Bashkësisë EkonomikeEvropiane me qëllim të formimit të Unionit Evropian 3) Parimet që kanë të bëjnë me ndryshimet e Marrëveshjes mbi themelimin e Bashkësisë Evropiane për Thëngjill dhe Çelik 4) Parimet që kanë të bëjnë me ndryshimet e Marrëveshjes mbi themelimin e Bashkësisë Evropiane për Energji Atomike 5) Parimet që kanë të bëjnë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë 6) Parimet mbi bashkëpunimin në sferën e jurispodencës dhe të brendshme 7) Parimet përfundimtare Rëndësia e Marrëveshjes së Mastrihtit: * Zhvilloi mekanizmin e tregut të brendshëm unik * Funksionimi i tregu unik si një treg i brendshëm i vendeve anëtare- tregu i mallrave, shërbimeve, punës dhe kapitalit
 • 6.
 • 7. Traktati i Nices Traktati i Nicës (BE) Në qytetin francez Nicë (Nice), prej 7 deri 11 Dhjetor të vitit 2000, u mbajt samiti i cili ne histori hyri si "Traktati i cili e dridhi Unionin Evropian". Pas kësaj mbledhjeje presidenti françez, Shirak (Chirac) deklaroi: "Brenda pak vjetesh BE-ja mund te rritet dyfish. Parimet kryesore në këtë traktat ishin: • T'i mundësohej hyrja valës së re të anëtarëve të rinj deri në qershor të vitit 2004. • Të shtohej hapësira per miratimin e vendimeve te ndryshme në bazë të shumicës së kualifikuar të votës në krahasim me votimin unanim. • Mundësia e zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit, përfshirë edhe presidentin, në bazë të shumicës së kualifikuar të votës. • Çeshtja e rregullimit te marrëdhënieve midis UE-se dhe NATO-s në aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë. Vazhdon
 • 8. Marreveshja e stabilizim asocimit Marrëveshja e stabilizim asociimit mbeshtet ne: Traktatin e themelimit te Bashkimit Europian, neni 310 (ish neni 238), me keto parime themelore: 1. Detyrime dhe të drejta reciproke ndërmjet palëve 2. Veprime të përbashkëta 3. Procedura specifike
 • 9. Qëllimet kryesore të marrëveshjes së stabilizim asoccimit : Të njohur me te ashtuquajturin4 liritë themelore: Lëvizja e lirë e mallrave Lëvizja e lirë e shërbimeve Lëvizja e lirë e njerëzve Lëvizja e lirë e kapitaleve
 • 10. Çfare përmban marrëveshja interimpër tregtinë e lirë: 4 tituj: * Parime të përgjithëshme * Lëvizja e lirë e mallrave * Masa të tjera tregtare * Masa institucionale, të përgjithëshme dhe përfundimtare
 • 11. I - Parimet e përgjithëshme (2 nene): Respekti për principet demokratike dhe të drejtat e njeriut, mbështetur ne: *Deklaratën universale për të drejtat e njeriut; *Konventën Europian të të drejtave të njeriut; *Aktin final të Helsinkit; *Kartën e Parisit për një Europë të re; Respekti për ekonominë e tregut, mbështetur në: *Ligjet ndërkombëtare dhe rolin e ligjit; *Dispozitat e OBT-së, në mënyrë të veçantë neni XXIV i GATT-it 1994.
 • 12. III - Masa të tjera tregtare (15 nene): * Aneksi V, E drejta intelektuale, industriale dhe tregtare * Protokolli 4, Në lidhje me përcaktimet e “produkteve origjinuese” dhe metodave të bashkëpunimit doganor; * Protokolli 6, Asistenca e përbashkët administrative në fushën e doganave IV – Masa institucionale, të përgjithëshme dhe përfundimtare: Akti final; *Deklatata e përbashkët për zbatimin e neneve 9 dhe 16 *Deklarata e përbashkët në zbatim të nenit 28 për origjinën preferenciale sipas “Kumulimit diagonal”; *Deklarata e përbashkët për zbatimin e nenit 40, për specifikat e të drejtave të autorit ; *Deklarata e e përbashkët për zbatimin e nenit 50, rastet urgjente; *Deklarata e Bashkimit Europian për njohjen e preferencave më të mira dhënë në kohë nga ana e Bashkimit Europian
 • 13. KARTA E PARIMEVE THEMELORE TË PROFESIONIT LIGJOR NË EVROPË Ekzistojne parime themelore ne ushtrimin e profesionit ligjor te cilat jane te ngjashme ne te gjithe Europen, megjithese ka dallime te vogla ne menyren se si jane shprehur ne juridiksione te ndryshme. Parimet themelore nenvizohen ne kodet kombetare apo nderkombetare te cilat rregullojne sjelljen e avokateve. Avokatet Evropiane jane te perkushtuar ndaj ketyre parimeve, te cilat jane esenciale per administrimin e duhur te drejtesise, aksesin ne drejtesi dhe te drejten per nje proces te drejte ligjor sic kerkohet nga Konventa Europiane e të Drejtave te Njeriut. Baret e Avokatise dhe shoqatat ligjore, gjykatat, legjislatoret, qeverite dhe organizatat nderkombetare duhet te udhehiqen dhe t'i mbrojne keto parime themelore ne interes te publikut.
 • 14. Parimet themelore jane, vecanerisht: • Pavarsia e avokatit, dhe liria e avokatit per te ndjekur ceshtjen e klientit. • E drejta dhe detyrimi i avokatit per te mbajtuar ne menyre konfidenciale ceshtjet e klientit te tij dhe respektimi I sekretit profesional. • Shmangja e konflikteve te interesit, ndermjet klienteve te tij, apo klientit dhe avokatit. • Dinjiteti dhe respekti ndaj profesionit te avokatise, integriteti dhe reputacioni I mire I avokatit. • Besnikeria ndaj klientit. • Trajtimi I drejte I klienteve ne lidhje me pagesat. • Kompetenca profesionale e avokatit. • Respekti ndaj profesionalizmit te kolegeve. • Respekti ndaj shtetit te se drejtes dhe administrimin e drejte te drejtesise, dhe Veterregullimine profesionit ligjor.