Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimisen tulevaisuus 2030: seuranta (perus)

371 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus 2030, Opetushallitus, Otavan Opiston Osuuskunta, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Demos Helsinki

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oppimisen tulevaisuus 2030: seuranta (perus)

 1. 1. OPH, OTAVA, TUTU, DEMOS Ajattelu alkaa kun vastakohdat paljastuvat. (Platon)
 2. 2. OPM:n sivistysbarometri: tietoyhteiskunta
 3. 3. OPM:n sivistysbarometri: avaintaidot
 4. 4. OPM:n sivistysbarometri: sivistys
 5. 5. OPM:n sivistysbarometri: eilinikäinen
 6. 6. Kehityspolkuja ja -haasteita
 7. 7. Barometriteemat Toiminta, yhteisö, koulu Tieto, taito, oppiminen Arvot, päämäärät ja tavoitteet Toiminta- ympäristö
 8. 8. Sisäpaneeli
 9. 9. Ulkopaneeli
 10. 10. Paneelit • koulu yhteinen • ympäristö • opetus • tieto • yhteiskunta • taito • oppiminen sisä ulko Koulu ja Oppiminen ja Koulu ja oppiminen yhteiskunta yhteiskunta
 11. 11. Tulevaisuusteesi ULKOISTETTU  OPETUS   Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavatopetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot onsidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen,maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.SeliteVuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta onpurkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja -organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavatosaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samallakuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvienopettajavakanssien määrä on vähentynyt.
 12. 12. Argumentaatio Puolesta Vastaan Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. PieniKilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voiHuonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vaillamäärittelevät tavoitteet. "suorituspaineita".Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä,hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille.(esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, eilomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! yritystoimintaa! Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlikOstettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning förlaadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkningsäilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt -todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. skulle medföra betydligt större samhälleliga problem.
 13. 13. Teesi ja kiistakysymys ei- todennäköinentodennäköinen ja toivottava ja toivottava ei- todennäköinentodennäköinen ja ei-toivottava ja ei-toivottava Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 14. 14. Teesien kolmijako
 15. 15. Laadullinen ennakointi Haetaan trendikehityksen takaa epäjatkuvuuksiaHeikot signaalit- muutoksen ensioireTrendimurtumat- kiista-keskustelu-ratkaisu -dialaktiikkaLaadullinen lähestymistapa- kommentit, argumentit, dialogiProsessinäkökulma- seuranta, laajentaminen, keskustelut, muisti
 16. 16. I Koulu ja oppiminen 1. Kouluopetuksen ainejakoisuus (r) 2. Koulusta toimintakeskus (r) 3. Metataitojen arviointi (d) 4. Oppivat ryhmät (k) 5. Hitaan oppimisen tila (d) 6. Oppimistulokset (k) 7. Yhtenäinen opettajakoulutus (k) 8. Yleissivistyksen näyttö (d) 9. Monialainen opetustiimi (r) 10. Koulu ympäristönsä kehittäjänä (d)
 17. 17. Ainejakoisuus 2010-2011 todennäköinen Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuu suhteellisen tasan ainepainotteisen (väline- ja harjoitusaineet) ja toimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelman välillä. 2011 R • ratkaisu
 18. 18. Ainejakoisuus 2010-2011 toivottava Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuu suhteellisen tasan ainepainotteisen (väline- ja harjoitusaineet) ja toimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelman välillä. R • ratkaisu
 19. 19. Metataidot 2010/2011 todennäköinen Arviointi ja oppilaan saama palaute kohdistuu ensisijaisesti oppimisen meta- ja syvätaitoihin ja tapahtuu enimmäkseen oppilaan ja opettajan välisessä dialogissa. D • dialogi
 20. 20. Metataidot toivottava Arviointi ja oppilaan saama palaute kohdistuu ensisijaisesti oppimisen meta- ja syvätaitoihin ja tapahtuu enimmäkseen oppilaan ja opettajan välisessä dialogissa. D • dialogi
 21. 21. Ryhmäoppiminen todennäköinen Luokkien tai luokattoman mallin asemesta oppilaista muodostetaan pysyviä 6-8 hengen ryhmiä, jotka oppivat yhdessä. R • kiista
 22. 22. Ryhmäoppiminen toivottava Luokkien tai luokattoman mallin asemesta oppilaista muodostetaan pysyviä 6-8 hengen ryhmiä, jotka oppivat yhdessä. R • kiista
 23. 23. II Koulu ja yhteiskunta 1. Ilmastonmuutos (k) 2. Tiedonvälitys (d) 3. Euroopan integraatio (d) 4. Demokratia (k) 5. Älymanipulaatio (k) 6. Osallistuva oppiminen (d) 7. Elinkeinoelämä ja koulut (k) 8. Kansalaisvelvollisuus (k) 9. Uskonto (d) 10. Kollektiivinen älykkyys (d)
 24. 24. Älymanipulaatio R • kiista Älykkyyttä edistäviä geenejä on tunnistettu ja muutamat vanhemmat käyttävät geenimanipulaatiota parantaakseen jälkeläistensä älykkyyttä.
 25. 25. Kansalaisvelvollisuus 17-29-vuotiaat suomalaiset suorittavat 11 kuukauden kansalaispalveluksen. R • kiista
 26. 26. III Oppiminen ja yhteiskunta 1. Oppivelvollisuus 2. Lahjakkuus 3. Yhteinen aika 4. Suomen kieli 5. Monimuotoisuus 6. Virtuaalimaailma 7. Ulkoistettu opettajuus 8. Alueellinen tasa-arvo 9. Oppimisympäristöt 10. Jatkuva oppiminen 11. Eläkeläiset kouluun 12. Kotikoulu 13. Relevantti tieto 14. Sosiaalinen media 15. Itseoppiminen 16. Opettaja sivistysagenttina
 27. 27. Lahjakkuus Koulun päätavoite on tasa-arvon sijaan jokaisen lapsen lahjakkuuden esillekaivaminen ja tukeminen. D • dialogi
 28. 28. Virtuaalimaailma 2010/2011 Merkittävä osa jokapäiväisestä koulunkäynnistä tapahtuu virtuaalitodellisuudessa. R • kiista
 29. 29. Relevantti tieto 2010/11 R • ratkaisu Vuoden 2030 koulussa dynaaminen ja staattinen tieto on erotettu toisistaan. Ensinmainittu on tietoa ilmiön tai oppi-aineen keskeisistä käsitteistä ja niiden keskinäisistä suhteista. Jälkimmäisessä on kyse tiedettävistä tapahtumista ja asioista kuten siitä, että Luang Prabang on kaupunki Mekong-joen rannalla Pohjois-Laosissa. Opetuksen ja opettajan ensisijaisena tehtävänä on huolehtia dynaamisen tiedon välittymisestä ja prosesseista, joiden avulla staattinen tieto tarttuu ja karttuu omaksuttuun dynaamiseen käsite- ja tietokarttaan.
 30. 30. Sosiaalinen media 2011 R • ratkaisu Sosiaalinen media on vuoteen 2030 mennessä mullistanut tapamme tuottaa ja jakaa tietoa. Koulussa se on merkinnyt sitä, että mm. "yhteistoimintakyky, ryhmädynaamiset taidot yms. kehittyvät samalla, kun koulu toteuttaa primaaritehtäväänsä tietojen ja taitojen opettajana".
 31. 31. Sisä- ja ulkopaneelin erot
 32. 32. Kiistateesejä I TAVOITTEET: II OPPIMINEN: oppimisen tulos, ryhmämuotoinen kieli, demokratia oppiminen III KOULU: IV YMPÄRISTÖ: opettajakoulutus, opetuksenoppivelvollisuusikä, ulkoistaminen, virtuaalimaailma ilmastonmuutos
 33. 33. DialogiteesejäI TAVOITTEET: II OPPIMINEN: näyttö, aika, metataidot,nollatoleranssi, slow learning,alueet, uskonto, lahjakkuus, osallistuminen kotikoulu III KOULU: IV YMPÄRISTÖ: ympäristön eläkeläiset, EU- kehittäjä, integraatio, opettaja tiedonvälityssivistysagenttina kollektiiviäly
 34. 34. Ratkaisuteesejä II OPPIMINEN: I TAVOITTEET: jatkuva oppiminen, ei teesiä sosiaalinen media, itseoppiminen III KOULU: ainejakoisuus, IV YMPÄRISTÖ: opetustiimi, kouluoppimisympäristö, toimintakeskuksena relevantti tieto
 35. 35. “Yhdentyvään Eurooppaan”
 36. 36. ... mut kaupal rikastuu
 37. 37. Beg, steal and borrow
 38. 38. Kaukana kavala maailma
 39. 39. Sun kanssas katson maailmaan
 40. 40. Barometrin jatko Seuranta - kerran vuodessa - aikasarja Kommunikointi - kommentointi, argumentointi - dialogit, keskustelut Uudistaminen - ajankohtaiset kiistakysymykset - mittarien uudistaminen Laajentaminen ja keskustelut - opettajat, koulut - vanhemmat, kunnat - media, kokeilu, tutkimus Muistin kartuttaminen
 41. 41. Barometri 2011

×