Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sissejuhatus ainesse

999 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sissejuhatus ainesse

 1. 1. Organisatsioonikäitumine Sissejuhatus ainesse Abiks õpilasele Õpetaja Arno Kaseniit 2010a
 2. 2. 10.november 2010a Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20102 Kõigepealt tutvume OK!?
 3. 3. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20103 Kes olen mina?  .. Või mida ma arvan..et kes ma olen?  Inimeste tundmine on oluline – parandab koostööd – soodustab suhtlemist – toetab õppimist – Aitab vältida stressi
 4. 4. Õpiväljundid ORGANISATSIOONIKÄITUMISE AINEKAVA Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20104
 5. 5. Õpiväljundid  Õpilane saab aru, millised organisatsioonisisesed ja -välised mõjutegurid võivad mõjutada töötajate käitumist organisatsioonis.  Isiksus, iseloom, temperament, suhted, jne  Org avatus, tegevusala, haridus, tehnologia jne Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20105
 6. 6. Õpiväljundid  Õpilane teab, millised funktsioonid ja süsteemid mõjutavad organisatsiooni, gruppide ja üksikisikute käitumist  Juhtimisstiil, võim, planeerimine, kaasamine, tunnustamine, kultuur jne  Struktuur, delegeerimine, kontrollimine jms Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20106
 7. 7. Õpiväljundid  Oskab prognoosida erinevate tegevuste ja tegurite võimalikku mõju organisatsioonile  Mõju ulatus, tugevus, suund  Eesmärgid, tulemused (tagajärjed) Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20107
 8. 8. Õpiväljundid  Oskab välja tuua käitumuslikke põhjus- tagajärg seoseid organisatsioonikäitumises Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20108
 9. 9. OK aine: aine maht ja hindamine  õppetunde koos õpetajaga 25 tundi  Lisaks iseseisev töö (kodus, raamatukogus, koolis)  Lõpphindamine: – kursuse lõpus kujuneb hinnang:  isiklik panus ja tulemused (kodutööd, kodutestid, esseed) 30%  koostöö rühmades ja õpetajaga 10% (aktiivsus tunnis) 15%  Kontrolltööd, tunnikontrollid 55% – Koondhinne = aktiivne õppimine=> teadmised+oskused=>tulemused Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20109
 10. 10. Õppimise metoodika – kuidas õpime Õpimeetodid ja vormid:  Loeng  Lugemine  Diskussioon  Individuaalne õppimine  Paaristöö  Rühmatöö Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201010
 11. 11. Kuidas õpime  Töölehtede täitmine  Mõistekaartide koostamine, ajurünnakud  Iseseisev töö (materjali lugemine, referaat, esitlus)  Õpimapi/konspekti (portfolio) koostamine Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201011
 12. 12. Õpetaja ootused ja koostöö eeldused  Teeme koostööd – Kuulamine – Mõtlemine – Arutlemine – Küsimine  Suhtumine asjalik ja positiivne Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201012
 13. 13. Koostöö reeglid  Konspekt i kirjutame nii enda mõtteid kui ka õpetaja rõhutatud lauseid (portfolio)  Joonised ja skeemid ilmestavad!  Rühmatöös osaleme aktiivselt  Tähtaegadest peame kinni  Klassis valitsegu töörahu  Vahel on vajalik ka hea nali ja huumoriga raskustest ülesaamine Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201013
 14. 14. ...ja veel mõned põhimõtted  Olen pigem juhendav õpetaja  olen teie heaks ja toeks, samuti “valuks” ja rõõmuks  Teie olete endi ja oma klassikaaslaste heaks ja abiks  Me õpime - mitte ei võistle, igaühe hinne on tema enda oma  Eksimine on lubatud - see on õppimise loomulik osa  Ükski küsimus pole rumal, küsimuse esitamine on pool lahendust  Teeme koostööd, kuid targemaks saame igaüks omal moel  ........ Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201014
 15. 15. Millised on teie soovid ja soovitused õpetajale Soovid  ..............................  ...............................  ..............................  ...............................  ............................... Soovitused  ..................................  ..................................  ..................................  ....................................  ................................  ...............................  ................................ Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201015
 16. 16. Organisatsioon? Käitumine? Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201016 Organisatsioonikäitumine – mis on selle aine sisu?
 17. 17. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201017 Organisatsioonikäitumine- mis on aine sisu ja mida me õpime selles aines?
 18. 18. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201018 Millega tegeleb organisatsioonikäitumine?  OK uurib inimkäitumist organisatsiooni kontekstis, keskendudes üksikisikut ja rühma puudutavatele protsessidele ja tegevustele.  http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_studies  Organizational studies, organizational behaviour, and organizational theory is the systematic study and careful application of knowledge about how people - as individuals and as groups - act within organizations
 19. 19.  OK uurib organisatsiooni ja selles toimuvaid juhtimisprotsesse pidevalt muutuvas keskkonnas ning huvitub eelkõige inimeste mõjust nendele protsessidele. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201019
 20. 20. Mõistekaart : organisatsiooni käitumine – käitumine organisatsioonis Palun märkida tegevusi, olukordi, suhteid, mis tekivad org-s tegutsedes Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201020
 21. 21. Mis on peamine org käitumises  Juht ja juhtimine?  Isiksus ja iseloom ?  Kultuur ja hoiakud?  .... Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201021
 22. 22. Hoiakud? – Mis on hoiakud ja kuidas neid ära tunda? – Kuidas hoiakud määravad töötaja positiivse ja negatiivse käitumise organisatsioonis? – Kuidas mõjutada inimeste hoiakuid organisatsioonis, et viia läbi olulisi muutusi? – Kuidas senikehtinud hoiakuid ja käitumisstandardeid asendada uutega? – Milliseid hoiakute muutusi toob endaga kaasa uute tehnoloogiate kasutuselevõtt? Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201022
 23. 23. Isiksus ja iseloom? Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201023
 24. 24. Mis määrab isiksuse organisatsioonis  Roll  Temperament  Iseloom  Erivõimed  Füsioloogiline talitlus  Intelligentsus  Psüühilised protsessid Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201024
 25. 25. Juht? Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201025
 26. 26. Organisatsioonikäitumise teemad Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201026
 27. 27. Teemad  1.Organisatsioonikäitumise olemus.Organisatsioon  2. Organisatsioonikultuur  3.Grupid organisatsioonis  4. Indiviid organistasioonis  5. Juht ja juhi käitumine organisatsioonis Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201027
 28. 28. 1. Organisatsioonikäitumise olemus  1.1. Organisatsiooni olemus, struktuur, eesmärgid, keskkond  1.2. Organisatsiooni huvigrupid  1.3. Väliskeskkonna mõjutegurid organisatsioonikäitumisele  1.4. Organisatsioonikäitumise definitsioonid  1.5. Organisatsioonikäitumise ajalugu (e-loeng)  1.6. Õppiv organisatsioon ja teised käitumuslikud organisatsiooniteooriad Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201028
 29. 29. 2. Organisatsioonikultuuri käsitlused  2.1. Organisatsioonikultuuri mõiste ja käsitlused  2.2. Organisatsioonikultuur ja edukus  2.3. Väärtused organisatsioonis (e-loeng)  2.4. Organisatsioonikultuuri liigid (e-loeng)  2.5. Organisatsioonikultuuri loomine ja muutmine  2.6. Organisatsiooni metafoorid (e-loeng)  2.7. Organisatsioonikultuur vs rahvuskultuur Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201029
 30. 30. 3. Grupid organisatsioonis  3.1. Grupi mõiste ja liigitus. Grupi karakteristikud  3.2. Grupisisesed protsessid  3.3. Otsustamine grupis  3.4. Loova mõtlemise tehnikad  3.5. Grupi areng  3.6. Rollid grupis  3.7. Meeskonna teke ja selle põhimõtted  3.8. Ebaefektiivsed ja efektiivsed töörühmad Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201030
 31. 31. 4. Indiviid organistasioonis  4.1. Taju, väärtused ja hoiakud  4.2. Motivatsioon organisatsioonis  4.3. Eristumine organisatsioonis  4.4. Rollid ja rollikäitumine  4.5. infotasandid ja teabelevik  4.6. suhtlemisvahendid ja – kanalid  4.7. läbirääkimised  4.8. pühendumine Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201031
 32. 32. 5. Juht ja juhi käitumine organisatsioonis  5.1. Juhi funktsioonid ja rollid  5.2. Liidri isiksusteomaduste teooriad  5.3. Eestvedamismudelid (käitumuslik teooria, situatsiooniline teooria)  5.4. Võim organisatsioonis  5.4. Edukas juht Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201032
 33. 33. 6. Seminar  Õpilaste ettekanded ja diskussioon kursusel läbitud teemadel Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201033
 34. 34. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201034 I ..eesmärgiks on omandada teadmisi..  Organisatsioonist  Isiksusest ja isikuomadustest  Isiku rollist ja staatusest  Võimust ja eestvedamisest  Motiveerimisest ja mõjutamisest  Suhtlemisest ja suhtklemistõketest  Suhetest ja konfliktidest  Rahulolust ja stressist  Meeskonnatööst
 35. 35. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201035 II ..eesmärgiks on arendada oskusi – analüüsida enda ja teiste ORGi liikmete käitumist, – osaleda teadlikult organisatsiooni juhtimises, muutustes ja – mõjutada seeläbi organisatsiooni tegevust .
 36. 36. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201036 Organisatsioonikäitumise aine teemad  Organisatsioon  organisatsiooniline käitumine.  Sotsiaalsüsteem ja -kultuur.  Isiksus.  Motivatsioon.  Töörahulolu.
 37. 37. Organisatsioonikäitumise aine teemad  Osalus ettevõtte juhtimises.  Suhtlemine ja suhted.  Võim.Vastutus ja eetika.  Stress ja psühholoogiline kliima organisatsioonis.  Rühmateooria. Meeskonnatöö.  Organisatsiooni arendamine.  Muudatuste juhtimine Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201037
 38. 38. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201038 Kasu ORGkäitumise kursuse omandamisest  võimaldab analüüsida ja hinnata enda ja teiste inimeste käitumist organisatsioonis  aitab mõista kaastöötajate või juhi-alluva omavahelisi suhteid  aitab mõista töömeeskondades ja informaalsetes rühmades toimuvat
 39. 39. Kasu ORGkäitumise kursuse omandamisest  aitab mõista erinevate huvipoolte vahelisi suhteid ja nende tegevust paremini koordineerida  aitab jälgida kogu organisatsioonis toimuvat ja mõista valitsevaid suhteid kogu organisatsiooni terviklikus süsteemis  Aitab ennast ja teisi vajalikul määral pingutama motiveerida Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201039
 40. 40. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201040 Võimalik kasu teadmistest ja oskustest (mindmap) KASU ORGkäitumise tundmisest
 41. 41. Organisatsiooni mõiste  Moodusta sõnadest definitsioon:  ________________ ________________ ________________ ________________  suhteliselt katkematult,  kahest või enamast inimesest  või neid püstitada.  koordineeritud  et saavutada  sotsiaalne ühendus,  mis koosneb  Organisatsioon on  ja funktsioneerib  teadlikult  ühiseid eesmärke Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201041
 42. 42. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201042 Organisatsiooni mõiste  Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada.
 43. 43. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201043 . Mida võiks inimene teha üksi, mida mitmekesi? (paaristöö) Üksi on hea:  ..........................  ...........................  ..........................  ..........................  ........................... Koos on parem:  ...........................  ...........................  ...........................  ...........................  ...........................
 44. 44. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201044 Millistes rühmades tegutseb inimene koos teistega? (mindmap) Inimene tegutseb rühmas
 45. 45. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201045 Millised neist rühmadest on organisatsioonid, millised mitte? Pole organisatsioonid  ..................................  ..................................  ......................................  ....................................  ....................................  .................................... On organisatsioonid  ..................................  ..................................  ......................................  ....................................  ....................................  ....................................
 46. 46. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201046 Inimene ei tule üksinda toime M.O.T.T.
 47. 47. organization chart  Visual representation of how a firm intends authority, responsibility, and information to flow within its formal organizational structure.  It usually depicts different management functions (accounting, finance, human resources, marketing, production, R&D, etc.) and their subdivisions as boxes linked with lines along which decision making power travels downwards and answerability travels upwards.  Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/organization- chart.html#ixzz0yfOC64mH Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201047
 48. 48. Kirjandus  Vadi, M. Organisatsioonikäitumine. Tartu: TÜ kirjastus  Collins, J. Heast suurepäraseks. Tallinn: Väike vanker. 2002  Virovere, A., Alas, R., Liigand, J. Organisatsioonikäitumine, Tallinn: Külim, 2008  Vadi, M. Grupid organisatsioonis, Tartu: TÜ kirjastus, 2001  Senge, P. Viie distsipliini käsiraamat. 2005  Robbins, S. P. Essentials of Organizational Behavior. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall, 2005  Morgan, G. Organisatsiooni metafoorid. Thousand Oaks: SAGE, 2008  Maslow, A. Motivatsioon ja isiksus. Tallinn: Mantra Kirjastus, 2007  Landsberg, M. Motiveerimise kunst. Tallinn: Varrak 2003  Kinicki, A., Kreitner R. Organizational behavior : key concepts, skills & best practices Boston (Mass.) [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2008 Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201048

×