Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Оперативна програма 'Иновации и конкурентоспособност'

449 views

Published on

Целта на Оперативна програма 'Иновации и конкурентоспособност' (ОПИК) е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в България, да повиши техния производствен капацитет и засили експортния им потенциал. Безвъзмездна финансова помощ, достигаща до 70%.

Published in: Business
  • Login to see the comments

Оперативна програма 'Иновации и конкурентоспособност'

  1. 1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП Целта на ОПИК е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в България, да повиши техния производствен капацитет и засили експортния им потенциал. Дейности за финансиране от 100 000 до 500 000 Безвъзмездна финансова помощ в лева Подобряване на произв. процеси / продукти / услуги Внедряване на нови технологии за ефикасност в произв. процес Разнообразяване на асортимента от продукти и услуги Предприятия Инвестиции в Закупуване на машини, съоръжения и оборудване Закупуване на дълготрайни нематериални активи 2012 2013 2014 Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства Интензивни на знание услуги Микро от 200 000 до 750 000 Малки от 300 000 до 1 000 000 Средни Подходящи кандидати до 70% МСП в България Микро Малки Средни Нетни приходи от продажби общо за 3-те години, в лева Срокове Проверете дали може да участвате по ОПИК Безплатна онлайн проверка от експерти Copyright © 2015 opic.biz. All rights reserved. 08.07.2015 08.09.2015 09.11.2015 >=175 000 >= 750 000 >= 3 000 000

×