Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Linked Data

344 views

Published on

 • Be the first to comment

Linked Data

 1. 1. Linked DataPrincipis i tecnologies per una xarxa de dades obertes i enllaçades Alex Alvarez Chinchilla Lorena Bes Vegas Marc Mauri Alloza
 2. 2. Què és Linked Data?Dades que compleixen els següents principis:1. Utilitzen URIs per anomenar les coses.2. Utilitzen URIs HTTP perquè la gent pugui veure aquests noms.3. Quan algú mira una URI, ofereixen informació útil utilitzant els estàndards (RDF, SPARQL).4. Inclouen enllaços a URIs de manera que es pugin descobrir més coses.
 3. 3. Antecedents, orígen i evolucióLa proposta, realitzada per Tim Berners-Lee, sorgeix dins del marc general de laWeb semàntica. ● Linked data → Web com una base de dades (~Web 3.0) ○ Primeres publicacions al 2006 ○ Primers usos al 2007 ○ Primera presentació al Congrés TED 2009 2007 ● RDF ○ Última publicació de lestàndard: 2004 ○ Publicació anterior al 1999 2009 ● OWL ○ Última publicació de lestandard: 2009 ○ Publicació anterior: 2004 ● SPARQL ○ Última publicació de lestandard: 2008 2011
 4. 4. RDF - Què és?● Resource Description Framework.● És un framework per a metadades en la WWW desenvolupat per W3C.● Expressat en RDF/XML● Es basa en una base de dades del tipus Graph DataBase fent declaracions declaracions del recursos amb expressions de la forma subjecte-predicat-objecte (tripletes).
 5. 5. RDF - Graph DataBase Aquest model permet entre daltres coses: ● Consultes més àmplies i no delimitades per taules. ● No cal definir un nombre determinat datributs.
 6. 6. RDF - Tripletes● Subjecte: és el recurs, allò que estem descrivint.● Predicat: és la propietat o la relació del recurs que es desitja establir.● Objecte: és el valor de la propietat o la relació que es desitja establir.
 7. 7. RDF/XML - Exemple simple<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:feature="http://www.linkeddatatools.com/clothing-features#"> <rdf:Description rdf:about="http://www.linkeddatatools.com/clothes#t-shirt"> <feature:color rdf:resource="http://www.linkeddatatools. com/colors#white"/> </rdf:Description></rdf:RDF>
 8. 8. OWL● Web Ontology LanguageWhy not be inconsistent in at least one aspect of alanguage which is all about consistency?—Guus Schreiber, Why OWL and not WOL?● Soluciona el principal "problema" de les bases de dades en graf. La manca de consistència.● Permet crear classes. Daquesta manera ens assegurem, per exemple que totes les persones tenen els mateixos atributs i per tant es poden tractar de manera uniforme.
 9. 9. Consultes simples amb HTTPConsultar dades enllaçades és tan senzill com accedir a la seva URL. http://dbpedia.org/page/Linked_Data
 10. 10. Consultes avançades amb SPARQLEs fan contra un endpoint que ofereix un interficie de consulta:p. ex: http://dbpedia.org/sparql# declaració de prefixos per abreviar URIsPREFIX foo: <http://example.com/resources/>...# definició del conjunt de dades sobre el que es farà la consultaFROM ...# clausula de resultatSELECT ...# patró de consultaWHERE { ...}# modificadors de la consultaORDER BY ...
 11. 11. ExempleLlista de llenguatges de programació i anys daparició de llenguatges influenciats perSmalltalk: ordenats per any daparició i nom.PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>PREFIX dbprop: <http://dbpedia.org/property/>PREFIX dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/>PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/>SELECT ?label, ?year Es pot provar aquí:WHERE {?x rdfs:label ?label; http://dbpedia.org/sparql dbprop:year ?year; rdf:type dbpedia-owl:ProgrammingLanguage; dbpedia-owl:influencedBy dbpedia:Smalltalk.FILTER langMatches( lang(?label), en)}ORDER BY ?year ?label
 12. 12. Altres aplicacions de Linked DataEscriptori semàntic de KDE:Demo:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d41bmTSogA4Codi:http://quickgit.kde.org/index.php?p=scratch%2Fvhanda%2Fnepomuk-subtitle-search.git&a=blob&h=8539728254df4589b0580867b4ca545ab7f9c0b2&hb=c71dcc48e99f9b2c5bee9bda0f04a41b39df246c&f=search%2Fmainwindow.cpp
 13. 13. Fonts● http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web. html● http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html● http://www.w3.org/2008/Talks/0617-lod-tbl/● http://www.w3.org/RDF● http://www.w3.org/OWL● http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_database● http://www.linkeddatatools.com/semantic-web-basics (tots els tutorials)● http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/● http://blog.3kbo.com/2008/08/11/dbpedia-examples-using- linked-data-and-sparql/● http://www.cambridgesemantics.com/2008/09/sparql-by- example/● http://vhanda.in/blog/2011/03/nepomuk-audio-search/

×