ส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็ก

29,414 views

Published on

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
29,414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็ก

 1. 1. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />การออกแบบหนังสือเล่มเล็กเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้<br />หนังสือ เป็นสื่อที่รวบรวมของข้อมูล ประเภทตัวอักษร และ รูปภาพ ที่ลงในแผ่นกระดาษหรือวัสดุชนิดอื่น หนังสือจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ วรรณกรรม ต่างๆ สำหรับหนังสือในรูปแบบที่เก็บในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบุ๊ก (e-book)<br />
 2. 2. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br /> การเปลี่ยนกระบวนทัศน์<br />ของการจัดการเรียนรู้<br />การสร้างความรู้<br />การคิด<br />การถ่ายทอด<br />หรือการสอน<br />
 3. 3. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้<br />ถ่ายทอดความรู้<br />ครู<br />ผู้เรียน<br />เนื้อหา<br />สื่อการสอน<br />ถ่ายทอดความรู้<br />ผู้เรียน<br />เนื้อหา<br />ผู้เรียน<br />แหล่งการเรียนรู้<br />สร้างความรู้<br />ผ่านประสบการณ์โดยอาศัย<br />การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้<br />
 4. 4. การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้<br />จากครูถ่ายทอด<br />ครู<br />แหล่งเรียนรู้<br />สื่อ<br />ภูมิปัญญาท้องถิ่น<br />เปลี่ยนกระบวนทัศน์<br />ผู้เรียน<br />เทคโนโลยี<br />โมเดลการใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สุมาลี ชัยเจริญ, 2547<br />
 5. 5. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />ครู<br />สื่อ<br />ผู้เรียน<br />เทคโนโลยี<br />แหล่งการเรียนรู้<br />พ่อ แม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น<br />โมเดลการใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สุมาลี ชัยเจริญ, 2547<br />
 6. 6. สื่อเทคโนโลยี<br />สื่อสิ่งพิมพ์<br />แหล่งการเรียนรู้บุคคล<br />แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น<br />แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน<br />โมเดลการใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สุมาลี ชัยเจริญ, 2547<br />
 7. 7. เรียนรู้จากสภาพจริงและประสบการณ์ตรง<br />เรียนรู้อย่างมีความสุข<br />ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง<br />ผู้เรียนเป็นสำคัญ<br />เรียนรู้ตรงกับความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง<br />มีโอกาสใช้กระบวนการคิด<br />มีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระ<br />ได้ใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้<br />ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น <br />
 8. 8. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />สื่อการเรียนรู้<br />“ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน”<br />
 9. 9. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />METHOD<br />o ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism)<br />o ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม (Cognitivism)<br />o การคิด (Thinking)<br />Interact<br />Learner<br />MEDIA<br /><ul><li> คุณลักษณะของผู้เรียน
 10. 10. ประสบการณ์/ความรู้เดิม
 11. 11. คุณลักษณะของสื่อ
 12. 12. ระบบสัญลักษณ์ของสื่อ</li></li></ul><li>สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้<br />สื่อบนเครือข่าย<br />สถานการณ์ที่เป็นปัญหา<br />การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ<br />Media<br />Method<br />+<br />Constructivism<br />ฐานการช่วยเหลือ<br />มัลติมีเดีย<br />ผู้ฝึกสอน<br />การร่วมมือกันแก้ปัญหา<br />ชุดการสร้างความรู้<br />
 13. 13. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />ทฤษฎีการเรียนรู้<br />: คอนสตรัคติวิสต์<br />Constructivism<br />
 14. 14. Cognitive Constructivism<br /><ul><li> แนวคิดของ Piaget
 15. 15. เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการลงมือกระทำ</li></ul>การสร้างความรู้<br />คอนสตรัคติวิสต์<br />Social Constructivism<br /><ul><li>มีรากฐานมาจาก Vygotsky
 16. 16. ปฎิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา
 17. 17. ศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญาอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับ</li></ul> ช่วงของการพัฒนาที่รียกว่า Zone of Proximal Development <br /><ul><li> ผู้เรียนสร้างความรู้โดยผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น</li></li></ul><li>แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />กระตุ้น<br />Cognitive constructivism <br />โครงสร้างทางปัญญา<br />สถานการณ์ปัญหา<br />ผู้เรียนเสียความสมดุลทางปัญญา<br />ข้อมูลใหม่<br />ผู้เรียนปรับความสมดุลทางปัญญา<br />Assimilation<br />Accommodation<br />ผู้เรียน<br />สร้างความรู้ขึ้นมา<br />
 18. 18. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />Social constructivism <br />ปฏิสัมพันธ์<br />ทางสังคม<br />โครงสร้างทางปัญญา<br />สร้างความรู้ขึ้นมา<br />ภาษา<br />วัฒนธรรม<br />ผู้เรียน<br />
 19. 19. Social constructivism: Vygotsky<br />“ ศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญาอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับช่วงของ<br /> การพัฒนาที่รียกว่า Zone of Proximal Development”<br />ผู้เรียน: เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง<br />Zone of proximal Development (zo-ped) <br />ผู้เรียน: ต้องได้รับการช่วยเหลือ<br />
 20. 20. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />หลักการและองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้<br />ตามแนวคอนสตรัคติสิซึม<br />1. สถานการณ์ที่เป็นปัญหา(PROBLEM BASE)<br />2. แหล่งความรู้(DATA BANK)<br />3. ฐานความช่วยเหลือ(SCAFFOLDING)<br />4. ผู้ฝึกสอน(COACHING)<br />5. การร่วมมือกันแก้ปัญหา(COLLABORATION)<br />back<br />
 21. 21. ตัวอย่างนวัตกรรมและงานวิจัย<br />
 22. 22. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />ทฤษฎีการเรียนรู้<br />: พุทธิปัญญานิยม<br />Cognitivism<br />
 23. 23. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />-Model ที่อธิบายวัตถุต่างๆ<br />-อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของวัตถุหนึ่งต่อวัตถุอื่นๆ ในเชิงของ Action, Causal relation<br />สามารถ Inference ได้<br />Knowledge structure ที่มีการ Organize<br />Representation<br />Schema<br />Mental Model<br />or<br />Construct knowledge<br />เน้นเกี่ยวกับการจัดระเบียบสารสนเทศ ที่ผู้เรียนรับรู้เข้าไปในสมอง<br />
 24. 24. Cognitive load theory<br />Simon and Chase (1973)<br />Sweller (1988)<br />Chunking strategy<br />Information processing theory<br />Long-term<br />Working memory<br />Sensory register<br />Organize<br />encode<br />Select<br />Cognitive <br />resource<br />Integrate<br />Mental model<br />Knowledge structure<br />deGroot (1965) เรียกว่า Meaningful patterns of information<br />
 25. 25. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />
 26. 26. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />Conceptual model<br />Mental model<br />SOI Model: Mayer, 2005<br />โมเดลนี้มุ่งให้นำไปใช้สำหรับ การเรียนรู้จากสิ่งพิมพ์ (Textbook – based Learning) การบรรยาย (Lecture) และสิ่งแวดล้อมมัลติมีเดีย (Multimedia Environment) <br />media<br />presentation<br />Sensory<br />memory<br />Working memory<br />Long-term<br />memory<br />Verbal<br />Model<br />Organizing<br />word<br />Selecting<br />word<br />Word<br />Ears<br />Sound<br />integrating<br />Prior<br />Knowledge<br />Pictorial<br />Model<br />Selecting<br />images<br />Organizing<br />images<br />Picture<br />Eyes<br />Images<br />Help learner develop good mental model <br />
 27. 27. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />หลักการออกแบบตามแนวพุทธิปัญญานิยม:SOI Model<br />การเลือกสารสนเทศ<br />หัวเรื่อง ตัวเอน ตัวพิมพ์หนา ขนาดตัวอักษร วงกลม หรือ<br />ลูกศร ไอคอน การขีดเส้นใต้ การเว้นขอบ/การย่อหน้า การย้ำ การเว้นช่องไฟ<br />คำอธิบายภาพ<br /><ul><li>การเน้น (Highlight)
 28. 28. การใช้วัตถุประสงค์การเรียน และ/หรือ คำถามนำ (Adjunct Question)
 29. 29. จัดให้มีการสรุป (Provide a Summary)
 30. 30. คัดสรรสนเทศที่ไม่เกี่ยวข้องออก, ทำให้สั้นกะทัดรัด
 31. 31. จัดระเบียบสารสนเทศให้กับผู้เรียนได้ใช้</li></li></ul><li>แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />หลักการออกแบบตามแนวพุทธิปัญญานิยม:SOI Model<br />การจัดระเบียบสารสนเทศ<br />เปรียบเทียบ/โครงสร้างที่แตกต่าง<br />จำแนกโครงสร้าง<br />โครงสร้างการยกตัวอย่างบางส่วน<br />โครงสร้างการสรุปอ้างอิง<br />สาเหตุ – ผลของโครงสร้าง<br /><ul><li>โครงสร้างของข้อความ (Structure of the text)
 32. 32. การวางโครงเรื่อง (Outline)
 33. 33. การจัดหัวข้อ (Heading)
 34. 34. การชี้เฉพาะคำ (Pointer or signal words)
 35. 35. การนำเสนอด้วยกราฟิก (Graphic representations) </li></li></ul><li>แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />หลักการออกแบบตามแนวพุทธิปัญญานิยม:SOI Model<br />การบูรณาการสารสนเทศ<br /><ul><li>การจัดมโนมติล่วงหน้า (Advance organizers)
 36. 36. จัดแสดงโดยคำอธิบาย (Illustration Multi-frame with captions)
 37. 37. ภาพเคลื่อนไหว แอนนิเมชั่นประกอบการบรรยาย (Animation with narration)
 38. 38. จัดตัวอย่างประกอบ (Worked-out examples)
 39. 39. คำถามเพื่อการขยายความคิด (Elaborative question)</li></li></ul><li>แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้<br />ส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็ก<br /><ul><li>ปกหน้า
 40. 40. ปกใน
 41. 41. คำนำ
 42. 42. สารบัญ
 43. 43. Concept map รวม
 44. 44. เนื้อหา
 45. 45. สรุป
 46. 46. บรรณานุกรม
 47. 47. เกี่ยวกับผู้เขียน
 48. 48. ปกหลัง</li></ul>กราฟิกที่ส่งเสริมกระบวนการคิด<br />ใช้พุทธิปัญญานิยม<br /><ul><li>Mind map
 49. 49. Picture
 50. 50. ตารางเปรียบเทียบ
 51. 51. การเน้นให้ผู้เรียนใส่ใจสารสนเทศ</li>

×