Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimisen tulevaisuus 2030: lukio

488 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus 2030, Opetushallitus, Otavan Opiston Osuuskunta, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Demos Helsinki

Published in: Education, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oppimisen tulevaisuus 2030: lukio

 1. 1. Lukio 6/2011<br />Oppimisentulevaisuus 2030<br />
 2. 2. Paolo Freirejaajanteemat<br />Teematilmaisevatkussakinajassaratkaistaviatehtäviäjaongelmia. Ihmisenhumanisaatioriippuusiitä, kuinkahyvinhänkykeneeratkaisemaanaikakaudenteematjaintegroitumaanajanhenkeen. Aikakaudettäyttyvätsitämukaa, kun ihmisetkäsittävätsenteematjaratkaisevatsentehtävät. Aikojenmurroksessavaihtuvatpaitsiteematmyösajanjärki.<br />- Paolo Freire 1970-luvun alussa<br />
 3. 3.
 4. 4. KIISTAKYSYMYS<br />POLARISAATIO<br />“KAMELI”<br />
 5. 5. DIALOGIKYSYMYS<br />KIRJO<br />“LUMIKKI JA KÄÄPIÖT”<br />
 6. 6. RATKAISUKYSYMYS<br />TAPAHTUU<br />EI IKINÄ<br />
 7. 7. LUKIO 1: TARKOITUS<br />TODENNÄKÖISYYS<br />TOIVOTTAVUUS<br />n=40, A=2.00, M=2.00, Q1=2.00, Q3=3.00<br />n=40, A=0.93, M=1.00, Q1=0.75, Q3=2.00<br />Lukio-opiskelussakeskeistä on autenttistenongelmienpohdinta ja ratkaisujenetsiminenSuomen ja maailmankysymyksiin.<br />
 8. 8. LUKIO 1: TARKOITUS<br />PÄÄPANEELI<br />HAASTAJAPANEELI<br />Yhteiskunnan globalisoituminen, ilmastonmuutos ja tietotekniikan kehitys aiheuttavat ongelmia, joiden myötä myös sivistyskäsitys muuttuu yksilöpainotteisesta yhteisö- ja yhteis-kuntapainotteiseksi. Tämä ilmenee siten, että vuonna 2030 lukio-oppiminen koostuu vuoro-vaikutteisesta ja monialaisesta yhteiskuntaa koskevan tiedon käsittelystä, analysoimisesta, jalostamisesta ja jakamisesta. Aiheet haetaan usein Suomen ja maailman ongelmista.<br />
 9. 9. LUKIO 2: IKÄLUOKKA<br />TODENNÄKÖISYYS<br />TOIVOTTAVUUS<br />n=40, A=2.00, M=2.00, Q1=2.00, Q3=3.00<br />n=40, A=0.93, M=1.00, Q1=0.75, Q3=2.00<br />Vuonna 2030 jokainen peruskoulusta päättötodistuksen saanut jatkaa välittömästi opintojaan joko lisäopetuksessa, ammatillisessa peruskoulutuksessa tai lukiossa.<br />
 10. 10. LUKIO 2: IKÄLUOKKA<br />PÄÄPANEELI<br />HAASTAJAPANEELI<br />Huolenpito niistä nuorista, jotka eivät perusopetuksen jälkeen ole valinneet mitään tavoitteellista koulutusta, on vaikuttanut siihen, että oppivelvollisuusikää on nostettu nykyisestä (ks. Keskisuomalainen, ks. myös Suomen Kuvalehti). Muutoksella tavoitellaan koko ikäluokalle toisen asteen koulutuksen tutkintoa.<br />
 11. 11. LUKIO 3: TIEDON TUOTTAMINEN<br />TODENNÄKÖISYYS<br />TOIVOTTAVUUS<br />n=40, A=0.10, M=0.00, Q1=-2.00, Q3=2.00<br />n=40, A=-0.13, M=0.00, Q1=-1.00, Q3=1.00<br />Nuoret hankkivat laajan yleissivistyksen sosiaalisessa mediassa ja lukion tehtäväksi jää yhä enemmän erityisosaamisen ja ajattelun opettaminen.<br />
 12. 12. LUKIO 3: TIEDON TUOTTAMINEN<br />PÄÄPANEELI<br />HAASTAJAPANEELI<br />Sosiaalinen media on osaltaan mahdollistanut lukion palaamisen Lykeionin juurille, jossa opettajat keskustelevat opiskelijoidensa kanssa ja haastavat näitä kehittämään ajatteluaan. Aristoteleen Lykeionissa "ei ollut lukujärjestystä, eikä opiskelijoilta vaadittu tiettyjä opintoja tai maksua opetuksesta. Koulun päämääränä ei Aristoteleen aikana ollut minkään opin edistäminen vaan filosofisten ja tieteellisten teorioiden tutkiminen. Koulua johtaneet toimivat vertaisina toisten joukossa." ( ks. Wikipedia).<br />
 13. 13. LUKIO 4: OSAAMISEN TUNNISTUS<br />TODENNÄKÖISYYS<br />TOIVOTTAVUUS<br />n=39, A=0.46, M=1.00, Q1=-1.00, Q3=2.00<br />n=39, A=0.87, M=1.00, Q1=0.00, Q3=2.00<br />Lukiosuorituksia voidaan hyväksiluettaa muutaman laajasti verkottuneen kansallisen lukion lisäksi valtakunnallisessa tai kansainvälisessä opintojen hyväksymiskeskuksessa.<br />
 14. 14. LUKIO 4: OSAAMISEN TUNNISTUS<br />PÄÄPANEELI<br />HAASTAJAPANEELI<br />Julkisuudessa on viime vuosina puhuttu lukioiden määrän vähentämisestä oppilaitoksia yhdistämällä ja lakkauttamalla. Syyt ovat toisaalta demografisia ja toisaalta taloudellisia. (ks. Maaseudun tulevaisuus) <br />
 15. 15. LUKIO 5: VALINNAISUUS<br />TODENNÄKÖISYYS<br />TOIVOTTAVUUS<br />n=40, A=0.18, M=0.00, Q1=-1.00, Q3=2.00<br />n=40, A=0.85, M=1.00, Q1=-0.25, Q3=2.00<br />Lukion yhteisten opintojen määrä on puolet nykyisestä ja muu osa opinnoista on valinnaista.<br />
 16. 16. LUKIO 5: VALINNAISUUS<br />PÄÄPANEELI<br />HAASTAJAPANEELI<br />Lukion nykyinen oppimäärä koostuu vähintään 75 yhden opintoviikon mittaisesta kurssista, joista 47 tai 51 on pakollisia. Pakollisten kurssien määrä riippuu opiskelijan valitsemasta matematiikan laajuudesta, joka voi olla joko lyhyt tai pitkä. Opiskelijalla on nykyistä olennaisesti laajempi vapaus valita oma oppimisen polkunsa. Muutoksella tavoitellaan aiempaa syvempää motivaatiota ja jatko-opinto-orientaatiota. Uhkana on että osa lukiolaisista valitsee lyhytnäköisesti helppoja ja mukavia opintoja, jotka eivät luontevasti johda jatko-opintoihin.<br />
 17. 17. LUKIO 6: TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA<br />TODENNÄKÖISYYS<br />TOIVOTTAVUUS<br />n=39, A=0.49, M=1.00, Q1=-1.00, Q3=2.00<br />n=39, A=0.03, M=0.00, Q1=-1.00, Q3=1.00<br />Oppiminen tapahtuu älykkäiden agenttiohjelmien avulla yksilöllisen "lukujärjestyksen" mukaisesti.<br />
 18. 18. LUKIO 6: TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA<br />PÄÄPANEELI<br />HAASTAJAPANEELI<br />"Opiskelijat käyttävät oppimiseen mobiililaitteessa toimivia älykkäitä agenttiohjelmia. Agentti sopeuttaa automaattisesti antamaansa informaatiota kurssin laatijan antaman ohjeistuksen ja opiskelijan tason mukaan. Näin jokaiselle oppilaalle personoidaan "oppikirja" kurssille. Jos opiskelija jää jälkeen kurssille asetetusta vaatimustasosta, ohjataan hänet tukiopetukseen. Näin ollen agentti toimisi myös opiskelijan opinto-ohjaajana." (Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia: Delfoi-prosessi 2/2011).<br />
 19. 19. LUKIO 7: ARVIOINTI<br />TODENNÄKÖISYYS<br />TOIVOTTAVUUS<br />n=38, A=1.37, M=2.00, Q1=1.00, Q3=2.00<br />n=39, A=0.97, M=1.00, Q1=0.50, Q3=2.00<br />Lukio-opinnoissa hankittua osaamista arvioidaan suurelta osin opinnäytetöiden kautta.<br />
 20. 20. LUKIO 7: ARVIOINTI<br />PÄÄPANEELI<br />HAASTAJAPANEELI<br />Erilaisia opinnäytetöitä ja yksilöllisten oppimispolkujen kautta hankittua osaamista voidaan lukea lukion oppimäärään. Opinnäytteillä on keskeinen rooli ja lukion suorittamistapa on muuttunut. (ks. Suomen kuvalehti) Ei ole vain mahdollista vaan suositeltavaa integroida opintosuunnitelmaan sellaisia autenttisia oppimistapahtumia kuin vapaaehtoinen työ kansalaisjärjestöissä ja suoritus urheilun tai taiteen alueilla (ks. OPM: osaamisen tunnistaminen). Suosiossa ovat etenkin simulaatiot ja pelit - kuten ns. pervasiiviset tai roolipelit - joita sekä ohjatusti että omaehtoisesti hyväksiluetaan osaksi opintoja.<br />
 21. 21. LUKIO 8: OPETTAJUUS<br />TODENNÄKÖISYYS<br />TOIVOTTAVUUS<br />n=39, A=1.90, M=2.00, Q1=1.50, Q3=3.00<br />n=39, A=1.23, M=1.00, Q1=1.00, Q3=2.00<br />Lukion opettajien ja opettajayhteisön avaintaitoja ovat opiskelijan ohjaus, tiimityö sekä pedagogisten oppimisyhteisöjen ja -ympäristöjen rakentaminen.<br />
 22. 22. LUKIO 8: OPETTAJUUS<br />PÄÄPANEELI<br />HAASTAJAPANEELI<br />Lukio-opintojen suorittamisen muuttuessa muuttuvat myös lukion opettajien työnkuva ja osaamisvaatimukset. Lukion opettajan ja opettajayhteisön ydinosaamista on opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen, ohjaaminen ja tukeminen nykymuotoisen opettamisen sijaan. (ks. Tutkiva oppiminen) Tärkeä profession ulottuvuus on erilaisten oppijayhteisöjen muodostaminen ja tukeminen. Sekä johtamisessa että opettajan arkityössä tiimiorganisaation edut realisoidaan vuonna 2030 (ks. Sivistys.net ja Herkules).<br />
 23. 23. LUKIO 9: TEHOKKUUS<br />TODENNÄKÖISYYS<br />n=38, A=0.08, M=0.00, Q1=-1.00, Q3=1.00<br />Tietomäärän kasvaessa ja lukion nopeaa läpäisyä korostettaessa lukio-opetuksessa tyydytään pinnalliseen ajatteluun.<br />
 24. 24. LUKIO 9: TEHOKKUUS<br />PÄÄPANEELI<br />HAASTAJAPANEELI<br />Yhteiskunnallisessa globaalissa muutoksessa tehokkuuden vaatimus on tällä hetkellä noussut yhdeksi voimakkaimmista kehitystekijöistä (ks. Pasi Sahlberg). Toisaalta työelämän kilpailu ja toisaalta jatkuva ja kasvava kiireen tuntu lisäävät tarvetta suorittaa ja suoriutua yhä nopeammin niin opinnoista kuin arjen muistakin tehtävistä (ks. Taloussanomat). Opitun pureksimiseen, sulattamiseen ja syväpohdintaan ei ole enää aikaa, mutta tietoteknologia tulee tässä avuksi, vai tuleeko?<br />
 25. 25. LUKIO 10: GLOBAALISUUS<br />TODENNÄKÖISYYS<br />TOIVOTTAVUUS<br />n=39, A=1.00, M=1.00, Q1=0.00, Q3=2.00<br />n=40, A=-0.45, M=-0.50, Q1=-2.00, Q3=1.00<br />Lukiossa on pakollinen ulkomaanvaihtojakso, joka on mahdollista suorittaa myös yhteiskuntapalveluna jossain kehitysmaakohteessa.<br />
 26. 26. LUKIO 10: GLOBAALISUUS<br />PÄÄPANEELI<br />HAASTAJAPANEELI<br />Globaalikansalaisuuteen kasvaminen on lukion tärkeistä tehtävistä sellainen, joka edellyttää vieraaseen kulttuuriin ja kestävän kehityksen ohjelmiin perehtymistä. Opettajilta edellytetään taitoa opettaa englannin kielellä ja tukea opiskelijoita ulkomaanjakson toteuttamisessa. Suomessa on kehitetty yhteiskuntapalvelua sisältävä opintokokonaisuus osaksi lukio-opiskelua.<br />
 27. 27. LUKIO 11: LUKIOVERKKO<br />TODENNÄKÖISYYS<br />TOIVOTTAVUUS<br />n=40, A=-1.55, M=-2.00, Q1=-3.00, Q3=0.00<br />n=40, A=-0.33, M=0.00, Q1=-2.00, Q3=1.00<br />Kolmasosa Suomen lukioista kuuluu johonkin kansainväliseen aatteelliseen tai liiketaloudelliseen lukiobrändiin ja puolet näistä lukioista on maksullisia.<br />
 28. 28. LUKIO 11: LUKIOVERKKO<br />PÄÄPANEELI<br />HAASTAJAPANEELI<br />Monet lukiot ovat Ruotsin mallin mukaan yritysten tai yhdistysten omistamia ja useat niistä ovat ketjuuntuneet myös kansainvälisesti. Elinkeinoelämä rahoittaa luonnontieteitä ja teknologiataitoja korostavia oppilaitoksia (ks. Yle-uutiset).<br />
 29. 29. LUKIO 12: AKATEEMINEN POLKU<br />TODENNÄKÖISYYS<br />TOIVOTTAVUUS<br />n=40, A=0.75, M=1.00, Q1=-0.25, Q3=2.00<br />n=40, A=0.38, M=1.00, Q1=-1.00, Q3=1.25<br />Yhdeksän kymmenestä lukiolaisesta jatkaa opintojaan korkeakouluissa.<br />
 30. 30. LUKIO 12: AKATEEMINEN POLKU<br />PÄÄPANEELI<br />HAASTAJAPANEELI<br />Lukion työskentelytavat tukevat akateemisten valmiuksien kehittymistä. Akateemista polkua vahvistaa myös mahdollisuus opiskella korkea-asteen kursseja rinnan lukiokurssien kanssa. Nykyisin lukioiden välillä on suuria eroja korkeakouluun siirtymisen suhteen. (ks. Ylen juttu) <br />

×