Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alo 116 - Open Datathon Albania 2011

2,365 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alo 116 - Open Datathon Albania 2011

 1. 1. KUR NJË FËMIJË TELEFONON NE PËRGJIGJEMI GJITHMONË!
 2. 2. ÇFARË ËSHTË ALO 116 –ANCH? Linja e Këshillimit për Fëmijë -ALO 116, është një shërbim kombëtar falas që ka për qëllim të ndihmojë fëmijët përmes këshillimit me telefon dhënies së informacionit dhe referimit të rasteve tek institucionet qeveritare dhe joqeveritare, që ofrojnë shërbime për fëmijët. Shërbimi operon 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë. Telefonatat janë konfidenciale dhe priten me profesionalizëm nga psikologë dhe punonjës socialë të kualifikuar dhe të trajnuar. ALO 116 mbështetet nga zyra UNICEF-Shqipëri dhe zbatohet nga Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA/DCI Shqipëri).
 3. 3. TË DHËNA DHE FAKTE ANCH u lançua zyrtarisht në 1 Qershor 2009; Në ALO 116 vijnë mesatarisht rreth 400 telefonata/ditë; ose afërsisht 16-17 telefonata çdo orë; Gjatë periudhës 2009-2010 kanë marrë përgjigje më shumë se 240.000 telefonata nga të cilat; 45 % e telefonuesve janë meshkuj dhe 28 % janë femra. Afërsisht 27 % e telefonuesve nuk e identifikojnë gjininë e tyre. 26 % e tyre raportojnë forma të dhunës dhe keqtrajtimit dhe fenomenin bulling; 4 % e telefonatave flasin mbi mendimet për vetvrasjen, probleme me rrezikun nga shtatë zanitë dhe largimin nga shtëpia; 32 % kërkojnë informacion mbi shëndetin, raportet dhe lidhjet ndërpersonale; 16 % flasin për marrëdhëniet problematike në familjet e tyre dhe problemet e divorcit në familje;
 4. 4. TË DHËNA DHE FAKTE 9 % i referohen kërkesës për informacion dhe këshillim mbi drogën, duhanin, alkoolin dhe HIV/AIDS; 6 % e telefonatave referojnë probleme ligjore, paaftësi dhe paragjykime. Telefonatat referuese zgjasin mesatarisht 10-12 minuta; kohëzgjatja e telefonatave këshilluese është mesatarisht 15-25 minuta; Shërbimi frekuentohet kryesisht nga grupmosha 9-18 vjeç. Gjithashtu grupmoshat 19-22 vjeç e frekuentojnë shërbimin për këshillim; Stafi i ANCH-së përfshin 12 këshillues profesionistë dhe 3 supervizorë të cilët sigurojnë shërbim për fëmijët dhe të rinjtë 24/7; Një numër i konsiderueshëm telefonatash janë bërë nga prindërit apo persona të tjerë që kujdesen për fëmijët;
 5. 5. NUMRI I TELEFONATAVE QERSHOR-DHJETOR 2009 Qershor-Dhjetor 2009 81,677 17945 14430 10641 10102 10087 10832 7640 Qershor Korrik Gusht Shator Tetor Nentor Dhjetor Totali
 6. 6. NUMRI I TELEFONATAVE JANAR-DHJETOR 2010 Janar-Dhjetor 2010 158033 12329 11898 16859 15370 16754 13406 13182 14701 11388 10236 11365 10545
 7. 7. STATISTIKA PËR PERIUDHËN QERSHOR 2009- DHJETOR 2010Klasifikimi i telefonatave Qershor- Klasifikimi i telefonatave Janar- Dhjetor 2009 Dhjetor 2010 Arsye Arsye tjeter tjeter 23% 21% Testuese Testuese 33% 41% Tel te nderprera Tel te 11% nderprera 16% Referim Informacio Raste te Informacion Keshillim n sukseshme 3% 10% 13% 14% 5% Referim Raste te 2% sukseshme Keshillim 3% 5%
 8. 8. NUMRI I TELEFONATAVE SIPAS GJINISË SË TELEFONUESVE 100000 80000 60000 40000 20000 2010 0 2009 Meshkuj Femra Gjini e panjohur Meshkuj Femra Gjini e panjohur2009 26592 35670 194652010 80182 32023 45828
 9. 9. ARSYET PSE FËMIJËT TELEFONOJNË TEK ALO 1161600140012001000800600 2010 Qer-Dhjet 2009400200 0
 10. 10. ARSYET PSE FËMIJËT TELEFONOJNË TEK ALO 116 Fëmijët përballen me një gamë të gjerë të çështjeve, shqetësimeve dhe problemeve. Më së shumti, ato kanë lidhje me marrëdhëniet me shokët, shëndetin, shkollën dhe marrëdhëniet me fëmijë të tjerë dhe familjen. Shqetësimet në lidhjet ndër-personale dhe problematikat me anëtarët e familjes vazhdojnë të jenë në nivele të larta
 11. 11. TABELA NR.1: RASTET E TRAJTUARA NË LINJË SIPAS PROBLEMEVE TËRAPORTUARA NGA FËMIJËT PËR VITIN 2010 Problematika më e ndeshur Problematika më e ndeshur gjatë kësaj periudhe në raste Nr. gjatë kësaj periudhe në raste Nr. Abuzim seksual 35 Probleme shëndetësore 164 Abuzim fizik 155 Probleme me alkoolin 66 Abuzim emocional 45 Probleme me duhanin 351 Neglizhim 55 Probleme me drogën 55 Diskriminim 6 Hiv-Aids 10 Ofendim 10 Paragjykime 14 Divorc 66 Kërcënime 15 Paaftësi 55 Tentativë vetvrasje 12 Probleme ligjore 16 Probleme me shkollën 276 Probleme me shokët 617 Marrëdhënie me partnerin/en 1405 I/e larguar nga shtëpia 19 Marrëdhëniet familjare 981 Shtatëzani 24 Shkelje të të drejtave të fëmijëve 495 Ankesa 67 TOTALI RASTEVE 5014
 12. 12. TABELA NR.2: RASTET E TRAJTUARA NË LINJË SIPAS PROBLEMEVE TËRAPORTUARA NGA FËMIJËT PËR PERIUDHEN QERSHOR-DHJETOR 2009 Problematika më e ndeshur Problematika më e ndeshur gjatë kësaj periudhe në raste Nr. gjatë kësaj periudhe në raste Nr. Abuzim seksual 32 Probleme shëndetësore 107 Abuzim fizik 129 Probleme me alkoolin 9 Abuzim emocional 2 Probleme me duhanin 112 Neglizhim 34 Probleme me drogën 15 Diskriminim 0 Hiv-Aids 3 Ofendim 19 Paragjykime 7 Divorc 20 Kërcënime 0 Paaftësi 56 Tentativë vetvrasje 12 Probleme ligjore 0 Probleme me shkollën 212 Probleme me shokët 267 Marrëdhënie me partnerin/en 762 I/e larguar nga shtëpia 0 Marrëdhëniet familjare 118 Shtatëzani 13 Shkelje të të drejtave të fëmijëve 0 Ankesa 15 TOTALI RASTEVE 1944
 13. 13.  Siç shihet nga tabelat numri i rasteve që kanë raportuar abuzim është i konsiderueshëm. Grupmosha që ka raportuar dhunën fizike përgjithësisht varion nga 12 deri 17 vjeç ndërsa për dhunën seksuale kjo moshë varion nga 14- 19 vjeç Kryesisht dhunuesit e raportuar janë: Prindërit ose njëri prej tyre, motra ose vëllai i madh, të afërm, mësues shkolle, bashkëmoshatarë dhe persona të panjohur. Rastet janë trajtuar me profesionalizëm nga këshilluesit dhe disa prej tyre janë akoma në trajtim.
 14. 14. Analiza e të dhënave të ANCH sipas shpërndarjes gjeografike90008000700060005000 20104000 2009300020001000 0
 15. 15. RËNDËSIA E KËTIJ SHËRBIMI Ne këshillojmë dhe informojmë fëmijët për çdo problem që ata kanë; Ne i shërbejmë të gjithë fëmijëve; Ne referojmë çdo rast, që kërkon zgjidhje, pranë shërbimeve publike dhe private të mbrojtjes së fëmijës; Ne luftojmë për të garantuar në punën tonë standardet më të larta dhe më profesionale të ofrimit të shërbimeve për fëmijët dhe të rinjtë; Ne besojmë se çdo fëmijë dhe i ri, pavarësisht moshës apo aftësisë, gëzon të drejta të barabarta dhe ai është i aftë të identifikojë dhe shprehet për problemet që e shqetësojnë; Ne punojmë që të bëjmë të mundur pjesmarrjen e fëmijëve; Ne jemi ne dispozicion edhe të fëmijëve që nuk kanë telefon, nëpërmjet postës dhe komunikimit me e-mail. Ne jemi ne dispozicion edhe të fëmijëve që nuk kanë telefon, nëpërmjet postës dhe komunikimit me e-mail.
 16. 16. RËNDËSIA E KËTIJ SHËRBIMI Fuqizimi i fëmijëve nëpërmjet pjesmarrjes së tyre. Ne kemi hartëzuar të gjithë rrjetin e shërbimeve për fëmijët në Shqipëri dhe kemi akses për referimi e nevojave të fëmijëve. Ne ofrojmë statistika mujore në kohë reale për median, politikbërësit dhe grupet e interesuara. Advokim dhe lobim në nivel politikash dhe vendimmarrje duke ndikuar në përmirësimin e tyre.
 17. 17. KUR NJË FËMIJË TELEFONON - NE PËRGJIGJEMI GJITHMONË!

×