Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polaczona oferta Identity Management

760 views

Published on

prelegent:Aleksander Jachowicz-Oracle

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Polaczona oferta Identity Management

  1. 1. Produkty Oracle Identity i Access Management Aleksander Jachowicz IdM Enterprise Solution Architect Oracle Central & Eastern Europe
  2. 2. Strategia rozwiązań do zarządzania tożsamością Oracle <ul><li>Bezpieczeństwo danych, dokumentów oraz aplikacji </li></ul><ul><ul><li>Ochrona danych podczas składowania i przesyłania </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarządzanie dostępem do dokumentów elektronicznych (IRM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarządzanie zasobami i dostępem do aplikacji </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ochrona procesów biznesowych i web services (SOA) </li></ul></ul></ul><ul><li>Kompletna i zintegrowana platforma </li></ul><ul><ul><li>Integracja z różnymi produktami </li></ul></ul><ul><li>Hot-pluggable </li></ul><ul><ul><li>Oparte na standardach </li></ul></ul><ul><ul><li>Integracja z systemami ERP , serwerami webowymi , serwerami aplikacji , portal ami , bazami danych i innymi system ami IT </li></ul></ul>
  3. 3. Bezpieczeństwo wg Oracle Zarz ądzanie d ostępem Administracja t o żsamością i a prowizacja Us ługi k atalogowe Szyfrowanie d anych Klasyfikacja d anych Ograniczenie d ost ępu Aplikacje Zgodno ść z przepisami Kontrola d ost ę pu Ochrona d anych Zabezpieczanie d okument ów Audyt i Raportowanie
  4. 4. Zarządzanie dostępem web i Ochrona przed atakami online Federacja Advanced Security Label Security Uwierzytelnianie proxy DB DB Application Server Oracle Secure Backup Database Vault Web Services Manager BPEL Web Services Token Pojedyncze logowanie Provisioning kont i zarządzanie rolami System HR Systemy ERP Audit Vault Zarządzanie dostępem do dokumentów elektronicznych Directory Services Usługa katalog. Data Masking Pack Total Recall

×