Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Päivitetään Suomi"

731 views

Published on

Puheenvuoro moniäänisessä dialogissa, jossa yhdistetään näkökulmia profeetallisesta visioinnista tutkimusmatkailuun ja ei-mitään-tietämisen tilassa ymmärtämiseen.

Published in: Education

"Päivitetään Suomi"

 1. 1. • Alussa ja lopussa oli kaaos! • Alustukset: Mooses, Marco Polo ja Outo Järjestäjä • Holtitonta puhetta: kartan ja maaston hahmottelua • Mielen päällä –puhetta: fokus ja intohimo • Ilmaisimen - vai “miinan” – asentaminen: tulevaisuusteesi (tajunnan räjäyttävä ajatus - minimalismi)! • Asiantuntijoiden poiminta: paneelit , asiantuntijuudet- asianosaisuudet (not-knowing) • Uusiutuvan joukkovoiman valjastaminen: somet ja verkostot • Järjestystä kaaokseen: tekemiset, sopimiset ja aikataulu “Päivitetään Suomi”
 2. 2. “Teemat ilmaisevat kussakin ajassa ratkaistavia tehtäviä ja ongelmia. Ihmisen humanisaatio riippuu siitä, kuinka hyvin hän kykenee ratkaisemaan oman aikakautensa teemat ja integroitumaan ajan henkeen. Aikakaudet täyttyvät sitä mukaa, kun ihmiset käsittävät sen teemat ja ratkaisevat sen tehtävät.” Aikojen murroksessa vaihtuvat paitsi teemat myös ajan järki. Oppimisen tulevaisuus 2030- barometri on työkalu, jolla tulevaisuuksientutkimuksen työkaluin metsästetään tätä uutta järkeä ja ymmärrystä. - Paolo Freire http://www.freire.org/paulo-freire/concepts-used-by-paulo-freire Paolo Freire ajan teemoista
 3. 3. • Slideshare http://www.slideshare.net/oraakkeli • eBarometri http://www.ebarometri.fi/ • eDelfoi https://edelfoi.fi/ • Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030. http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/tutu-julkaisut/Sivut/2011.aspx • Lukion tulevaisuus 2030. Toinen koulu, toinen maailma. http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lukion_tulevaisuus_2030 • Ammatillisen opettajan osaamisen tulevaisuus. http://www.oph.fi/julkaisut/2010/osaava_opettaja_2010_2020 • Koulun johtaminen ja toimintakulttuuri. http://www.kaikkialla.fi/2013/09/20/johtajuudella-toimintakulttuurin-muutokseen/ • Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3/2013: Verkko-oppiminen ja uudet oppimisympäristöt http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/arkisto.php?nro=2013-3 • OPS2016 http://www.oph.fi/ops2016 • Google + https://plus.google.com/u/1/communities/114237887240873085448?cfem=1 • Facebook https://www.facebook.com/groups/oppimisentulevaisuus/ Keskustelua aineistojen kanssa
 4. 4. Oppimisen tulevaisuus 2030 Argumentteja todennäköisen, haluttavan ja mahdollisen tulevaisuuden puolesta Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee Nuuskitaan käännepisteitä ja paradigmamurroksia (laadullinen ennakointi) Tähyillään ajopuita, liukumia ja valumisia käytäntöihin, joita kukaan ei kerro haluavansa Etsitään systeemisiä malleja, vuorovaikutuksia, relaatioita ja vipuvaikutuksia Lietsotaan, laajennetaan ja ylläpidetään argumenttien markkinoita Käynnistetään dialogeja ja osallistetaan toimijoita (oppijat, vanhemmat, koulut, kunnat) Delfoi-metodi: asiantuntijuus, asianosaisuus, anonyymisyys ja iteratiivisuus eDelfoi-työkalu: internet (pääsy, saavutettavuus), reaali- aikaisuus (kohtaaminen, dialogi), kumulatiivisuus (aikasarja, paneelit) Toimintaperiaatteiksi ”open source”, ”open data” ja ”open argument”
 5. 5. ULKOISTETTU OPETUS ”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen, maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.” Selite Vuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja - organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määrä on vähentynyt. Tulevaisuusteesi (Delfoi)
 6. 6. Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030 Kiistakysymys
 7. 7. Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030 Nelikenttä
 8. 8. Puolesta Vastaan Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. Huonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat määrittelevät tavoitteet. Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voi rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vailla "suorituspaineita". Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon (esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä, joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille. Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, ei yritystoimintaa! Ostettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen laadun ja toisaalta pysyvien opettaja- oppilaskontaktien säilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt - skulle medföra betydligt större samhälleliga problem. Argumentaatio
 9. 9. Teesien kolmijako Teesien tilat KIISTA  Näkemykset ja argumentit tulevasta kehityksestä polarisoituvat oppimisen kannalta tärkeässä asiassa usein tunnepitoiseksi kiistakysymykseksi. DIALOGI  Käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi näkökulmiksi ja tulevaisuuspoluiksi, jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa yhteiseen keskusteluun. RATKAISU  Panelistit ovat tulevaisuusväitteestä suhteellisen yksimielisiä. Pääkysymykseksi muodostuukin se, milloin ja miten muutos tapahtuu.
 10. 10. eDELFOI
 11. 11. Teemat ja paneelit Jaetusta urakasta vuoropuheluun SISÄ ULKO Tieto Tieto, taito ja oppiminen (Otavan Opiston Osuuskunta) Arvot ja tavoitteet Arvot, päämäärät ja tavoitteet (Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus) Toimintaympäristö Toimintaympäristön muutokset poliittisesti, sosiaalisesti ja ympäris- töllisesti (Demos Helsinki) Toiminta Toiminta, yhteisö ja koulu (Otavan Opiston Osuuskunta)
 12. 12. Opetusprofession metamorfoosi 2030 Vuoren huippu Kollegiaalinen, lapsiorientoitunut ja koulutettu opettajisto (professio), joka hetkeksi rakensi maailman parhaan Pisa-koulun. Teknologia avaa (oppimisen), tiimityö laventaa (opetuksen), yhteiskunta paineistaa (suorituksiin)! Koulujen kehitys eriytyy? Rikastuva ja moninaistuva opetusprofessio, joka mukautuu oppijan tarpeisiin ja ominaisuuksiin. Iso kysymys on keille kaikille?
 13. 13. Tulevaisuuskartta metaforana – leikittelyä tulevaisuuksilla • pinnanmuodot (muutos ja merkitys) • tiet ja polut (systeemiset yhteydet ja reitit) • kairaukset (mitä on pinnan alla) • kokemusleirit (kokeilut) • kompassi (navigointi mahdollisissa tulevaisuuksissa, skenaariot, visiot) • maailmankartta (toimintaympäristö drivereineen)
 14. 14. Aristoteleen toiminnan teoria VISIO (tulevaisuus) TILANNE (ympäristö) IDEA (ohjaavat ideat, mentaali malli) METODI (toiminta)
 15. 15. “Koekairauksia“
 16. 16. “Metodi on tie” Barometrista opetussuunnitelmiin ja takaisin 2030 Kaukotulevavaisuus, jolloin vuonna 2016 koulutiensä alkavat oppilaat pääsevät soveltamaan oppimaansa. 2016 Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa. 2009 Opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen ja oppimisen tulevaisuuden barometri käynnistetään.
 17. 17. Staattinen kartta OPS 2016 OPS-uudistus Esi- ja perusopetuksen ja lukion uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan.
 18. 18. Liikennemetafora
 19. 19. Causal Layered Analysis by Sohail Iniayatullah “Pinnasta syvyyksiin ja takaisin“ A Litaniataso Ensimmäinen taso eli litania kuvaa tasoa, jolla yleistetään ja yksinkertaistetaan tarkasteltava ongelma. B Systeemien ja sosiaalisten syiden taso Sosiaalisten syiden tasolla tunnistetaan ongelma ja sen (usein lyhyen aikavälin) syyt ja seuraukset. C Diskurssin, arvojen ja maailmankuvan taso Avataan päätösten ja suunnitelmien sekä niiden sisältämien ratkaisujen ja valintojen taustalla vaikuttavat arvot ja maailmankuvat. D Myyttien ja metaforien taso Tällä tasolla ”näyttäytyvät” kollektiiviset kätketyt ulottuvuudet, joihin ei ole suoraa pääsyä.
 20. 20. Surprise

×