Nieuwsbrief 2 DOBB 2009

497 views

Published on

Nieuwsbrief van Directie Overleg Brabantse Bibliotheken

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief 2 DOBB 2009

  1. 1. Nieuwsbrief Topdiensten Nr.2 - 2009 Topdiensten Brabant Topdiensten is de Brabantse benaming voor WSF. En WSF staat voor Wetenschappelijke Steun Functie. De Stichting WSF is een samenwerkingsverband van veertien grote bibliotheken in Neder- land. Deze bibliotheken vormen de schakel tussen enerzijds de openbare bibliotheken en anderzijds de wetenschappelijke bibli- otheken. Vandaar ook de naam Wetenschappelijke Steun Functie. WSF bibliotheken zorgen ervoor dat ook de klanten die wat dieper de inhoud in willen duiken van goede informatie worden voorzien. In opdracht van de gezamenlijke Brabantse bibliotheken (DOBB) voeren Bibliotheek Eindhoven en Bibliotheek Midden-Brabant de Topdiensten uit ten behoeve van het Brabantse en landelijke bibliotheeknetwerk. De Topdiensten richten zich vooral op de volgende producten: collecties op HBO+ niveau, vraagbemiddeling, interbibliothecair leenverkeer, innovaties/productontwik- keling en netwerkactiviteiten. Topdiensten on tour In de bijeenkomst van de klantenraad van 21 augustus 2008 is de uitdrukkelijke wens naar voren gebracht om de zichtbaarheid van de Topdiensten in de basisbibliotheken te verbeteren. Om daar invulling aan te geven zullen Moniek Wegman en Ingrid Fest in september alle bibliotheken bezoeken om te vertellen wat de ont- wikkelingen op het gebied van Topdiensten zijn, maar vooral ook om kennis te maken met de basisbibliotheken en zo de wensen en vragen beter in beeld te brengen, zodat we onze diensten daarop af kunnen stellen. Binnenkort zullen we de Topdiensten-contactpersonen per mail een uitnodiging sturen om in te tekenen op een datum. Reizende tentoonstelling fotografe Rees Diepen voor alle Brabantse basisbibliotheken beschikbaar! Ter gelegenheid van de heropening van Bibliotheek Tilburg Centrum is door de Brabant-Collectie en Bibliotheek Midden-Brabant een over- zichtstentoonstelling van de fotografe Rees Diepen (Tilburg 1925) geor- ganiseerd. De expositie Rees Diepen, oog voor mensen toont een selectie van foto’s uit de periode 1954-1990, haar fotoboeken en werk in tijd- schriften. De expositie geeft een goed beeld van de emancipatie in het omgaan met mensen, kinderen vooral, in de naoorlogse periode. De fototentoonstelling is tot stand gekomen dankzij de financiële bijdra- gen van de Brabant-Collectie, Schatten in Brabant en DOBB/Topdiensten Brabant. Het is de bedoeling dat het een reizende tentoonstelling gaat worden, waarvoor de Brabantse basisbibliotheken kunnen intekenen. De expositie kan in zijn geheel opgezet worden, maar ook in delen. Dit biedt dus ook mogelijkheden voor bibliotheken met beperkte ruimte! De looptijd is van najaar 2009 tot en met 1 januari 2011. Aan de tentoonstelling zijn geen kosten verbonden en wordt kant en klaar (inclusief promotiemateriaal en panelen) aangeleverd. De enige voorwaarde is dat de ontvangende bibliotheek de tentoonstelling minstens 4 weken moet huisvesten en dat er een aanvullende activiteit wordt georganiseerd. Geïnteresseerde bibliotheken adviseren wij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met drs. Emy Thorissen, Brabant-Collectie, Universiteit van Tilburg (013-466 24 27, e.a.thorissen@ uvt.nl
  2. 2. Het Darwinjaar en de kennismaand De toolkit met suggesties voor activiteiten/ tentoonstellingen en promotietips in het kader van het Darwinjaar is inmiddels gereed en te vinden op de website van de betabibliotheek. Daarbij is er het volgende te melden: vanuit Topdiensten wordt voor iedere Bra- bantse bibliotheek een set informatiezuilen beschikbaar gesteld. Het is echter nog enigszins afhankelijk van de belangstelling in de rest van het land of de zuilen ook daadwerkelijk worden gemaakt. Minimale afname is 100. Er is nog een stukje hierover in de nieuwsbrief van de VOB geplaatst, waarbij definitief besteld kan worden Aan de Darwinquiz voor de website wordt nog gewerkt. Naar verwachting is deze half juni klaar. Tenslotte is er op de laatste vergadering van het WSF-bestuur besloten dat de Stichting WSF officieel toetreedt als partner van Oktober=Kennismaand. Het is de bedoeling, dat er in elke WSF-bibliotheek een soortgelijke activiteit georganiseerd wordt in de Kennismaand. Wij houden u op de hoogte houden van de invulling die Bibliotheek Midden-Brabant en Bibliotheek Eindhoven daaraan geven. Voortgang traject digitale etalages In de vorige nieuwsbrief werd gemeld dat in opdracht van de Brabantse Bibliotheken in 2008 een functioneel ontwerp voor een digitale etalage onderwijs & opvoeding is opgesteld. Deze notitie is inmiddels beschik- baar. Momenteel wordt de volgende stap gezet en is het offertetraject gestart voor de realisatie van de digitale etalages voor de kennisdomei- nen kunst&design, management&marketing en onderwijs&opvoeding. Naast de bètabibliotheek levert de website van Peace Palace in Den Haag voor de inrichting van de etalages veel inspiratie op. Deze site - gerealiseerd in joomla! – laat zien hoe op een overzichtelijke en interactieve wijze informatie bij elkaar wordt gebracht Management & marketing Heeft het Angelsaksische besturingsmodel zijn langste tijd gehad? En in haar kiel- zog de narcistische bestuurder? Deze vragen staan centraal tijdens het minisym- posium “Besturing en leiderschap; het ego op de weegschaal” dat GITP op don- derdag 25 juni 2009 tezamen met Bibliotheek Midden-Brabant organiseert. In het kader van het symposium is de Topdienstencollectie aangevuld met titels over het Rijnlandmodel. Het Rijnlandmodel is een management model, dat een alternatief biedt voor de individualisering, het materialisme en de onevenwichtig economische groei bekend van de Angelsaksische wereld, Amerika en Groot-Brittannië en de laatste decennia ook steeds meer in Nederland. Ook het vanuit de VOB geinitieerde HRM traject “Goudklompjes” – waar een aantal Brabantse basisbibliotheken aan deelnemen – is gebaseerd op de principes van het Rijnlandmodel. Uiteraard zijn alle titels via zoek & boek beschikbaar voor het hele netwerk. Onderwijs & opvoeding De maand april stond bij Bibliotheek Midden-Brabant in het teken van de opvoe- ding. Naast een centrale programmering van activiteiten werd uiteraard ook aan- dacht besteed aan de informatie en de collectie rondom dit thema, bijeengebracht in een digitaal dossier. In het dossier is ook een aparte webpagina opgenomen met een overzicht van relevante PDF bestanden en links naar websites op het gebied van onderwijs en opvoeding op HBO+ niveau.
  3. 3. Design & Kunst In de Witte Dame is naast de bibliotheek ook De Krabbedans gevestigd. De Krabbedans is een Centrum voor beeldende kunst en vormgeving. De belangrijkste activiteiten van de Krabbedans bestaan uit het organiseren van exposities, een kunstuitleen en een designshop. Voor de bibliotheek een aantrekkelijke partner met een aanvullend aanbod. De Krabbedans en de Bibliotheek Eindhoven gaan op korte termijn meer gezamenlijke activiteiten ontplooien. Ondertussen worden gesprekken gevoerd over de gewenste vorm van bestuurlijke samenwerking. In het najaar zal Eindhoven weer in het teken staan van de Dutch Design Week. De laatste jaren is dit evenement uitgegroeid tot een bruisend geheel wat dat veel bezoekers trekt uit binnen- en buitenland. Dit jaar wil de bibliotheek zich meer dan andere jaren profileren als designbi- bliotheek. Daarover wordt binnenkort gesproken met de organisatoren van de Dutch Design Week. Op naar nieuwsbrief nummer 3! Dit is de tweede nieuwsbrief van Topdiensten. Natuurlijk is niet alles opgenomen. In de komen- de nieuwsbrieven zullen we aandacht schenken aan de provinciale ontwikkelingen, de collectie, beschikbare databanken, vraagbemiddeling en andere onderwerpen die vermeldenswaard zijn. Voor vragen en opmerkingen mail naar topdienstenmb@bibliotheekmb.nl .

×