Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

G kampustelua

555 views

Published on

Alustusta vapaan sivistystyön uudistuksille ja pedagogiselle kehittämiselle

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

G kampustelua

 1. 1. Staattiset ja dynaamiset G-kriteerit 1988-1993 • TÄYDENTÄÄ • LAAJENTAA KANSAISUUS DIALOGI AIKA- MONINÄKÖ- PERSPEKTIIVI KULMAISUUS • KYSEEN- • VAIHTO- ALAISTAA EHTOISTAA Dynaamisen ja
 2. 2. Murrosajattelu TEKNOLOGINEN - SOSIAALINEN - TEOREETTINEN (toimintalogiikka vaihtuu esim. kellokoneisto, valokuvatekniikka) Tuotannon periaate:
 3. 3. Liberona pelikentällä ATK 1984 Etäopetus 1990 Lyhytkurssit Internetix Campus 1996 Omat ohjelmat Audiografiikka Illich-pajat 2004 Oph-verkosto Nettilukio Laboratorio 2008 Mikaeli, Tulevaisuuden- Metodix tutkimus Somettuminen Nettiperus- Sosiaalinen koulu media Ilmiöpohjaisuus Oppimisen tulevaisuus Projektit Osuuskunta
 4. 4. Kehityssuuntia ot ja
 5. 5. Tulevaisuusbarometri 2030 Dynaamisen ja
 6. 6. Laadullinen ennakointi Etsitään trendikehityksen takaa epäjatkuvuuksia Heikot signaalit - muutoksen ensioireet Trendimurtumat - kiista-keskustelu-ratkaisu -dialektiikka Laadullinen lähestymistapa - kommentit, argumentit, dialogi Prosessinäkökulma - seuranta, laajentaminen, keskustelut, muisti Kvantitatiivinen ennakointi on Suomessa hyvässä
 7. 7. OPH:n laadullinen ennakointi OPM:n sivistysbarometri 1996-2007 - Suomen polku, elinikäinen oppiminen, tietoyhteiskunta, avaintaidot, mediat, viestintäympäristö, sivistyskäsitys Perusopetuksen tuntijakotyöryhmä (pj. Timo Lankinen) - OPH-tilaus - päämäärät - oppiminen - koulu - toimintaympäristö Barometrin rakentaminen - 3 Delfoi-kierrosta 1-3/2010 Paneelit äänestävät ja argumentoivat - anonyymi sisä- ja ulkopaneeli
 8. 8. Oppimisen tulevaisuus -teemat Toiminta, yhteisö, koulu (Otava) Tieto, taito, oppiminen Arvot, (Otava) päämäärät ja tavoitteet (Tutu) Toiminta- ympäristö (Demos) ot ja
 9. 9. Paneelit 2030 Koulu ja Oppiminen ja Koulu ja oppiminen yhteiskunta yhteiskunta
 10. 10. Teesien kolmijako Teesit eri vaiheessa,
 11. 11. I Koulu ja oppiminen 1. Kouluopetuksen ainejakoisuus (R) 2. Koulusta toimintakeskus (R) 3. Metataitojen arviointi (D) 4. Oppivat ryhmät (K) 5. Hitaan oppimisen tila (D) 6. Oppimistulokset (K) 7. Yhtenäinen opettajakoulutus (K) 8. Yleissivistyksen näyttö (D) 9. Monialainen opetustiimi (R) 10. Koulu ympäristönsä kehittäjänä (D) Instituutiomuotoinen
 12. 12. Ainejakoisuus 2030 Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuu todennäköinen suhteellisen tasan ainepainotteisen (väline- ja harjoitusaineet) ja toimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelman välillä. toivottava
 13. 13. II Koulu ja yhteiskunta 1. Ilmastonmuutos (K) 2. Tiedonvälitys (D) 3. Euroopan integraatio (D) 4. Demokratia (K) 5. Älymanipulaatio (K) 6. Osallistuva oppiminen (D) 7. Elinkeinoelämä ja koulut (K) 8. Kansalaisvelvollisuus (K) 9. Uskonto (D) 10. Kollektiivinen älykkyys (D)
 14. 14. III Oppiminen ja yhteiskunta 1. Oppivelvollisuus (K) 2. Lahjakkuus (D) 3. Yhteinen aika (D) 4. Suomen kieli (K) 5. Monimuotoisuus (D) 6. Virtuaalimaailma (K) 7. Ulkoistettu opettajuus (K) 8. Alueellinen tasa-arvo (D) 9. Oppimisympäristöt (R) 10. Jatkuva oppiminen (R) 11. Eläkeläiset kouluun (D) 12. Kotikoulu (D) 13. Relevantti tieto (R) 14. Sosiaalinen media (R) 15. Itseoppiminen (R) 16. Opettaja sivistysagenttina (D) Kysely joka kohdistuu suoraan tai välillisesti
 15. 15. Erilaiset oppijat 2030 Koulun päätavoite on tasa-arvon sijaan jokaisen lapsen lah- jakkuuden esille- kaivaminen ja tukeminen.
 16. 16. Virtuaalimaailma Merkittävä osa jokapäiväisestä koulunkäynnistä tapahtuu virtuaali- todellisuudessa.
 17. 17. Sosiaalinen media Sosiaalinen media on vuoteen 2030 mennessä mullistanut tapamme tuottaa ja jakaa tietoa. Koulussa se on merkinnyt sitä, että mm. "yhteistoimintakyky, ryhmädynaamiset taidot yms. kehittyvät samalla, kun koulu toteuttaa primaaritehtäväänsä tietojen ja taitojen opettajana". Häkellyttävä ilmiö,
 18. 18. Ratkaisukysymysten matriisi Ratkaisuaan odottavat
 19. 19. Skenaariot 1. ”Yhdentyvään Eurooppaan” (BAU) 2. ”Mut kaupal rikastuu” (kiihdytysmuutos)
 20. 20. Viisi mahdollista tulevaisuutta 1. ”Yhdentyvään Eurooppaan” (BAU) 2. ”Mut kaupal rikastuu” (kiihdytysmuutos)
 21. 21. Ensimmäisen G-pajan tavoitteet 1.  Kuvataan miten Otavan Opisto toimii verkossa teknisesti, ohjelmallisesti ja pedagogisesti ja käynnistetään samalla keskustelua siitä, miten G-verkosto tulee toimimaan verkossa, 2.  Avataan www-konsepti (verkkomedia/sivusto), jonka avulla voi kevyesti ja dynaamisesti (= miehittämättömästi) pystyttää yhteisen verkkomedian ja pedagogisen (apu)sivuston, jonka nimi on G-(virtuaali) kampus, 3.  Esitellään millä tavalla pajatoiminnan ja pedagogisen täydennyskoulutuksen (mm. Opening-projekti) kautta on mahdollista rakentaa tuetusti sekä yhteistä toiminnallista verkkoympäristöä että omaa pedagogista näkemystä ja sisältöä (G-pedagogiikka), ja 4.  Tutustutetaan työpajakonseptiin, joka on yli viisivuotinen kokeilu siitä, miten vapaan sivistystyön toimintamuotoja voi kehittää.
 22. 22. PAJAKONSEPTI Taustalla on Illichin kulutusyhteiskunnan järjestelmäkritiikki, jonka mukaan systeemi institutionalisoi kaiken elämän oppimisesta terveydenhoitoon ja energiatuotantoon. 1.  Asiantuntijoiden suora kohtaaminen ja oppimisen informaali välittäminen (kevyt pedagogiikka) 2.  Ei-institutionaalisten oppimistilojen organisoiminen: lähityöpajat (simultaanipajat), online-virtuaalipajat (acp), offline-yhteisöt (ning, elgg) 3.  Ei-hierarkisten omaa toimintaansa dokumentoivien ja organisoivien oppija- ja asiantuntijayhteisöjen perustaminen oppimisen tuotanto- ja jakeluympäristöiksi (”learning webs”, vertaisoppiminen) 4.  Oppimisen skaalautuminen erilaisiin oppijoihin: vapaa valinta, tuleminen ja meneminen (aikaisemmat osaamiset ja kokemukset erilaistavat oppimistarpeet), 5.  Oppimisen organisatorinen skaalautuminen: tietoiskut, A- ja B-pajat (sisältö- ja toimintarakenteiset pajat), koulutuskokonaisuudet 6.  Erilaisia asiantuntijuuksia (toimialat, professiot) yhdistävien nousevien ja/tai hajallaan olevien kehittäjäyhteisöjen tuki (esim. tulevaisuudentutkimuksen metodologia ja sosiaalinen media) 7.  Itse- ja kauko-oppimisen tuki: verkko, mediat, kanavat ja tallenteet (itseoppiminen)
 23. 23. PEDAKOULUTUS 2011 PAJATEEMAT AIKA VERKKO SOME VAIHT. TULEV. TEKN. VASTUU TAVAT, Työpajapedagogiikka/Second Life 01/11 X X X X X Brauer Verkko-oppimateriaalien rakentaminen alustoille ja SISÄLTÖ, 02/11 X X X X Kurki, Lahti sosiaalisen median kanaville/Kielet ja kulttuuri Pelipedagogiikka, tarinankerronta ja roolipelit/GoogleApps 03/11 X X X X X Laakso, ICT OHJAUS, Ohjaus ja opetus uusissa ympäristöissä 04/11 X X X X X Liimatainen Avoin data: wiki, avoin data, avoimen lähdekoodin Poikela, 05/11 X X X X X RATKAISU ohjelmistoympäristöt Vuorovaikutus verkossa ja verkostoissa - avoimuus ja KKK, MMM, 06/11 X X X X X Venäläinen dialogi Oppimisen tulevaisuus 2030 (Tutu-seminaari) 08/11 X X X X Tutu, Linturi Kansalaisvaikuttamisen uudet tavat ja kanavat/Oppimisen 09/11 X X X X X AVO, Demos vallankumous Arviointi uusissa ympäristöissä/Tekijänoikeudet verkossa ja Kekkonen, 10/11 X X X Sarja luokassa Sometu, Verkkoidentiteetti, julkinen ja yksityinen 11/11 X X X X X Rongas EFFE, OKL, Progressio-, regressio- ja dekonstruktiopedagogiikat 12/11 X X X X Vähämäki
 24. 24. PEDAKOULUTUS 2012 PAJATEEMAT AIKA VERKKO SOME VAIHT. TULEV. TEKN. VASTUU Oppimisympäristöt: verkko- ja autenttiset ympäristöt/ NETTI, JS, 01/12 X X X X X Somy, AR Sosiaalinen media/Tulevaisuudentutkimus Opetussuunnitelmien kehittäminen/Tarinan pedagogia/ Oph, Somy, 02/12 X X X X X Laakso Delfoi I Oppivat organisaatiot/Tiedotus ja markkinointi sosiaalisen Tutu,MMM, 03/12 X X X X X Takatalo median keinoin TAVAT, Opettajien osaamisen ja työn tulevaisuus 04/12 X X X X X Paaso SISÄLTÖ, Wikipedagogiikka/Delfoi II 05/12 X X X X X NK, Linturi PLE – henkilökohtainen oppimisympäristö/Grundtvig- 06/12 X X X X X Ktl, Somy, G pedagogiikka Koulun tulevaisuus, tulevaisuusverstas 08/12 X X X X Tutu, Rubin Sometu, Verkko, some ja aine- ja aihedidaktiikat 09/12 X X X X X Rongas Visuaaliset välineet opetuksen tukena/Kestävän kehityksen TAVAT, 10/12 X X X X Dodo, KL kulutuksen pedagogia Tulevaisuusorientoitunut toimintatutkimus ja yhteisön 11/12 X X X X X Tutu, Kauppi oppiminen Pääteseminaari: saavutusten näyttely 12/12 X X X X X TAVAT
 25. 25. PAJAFORMAATTI PÄIVÄ AIKA PAJA KUVAUS I. TORSTAI (8 t) Tietoperusta, havainnollistaminen - 1. sessio (2) 09-11 I Ilmiön kokonaiskuva, jakson kuvaus, teoria - 2. sessio (2) 11-13 I 1. alateema ja case - 3. sessio (2) 13-15 I 2. alateema ja case - 4. sessio (2) 15-17 I 3. alateema ja case II. PERJANTAI (10 t) Soveltaminen ja suunnittelu - 1. sessio (2) 08-10 I 4. alateema ja case - 2. sessio (2) 10-12 I 1. soveltaminen, kokeilu ja osallistuminen (harjoitus) - 3. sessio (2) 12-14 I+II 2. soveltaminen: tietoiskut, live-delfoi, kalamalja - 4. sessio (2) 14-16 II 1. suunnittelu: työsuunnitelman laatiminen - 5. sessio (2) 18-20 II Get together, kohtaamisia ja kohtauksia III. LAUANTAI (6 t) Työpajatekeminen - 1. sessio (2) 09-11 II 2. suunnittelu: työsuunnitelman esittäminen, arviointi ja ohjaus - 2. sessio (2) 11-13 II 1. työpajatekeminen - 3. sessio (2) 13-15 II 2. työpajatekeminen
 26. 26. TALOUS PER PAJA PERUSPAJA Hinta/pv To (teoria) Pe (sovell.) La (paja) Verkko YHTEENSÄ SUUNNITTELU 324 € 1,00 1,00 0,50 0,50 971 € TIEDOTUS 324 € 1,00 1,00 0,25 0,25 809 € LAITTEET JA OHJ. 250 € 1,00 1,00 1,00 1,00 1.000 € TILAT 250 € 1,00 1,00 1,00 0,00 750 € MATERIAALIT 100 € 1,00 1,00 1,00 0,25 325 € MATKAT 175 € 1,50 1,50 1,00 1,00 875 € INTERNAATTI 200 € 1,00 1,00 1,00 0,00 600 € JUONNOT 324 € 0,75 0,75 0,00 0,00 902 € OPETUS 1000 € 1,00 1,00 0,25 0,25 2.000 € VIDEO 324 € 1,00 1,50 0,50 0,00 971 € ÄÄNI 278 € 1,00 1,00 0,00 0,00 555 € TEKNIIKKA 278 € 0,50 0,50 0,50 0,25 486 € TUTOR 324 € 0,25 1,00 2,00 5,00 2.671 € SISÄLTÖTUOT. 324 € 0,50 0,50 0,00 0,50 486 € HALLINTO 278 € 0,50 0,50 0,50 0,50 555 € SIMULTAANI 500 € 2,00 2,00 2,00 0,00 3.000 € YHTEENSÄ 16.956 €
 27. 27. TÄYDENNYSKOULUTUKSEN BUDJETTI 2011-12 Meno/paja Lkm YHTEENSÄ Pajat 2011 16.956 € 10 169.559 € Pajat 2012 16.956 € 10 169.559 € Menot yhteensä 339.119 € Tulo/vuosi Lkm YHTEENSÄ Opening 40.000 € 2 80.000 € Coope 45.000 € 2 90.000 € G-kampus 5.000 € 2 10.000 € Avo 10.000 € 1 10.000 € Somy 20.000 € 2 10.000 € Ilmiö 15.000 € 1 15.000 € Ops (Oph) 7.500 € 2 15.000 € Partnerit, muut 25.000 € 2 50.000 € Vapaa 24.000 € 2 48.000 € Tulot yhteensä 338.000 € Netto - 1.119 €
 28. 28. GRUNDTVIGILAINEN LEARNING CAFÉ 2011-12? TEKNIIKKA TULEVAI- SOME SUUS VAIHTO- EHTO VERKKO
 29. 29. G-SIMULTAANIT 2011-12 ? EPO Tekniikka HVO KLO Grundtvig KPO Verkko KSO VAIHTOEHTO LKO Some LS0 ORO Tulevai- suus OTO

×