Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Delfoi-koulutus OPH:ssa

138 views

Published on

Delfoi- ja eDelfoi-ennakointi OPH:ssa 30.11.2016

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Delfoi-koulutus OPH:ssa

 1. 1. LÄHTÖKOHTANA ANTISIPAATIOAJATTELU Roberto Poli (Unesco) asemoi kolme erilaista tulevaisuudentutkimuksen (futures studies) tulevaisuusorientaatiota: 1. Forecast on tilastollisten menetelmien perusteella tapahtuvaa trendien jatkuvuuden arviointia (aikasarjojen jatkamista). 2. Foresight on mahdollisten tulevaisuuksien (esim. skenaarioiden) analyyttistä tutkimista (exploration). 3. Anticipation (antisipaatio, ennakkoaavistus, -toimenpide) on prosessi, joka käyttää tulevaisuutta nykyisyydessä. Siinä on kaksi osaa (1) eteenpäin katsova prosessi, ja (2) tämän prosessin tulosten hyödyntäminen tämän päivän toiminnassa. Ennakoiva käyttäytyminen on malli-perustaista. Mallit voivat olla systeemille ulkoisia tai sisäisiä. Sisäiset ovat sikäli kiinnostavimpia, että niissä malli on osa toimivaa systeemiä, oli se sitten ihminen, organisaatio tai yhteiskunta. Antisipaatio-ajattelun mukaan ennakoiva käyttäytyminen on ihmiselle keskeisempää kuin reaktiivinen. - by Antti Hautamäki http://www.anthauta.blogspot.fi/
 2. 2. ANTISIPAATIOTEORIA Antisipaatio-teorian kolme kulmakiveä ovat Riedel Millerin mukaan: 1. Kyky tuottaa kertomuksia (narrative capacity) 2. Yhteisöäly (collective intelligence) 3. Kyky asettaa asioita uusiin puitteisiin ja konteksteihin (capacity to reframe) Toimivaan tulevaisuuskarttaan voi sijoittaa havaintoja, joiden pohjalta on mahdollista yhteisöalyä käyttäen tuottaa tulevaisuustarinoita, jotka asettavat asioita, ilmiöitä ja toimijoita uusiin puitteisiin ja konteksteihin. Malli/systeemiajattelu, Delfoi ja SSM ! Ks. http://www.projectanticipation.org/ !
 3. 3. LAADULLISTA ENNAKOINTIA KLUSTERIPILOTILLE 1 11/16 Ensimmäisessä vaiheessa täsmennetään muutosilmiön keskeiset käsitteet ja ennakoinnin operationaaliset voimatekijät (ks. liite 1: käsitekartta). Määrittely tehdään toimialariippumattomasti. 2 11/16 Toisessa vaiheessa tuotetaan muutosilmiön arviointiin ja analyysiin tarvittava geneerinen taulukko (tietokanta), jota voidaan käyttää laadullisessa ennakoinnissa (ks. liite 2: muutosvoimat-taulukko). Tietokannasta kehitetään jatkossa ohjelmallinen lisämoduuli eDelfoin yhteyteen. 3 12/16 Kolmannessa vaiheessa poimitaan liikenne- ja logistiikka-alan muutosilmiöön vaikuttavia voimia Delfoi-kyselyn perustaksi: (A) 8-12 megatrendiä, (B) 8-12 driveria (driving forces), (C) 8-12 yleistä liikenne- ja logistiikkadriveria, (D) 8-10 kauppaan (11-12: tukku- ja vähittäiskauppa) liittyvää trendiä, (E) 8-10 liikennealaan (14: kuljetus) liittyvää trendiä, ja (F) 8-10 viestintäalaan (15: posti- ja televiestintä) liittyvää trendikysymystä. Lisäksi tuotetaan 4-8 kysymystä, jotka kohdistuvat heikkoihin signaaleihin (weak signals) ja tulevaisuuden “jokerikortteihin” (wild card). Tulevaisuuskysymykset ovat PESTE-luokiteltuja. 4 12/16 Neljännessä vaiheessa toteutetaan kolmivaiheinen eDelfoi-koulutus, jossa ensi vaiheessa (29.-30.11.) koulutettavat vastaavat orientoivaan muutosilmiö-kyselyyn, jonka kautta he saavat panelistikäsityksen eDelfoi-ohjelman käytöstä ennakointikontekstissa, toisessa vaiheessa (30.11.) toteutetaan Opetushallituksen tiloissa live-koulutus, jossa perehdytetään ohjelmiston managerikäyttöön, ja kolmannessa vaiheessa tuetaan ohjelmiston käyttöönottoa verkon (online ja offline) kautta.
 4. 4. VUONNA 2017 JATKETAAN ... 5 01/17 Viidennessä vaiheessa toteutetaan kierrokseton Delfoi-prosessi verkossa (Real-Time Delphi), jonka manageroinnista ja panelistituesta Metodix vastaa. Tuloksista toimitetaan raakaraportti tilaajan käyttöön. Paneeli ja tulokset ovat paneelina, tietokantana ja malleina käytettävissä jatkotyöskentelyyn. 6 02/17 Kuudennessa vaiheessa analysoidaan tulokset ja muodostetaan aineiston pohjalta tulevaisuustaulukko, joka on perusta skenaarioiden rakentamiselle. Taulukon rakentamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös alueellisia alatoimialojen (mm. logistiikka ja vähittäiskauppa, biotalous, meriklusteri, digitaaliset palvelut, matkailu, maantie- ja rataliikenne) pilotteja. 7 02/17 Seitsemännessä vaiheessa dokumentoidaan prosessitulokset painottaen geneerisiä tuloksia: muutosilmiöiden kuvaus ja käyttö, kysymysten ja kyselyjen rakenne, analyysit, seuranta ja systeemiset analyysit. Pilotin pohjalta kirjataan myös eDelfoin kehittämishankkeet, jotka kohdistuvat muutosilmiöiden systemaattiseen käsittelyyn ja analyysiin. Vuoden 2017 aikana tuotetaan kolme uutta ominaisuutta, jotka suoraan vaikuttavat OPH:n ennakoinnin toteutukseen. Muutosilmiöiden kuvaukseen kehitetään monipiirre-kysymys, muutosvoimien valintaan erillismoduuli ja lähityöskentelyyn ns. Live-Delfoi-ohjelmistomoduuli.
 5. 5. BAU JA MUUTOSSKENAARIO by TEM
 6. 6. SOSIOTEKNISEN MUUTOKSEN MONITASOMALLI
 7. 7. TIME 2022 2028 20322017 driving force weak signal IDEAS, GOALS, MINDSET, ... megatrend wild card OBSERVATIONS, ACTIVITY, ... trend CULTURENATURE EXOSOMATIC INFORMATION FLOW? FUTURIBLESSCENARIOS force (driver)? black swan
 8. 8. ta- vara mind- set ro- botti avoin data eko- tehok- kuus CO2 DIG PIT YKSPAL VIR kierto- ener- gia kulu- tus- tavat ILM arvo- ohjaus arvo- ketjut hyb- org hen- kilö bio- auto sähk ö- auto yh- teisö- auto block- chain seka-sorto MED AUT RIIP TE- HO ÄLY KAU
 9. 9. lento- trendi hyb- org wear tech LaaS MaaS AR seka-sorto kau- punki- “valtio” regu- laatio alusta- talous hajau- tumi- nen vety- auto turval- lisuus säh- kö- auto bio- auto yhdis- tely ihmi- nen + virtu- aali- suus dro- ne mind- set eko- teho CO2 YKS kierto- ener- gia ILM kimp- pa auto- pilot yh- teisö- auto block- chain uus- jako GLO KAU hyvin- vointi- tekn. 3D AUTverkko- kauppa über tube rööri lappi ma- mu a- kul- ku robo- tiikka antic. log. dig. id arvo- ohj. kul. in- sourc- ing JAK koillis- väylä mod. kevyt- tutk.. PAL säh- kö- inno kone- oppi ÄLY IoT big data DIG bio- laaj. IKÄ
 10. 10. MUUTOSILMIÖIDEN TIETOKANTA ILMIÖ PESTE (5) MUUTTUJA (5) KLUSTERI (9) KRITEERIT (⅖) 4-KENTTÄ LÄHDE 1 Diverging global population trends soc. driver sote antis., tod. 1 EU 2 Towards a more urban world soc. driver sote antis., tod. 1 EU 3 Changing disease burdens and risks of pandemics soc. eko driver sote antis., tod. 3 EU 4 5 6 7 8 9
 11. 11. Muutosilmiöiden tietokanta
 12. 12. ILMIÖ TILA 1 TILA 2 TILA 3 TILA 4 15. “Osallistuva mediakasvatus” Tiedon muodostaja Opettajien kouluttaja Pedagoginen innovaattori/ integroija “Valontuoja” 16. “Ihmisen ja koneen suhde” Mediateknologia Mediasosiaalisuus Mediaparadigma Mediaintegroija 17. “Yksityiset kuplat” Kriitikko Dialogi Valistaja Argumentoija 18. “Sananvapaus” Mielipiteen vapaus Mielipiteen säätely Marginaalien ääni Sanan paljastaja 19. “Kriittinen teknologia” Intressikeskeisyys Sisältökeskeisyys Teknokeskeisyys Välinekeskeisyys 20. “Yksityisyys” Avointa riistaa Itsesäätely Regulointi Intressisovittelu 21. “Koulutus- vienti” Sisäpolitiikka Koulutuspolitiikka Ulkopolitiikka Kauppapolitiikka TULEVAISUUSTAULUKKO C (MEDIA)
 13. 13. Tavoitteet sisältä Tulevaisuuskuvat Tavoitteet ulkoa AvoinHierarkia Teho Tekno Turva Tori
 14. 14. LÄHTEISTÄ JA MALLEISTA • Valtio: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, OKM, TEM, LVM, OPH, ... • Tulevaisuuksientutkimuksen akateemikot: WFS, WFSF, TUTU-keskus, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, ... • Järjestöt: EU (megatrends and signals), Oecd (kompetenssit), Unesco (antisipaatioajattelu), ... • Thinktankit: IFTF (mallit), Shaping Tomorrow, Z Punkt, Sitra, Delfoi-kehittäjäyhteisö, ... • Tulevaisuudentutkijat ja -tekijät: Risto Linturi (radikaalit teknologiat), Osmo Kuusi (tulevaisuuksientutkimus), Arto O. Salonen (liikenne, logistiikka), Petri Tapio (liikenne, ympäristö), ...
 15. 15. eDELFOI-KOULUTUS 30.11.2016: 12 steppiä 1. Mitä saatiin saaliiksi harjoituspaneelista? “Tulosten” tarkastelua! 2. Delfoi-menetelmän ominaisuudet ja prosessin vaiheet (kalvot) 3. Kurkistetaan konepellin alle: managerioikeus kaikille! 4. Erilaiset kysymystyypit ja tilat 5. Paneelin rakenne, kutsut ja kommunikointi 6. Raportit, vertailut, ositukset, ryhmittelyt ja loki 7. Uuden paneelin perustaminen ja kyselyn rakentaminen 8. Kysymysten ja kyselyiden muokkaus ja kopiointi, omat tiedot (tilit) 9. Linkit, kuvat ja videot, Google Drive 10. Ohjeet ja opasteet 11. Jatkokoulutus: Delfoi-pajat, verkkosessiot, 12. eDelfoi-evoluutio 2017
 16. 16. DELFOI-MENETELMÄ ”Delfoi-tekniikkaa voi luonnehtia ryhmän kommunikaatioprosessin strukturointimenetelmäksi, jonka tarkoi- tuksena on auttaa yksilöiden muodostamaa ryhmää kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa”. 1. Delfoi-menetelmällä on kolme keskeistä piirrettä: panelistien tunnistamattomuus eli anonymiteetti, argumenttien iteraatio ja kaksi tai useampia palautekierroksia (huom. Real-Time Delphi). 2. Menetelmään kuuluu että ... ● asiantuntijat voivat vapaasti muuttaa kannanottojaan (usein asiantuntijan on vaikea luopua kannanotostaan, jos se on tehty julkisesti), ● voimakkaat mielipidejohtajat eivät voi vaikuttaa asiantuntijaryhmän yleiseen mielipiteen muodostukseen, ● uusia ideoita voisivat esittää myös sellaiset asiantuntijat, joilla ei ole korkeaa statusta organisaatiossa, ja ● hyviä ideoita voidaan koota yhteiseen käsittelyyn mahdollisimman monipuolisesti monen erilaisen asiantuntijan toimesta 3. Metodi on hyödyllinen mm. ○ julkisen instituution toimintaympäristöä ○ normatiivisten ts. hallinnollisten tavoitteiden ja toimintaohjelmien muotoilua, ○ potentiaalisen toimintaohjelman löytämistä, ○ vaihtoehtoisia toimintaohjelmia sekä ○ päätöksentekoa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla
 17. 17. DELFOI-VAIHEET 1. tutkimusongelman rajaus ja tutkimuksen tavoitteiden määrittely 2. suunnittelevan tutkijaryhmän kokoaminen tutkimuksen toteuttamista varten 3. varsinaisen asiantuntijapaneelin kokoaminen ja valinta 4. kyselylomakkeen rakentaminen, testaaminen ja korjaus ensimmäistä kyselykierrosta varten 5. ensimmäinen kyselykierros joko kirjallisena (tai atk-avusteisena) tai suullisena haastattelukyselynä 6. ensimmäisen kyselykierroksen vastausten analyysi 7. toisen kierroksen kyselylomakkeen rakentaminen ja mahdollinen testaus 8. toisen kyselykierroksen toteuttaminen ja vastausten arviointi 9. raportointi tutkimuksen tuloksista 10. jatkotutkimus: skenaariot, strategiat, päätökset
 18. 18. eDelfoi Kirjuri Live- DelfoiDrivers eBaro- metri ? ? Iris AI ?
 19. 19. RAKENNEMUUTOSALAT Miten tunnistetaan rakennemuutosriskit ja varaudutaan muutokseen? Miten tuetaan “positiivista” alakohtaista rakennemuutosta? Esim. graafinen teollisuus, vähittäiskauppa, tuotantoteollisuus, julkinen hallinto KASVUALAT Miten tunnistaa varhaisessa vaiheessa kehittyvät osaamisen ekosysteemit? Mitä erityisiä osaamistarpeita (kvalifikaatiot) kasvualoilla? Esim. digitaalisten palveluiden tuottajat, biotalous AURINGONLASKUN ALAT Alojen uudistamisedellytykset? Miten osaamisen kehittämisellä voitaisiin vaikuttaa uudistumiseen? Esim. käsityöalat, toimistotyö HITAAN MUUTOKSEN ALAT Miten luodaan TKI-toiminnan ja osaamisen kehittämisellä edellytyksiä alojen tuottavuuden kasvulle (digitalisaatio)? Esim. parturi Työpaikkojen ennakoitu kehitys Rakenteiset muutokset (toimiala, klusteri, yritys-, koulutus- ja osaamisrakenne)

×