Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Delfoi-teesit: Kuusi

349 views

Published on

Delfoin kehitysteesit 2008

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Delfoi-teesit: Kuusi

  1. 1. Delfoi-menetelmän ydinkysymyksiä Osmo Kuusi 15.5.2008
  2. 2. 1. Kirkas näkemys evidenssistä eli tietoperustasta, jolla tulevaisuutta ennakoidaan/kartoitetaan <ul><li>Perusteena historiallinen jatkuvuus </li></ul><ul><li>Perusteena kehityksen suuntaa muuttava tapahtuma/ heikko signaali </li></ul><ul><li>Perusteena valmius sitoutua ja resurssit toteuttaa tahtonsa (joukko, organisaatio, yksilö) </li></ul><ul><li>Perusteena asiaa tuntevan hiljainen tieto </li></ul><ul><li>Kuinka käsitelty taipumusta antaa harhaanjohtavaa tietoa? </li></ul>
  3. 3. 2. Tutkimuksen kohdealueen ja tutkimusteemojen riittävä erittely etukäteen systeemisesti <ul><li>Field: Mille aihealueelle etsitään ratkaisuja, mistä tutkimuksen asiakas on erityisen kiinnostunut? Saadaanko asiantuntijatiedolla lisäarvoa? </li></ul><ul><li>Issue areas: Millaisia erityistuntemuksen alueita/teemoja voidaan hahmottaa? Onko niillä sytyttäviä ratkaisuja vaativia kysymyksiä? Liittyvätkö alat systeemisesti toisiinsa? </li></ul>
  4. 4. 3. Motivoituneen ja ryhmänä kattavasti asiantuntevan paneelin valinta <ul><li>Teema-alueiden kattava asiantuntemus erilaisiin tietopohjiin perustuen sekä keskeisten intressiryhmien edustus: ”ruudukon täyttäminen” </li></ul><ul><li>Onko joukko kykenevä ja valmis kommunikointiin tulevaisuussuuntautuneesti: spesialistit ja synteetikot; eritieteisesti, monitieteisesti ja tieteidenvälisesti suuntautuvat (vrt. Tapio ym. 2007) </li></ul><ul><li>Tarvitaan uskottavuuden luojia ja katalysoijia </li></ul>
  5. 5. 4. Turvallisen ja innostavan ympäristön luominen syvälliseen pohdintaan <ul><li>Kuinka saada asiantuntijat todella paneutumaan työskentelyyn? </li></ul><ul><li>Lempiajatusten kuuntelu: onnistuu usein hyvin riittävän pitkissä haastatteluissa, mutta sopivin toimin myös kirjallisessa Delfoissa </li></ul><ul><li>Ärsyttäminen ja kärjistäminen: voi kuitenkin viedä myös uskottavuuden työskentelyltä </li></ul>
  6. 6. 5.Tulosten esittäminen perusteltuna ja kiintoisana skenaariokarttana <ul><li>Selkeästi informoitava, milloin asiantuntija ottaa lopullisen kantansa </li></ul><ul><li>Skenaarioiden ei tarvitse perustua vain Delfoi-prosessin asiantuntijatietoon, vaan ne voivat olla yhdistelmä eri tyyppisestä tiedosta. Voitava kuitenkin erottaa tietolähteet tehdyistä johtopäätöksistä (vrt. historian tutkimus). </li></ul><ul><li>Ensimmäisellä kierroksella varottava vahvasti ohjaavia käsitekehikkoja, myöhemmillä kierroksilla perusteltuja </li></ul>
  7. 7. DELFOI-PANELISTI <ul><li>Edustaa tärkeää asiantuntemusta </li></ul><ul><li>Edustaa asiantuntijanäkökulmaa joka muuten jää puuttumaan </li></ul><ul><li>” Katalysoi” muita asiantuntijoita </li></ul><ul><li>On kiinnostunut ja halukas argumentoimaan </li></ul><ul><li>Uskaltaa ottaa kantaa tulevaisuusorientoituneesti </li></ul>

×