Delfoi-pedagogiikka

Hannu Linturi
Hannu LinturiMetodix Oy at Metodix Oy
Delfoi-pedagogiikka
Delfoi-pedagogia rakennetaan Delfoi-
metodin päälle, mikä tekee siitä
toiminnallisen tutkivan oppimisen
työkalun. Pedagogiikka painottaa
yhteistoiminnallista,
tulevaisuusorientoitunutta ja
uudistavaa oppimista.
2
Delfoi-metodi
Delfoi on tutkijoiden fasilitoima
iteratiivinen prosessi, jossa
monitietoisista asiantuntijoista
koostuva ryhmä muodostaa yhteistä
ja eriävää ymmärrystä
tarkasteltavasta ilmiöstä, jota
käytetään tulevaisuudessa jotta sen
käsittely nykyhetkessä rikastuu.
1
Future Skills by Delphi
Saksassa julkaistiin keväällä 2019
kansainvälinen Delfoi-tutkimus niistä
osaamisista, mitkä tulevat
tulevaisuudessa vahvistumaan.
Delfoissa operoidaan väkevimmin
niiden osaamisten alueella, joissa
perinteinen koulu on heikoimmillaan.
4
Delfoi-Scrum
Scrum on varsinkin ohjelmointialalla
käytössä oleva projektinhallinnan
malli, joka perustuu Delfoi-tyyppiseen
roolitukseen, runsaaseen
vuorovaikutukseen ja tutkivan
toiminnan vaiheistukseen.
3
DELFOI-PEDAGOGIIKKA
© Metodix Oy
3--4.
KIERROS
TULEVAISUUS
- KYSYMYS
(kysely)
PANEELI
(asiantuntija-
ryhmä)
MANAGERI
(tutkimus-
ryhmä)
TUTKIMUS-
KYSYMYS/
ONGELMA
I DELFOI-
KIERROS
(anonyymi
vastaaminen,
managerointi,
analysointi)
RAPORTTI
(analyysi)
II DELFOI-
KIERROS
© Metodix Oy
Kysyvä oppiminen ja
tulevaisuus (tieto-oppi)
Delfoi on sokraattinen metodi,
jossa kysymykset ovat
vastauksia tärkeämpiä.
“Yksinkertaiset kysymykset
pakottavat ajattelemaan asioita
uudella tavalla ja ohjaavat
tutkimusmatkoille, joiden
päätepiste on aluksi
tuntematon” (Bengt
Holmström) Delfoin
avaintoimija on Delfoi-
manageri, joka voi olla opettaja
tai oppilasryhmä. Manageri
laatii kysymykset, jotka
sijoitetaan tulevaisuuteen.
Tarkasteltavasta ilmiöstä
riippumatta mahdollisia
tulevaisuuksia on monta, ja se
vaikuttaa prosessiin, joka voi
sisältää useita kierroksia
kysymyksiä, keskusteluja ja
vastauksia. Tiedonmuodostaja
on asiantuntijaryhmä, jota
nimitetään paneeliksi. (ks.
Anonyymi
argumentointi
ja dialogi
Tulevaisuuskysymykseen on
useita “oikeita” vastauksia,
minkä vuoksi niitä arvotetaan
sen mukaan kuinka hyvin ne
osataan perustella eli
argumentoida. Vastaaminen ja
perusteleminen on anonyymiä,
jotta argumentointiin
liittymättömät valtasuhteet tai
henkilökohtaiset ominaisuudet
eivät vääristä vastaamista.
Hiljaiset ja hitaat saavat myös
mahdollisuutensa. Managerit
pyrkivät fasilitoimaan niin, että
ensivastaamista seuraa
toisten vastausten arviointi ja
vasta- ja myötäkommentointi,
joka johtaa dialogiketjuihin ja
uuteen tiedon
muodostukseen. Paneelin
oppimisen tärkeä
tunnusmerkki on se, että
joillakin panelisteilla
alkuperäinen kanta hyvin syin
Moniääninen
ja -taitoinen
ryhmä
Delfoissa argumentoiva
keskustelu ja yhteisöllinen
tiedonmuodostus on Delfoi-
prosessin tärkein laatu. Sen
onnistumiseen vaikutetaan
valitsemalla paneeliin
monimuotoinen ja -tietoinen
vastaajaryhmä, jossa ovat
edustettuna tarkasteltavan
ilmiön eri asiantuntija- ja
intressitahot. Asiantuntija- ja
asianosaisuusryhmät
luokitellaan, jotta panelistien
välisiä rakenteellisia eroja
voidaan tarkastella
myöhemmin. Paneelin koko
pyritään pitämään sen
kokoisena - usein 15-30 -
että se mahdollistaa ryhmän
jäsenten välisen sujuvan
vuorovaikutuksen. Koulussa
ryhmittelyä voi lähestyä
myös roolipelin kautta.
Tutkivaa
vaikuttamista
koulussa ja
koulun
ulkopuolella
“Tutkiva oppiminen on
pedagoginen malli, jossa
toimitaan tieteellisen
tutkimuksen tapaisesti.
Pyrkimyksenä on ymmärtää
ilmiöitä tai ratkaista
monimutkaisia ongelmia. Uutta
tietoa rakennetaan sosiaalisesti
ryhmässä, mutta tietoa etsitään
myös yhdessä sovitun työnjaon
mukaisesti. Löydettyä tietoa
analysoidaan ja käsitellään
kriittisesti ryhmän istunnoissa.
Oppiminen tapahtuu
spiraalimaisena prosessina
siten, että ilmiötä tarkastellaan
yhä syvällisemmin. Työn
edetessä kohde täsmentyy
uusien kysymysten avulla.
Parhaaseen tulokseen
päästään, jos ilmiö on
opiskelijoille aito ja
autenttinen.” (Wikipediaa
mukaillen)
Uusintavasta
uudistavaan
oppimiseen
Koulussa harjoitellaan ja
opitaan enimmäkseen sitä,
mitä joku muu kuten
opettaja on jo oppinut.
Tällainen oppiminen on
uusintavaa ja tärkein osa
systemaattista koulutyötä.
Mitä pitemmälle koulussa
edetään sitä enemmän on
tilausta myös sellaiselle
oppimiselle, jossa “opitaan
sitä ja sellaista, mitä ei
aikaisemmin ole tiedetty tai
osattu”. Uudistavassa
oppimisessa käytetään
yksilöiden aivoja ja taitoja,
mutta yhtä paljon tarvitaan
aivojen välistä oppimista ja
yhteistoimintaa sekä
osaamisten yhdistelyä.
Delfoi-pedagogiikka on
työkalu koulun uudistavaan
oppimiseen. (ks. Uudistavan
oppimisen lähestymistavat) © Metodix Oy
SOKRAATTINEN KYSELY
ANONYYMI ARGUMENTOINTI
PANEELIN TIEDONMUODOSTUS
MONIÄÄNINEN PANEELI
KIERROKSET
TULEVAISUUS
SKENAARIOT JA PÄÄTÖKSETTULEVAISUUSKARTTA
DIALOGI JA
TRIALOGI
JAKAVA
KYSYMYS
OSALLISTAVAT
PROSESSIT JA
VIISAAT
PÄÄTÖKSET
dissensus konsensus
© Metodix Oy
Tiimiläiset esittelevät varttitunnin
pikatapaamisessa
työntekovaiheensa, jota
tarvittaessa tarkistetaan.
DAILY SCRUM
(päiväpalaveri)
Tilaaja esittelee projektin
tavoitteet ja tehtävät
kokouksessa, jossa puhetta
johtaa scrum master.
SPRINT PLANNING
(suunnittelukokous)
Retrospektiivissä keskustellaan
ja parannetaan tekemisen
tapoja seuraavaa jaksoa varten.
SPRINT RETROSPECTIVE
(reflektiokokous)
Tiimiläiset esittelevät valmiit työt,
joita tarvittaessa tarkennetaan
ennen seuraavan jakson alkua.
SPRINT REVIEW
(esittelykokous)
SCRUM OWNER
(tilaaja)
“kertoo tarinan”,
määrittää tavoitteet
ja tehtävät
SCRUM MASTER
(tiiminvetäjä)
varmistaa tilaajan ja
toteuttajan
kommunikoinnin
DEVELOPMENT TEAM
1
(kehitystiimi)
Raportoidaan
tekemisestä ja
tarkistetaan toimintaa.
DEVELOPMENT TEAM
2
(kehitystiimi)
Tiimiläiset esittelevät
tehtävien toteutuksia ja
sovitaan jatkosta.
ALL
(kaikki)
Reflektoidaan
toteutettua ja otetaan
oppia seuraavaan
jaksoon
SPRINT
Future Skills by Delphi Panel
“The term “future skills” is defined as the ‘ability to act successful on a complex problem in a future unknown context of
action’. It refers to an individual's’ disposition to act in a self-organized way, visible to the outside as performance.”
The future skills model divides future skills into three interrelated dimensions: The first Future Skill dimension is the
subjective dimension of futures skills profiles. It is relating to an individuals’ subjective, personal abilities to learn, adapt and
develop in order to improve their opportunities to productively participate in the workforce of tomorrow, actively shape the
future working environment and involve themselves into forming societies to cope with future challenges. It contains seven
future skill profiles.
The second Future Skill Dimension is relating to an individual’s ability to act self-organized in relation to an object (object
dimension), a task or a certain subject matter related issue. It is emphasizing a new approach which is rooted into the
current understanding of knowledge but is suggesting to take knowledge several steps up the ladder, connect it to
motivation, values and purpose and impregnate it with the disposition to act self-organized in the knowledge domain in
question. It is not just a quest for more knowledge but for dealing with knowledge in a different way which is resulting into
professionalism and not into knowledge expertise.
The third Future Skill Dimension is relating to an individual’s ability to act self-organized in relation to its social environment
(social-dimension), the society and organizational environment. It is emphasizing the individuals dual role as the curator of
its social portfolio of membership in several organizational spheres and at the same time having the role of rethinking
organizational spaces and creating organizational structures anew to make it future proof. It contains an array of five skill
profiles.
Within these three dimensions, sixteen skill profiles have been defined. A skill profile is an array containing further subskills.
Nextskills http://www.nextskills.org
Future Skills by Delphi Panel
OPS 2016
Delfoi-menetelmä on OPS-yhteensopiva työkalu varsinkin
laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden ja projektityyppisen
ilmiöpohjaisen opiskelun osalta.
Toinen kestävän tulevaisuuden käyttökohde on koulu- ja
luokkatyöhön upotettavien demokratiatapojen
juurruttaminen osaksi oppilaitoskulttuuria.
Kolmas toimintamahdollisuus liittyy opetussuunnitelmien
ekososiaalisen sivistyksen tavoitteiden
toiminnallistamiseen kuten on tehty Ilmastot@komo-
oppimateriaalissa (ks.
https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/).
DELFOI-PEDAGOGIIKKA
• Tuottaja: © Metodix Oy 2020, cc
• Teksti ja diat: Hannu Linturi
• Videoesitys ja ääni: Maija Linturi
• Kuvaus ja tekniikka: Olli-Pekka Parviainen
MUUT METODIVIDEOT
• Uudistava oppiminen
• Delfoi-Scrum
• Future Skills
• Ekososiaalinen sivistys
• eDelphi 2020
• Ilmastot@komo
• Oppimisen tulevaisuus 2030
1 of 9

Recommended

Delfoi-pedagogiikka by
Delfoi-pedagogiikkaDelfoi-pedagogiikka
Delfoi-pedagogiikkaHannu Linturi
99 views9 slides
Esitys Osaamisen Ohjaus by
Esitys Osaamisen OhjausEsitys Osaamisen Ohjaus
Esitys Osaamisen OhjausHeidi Palm
478 views24 slides
Lemill Muokattu by
Lemill MuokattuLemill Muokattu
Lemill Muokattupaakkit
314 views23 slides
Opettajankoulutus 3 0_mahdollisia_palikoita by
Opettajankoulutus 3 0_mahdollisia_palikoitaOpettajankoulutus 3 0_mahdollisia_palikoita
Opettajankoulutus 3 0_mahdollisia_palikoitaPekka Ihanainen
497 views42 slides
Ilmioppi by
IlmioppiIlmioppi
IlmioppiSuomen eOppimiskeskus ry
2.4K views54 slides
Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan by
Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaanJohdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan
Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaanLearning and Educational Technology Research Unit
442 views25 slides

More Related Content

Similar to Delfoi-pedagogiikka

Johdanto HyvöNen 2009 by
Johdanto HyvöNen 2009Johdanto HyvöNen 2009
Johdanto HyvöNen 2009Pirkko Hyvönen
279 views26 slides
BossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissa by
BossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissaBossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissa
BossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissaSuomen eOppimiskeskus ry
1.4K views6 slides
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä by
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäHarto Pönkä
1.9K views37 slides
Design-suuntautunut pedagogiikka 2.1 by
Design-suuntautunut pedagogiikka 2.1Design-suuntautunut pedagogiikka 2.1
Design-suuntautunut pedagogiikka 2.1Henriikka Vartiainen
13.2K views21 slides

Similar to Delfoi-pedagogiikka(20)

Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä by Harto Pönkä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Harto Pönkä1.9K views
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen... by Henriikka Vartiainen
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...
Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) by Henriikka Vartiainen
Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP)
Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP)
Yksin, yhdessä vai jaetusti? Oppimisen haasteet tulevaisuudessa by Harto Pönkä
Yksin, yhdessä vai jaetusti? Oppimisen haasteet tulevaisuudessa Yksin, yhdessä vai jaetusti? Oppimisen haasteet tulevaisuudessa
Yksin, yhdessä vai jaetusti? Oppimisen haasteet tulevaisuudessa
Harto Pönkä1K views
Futura 3/2014: oppimisen tulevaisuus by Hannu Linturi
Futura 3/2014: oppimisen tulevaisuusFutura 3/2014: oppimisen tulevaisuus
Futura 3/2014: oppimisen tulevaisuus
Hannu Linturi878 views
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa by Anne Rongas
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossaIlmiöjakson suunnittelu lukiossa
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa
Anne Rongas7.1K views
Asiantuntijuus ja sen_kehittyminen_20 by Hanne Koli
Asiantuntijuus ja sen_kehittyminen_20Asiantuntijuus ja sen_kehittyminen_20
Asiantuntijuus ja sen_kehittyminen_20
Hanne Koli6.8K views

More from Hannu Linturi

XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 by
XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018
XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018Hannu Linturi
340 views65 slides
eDelphi-prosessi neljässä vaiheessa by
eDelphi-prosessi neljässä vaiheessaeDelphi-prosessi neljässä vaiheessa
eDelphi-prosessi neljässä vaiheessaHannu Linturi
249 views44 slides
OEF-skenaariot 2035 by
OEF-skenaariot 2035OEF-skenaariot 2035
OEF-skenaariot 2035Hannu Linturi
277 views39 slides
DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissa by
DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissaDARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissa
DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissaHannu Linturi
187 views55 slides
TVA-paja 24.03.2017 by
TVA-paja 24.03.2017TVA-paja 24.03.2017
TVA-paja 24.03.2017Hannu Linturi
188 views33 slides
TVA-paja 24.03.2017 by
TVA-paja 24.03.2017TVA-paja 24.03.2017
TVA-paja 24.03.2017Hannu Linturi
195 views33 slides

More from Hannu Linturi(20)

XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 by Hannu Linturi
XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018
XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018
Hannu Linturi340 views
eDelphi-prosessi neljässä vaiheessa by Hannu Linturi
eDelphi-prosessi neljässä vaiheessaeDelphi-prosessi neljässä vaiheessa
eDelphi-prosessi neljässä vaiheessa
Hannu Linturi249 views
DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissa by Hannu Linturi
DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissaDARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissa
DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissa
Hannu Linturi187 views
TVA: teesi, paneeli ja manageri by Hannu Linturi
TVA: teesi, paneeli ja manageriTVA: teesi, paneeli ja manageri
TVA: teesi, paneeli ja manageri
Hannu Linturi152 views
TVA: teesi, paneeli ja manageri by Hannu Linturi
TVA: teesi, paneeli ja manageriTVA: teesi, paneeli ja manageri
TVA: teesi, paneeli ja manageri
Hannu Linturi149 views
TVA: Oppimisen tulevaisuus 2030-case by Hannu Linturi
TVA: Oppimisen tulevaisuus 2030-caseTVA: Oppimisen tulevaisuus 2030-case
TVA: Oppimisen tulevaisuus 2030-case
Hannu Linturi96 views
TVA: Oppimisen tulevaisuus 2030-case by Hannu Linturi
TVA: Oppimisen tulevaisuus 2030-caseTVA: Oppimisen tulevaisuus 2030-case
TVA: Oppimisen tulevaisuus 2030-case
Hannu Linturi74 views
TVA: oppimisen tulevaisuuksissa-opintojakso by Hannu Linturi
TVA: oppimisen tulevaisuuksissa-opintojaksoTVA: oppimisen tulevaisuuksissa-opintojakso
TVA: oppimisen tulevaisuuksissa-opintojakso
Hannu Linturi173 views
TVA: oppimisen tulevaisuuksissa-opintojakso by Hannu Linturi
TVA: oppimisen tulevaisuuksissa-opintojaksoTVA: oppimisen tulevaisuuksissa-opintojakso
TVA: oppimisen tulevaisuuksissa-opintojakso
Hannu Linturi121 views

Delfoi-pedagogiikka

 • 1. Delfoi-pedagogiikka Delfoi-pedagogia rakennetaan Delfoi- metodin päälle, mikä tekee siitä toiminnallisen tutkivan oppimisen työkalun. Pedagogiikka painottaa yhteistoiminnallista, tulevaisuusorientoitunutta ja uudistavaa oppimista. 2 Delfoi-metodi Delfoi on tutkijoiden fasilitoima iteratiivinen prosessi, jossa monitietoisista asiantuntijoista koostuva ryhmä muodostaa yhteistä ja eriävää ymmärrystä tarkasteltavasta ilmiöstä, jota käytetään tulevaisuudessa jotta sen käsittely nykyhetkessä rikastuu. 1 Future Skills by Delphi Saksassa julkaistiin keväällä 2019 kansainvälinen Delfoi-tutkimus niistä osaamisista, mitkä tulevat tulevaisuudessa vahvistumaan. Delfoissa operoidaan väkevimmin niiden osaamisten alueella, joissa perinteinen koulu on heikoimmillaan. 4 Delfoi-Scrum Scrum on varsinkin ohjelmointialalla käytössä oleva projektinhallinnan malli, joka perustuu Delfoi-tyyppiseen roolitukseen, runsaaseen vuorovaikutukseen ja tutkivan toiminnan vaiheistukseen. 3 DELFOI-PEDAGOGIIKKA © Metodix Oy
 • 3. Kysyvä oppiminen ja tulevaisuus (tieto-oppi) Delfoi on sokraattinen metodi, jossa kysymykset ovat vastauksia tärkeämpiä. “Yksinkertaiset kysymykset pakottavat ajattelemaan asioita uudella tavalla ja ohjaavat tutkimusmatkoille, joiden päätepiste on aluksi tuntematon” (Bengt Holmström) Delfoin avaintoimija on Delfoi- manageri, joka voi olla opettaja tai oppilasryhmä. Manageri laatii kysymykset, jotka sijoitetaan tulevaisuuteen. Tarkasteltavasta ilmiöstä riippumatta mahdollisia tulevaisuuksia on monta, ja se vaikuttaa prosessiin, joka voi sisältää useita kierroksia kysymyksiä, keskusteluja ja vastauksia. Tiedonmuodostaja on asiantuntijaryhmä, jota nimitetään paneeliksi. (ks. Anonyymi argumentointi ja dialogi Tulevaisuuskysymykseen on useita “oikeita” vastauksia, minkä vuoksi niitä arvotetaan sen mukaan kuinka hyvin ne osataan perustella eli argumentoida. Vastaaminen ja perusteleminen on anonyymiä, jotta argumentointiin liittymättömät valtasuhteet tai henkilökohtaiset ominaisuudet eivät vääristä vastaamista. Hiljaiset ja hitaat saavat myös mahdollisuutensa. Managerit pyrkivät fasilitoimaan niin, että ensivastaamista seuraa toisten vastausten arviointi ja vasta- ja myötäkommentointi, joka johtaa dialogiketjuihin ja uuteen tiedon muodostukseen. Paneelin oppimisen tärkeä tunnusmerkki on se, että joillakin panelisteilla alkuperäinen kanta hyvin syin Moniääninen ja -taitoinen ryhmä Delfoissa argumentoiva keskustelu ja yhteisöllinen tiedonmuodostus on Delfoi- prosessin tärkein laatu. Sen onnistumiseen vaikutetaan valitsemalla paneeliin monimuotoinen ja -tietoinen vastaajaryhmä, jossa ovat edustettuna tarkasteltavan ilmiön eri asiantuntija- ja intressitahot. Asiantuntija- ja asianosaisuusryhmät luokitellaan, jotta panelistien välisiä rakenteellisia eroja voidaan tarkastella myöhemmin. Paneelin koko pyritään pitämään sen kokoisena - usein 15-30 - että se mahdollistaa ryhmän jäsenten välisen sujuvan vuorovaikutuksen. Koulussa ryhmittelyä voi lähestyä myös roolipelin kautta. Tutkivaa vaikuttamista koulussa ja koulun ulkopuolella “Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jossa toimitaan tieteellisen tutkimuksen tapaisesti. Pyrkimyksenä on ymmärtää ilmiöitä tai ratkaista monimutkaisia ongelmia. Uutta tietoa rakennetaan sosiaalisesti ryhmässä, mutta tietoa etsitään myös yhdessä sovitun työnjaon mukaisesti. Löydettyä tietoa analysoidaan ja käsitellään kriittisesti ryhmän istunnoissa. Oppiminen tapahtuu spiraalimaisena prosessina siten, että ilmiötä tarkastellaan yhä syvällisemmin. Työn edetessä kohde täsmentyy uusien kysymysten avulla. Parhaaseen tulokseen päästään, jos ilmiö on opiskelijoille aito ja autenttinen.” (Wikipediaa mukaillen) Uusintavasta uudistavaan oppimiseen Koulussa harjoitellaan ja opitaan enimmäkseen sitä, mitä joku muu kuten opettaja on jo oppinut. Tällainen oppiminen on uusintavaa ja tärkein osa systemaattista koulutyötä. Mitä pitemmälle koulussa edetään sitä enemmän on tilausta myös sellaiselle oppimiselle, jossa “opitaan sitä ja sellaista, mitä ei aikaisemmin ole tiedetty tai osattu”. Uudistavassa oppimisessa käytetään yksilöiden aivoja ja taitoja, mutta yhtä paljon tarvitaan aivojen välistä oppimista ja yhteistoimintaa sekä osaamisten yhdistelyä. Delfoi-pedagogiikka on työkalu koulun uudistavaan oppimiseen. (ks. Uudistavan oppimisen lähestymistavat) © Metodix Oy
 • 4. SOKRAATTINEN KYSELY ANONYYMI ARGUMENTOINTI PANEELIN TIEDONMUODOSTUS MONIÄÄNINEN PANEELI KIERROKSET TULEVAISUUS SKENAARIOT JA PÄÄTÖKSETTULEVAISUUSKARTTA DIALOGI JA TRIALOGI JAKAVA KYSYMYS OSALLISTAVAT PROSESSIT JA VIISAAT PÄÄTÖKSET dissensus konsensus © Metodix Oy
 • 5. Tiimiläiset esittelevät varttitunnin pikatapaamisessa työntekovaiheensa, jota tarvittaessa tarkistetaan. DAILY SCRUM (päiväpalaveri) Tilaaja esittelee projektin tavoitteet ja tehtävät kokouksessa, jossa puhetta johtaa scrum master. SPRINT PLANNING (suunnittelukokous) Retrospektiivissä keskustellaan ja parannetaan tekemisen tapoja seuraavaa jaksoa varten. SPRINT RETROSPECTIVE (reflektiokokous) Tiimiläiset esittelevät valmiit työt, joita tarvittaessa tarkennetaan ennen seuraavan jakson alkua. SPRINT REVIEW (esittelykokous) SCRUM OWNER (tilaaja) “kertoo tarinan”, määrittää tavoitteet ja tehtävät SCRUM MASTER (tiiminvetäjä) varmistaa tilaajan ja toteuttajan kommunikoinnin DEVELOPMENT TEAM 1 (kehitystiimi) Raportoidaan tekemisestä ja tarkistetaan toimintaa. DEVELOPMENT TEAM 2 (kehitystiimi) Tiimiläiset esittelevät tehtävien toteutuksia ja sovitaan jatkosta. ALL (kaikki) Reflektoidaan toteutettua ja otetaan oppia seuraavaan jaksoon SPRINT
 • 6. Future Skills by Delphi Panel “The term “future skills” is defined as the ‘ability to act successful on a complex problem in a future unknown context of action’. It refers to an individual's’ disposition to act in a self-organized way, visible to the outside as performance.” The future skills model divides future skills into three interrelated dimensions: The first Future Skill dimension is the subjective dimension of futures skills profiles. It is relating to an individuals’ subjective, personal abilities to learn, adapt and develop in order to improve their opportunities to productively participate in the workforce of tomorrow, actively shape the future working environment and involve themselves into forming societies to cope with future challenges. It contains seven future skill profiles. The second Future Skill Dimension is relating to an individual’s ability to act self-organized in relation to an object (object dimension), a task or a certain subject matter related issue. It is emphasizing a new approach which is rooted into the current understanding of knowledge but is suggesting to take knowledge several steps up the ladder, connect it to motivation, values and purpose and impregnate it with the disposition to act self-organized in the knowledge domain in question. It is not just a quest for more knowledge but for dealing with knowledge in a different way which is resulting into professionalism and not into knowledge expertise. The third Future Skill Dimension is relating to an individual’s ability to act self-organized in relation to its social environment (social-dimension), the society and organizational environment. It is emphasizing the individuals dual role as the curator of its social portfolio of membership in several organizational spheres and at the same time having the role of rethinking organizational spaces and creating organizational structures anew to make it future proof. It contains an array of five skill profiles. Within these three dimensions, sixteen skill profiles have been defined. A skill profile is an array containing further subskills. Nextskills http://www.nextskills.org
 • 7. Future Skills by Delphi Panel
 • 8. OPS 2016 Delfoi-menetelmä on OPS-yhteensopiva työkalu varsinkin laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden ja projektityyppisen ilmiöpohjaisen opiskelun osalta. Toinen kestävän tulevaisuuden käyttökohde on koulu- ja luokkatyöhön upotettavien demokratiatapojen juurruttaminen osaksi oppilaitoskulttuuria. Kolmas toimintamahdollisuus liittyy opetussuunnitelmien ekososiaalisen sivistyksen tavoitteiden toiminnallistamiseen kuten on tehty Ilmastot@komo- oppimateriaalissa (ks. https://sites.google.com/metodix.fi/takomo/).
 • 9. DELFOI-PEDAGOGIIKKA • Tuottaja: © Metodix Oy 2020, cc • Teksti ja diat: Hannu Linturi • Videoesitys ja ääni: Maija Linturi • Kuvaus ja tekniikka: Olli-Pekka Parviainen MUUT METODIVIDEOT • Uudistava oppiminen • Delfoi-Scrum • Future Skills • Ekososiaalinen sivistys • eDelphi 2020 • Ilmastot@komo • Oppimisen tulevaisuus 2030

Editor's Notes

 1. JOHDANTO VIDEON SISÄLTÖIHIN Videossa kuljetaan alhaalta ylös neljä osa-aluetta. Pohjakerroksessa esitellään Delfoi-metodin keskeiset piirteet ja vaiheet, joiden päälle on rakennettu tämän videon pääsisältö eli Delfoi-pedagogiikka. Siinä on kyse oppimista edistävistä piirteistä, joiden ansiosta Delfoita suositellaan käytettäväksi mm. peruskouluissa ja lukioissa. Kolmoskerroksessa kuvataan lyhyesti Scrum-metodia, joka tarjoaa Delfoi-yhteensopivan organisoitumismallin oppimisprojektien toteutukseen. Esittely on lyhyt sen takia, että Delfoi-Scrumin käyttömahdollisuuksia esitellään myös erillisessä videossa kuten myös ylimmän neljännen kerroksen tulevaisuuden taitoja eli osaamisia, joiden merkityksen arvellaan olevan nousussa kuljettaessa kohti 2030-lukua. Delfoi-pedagogiikkaan liittyy useita muita Metodixin opetusvideoita, joita ovat “Uudistavan oppimisen lähestymistapoja”, “Ekososiaalinen sivistys”, “Ilmastotakomo” ja “eDelphi 2020”. Ne kaikki löytyvät Metodixin sivustolta www.metodix.fi .
 2. DELFOI-PROSESSIN VAIHEET TUTKIMUSKYSYMYS Kuten mikä tahansa tutkimusprosessi niin Delfoikin käynnistyy siitä, että tunnistetaan joku avoin tutkimuskysymys tai kehittämisen kohde. Niitä löytyy koulusta ja sen ympäristöstä varsinkin kun tarkastelua laajennetaan tulevaisuuteen. Tutkimuskohteen voivat keksiä oppilaat mutta usein sen määrittäjä on opettaja, jota silloin voi nimittää tutkimuksen tilaajaksi. MANAGERI Tutkimusprosessi etenee, kun täytetään muutkin roolit kuin tilaaja. Tärkeä ellei tärkein tehtävä on Delfoi-managerilla, jonka tehtävä ensivaiheessa on rajata ja tavoitteistaa tutkimuskysymys yhdessä tilaajan kanssa. Manageri tai manageriryhmä suunnittelee, toteuttaa ja raportoi tutkimuksen eli hänen roolinsa on kutakuinkin sama kuin perinteisellä tutkijalla. Managerin työkalut ovat kysely ja paneeli, joita seuraavaksi kuvataan. PANEELI Paneeliksi kutsutaan ryhmää erilaisia tarkasteltavan ilmiön asiantuntijoita ja asianosaisia, joita aiheesta riippuen rekrytoidaan sekä koulun sisältä että ulkopuolelta. Osa oppilaista voi keskittyä tiedon hankintaan, muodostamiseen ja jakamiseen paneelissa. KYSYMYS/KYSELY Manageritutkijat laativat yhden tai useampia tarkasteltavaan ilmiöön kohdistuvia kysymyksiä, joihin asiantuntijat kutsutaan vastaamaan. Jos kysymykset tähtäävät tulevaisuuteen ne muotoillaan niin, että panelistien näkemykset jakautuvat ilman että mitään vaihtoehtoa nostetaan toisen edelle. I DELFOI-KIERROS Kun manageri kutsuu panelistit vastaamaan kyselyyn käynnistyy ensimmäinen Delfoi-kierros. Panelistin vastaus koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen on tyypillisesti asteikkovastaus ja toinen perustelu tälle skaalavalinnalle. Panelistit saavat managerin säätelemällä aikataulululla näkyviinsä myös muiden panelistien vastaukset, joita he saavat myös kommentoida samoin kuin he voivat muuttaa omia alkuperäisiä vastauksiaan koko vastaamisajan eli kierroksen ajan. Yleinen yhden kierroksen aukioloaika on kaksi viikkoa. Viime vuosina on lisääntynyt ns. Real-Time Delphi, jossa kysymykset ja vastaukset ovat reaaliaikaisesti avoinna koko kierroksen. Real-Time Delphissä järjestetään vain yksi kierros, miksi sen voisi suomentaa yhden kierroksen Delfoiksi. II DELFOI-KIERROS Useimmiten Delfoi kuitenkin toteutetaan 2-4 kierroksen prosessina, jossa joka kierroksessa managerit tuottavat uusia kysymyksiä. Kysymykset nostetaan edellisen kierroksen kommenteista ja argumenteista, minkä takia kierrosten välillä muutaman päivän tai viikon mittainen väli, jotta managerit ehtivät analysoida tuloksia ja valita uudet kysymykset. RAPORTTI/ANALYYSI Kierrosten välillä ja lopuksi tuloksia analysoidaan. Tutkimusraportin sisältö voi vaihdella tulosten kuvauksesta toiminta- ja päätösehdotuksiin ja diskurssianalyyseistä skenaarioihin. Todettakoon että suomalainen avoime lähdekoodin ohjelmisto eDelphi-ohjelmisto (http://www.edelphi.org) tukee kaikkien Delfoi-variaatioiden suunnittelua ja toteutusta. eDelphin videokäyttöohjeet on jaettu neljään osakokonaisuuteen , joilla on vaiheistusta kuvaavt nimet: (1) Paneelin ja kyselyn laatiminen, (2) Asiantuntijapaneelin rakentaminen, (3) Delfoi-kierrosten toteutus, ja Delfoi-tulosten analysointi, esittäminen ja raportointi
 3. DELFOI-PEDAGOGIIKAN IDEAT INTRO Aristoteleen toiminnan teoriassa erotetaan toisistaan tavoite- tilanne- ja menetelmätieto. Hänen mukaansa viisas toiminta mahdollistuu, kun ihmisillä on käytössään oikea käsitys nykytilanteesta, tieto ja ymmärrys siitä mihin pyritään (tavoite) ja keinot eli menetelmät saavuttaa haluttu tavoite. Delfoi-pedagogiikka operoi kaikkien kolmen tiedon parissa. SOKRAATTINEN KYSELY Delfoi on sokraattinen metodi, jossa kysymykset ovat vastauksia tärkeämpiä. “Yksinkertaiset kysymykset pakottavat ajattelemaan asioita uudella tavalla ja ohjaavat tutkimusmatkoille, joiden päätepiste on aluksi tuntematon” (Bengt Holmström) Delfoin avaintoimija on Delfoi- manageri, joka voi olla opettaja tai oppilasryhmä. Manageri laatii kysymykset, jotka sijoitetaan tulevaisuuteen. Tarkasteltavasta ilmiöstä riippumatta mahdollisia tulevaisuuksia on monta, ja se vaikuttaa prosessiin, joka voi sisältää useita kierroksia kysymyksiä, keskusteluja ja vastauksia. Tiedonmuodostaja on asiantuntijaryhmä, jota nimitetään paneeliksi. (ks. eDelphi 2020) ANONYYMI ARGUMENTOINTI Tulevaisuuskysymykseen on useita “oikeita” vastauksia, minkä vuoksi niitä arvotetaan sen mukaan kuinka hyvin ne osataan perustella eli argumentoida. Vastaaminen ja perusteleminen on anonyymiä, jotta argumentointiin liittymättömät valtasuhteet tai henkilökohtaiset ominaisuudet eivät vääristä vastaamista. Hiljaiset ja hitaat saavat myös mahdollisuutensa. Managerit pyrkivät fasilitoimaan niin, että ensivastaamista seuraa toisten vastausten arviointi ja vasta- ja myötäkommentointi, joka johtaa dialogiketjuihin ja uuteen tiedon muodostukseen. Paneelin oppimisen tärkeä tunnusmerkki on se, että joillakin panelisteilla alkuperäinen kanta hyvin syin muuttuu. MONIÄÄNINEN PANEELI Delfoissa argumentoiva keskustelu ja yhteisöllinen tiedonmuodostus on Delfoi- prosessin tärkein laatu. Sen onnistumiseen vaikutetaan valitsemalla paneeliin monimuotoinen ja -tietoinen vastaajaryhmä, jossa ovat edustettuna tarkasteltavan ilmiön eri asiantuntija- ja intressitahot. Asiantuntija- ja asianosaisuusryhmät luokitellaan, jotta panelistien välisiä rakenteellisia eroja voidaan tarkastella myöhemmin. Paneelin koko pyritään pitämään sen kokoisena - usein 15-30 - että se mahdollistaa ryhmän jäsenten välisen sujuvan vuorovaikutuksen. Koulussa ryhmittelyä voi lähestyä myös roolipelin kautta. KOHTI UUDISTAVAA OPPIMISTA Koulussa harjoitellaan ja opitaan enimmäkseen sitä, mitä joku muu kuten opettaja on jo oppinut. Tällainen oppiminen on uusintavaa ja tärkein osa systemaattista koulutyötä. Mitä pitemmälle koulussa edetään sitä enemmän on tilausta myös sellaiselle oppimiselle, jossa “opitaan sitä ja sellaista, mitä ei aikaisemmin ole tiedetty tai osattu”. Uudistavassa oppimisessa käytetään yksilöiden aivoja ja taitoja, mutta yhtä paljon tarvitaan aivojen välistä oppimista ja yhteistoimintaa sekä osaamisten yhdistelyä. Delfoi-pedagogiikka on työkalu koulun uudistavaan oppimiseen. (ks. Uudistavan oppimisen lähestymistavat) TUTKIVAN OPPIMISEN MALLI Yhteenvetona voidaan todeta, että Delfoi kuuluu yhtenä toiminnallisena mallina tutkivan oppimisen menetelmäkirjoon. “Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jossa toimitaan tieteellisen tutkimuksen tapaisesti. Pyrkimyksenä on ymmärtää ilmiöitä tai ratkaista monimutkaisia ongelmia. Uutta tietoa rakennetaan sosiaalisesti ryhmässä, mutta tietoa etsitään myös yhdessä sovitun työnjaon mukaisesti. Löydettyä tietoa analysoidaan ja käsitellään kriittisesti ryhmän istunnoissa. Oppiminen tapahtuu spiraalimaisena prosessina siten, että ilmiötä tarkastellaan yhä syvällisemmin. Työn edetessä kohde täsmentyy uusien kysymysten avulla. Parhaaseen tulokseen päästään, jos ilmiö on opiskelijoille aito ja autenttinen.” (Wikipediaa mukaillen) YHTEENVETO Delfoi-pedagogiikka on menetelmäoppia, jossa oppimisprosessi käynnistetään sokraattisilla kysymyksillä, jotka ovat käyttövoimana dialogille, jonka päämääränä voi yhtä hyvin olla saman- tai monimielisyys jostain asiasta tai ilmiöstä, joka on sijoitettu tulevaisuuteen. Ensimmäisessä vaihtoehdossa pyritään valmistelemaan ryhmän yhteistä päätöstä. Jälkimmäisessä prosessissa muodostetaan erilaisia mahdollisia ja perusteltuja tulevaisuuden skenaarioita. Kummallakin lähestymistavalla on paikkansa, kun kontekstina on yksilöoppimista painokkaammin ryhmän tai yhteisön oppiminen ja toiminnan kehittäminen. Summattuna Delfoissa on kyse tutkivasta oppimisesta, jossa on myös tietoinen pyrkimys vaikuttaa tiedolla ja vuorovaikutuksella.
 4. DELFOI-PROSESSI YHDISTETTYNÄ PEDAGOGISIIN IDEOIHIN Yhdistetään vielä Delfoi-prosessi ja siinä käytettävät pedagogiset ideat yhteen malliin. MANAGERI - PANEELI Delfoissa on kaksi keskeistä toimijaroolia. Manageri tai managerit vastaavat tarkasteltavan ilmiön käsittelyn suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Rooli sopii tutkivan oppimisen asetelmassa hyvin oppilaille, mutta niin sopii myös panelistin rooli silloin kun aihe antaa siihen mahdollisuuden. Useimmiten mahdollisuus tarjoutuu joko sen kautta, että aihe tulee lähelle nuorten maailmaa tai sitä oppimisen kannalta myönteistä reittiä, että oppilas tai oppilaat valloittavat tietojen keruun kautta itselleen asiantuntijuutta. Manageriston taidoista ja aktiivisuudesta osaltaan riippuu, kuinka hyvin paneeli oppii oppimaan, vuorovaikuttamaan keskenään, jakamaan vanhaa ja muodostamaan uutta tietoa. Managerin valinta on se, ohjataanko paneelia pyrkimään yksimielisyyteen eli konsensukseen vai pyritäänkö tuottamaan mahdollisimman hyviä argumentteja monenlaisten tulevaisuusvaihtoehtojen puolesta. SOKRAATTINEN KYSELY - TULEVAISUUS Roolit ovat valmiina mutta lopputulos ei. Tulos syntyy vaiheistetun prosessin kautta, jossa käynnistävä osa on “kuuma” kysymys tai useiden kysymysten joukko eli kysely. Managerin tärkeä taito on laatia inspiroiva tulevaisuuskysymys (esimerkiksi tulevaisuusväite), joka tekee selvän eron siihen mikä on tilanne tällä hetkellä. Esimerkiksi teesi “Berliinin ja Helsingin väliset lennot hoidetaan sähkölentokoneilla v. 2035.” on kiinnostava muutenkin kuin teknologiamielessä. Se voi tuoda ilmastokeskusteluun ja -politiikkaan uusia vivahteita. Esimerkissä toteutuu yksi Delfoi-metodin ja -pedagogiikan avainpiirre. Kiistakysymystä käytetään tulevaisuudessa ja sitä kautta tuodaan nykyhetkeen uusia vaikuttavia näkökulmia. Hyvä kysymys on yllättävä ja jakava. Sellaisena se motivoi taitavan fasilitoinnin auttamana keskustelemaan ja argumentoimaan. MONIÄÄNINEN PANEELI - ANONYYMI ARGUMENTOINTI Manageristo rekrytoi paneeliin tarkasteltavan ilmiön asiantuntijoita ja intressiosapuolia monipuolisesti niin, että kaikilla keskeisillä näkökulmilla on paneelissa edustus. Valinnassa managerilla on apunaan matriisi, jonka toisena muuttujana ovat eri asiantuntijuusluokat ja toisena eri asianosaisuudet (intressit). Valinnassa ei ole kyse kvantitatiivisen tutkimuksen otoksesta, jossa pyritään muodostamaan koko väestön tunnusmerkkejä vastaava satunnaisesti valittu ryhmä vastaajia. Sen sijaan voi ajatella että kyseessä on “otos” lainausmerkeissä siitä, mikä on perusteltujen näkemysten kirjo ilmiöstä ja sen kehittymisestä. Silloin panelistien valinta tapahtuu tunnettujen ja enimmäkseen järjestäytyneiden tiedontuottajatahojen mukaisesti. Manageri kutsuu panelistit vastaamaan kysymyksiin anonyymisti niin että useimmiten ensimmäinen kanta muodostetaan itsenäisesti tietämättä mitä muut vastaavat. Määräajan jälkeen manageri avaa kaikki vastaukset reaaliaikaisesti näkyviin, mikä mahdollistaa toisten kommenttien kommentoinnit. Se on edellytys sille, että prosessi dialogisoituu kahden tai useamman - trialogi - panelistin väliseksi argumentoinniksi puolesta ja vastaan. KIERROKSET - PANEELIN TIEDONMUODOSTUS Ns. Real-Time Delphi-variaatiossa tyydytään yhden kierroksen Delfoi-prosessiin. Kaikissa muissa tapauksissa iteraatiota laajennetaan siihen, että edellisen kierroksen argumentointia ja keskustelua hyödynnetään uusien kysymysten laadinnassa. Uuden kierroksen tuntomerkki on siis se, että siinä on uusia kysymyksiä, joiden perusta on edellisen kierroksen tuloksissa. Kierrosten kautta ilmiön tarkastelu syvenee ja joissakin tapauksissa myös laajenee. Keskustelujen ja kierrosten myötä paneelin on mahdollista transformoitua pelkästä olemassa olevan tiedon keruuyhteisöstä uutta tietoa muodostavaksi ja jakavaksi yhteisöksi. TULEVAISUUSKARTTA - SKENAARIOT JA PÄÄTÖKSET Delfoilla voi pyrkiä näennäisesti kahteen vastakkaiseen lopputulokseen. Alun perin moderni Delfoi mallinnettiin tilanteisiin, joissa oli tarpeen saada moninäkökulmaista tietoa ja näkemystä asiaan, josta on kyettävä tekemään lyhyessä aikaikkunassa päätös. Sellaisia tilanteita tulee eteen kriisitilanteissa eikä ole sattuma, että malli kehitettiin RAND-instituutissa (https://www.rand.org/topics/delphi-method.html), joka on Douglas Aircraft-yhtymän perustama thinktank Yhdysvaltain puolustusvoimien tarpeisiin. Metodi kehitettiin 50-luvulla ennakoimaan teknologiakehityksen vaikutuksia sodankäyntiin. Randissa Delfoilla pyrittiin Delfoi-kierrosten myötä lähentymään konsensusta. Monesta näkökulmasta aikaansaatu konsensus on rationaalinen reitti hyville päätöksille ja sellaisena sitä voidaan soveltaa myös koulun arkisiin päätöksentekotilanteisiin. Delfoin avulla voidaan valmistella yhteistä päätöspolkua vaikkapa luokkaretken kohteen valintaan. Konsensus-Delfoillakin muodostetaan tulevaisuuskarttaa siitä, mitä vaihtoehtoja tulevaisuus pitää sisällään. Siinä kuitenkin pyrkimys tehdä optimivalinta siirtää osan vaihtoehdoista marginaaliin päinvastoin kuin silloin, jos Delfoissa tavoitellaan erilaisten tulevaisuuksien “tasa-arvoista” käsittelyä riippumatta siitä kuinka todennäköisinä tai toivottavina niitä pidetään. Tyypillinen monien tulevaisuuksien kartta koostuu skenaarioista, joita voi pitää eräänlaisina tulevaisuuden käsikirjoituksina, jotka eivät sisällä vain lopputilan kuvausta vaan kertovat myös reitin miten nykyhetkestä sinne kuljetaan.
 5. DELFOI-SCRUM Scrum on projektinhallintamalli, jota käytetään yleisesti ns. ketterässä ohjelmistokehityksessä. Mallissa monitaitoinen (engl. cross-functional) ryhmä suorittaa kehitysprosessin alusta loppuun vaiheistuksella, joka perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen ja selkeisiin rooleihin. Ryhmän toimintaa on verrattu rugby-joukkueeseen, jossa koko ryhmä pyrkii etenemään yksikkönä ja toimimaan tiiviissä yhteistyössä. Menetelmän nimikin - scrum - viittaa rugbyn erikoistilanneryhmitykseen. Nimi on myös sittemmin jäänyt käyttöön johtuen menetelmän yhtäläisyyksistä rugby-joukkueeseen ja sen toimintaan. Molemmat ovat erilaisiin tilanteisiin sopeutuvaisia, nopeita ja itseohjautuvia. Scrumin idea ei ole uusi. Tunnetut organisaatiokehittäjät japanilaiset Hirotaka Takeuchi ja Ikujiro Nonaka esittivät scrumin perusideat jo vuonna 1986. Scrum sopii mainiosti Delfoi-menetelmän kaveriksi. Molemmat ovat rakenteisesti vaiheistettuja ja roolitettuja vuovovaikutusprosesseja, jossa pyritään selkeään tulokseen - tieto, ymmärrys, palvelu, päätös - jota ei aikaisemmin ole ollut. Paino on tulevaisuudessa ja tuloksessa, vaikka tulos ei olisikaan etukäteen tiedossa. Tulos selviää matkalla, ja matkanteon mallittaminen onkin molempien lähestymistapojen vahvuus. Scrum täydentää Delfoi-metodia etenkin koulukäytössä, koska se tarjoaa sekä opettajille että oppilaille luontevat oppijaroolit, jotka korostavat paitsi erilaista asemointia myös erilaisia kokemuksia ja osaamisia. Käydään nopeasti Scrum-prosessi ja roolit läpi vaikka perusteellisemmin niihin voi tutustua erillisessä Delfoi-Scrum-videossa. SPRINT JA SPRINT PLANNING Scrum palastellaan kierroksiksi kuten Delfoikin. Scrumissa niitä nimitetään sprinteiksi, jotka työelämässä on usein viikon mittainen. Työtehtävä paloitellaan sopiviksi osatehtäviksi niin, että ne saadaan viikon mittaan valmiiksi. Koulussa sprintin pituus pitää harkita tilanteen mukaan. Ilmiötyyppisissä projekteissa opintopäivä voi esimerkiksi olla sopiva sprinttijakso. Ensimmäinen sprintti käynnistyy suunnittelukokouksella, johon kaikki osallistuvat. Siinä esitellään projektin tehtävät ja sovitaan ensimmäisen sprintin tehtävistä ja työnjaosta. DAILY SCRUM Tekijäryhmä pitää päivittäisiä kokouksia, joissa kukin esittelee mitä on tehnyt ja mitä tekee seuraavaksi ja ilmoittaa jos tarvitsee apua. Olennaista on että Daily-kokous on informatiivinen. Siinä vain nopeasti käydään tilanteet läpi ja jatketaan sitten töitä. Kouluympäristössä päiväkokouksen jaksotus pitää miettiä uudestaan kuten sprinttikin. SPRINT REVIEW Sprintin päätteeksi pidetään koko toimijajoukon kokous, jossa tekijät esittelevät valmiit tehtävänsä. Siitä kokouksen nimitys, jonka voi suomentaa esityskokoukseksi. Ensimmäisen sprintin jälkeen tähän kokoukseen on luonteva sulauttaa suunnittelukokous sikäli, että sovitaan seuraavan sprintin tehtävät. SPRINT RETROSPECTIVE Kun kokonaistehtävä ja siihen liittyvät kaikki sprintit on suoritettu on viimeistään pidettävä “retrospektiivi” eli kokous, jossa arvioidaan miten projektissa onnistuttiin ja mitä kenties kannattaa parantaa seuraavaan kertaan. Koulussa reflektiokokouksen pito voi olla paikallaan myös sprinttien välissä. SCRUM OWNER Scrumissa on kolme pääroolia, joista ensimmäinen luontuu mainiosti opettajalle. Scrum owner eli tuoteomistaja on nimittäin projektin tilaaja, joka määrittelee mitä tavoitellaan ja miksi. Tilanteen ja tarpeen mukaan hän voi osallistua myös sprinttien ja tehtävien kuvaamiseen ja määrittelyyn, mutta varsinaisesti se on toisen pääroolin tehtävä. SCRUM MASTER Scrum master suomennetaan useimmiten tiiminvetäjäksi, joka kuvaakin hyvin tämän oppilasroolin luonnetta. Hän vetää ja ohjaa ns. kehittäjätiimiä, joka toteuttaa projektit ja kaikki sen sprinteissä toteutettavat tehtävät. Tiiminvetäjä ei niinkään ole perintein pomo, vaan sujuvan tekemisen takaaja. Hän keskittyy siihen, että kaikilla on oikea tilannekuva, sopiva tehtävä työn alla ja että koko projekti etenee linjassa kuin hyvä rugbyjoukkue. Tiiminvetäjä johtaa puhetta kaikissa kokouksissa. Scrum masterin tärkeä tehtävä on kommunikoida riittävästi Scrum ownerin kanssa. Yhdessä he valmistelevat suunnittelukokoukset, vaiheistavat tehtäviä ja jakavat niitä tekijätiimille. DEVELOPMENT TEAM Varsinaiset työt tekee kehitystiimi, joita koulukontekstissa voi olla useampiakin. Erillisessä Delfoi-Scrum -videossa esitellään kaksitiiminen ratkaisu. Tiimijäsenet on mahdollista roolittaa projektin mukaan samantapaisesti kuin työelämän tiimitkin.
 6. FUTURE SKILLS Delfoi-tutkimuksessa tulevaisuudessa vahvistuvat taidot ja osaamiset jaetaan kolmeen keskinäisriippuvaan pääryhmään. Ensimmäiseen (subject oriented) sijoitetaan kunkin yksilön subjektiiviset ja henkilökohtaiset oppimis-, mukautumis- ja kehityskyvyt, joilla on vaikutusta siihen miten kukin osallistuu huomisen kansalais- ja työelämään. Tähän kategoriaan lasketaan seitsemän persoona- ja temperamenttiperustaista valmiutta. Tässä dimensiossa Delfoi tukee oppilaiden erilaisia lahjakkuuksia ja taipumuksia tarjotessaan monenlaisia arvokkaita rooleja toimia ja oppia. Toinen tulevaisuustaitokimppu (object oriented) on suhteessa siihen, miten kukin suuntautuu kulloiseenkin tehtävään tai toiminnan kohteeseen. Kyseessä on viiden erilaisen osaamisen ryhmä, joissa kyse ei ole vain kyvystä itseohjautuvasti muodostaa tietoa kohteesta tai selviytyä itsenäisesti tehtävästä vaan kyvystä käyttää opittuja taitoja, sosiaalista ympäristöä että muuta toimintaympäristöä monipuolisesti tukena kohti tavoitetta. Delfoin toiminnallisuus, autenttisuus ja tavoitelähtöisyys tukevat toisen kategorian kohdetaitojen kehittymistä kaikkien viiden osaamisen osalta. Kolmas neljän osaamisen ryhmä kuvaa yksilön kykyä itseorganisoitua ja mukautua sosiaaliseen ympäristöönsä, omiin yhteisöihinsä ja laajemmin yhteiskuntaan. Mukana on sekä sopeutumiseen että aktiiviseen vaikuttamiseen liittyviä valmiuksia ja taitoja, joiden kehittämiseen Delfoi tarjoaa kolmesta osaamiskimpusta kaikkein eniten mahdollisuuksia.
 7. FUTURE SKILLS Erityisiä tulevaisuustaitoja nimetään 16. Delfoi paneeli arvio niistä kutakin niiden tärkeyden mukaan. Osaamiskohdalle on merkitty tulevaisuustaidon saama keskimääräinen pistemäärä, kun maksimi on 5. Koko listan kärjessä ovat kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, jotka ovat myös Delfoi-pedagogiikan kovaa ydintä. Yhteisötaitojen vastapainona yhtä korkealle arvostetaan yksilön kyky toimia autonomisesti ja itseohjautuvasti. Vihreillä ympyröillä on rengastettu kuusi tulevaisuustaitoa, joiden kehittämisessä Delfoi-pedagogiikka on vahvimmillaan. Punaiselle pisteellä on poimittu esiin kuusi tärkeimmäksi arvioitua taitoa. Puolet merkityistä osaamisista on yhteisiä. Enempikin katvetta syntyy, jos oppiva kehitystiimi pääsee yksittäistä projektia pidemmälle jatkamaan ryhmäoppimistaan. Jatkuvassa ryhmäoppimisessa vahvistuvat etenkin itseohjautuvaan toimintaan, sujuvaan työnjakoon ja asioiden reflektoimiseen liittyvät kyvyt.
 8. OPS 2016 Ilman tulevaisuustaitojen esittelyäkin Delfoi-pedagogiikan puolesta löytyy argumentteja. Muutaman vuoden voimassa olleet yleissivistävän koulun opetussuunnitelmat korostavat laaja-alaisten osaamisten tavoitteita ja sisältöjä, joita varten koulutyötä on osittain organisoitu uudestaan sekä toiminnan että ajan- ja tilankäytön suhteen. Opetussuunnitelmissa osaamiset on niputettu eri tavalla kuin Delfoi-tutkimuksessa mutta yhtäläisyydet on silti helppo tunnistaa. Ilmiötyyppisen oppimistoiminnan lisäksi Delfoi-teknikka soveltuu pitkäkaariseen koulukulttuurin muokkaamiseen esimerkiksi Dewey-mallien demokratiakasvatuksessa ja opetussuunnitelmissa mainitun ekososiaalisen sivistyksen yhteisömuotoisessa tukemisessa. LOPPUUN LISÄTÄÄN VIDEON TIEDOT JA LISTA OHEISVIDEOISTA ! Tuottaja: © Metodix Oy 2020, cc Teksti ja diat: Hannu Linturi Videoesitys ja ääni: Maija Linturi Kuvaus ja tekniikka: Olli-Pekka Parviainen LISTA OHEISVIDEOISTA KUN SELLAINEN ON KÄYTETTÄVISSÄ