Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IV 4.1 individuaalsus organisatsioonis

2,147 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IV 4.1 individuaalsus organisatsioonis

 1. 1. Organisatsioonikäitumine IV Indiviid organisatsioonis Organisatsioonikäitumine gümnaasiumiõpilastele 2011 Arno Kaseniit Abiks õpilasele IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 2. 2. IV teema Indiviid organisatsioonis <ul><li>4.1. Inimese individuaalsus: temperament, iseloom, taju, väärtused ja hoiakud. </li></ul><ul><li>4.2. Motivatsioon organisatsioonis. Vajadused. Ootused. Rahulolu. Tasu. </li></ul><ul><li>4.3.Suhtlemine organisatsioonis, infotasandid ja teabelevik, suhtlemisvahendid ja – kanalid. Konfliktid, konfliktijuhtimine, läbirääkimised </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 3. 3. Johari aken Johari aken on kognitiivse psühholoogia vahend( Joseph Lufth ja Harry Ingman 1955 ). See vahend näitab, kuidas inimene kasutab teavet enese ja teiste kohta. IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 4. 4. 4.1. Inimese individuaalsus: temperament, iseloom, taju, väärtused ja hoiakud IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 5. 5. Mõned mõisted <ul><li>Persona (kreeka keeles) – mask, roll, mida näitleja täidab </li></ul><ul><li>Indiviid – vaatlusalune, üksikelement hulgas, kõnekeeles </li></ul><ul><li>Isik – inimene mistahes aspektis, peamiselt kasutavad juristid </li></ul><ul><li>Individuaalsus – eristus teistest </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 6. 6. Individuaalsete erinevuste allikad <ul><li>Bioloogia, geenid, vanemad </li></ul><ul><li>etnilisus, rahvus, tavad </li></ul><ul><li>keskkond, majandus, geograafiline kk </li></ul><ul><li>kultuur, tavad, tradistioonid </li></ul><ul><li>haridus, keel, teadmised, know-how </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 7. 7. Isiksus <ul><li>... teatud arengutasemel inimene, keda iseloomustavad : </li></ul><ul><ul><li>nn “mina”-teadvus, </li></ul></ul><ul><ul><li>käitumise ja tegevuse põhijoonte suhteline püsivus </li></ul></ul><ul><li>tänu kujunenud vajaduste ja väärtuste olemasolule, </li></ul><ul><ul><li>suutlikkus reguleerida iseennast ja </li></ul></ul><ul><ul><li>oma suhteid sotsiaalse keskkonnaga </li></ul></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 8. 8. IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus Gordon Allport ( 1897 – 1967) : Isiksus on psühhofüüsiliste süsteemide organisatsioon , mis määrab tema kohanemise keskkonnas <ul><li>Temperament </li></ul><ul><li>Iseloom </li></ul><ul><li>Erivõimed </li></ul><ul><li>Füsioloogiline talitlus </li></ul><ul><li>Intelligentsus </li></ul><ul><li>Psüühilised protsessid </li></ul><ul><li>Vajadused </li></ul><ul><li>kogemused </li></ul><ul><li>Haridus </li></ul><ul><li>Harrastused </li></ul><ul><li>Hoiakud </li></ul><ul><li>väärtushinnangud </li></ul>
 9. 9. Allport trait - kalduvus, tunnus <ul><li>1. Cardinal trait - This is the trait that dominates and shapes a person's behavior. These are rare as most people lack a single theme that shape their lives. </li></ul><ul><li>2. Central trait - This is a general characteristic found in some degree in every person. These are the basic building blocks that shape most of our behavior although they are not as overwhelming as cardinal traits. An example of a central trait would be honesty. </li></ul><ul><li>3. Secondary trait - These are characteristics seen only in certain circumstances (such as particular likes or dislikes that a very close friend may know). They must be included to provide a complete picture of human complexity. </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 10. 10. Isiksuseomadused <ul><li>Isiksuseomaduste nimekiri ( Allport ja Odbert (1936) </li></ul><ul><ul><li>Raymond Cattell süstematiseeris kuni 171 omaduseni (surface trait). </li></ul></ul><ul><li>Statistilise analüüsi tulemusena sai 16 põhi/alus/omadust (source traits). </li></ul><ul><ul><li>Ast (endasse tõmbunud vs kontaktivalmis kuni Q3ni (pingevaba vs suure sisepingega). </li></ul></ul><ul><li>Edasi üldistas neid omadusi ja sai sekundaarsed faktorid (ekstravertsus-introvertsus ja neurotism.) </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 11. 11. Isiksus on psühhofüüsiline süsteem IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus <ul><li>Temperament </li></ul><ul><li>Iseloom </li></ul><ul><li>Erivõimed </li></ul><ul><li>Füsioloogiline talitlus </li></ul>Psüühilised protsessid Vajadused Kogemused
 12. 12. Kurt Lewin (1890-1947) : käitumist mõjutavad faktorid ( Lewin's equation ) <ul><li>The Lewin's Equation , </li></ul><ul><li>B=ƒ(P,E) </li></ul><ul><li>is a psychological equation of behavior developed by Kurt Lewin. </li></ul><ul><li>It states that behavio r is a function of the person and their environment . </li></ul><ul><li>B- käitumine </li></ul><ul><li>P- kaasasündinud isiksuseomadused </li></ul><ul><li>E- keskkond </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 13. 13. L. L. Thurstone (1933) 5 dimensiooni inimese individuaalsuse iseloomustamiseks (Big´5 või FFM) <ul><li>I extraversion/introversion </li></ul><ul><li>II agreeableness/hostility </li></ul><ul><li>III conscientiousness/heedlessness </li></ul><ul><li>IV emotional stability/instability </li></ul><ul><li>V openness or intellect/closed-mindedness. </li></ul><ul><li>ekstravertsus vs intravertsus </li></ul><ul><li>heatahtlikkus vs vaenulikkus </li></ul><ul><li>kohusetunne vs hoolimatus </li></ul><ul><li>emotsionaalne stabiilsus vs ebastabiilsus </li></ul><ul><li>avatud intellekt vs piiratud </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 14. 14. FFM (viie faktori mudel) <ul><li>1. Extraversion - energy, positive emotions, surgency, and the tendency to seek stimulation and the company of others. </li></ul><ul><li>2. Agreeableness - a tendency to be compassionate and cooperative rather than suspicious and antagonistic towards others. </li></ul><ul><li>3. Conscientiousness - a tendency to show self-discipline, act dutifully, and aim for achievement; planned rather than spontaneous behavior. </li></ul><ul><li>4. Neuroticism - a tendency to experience unpleasant emotions easily, such as anger, anxiety, depression, or vulnerability; sometimes called emotional instability. </li></ul><ul><li>5. Openness - appreciation for art, emotion, adventure, unusual ideas, imagination, curiosity, and variety of experience. </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 15. 15. 1. Temperamenditüübid ehk millised me sünnist alates oleme  Sõltuvalt emotsionaalsest reaktiivsusest ja meeleolust on inimesed erinevate afektiivsete stiilide ehk temperamentidega. Ilmselt esimesena on temperamendi erinevaid tüüpe kirjeldanud Hippokrates oma kehamahlade teoorias: veri, lima, kollane sapp, must sapp, millel baseerub ka tänapäeval laialt tuntud Galenose temperamenditüüpide jaotuvus: melanhoolik , flegmaatik , sangviinik , koleerik . IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 16. 16. 1. Temperament <ul><li>Temperament on inimese psüühika dünaamika, mis avaldub tema psüühiliste protsesside tugevuses , toimumise kiiruses ja tasakaalustatuses </li></ul><ul><li>Temperamendi põhiomadused on: </li></ul><ul><ul><li>Tundlikkus e sensitiivsus </li></ul></ul><ul><ul><li>Reaktiivsus vs aktiivsus </li></ul></ul><ul><ul><li>Rigiidsus vs fluiiidsus </li></ul></ul><ul><ul><li>Introvertsus vs ekstravertsus </li></ul></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 17. 17. The two dimensions extraverts/introverts define four distinct personality types <ul><li>stable extraverts (sanguine) with traits such as talkative, responsive, easygoing, lively, carefree; </li></ul><ul><li>unstable extraverts (choleric) with traits such as impulsive, changeable, excitable, restless; </li></ul><ul><li>stable introverts (phlegmatic) with traits such as calm, even tempered, peaceful , thoughtful; </li></ul><ul><li>unstable introverts (melancholic) with traits such as anxious, moody, reserved, pessimistic. </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 18. 18. Temperamenditüübid IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus <ul><li>Sangviinik </li></ul><ul><li>Sensitiivsus madal, tundlikkuse lävi kõrge </li></ul><ul><li>Aktiivsus suur </li></ul><ul><li>Reaktiivsus ja aktiivsus tasakaalus </li></ul><ul><li>Fluiidsus suur, plastiline </li></ul><ul><li>Ekstravertne </li></ul><ul><li>Positiivse hoiakuga, vaheldust vajav </li></ul><ul><li>Flegmaatik </li></ul><ul><li>Sensitiivsus madal </li></ul><ul><li>Reaktiivsus madal </li></ul><ul><li>Aktiivsus vahelduv </li></ul><ul><li>Rigiidne, tasakaalukas </li></ul><ul><li>introvertne </li></ul><ul><li>Koleerik </li></ul><ul><li>Sensistiivsus madal, tundlikkuse lävi madal </li></ul><ul><li>Reaktiivsus ja aktiivsus kõrged </li></ul><ul><li>Reaktiivsus yletab aktiivsuse </li></ul><ul><li>Rigiidsem ja vähem plastiline </li></ul><ul><li>ekstravertne </li></ul><ul><li>Melanhoolik </li></ul><ul><li>Tundlikkus liiga suur </li></ul><ul><li>Reaktiivsus ja aktiivsus madalad </li></ul><ul><li>Rigiidne ja introvertne </li></ul><ul><li>Väiksem töövõime </li></ul>
 19. 19. 2.Iseloom <ul><li>Iseloom on elutingimuste mõjul kujunenud kindel käitumislaad </li></ul><ul><ul><li>Inimese püsivate psüühiliste omaduste individuaalne kombinatsioon </li></ul></ul><ul><ul><li>Iseloomu kirjeldavad iseloomujooned </li></ul></ul><ul><li>Iseloomu kujundavad mitmed tegurid </li></ul><ul><ul><li>Ühiskonna vaim, moraal, väärtused </li></ul></ul><ul><ul><li>Kodune kasvatus </li></ul></ul><ul><ul><li>Kool </li></ul></ul><ul><ul><li>Sõbrad </li></ul></ul><ul><ul><li>kommunikatsioon </li></ul></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 20. 20. Palun loetlege oma inimesi (klassikaaslasi) iseloomustavaid omadussõnu, MIDA KUJUNDAVAD: IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus ISELOOMUOMADUSED Ühiskond Kodu Kool Sõbrad Meedia
 21. 21. Iseloomujooned <ul><li>Suhtumine-hoiakud teistesse </li></ul><ul><li>Suhtumine iseendasse (enesekriitilisus, nõudlikkus) </li></ul><ul><li>Häbelikkus ja eneseväärikus, individualism </li></ul><ul><li>Töössesuhtumine, kohusetundlikkus </li></ul><ul><li>Tahteomadused: iseseisvus, mehisus, julgus </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 22. 22. Idamaine rahvatarkus <ul><li>Külvad teo – lõikad harjumuse </li></ul><ul><li>Külvad harjumuse – lõikad iseloomu </li></ul><ul><li>Külvad iseloomu – lõikad saatuse </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 23. 23. 3.Erivõimed <ul><li>Võimed on isiksuse omadus, enamasti sõltub võimekusest tegevuse edukus </li></ul><ul><ul><li>Võimete aluseks on pärilikud algmed, mis soodustavad teadmiste ja oskuste omandamist </li></ul></ul><ul><li>Võimekuse astmed on: </li></ul><ul><ul><li>andekus </li></ul></ul><ul><ul><li>talent </li></ul></ul><ul><ul><li>geniaalsus </li></ul></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 24. 24. Võimete liigid <ul><li>Üksikvõimed - taju kiirus, täpsus, ruumitaju </li></ul><ul><li>Erivõimed – matemaatilised, kunsti, tehnika, kirjanduse, muusika, pedagoogika jne </li></ul><ul><li>Üldvõimed – intelligentsus </li></ul><ul><li>Intelligentsus - võime õppida, opereerida abstraktsete suhetega ja kohaneda uue olukorraga </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 25. 25. Andekus <ul><li>Andekus on “gift”, ehk kingitus, mis väljendub kõrgemates vaimsetes või erivõimetes, loomingulisuses ja tugevas motivatsioonis. </li></ul><ul><li>Andekus võib avalduda erinevates valdkondades – teaduses, spordis, muusikas, kunstis, aga näiteks ka emotsionaalses või sotsiaalses sfääris. </li></ul><ul><li>Andekuse määratlemisel: </li></ul><ul><ul><li>ilmutatud saavutused – esikoht laulukonkursil või spordivõistlusel, olümpiaadivõit vms, </li></ul></ul><ul><ul><li>potentsiaal - milles on laps võimekas, millised on tema huvid ja kuidas neid tugevaid külgi temas arendada. </li></ul></ul><ul><li>Inimese kasvu- ja arenemiskeskkond, tema pere ja kool peavad looma selleks soodsad tingimused. </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 26. 26. 4. Füsioloogiline talitlus ja psüühilised protsessid <ul><li>Erutuvus – psühholooogiline, mõjutused ka füsioloogilised </li></ul><ul><li>Töövõime – sageli füsioloogilised tunnused, kuid mõju ka psüühikale </li></ul><ul><li>Energia muundumine- väsimus, nii füüsiline kui psühholoogiline </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 27. 27. Psüühikahäired <ul><li>Psüühikahäire –bioloogilistest või psühholoogilistest põhjustest tingitud ülemäärased hälbe d psüühilises tegevuses, mis väljenduvad tegevust häirivate ülemääraste subjektiivsete vaevuste ja/või toimetulekuraskustena </li></ul><ul><li>Määravaks on psüühilise funktsiooni hälbe ulatus ja selle kestus: </li></ul><ul><li>Normaalse funktsioneerimise tasand </li></ul><ul><li>Kohanemishäired, ärevushäired, isiksushäired, ... </li></ul><ul><li>Meeleoluhäired (depressioon, BPH) </li></ul><ul><li>Psühhootilised häired (skisofreenia,...) </li></ul><ul><li>Rasked kognitiivse funktsiooni häired (dementsus, ...) </li></ul><ul><li>Teadvuseseisundi häired (deliirium, kooma) </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 28. 28. IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus 􀂄 Primaarsed psüühilised funktsioonid 􀂄 Teadvuseseisund e. üldise aktiivsuse seisund: ärkvelolek-uni 􀂄 Kognitiivsed e tunnetuslikud: tajumine, mõtlemine, intellekt, mälu 􀂄 Emotsionaalsed : emotsionaalnereaktiivsus meeleolu 􀂄 Tahteaktiivsus / käitumine “ instinktid” 􀂄 Motoorsed funktsioonid 􀂄 Autonoomsed e vegetatiivsed funktsioonid Ajufunktsioonid Isiksus Kõne Käitumine
 29. 29. Aistingud <ul><li>Nägemine </li></ul><ul><li>Kuulmine </li></ul><ul><li>Haistmine </li></ul><ul><li>Maitsmine </li></ul><ul><li>Puudutused </li></ul><ul><li>Temperatuur </li></ul><ul><li>Tasakaal </li></ul><ul><li>Valu </li></ul><ul><li>.......................... </li></ul><ul><li>............................ </li></ul><ul><li>............................ </li></ul><ul><li>.............................. </li></ul><ul><li>.............................. </li></ul><ul><li>............................ </li></ul><ul><li>............................... </li></ul><ul><li>............................... </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 30. 30. Tajumine <ul><li>Vahetu tunnetusprotsess </li></ul><ul><ul><li>Peegeldab esemeid ja nähtusi terviklikult </li></ul></ul><ul><ul><li>Olulised on kogemused, tundmused ja mõtlemine </li></ul></ul><ul><li>Empaatia – sisseelamine teise inimese maailma </li></ul><ul><li>Oreooliefekt – inimest hinnatakse maine mitte objektiivsete tajuandmete järgi </li></ul><ul><li>Haloefekt – hinnatakse esmamulje järgi </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 31. 31. Tundeelu, emotsioonid http://et.wikipedia.org/wiki/Tundeelu <ul><li>Tundeelu on üks psüühiline funktsioon , mille eesmärgiks on reguleerida inimese/looma tundmusi . </li></ul><ul><li>Tundeelu uurimisega tegeleb psühholoogia . </li></ul><ul><li>emotsioon on organismi seisund, millega kaasnevad märgatavad kehalised muutused (hingamises, pulsis, näo verevarustuses jne.), mida subjektiivselt tajutakse mingi tundmusena (näiteks paaniline hirm), mille nimetamiseks on keeles oma sõna (hirm) ja mis tõukab mingil viisil tegutsema </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 32. 32. Mälu ja mõtlemine <ul><li>Mälu:nägemis-,kuulmis,-liigutusmälu </li></ul><ul><ul><li>Maht, täpsus, kiirus, püsivus, valmisolek </li></ul></ul><ul><li>Mõtlemine </li></ul><ul><li>Tegelikkuse üldistatud ja kaudne tunnetusprotsess </li></ul><ul><li>Liigid: </li></ul><ul><ul><li>Piltlik – konkreetne vs abstraktne </li></ul></ul><ul><ul><li>Protsessi järgi - Järelduslik (loogiline) vs intuitiivne </li></ul></ul><ul><ul><li>Kriitilisus </li></ul></ul><ul><ul><li>Suundumus – teoreetiline või praktiline </li></ul></ul><ul><ul><li>Mõtlemise käigu järgi: reproduktiivne vs loov </li></ul></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 33. 33. Vajadused Kogemused Harrastused Väärtushinnangud IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 34. 34. Lihtsustatud inimese iseloomustamise struktuur IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 35. 35. Kodutöö <ul><li>Tähtaeg 4.veebruar 2011a </li></ul><ul><li>Esitada elektrooniliselt ppt-failina aadressil [email_address] </li></ul><ul><li>Ülesanne </li></ul><ul><li>koostage ISIKSUSE/indiviidi lühiiseloomustus – esitlus (õpetajale) </li></ul><ul><ul><li>1) endast või </li></ul></ul><ul><ul><li>2) oma sõbrast </li></ul></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 36. 36. Kodutöö ülesanne ja struktuur: Palun iseloomustada ennast või oma sõpra järgmise skeemi kohaselt: <ul><li>Välimus </li></ul><ul><li>Temperament </li></ul><ul><li>Iseloom, käitumine, kultuur (lähtuvalt rahvusest) </li></ul><ul><li>Erivõimed </li></ul><ul><li>Füsioloogiline talitlus ja psüühilised protsessid </li></ul><ul><li>Intelligentsus, haridus </li></ul><ul><li>Harrastused, hobid </li></ul><ul><li>Väärtushinnangud ja hoiakud </li></ul>IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus
 37. 37. Järgneb... IV Indiviid organisatsioonis 4.2. Motivatsioon organisatsioonis IV inimese individuaalsus 4.1 Isiksus

×