Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5.1 osalus organisatsioonis

949 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5.1 osalus organisatsioonis

 1. 1. V teema JUHTIMINE ORGANISATSIOONIS 5.1 OSALUS 06.aprill, 2011a
 2. 2. Organisatsioonikäitumine <ul><li>I teema orgkäitumise olemus </li></ul><ul><li>II teema organisatsioon kui sotsiaalsüsteem </li></ul><ul><li>III teema rühmad ja meeskond organisatsioonis </li></ul><ul><li>IV teema indiviid organisatsioonis </li></ul><ul><li>V teema juht ja juhtimine organisatsioonis </li></ul>5.1 osalus
 3. 3. Kursuse eesmärgid Õpilane <ul><li>… saab aru , millised sisesed ja välised mõjutegurid võivad mõjutada töötajate käitumist organisatsioonis </li></ul><ul><li>… teab , millised funktsioonid ja süsteemid mõjutavad organisatsioonikäitumist </li></ul><ul><li>… oskab prognoosida erinevate tegevuste ja tegurite võimalikku mõju organisatsioonile </li></ul><ul><li>… oskab välja tuua käitumuslikke põhjus- tagajärg seoseid organisatsioonikäitumises </li></ul>5.1 osalus
 4. 4. V Teema Juht ja juhtimine organisatsioonis <ul><li>5.1 osalus </li></ul><ul><li>5.2 juhtimine ja võim </li></ul><ul><li>5.3 eestvedamine </li></ul>5.1 osalus
 5. 5. 5.1 OSALUS organisatsioonis Demokraatia, kaasamine 5.1 osalus
 6. 6. Mis iseloomustab demokraatiat ? (kr. demos - rahvas; kratos - võim) <ul><li>Demokraatia on niisugune organisatsioonivorm, mida iseloomustab selle liikmete määrav osa organisatsiooni küsimuste lahendamisel </li></ul><ul><li>Demokraatiat iseloomustab ka vabaduste ja õiguste olemasolu , </li></ul><ul><li>Demokraatia aluseks on osalemise võimalus ja enesemääramise õigus </li></ul>5.1 osalus
 7. 7. Mis on osalemine? <ul><li>Osalus on üksikisiku vaimne ja emotsionaalne kaasahaaratus rühma olukordade lahendamisse eesmärgiga motiveerida nende kaastööd rühma eesmärkide saavutamiseks ja julgustada neid enesele vastutust võtma </li></ul><ul><li>Osaluses peaks olema kaasahaaratus : </li></ul><ul><ul><li>Füüsiline </li></ul></ul><ul><ul><li>Emotsionaalne </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaimne </li></ul></ul>5.1 osalus
 8. 8. Kuidas saab organisatsiooni liige osaleda organisatsiooni tegevuses? 5.1 osalus
 9. 9. Töötajate kaasamine ehk osalemine <ul><li>Töötajate kaasamise ehk osalemise (ingl. k. involvement, participation) all mõistetakse mitmesuguste juhtimisküsimuste osas töötajate kaasamist järgmistel tasanditel: </li></ul><ul><li>1 . informeerimine </li></ul><ul><li>2 . konsulteerimine , </li></ul><ul><li>3. kaasotsustamine . </li></ul>5.1 osalus
 10. 10. <ul><li>1 . Informeerimine (information) – tööandja-poolne info edastamine töötajatele enne otsuste tegemist </li></ul>5.1 osalus
 11. 11. <ul><li>2 . Konsulteerimine ehk töötajate kaasa rääkimine (consultation) – töötajatelt arvamuse küsimine </li></ul>5.1 osalus
 12. 12. <ul><li>3. Kaasotsustamine (co-decision, co-determination) – töötajatele on antud otsustamisõigus koos tööandjaga või otsused on delegeeritud töötajatele (delegative participation). </li></ul>5.1 osalus
 13. 13. Millest oleneb osalemine? <ul><li>Sagedane on usk, et inimese olukord sõltub eelkõige teistest ja tema isiklikest jõupingutustest ei olene org tulemus </li></ul><ul><li>Osaluse aluseks on usk , et iga org liikmest oleneb tema heaolu ja, et tema tegevus mõjutab org tulemusi . </li></ul><ul><li>Madalat eneseusku tekitavad </li></ul><ul><ul><li>org liikmete kontrolli alt väljas olevad muutused, </li></ul></ul><ul><ul><li>autokraatne juhtimisstiil, </li></ul></ul><ul><ul><li>vale hüvitissüsteem, </li></ul></ul><ul><ul><li>valikuvabadusteta töö jms </li></ul></ul>5.1 osalus
 14. 14. Mis kasu on osalemisest <ul><li>Organisatsioonile: </li></ul><ul><li>Tehakse rohkem tööd -suurem töömaht, kaubakäive, </li></ul><ul><li>Tehakse paremini tööd - parem kvaliteet, </li></ul><ul><li>loovus, innovatsioon, </li></ul><ul><li>väiksem vastuseis uuendustele, </li></ul><ul><li>parem suhtlemine, </li></ul><ul><li>parem meeskonnatöö, </li></ul><ul><li>lojaalsuse suurenemine, </li></ul><ul><li>konfliktide vähenemine </li></ul><ul><li>Org liikemele: </li></ul><ul><li>Informeeritus parem </li></ul><ul><li>Volitused suuremad </li></ul><ul><li>Edust osa saamine </li></ul><ul><li>Konfliktide ja arusaamatuste vähenemine </li></ul><ul><li>Ühtsuse suurenemine </li></ul><ul><li>Tunnustuse ja eneseteostuse tunne, </li></ul><ul><li>staatuse tõus, </li></ul><ul><li>eneseusalduse suurenemine, </li></ul><ul><li>rahulolu suurenemine, </li></ul><ul><li>stressi vähenemine </li></ul>5.1 osalus
 15. 15. Osaluse eeldused (I) <ul><li>Osalusest saadav kasu peab olema suurem sellega seotud kulutustest; </li></ul><ul><li>Osalus ei tohiks takistada põhitöö tegemist, </li></ul><ul><li>* Piisavalt aega, eriti osaluse sisseviimisel, </li></ul><ul><li>* Osalus peab alluvate meelest olema oluline ja huvitav , </li></ul><ul><li>* Alluvad peavad olema võimelised osalusega toime tulema (piisav intelligentsuse tase ja tehnilised teadmised) </li></ul>5.1 osalus
 16. 16. Osaluse eeldused (II) <ul><li>Osalejad peavad suhtlema häireteta (rääkima sama &quot;keelt&quot;, vältima suhtlemisbarjääre), </li></ul><ul><li>Mõlemad osapooled (juhid ja alluvad) ei tohi tunda oma positsiooni osaluse tõttu ohus olevat , </li></ul><ul><li>Alluvad ei tohi tunda seda nendega mängimisena , </li></ul><ul><li>Osalusealased otsused peavad vastama antud rühma ametialase vabaduse suurusele. </li></ul>5.1 osalus
 17. 17. Mis kinnitab osalemist <ul><li>Eneseusk käivitab osalemise </li></ul><ul><li>Volituste andmine (delegeerimine) </li></ul><ul><li>Õiguste andmine </li></ul><ul><li>Kontrolli nihutamine töötajakesksemaks </li></ul>5.1 osalus
 18. 18. Tööalase enesekindluse suurendamine <ul><li>Kutsemeisterlikkuse suurendamine </li></ul><ul><li>Õigete rollimudelite eeskujuks toomine </li></ul><ul><li>Sotsiaalne veenmine (kiitmine, julgustamine, tagasiside) </li></ul><ul><li>Emotsionaalne toetus , ärevuse vähendamine, abi, hool </li></ul>5.1 osalus
 19. 19. Volitatusetunde suurendamine 5.1 osalus TULEMUSLIKKUS Suurema VOLITATUSE tunnetamine Võimetustunde vähendamine Tööalase enesekindluse suurendamine
 20. 20. Juht peaks suurendama alluvate tulemuslikkust <ul><li>Vastastikku eesmärkide kooskõlastamine </li></ul><ul><li>Tagasiside </li></ul><ul><li>Töötingimuste jälgimine, muutmine </li></ul><ul><li>Osalusprogrammid </li></ul>5.1 osalus
 21. 21. Osalus ja kaasahaaratus Osaluses peab olema inimene tervikuna- nii füüsiliselt kui ka vaimselt ja emotsionaalselt 5.1 osalus OSALUS PSEUDOOSALUS Alus Alluva loovus Juhi ideed, alluv kiidab heaks Otsustamine Ei kiirustata otsus tegelikulkt juba vastu võetud Probleemid “ meie omad” “ nende omad” Info Info liigub vabalt Ülevalyt alla ja valikuliselt ka alt üles
 22. 22. Osalus ja motiveeritus <ul><li>Motiveeritud oin imene on valmis omaalgatuslikult loovalt tegutsema </li></ul><ul><li>Osalev inimene pole vaid nõus vaid tegutseb loovalt </li></ul><ul><li>Osalus on sotsiaalne prostess, milles org liikmed soovivad näha edu </li></ul><ul><li>Osalus on eelduseks meeskonnatööle </li></ul>5.1 osalus
 23. 23. Osalusprogrammide elluviimine sõltub <ul><li>* organisatsioonist, selle kultuurist </li></ul><ul><li>* juhtkonna poolt kasutatavast liidristiilist ja suhtumisest oma alluvatesse (X- või Y- teooria) </li></ul><ul><li>* väliskeskkonna mõjudest </li></ul><ul><li>* tööülesannete olemusest (rutiinsest kuni loova tööni) </li></ul><ul><li>* alluvatest, nende huvist osaluse vastu . </li></ul>5.1 osalus
 24. 24. Piirangud osaluses <ul><li>Alluvad võivad muutuda liiga iseseisvateks </li></ul><ul><li>Alluvate huvipuudus </li></ul><ul><li>Juhtide vastuseis </li></ul><ul><li>kartus võimu vähenemise ss </li></ul><ul><li>X-teooria pooldamine </li></ul><ul><li>ebapiisav treenitus </li></ul><ul><li>osaluse kasulikkuses kahtlemine </li></ul><ul><li>Osalus on edukas, sest inimese loomuses on soov kontrollida temaga seotud asju. </li></ul>5.1 osalus

×