Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT BAHASA MELAYU TAHUN 5 2015

BM

 • Be the first to comment

RPT BAHASA MELAYU TAHUN 5 2015

 1. 1. 1 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2015 MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/PENILAIAN 1 11- 15.1.2015 2 18- 22.1.2015 Tema 1: Keluarga Berwawasan Unit 1 : Impian Keluarga Tajuk : Tahniah, Mak Usu Menggapai Impian Keluarga Impian Rumah Impian Percutian ke Luar Negara 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian sambil berlakon. 5.1.1 Memahami dan EMK: Nilai Murni:  Rajin, keberanian, kasih sayang, rasional, hormat-menghormati Ilmu :  Kerjaya, Muzik, Sejarah, RBT KP:  Interpersonal  Verbal-linguistik  Kontekstual  Konstruktivisme  Kinestetik Strategi pdp: KB  Menjana idea  Mengecam  Menghubungkaitkan  Membuat gambaran mental KBAT Peta Buih LISAN: 1.2.6 (K1) MEMBACA: 2.2.3 (K1) MENULIS: 3.2.6 (K1)
 2. 2. 2 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. 3 25- 29.1.2015 Tema 1: Keluarga Berwawasan Unit 2 : Keluarga Kreatif Tajuk : Si Cilik yang Kreatif Hobi Keluarga Taman Mini Kreatif 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap arahan berdasarkan ayat perintah mengikut intonasi dengan betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. EMK: Nilai Murni:  Hormat-menghormati, kesyukuran, kerajinan, bertatasusila Ilmu :  Sastera,TMK, Muzik, Keusahawanan, kreatif dan inovasi BCB : Bacaan intensif & menulis perenggan KP:  Interpersonal  Kontekstual Strategi pdp: KB  Menghubungkait  Menganalisis  Mengecam LISAN: 1.3.1 (K1) MEMBACA: 2.3.1 (K1) MENULIS: 3.2.7 (K1)
 3. 3. 3 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan nama panggilan atau gelaran yang betul mengikut konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri tanya mengikut konteks dengan betul.  Menjana idea KBAT Peta Bulatan 4 01- 05.2.2015 5 08- 12.2.2015 Tema 1: Keluarga Berwawasan Unit 3 : Motivasi Keluarga Tajuk : Bengkel Kecemerlang an Akademik Di mana Ada Kemahuan, di Situ Ada Jalan 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan terhadap ayat tanya yang mengandungi kata tanya dengan betul. 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama dan idea sampingan dalam EMK: Nilai Murni:  Kasih sayang, kerjasama, kerajinan Ilmu :  Pendidikan Moral, Bimbingan & Kaunseling, Motivasi, Kemasyarakatan BCB : Bacaan intensif KP:  Interpersonal  Meramal  Kontekstual  konstrukivisme LISAN: 1.3.2 (K1) MEMBACA:2.3.2 (K1) 2.4.1 (K2) MENULIS: 3.3.3 (K2) 3.3.4 (K2)
 4. 4. 4 Rajin dan Usaha Tangga Kejayaan Kata Orang Bijak Pandai (Penilaian 1) pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 3.3.4 Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan imaginatif dengan betul. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. Strategi pdp: KB  Menjana idea  Mengecam  Membuat gambaran mental  Menilai  Menghubungkaitkan KBAT Peta Buih Peta Bulatan 6 15- 19.2.2015 7 22- 26.2.2015 Tema 2: Kesihatan dan Kebersihan Unit 4 : Bersih dan Sihat Tajuk : Bijak 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pelbagai pesanan mengikut urutan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk membuat keputusan EMK: Nilai Murni:  Prihatin, rasional, kasih sayang, kebersihan fizikal & mental Ilmu :  Pendidikan Kesihatan, Kepenggunaan, Pendidikan Muzik BCB : Bacaan intensif LISAN: 1.3.3 (K1) MEMBACA: 2.4.2 (K2) MENULIS: 3.3.4 (K2)
 5. 5. 5 Membeli Aku Sebatang Gigi Kacip Kebersihan Asas Kesihatan Gaya Hidup Sihat tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. dengan alasan yang betul. 3.3.4 Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan imaginatif dengan betul. 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. KP:  Interpersonal  Konstrukivisme  Kontekstual Strategi pdp: KB  Menyusun mengikut urutan  Membuat keputusan  Mengkonsepsi idea  Mereka cipta  Menjana idea KBAT Peta Buih Peta Bulatan 8 01- 05.3.2015 Tema 2: Kesihatan dan Kebersihan Unit 5 : Aktif dan 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila. EMK: Nilai Murni:  Hemah tinggi, kesederhanaan, kebersihan fizikal dan mental, rasional, LISAN: 1.4.2 (K2) MEMBACA: 2.4.3 (K2) MENULIS: 3.4.1 (K1)
 6. 6. 6 Cergas Tajuk : Membudayak an Aktiviti Fizikal Ujian SEGAK Minggu Cergas Cerdas SK Seri Kejora Senaman Ritma Sihat Cergas dengan 1000 Langkah Sehari Nasihat Doktor formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengantepat. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan yang betul. 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan laras bahasa yang sesuai semasa bercerita. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. kerjasama, kasih sayang Ilmu :  Pendidikan Jasmani, Matematik, Semangat kemasyarakatan, Pendidikan Kesihatan BCB : Bacaan imbasan KP:  Interpersonal  Konstrukivisme  Verbal linguistik Strategi pdp: KB  Mengecam  Membuat kesimpulan  Menaakul Kbat : Tema 2:
 7. 7. 7 9 08- 12.3.2015 Kesihatan dan Kebersihan Unit 6 : Sihat Emosi Tajuk : Jauhi Kemurungan Tangani Stress dengan Latihan Pernafasan Syair Sesuci Hati Senyuman Pengubat Jiwa Kecedersan Emosi Yang Baik Dijadikan Teladan Air dan Kehidupan 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen mengikut konteks dengan betul. EMK: Nilai Murni:  Kebersihan fizikal dan mental, hemah tinggi, baik hati, rasional Ilmu :  Psikologi, Kesusasteraan, Sains, Psikologi, Pendidikan Moral BCB : Bacaan imbasan KP:  Interpersonal  Kontekstual Strategi pdp: KB  Mengecam  Menaakul  Menganalisis  Menjana idea Kbat : LISAN: 1.4.3 (K2) MEMBACA: 2.5.1 (K3) MENULIS: 3.4.2 (K1)
 8. 8. 8 (Penilaian 2) 10 15-19.3.2015 CUTI PENGGAL 1 MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/PENILAIAN 11 22- 26.3.2015 Tema 3: Keselamatan Unit 7 : Keselamatan semasa Bersukan Tajuk : Bersukan dengan Selamat Keselamatan Amalan bersama Waspada Diri Menangkis Serangan Keselamatan Kaki 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.2 Mengujarkan bahasa 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila. 2.5.2 Membaca, memahami, dan menaakul maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber. 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. EMK: Nilai Murni:  Hemah tinggi, rasional, kebebasan, kerjasama Ilmu :  Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan, TMK KP:  Verbal linguistik, konstruktisme, kontekstual, interpersonal Strategi pdp: KB  Menghubungkaitkan  Menaakul  Menyusun mengikut urutan  Menjana idea LISAN: 1.4.4 (K2) MEMBACA: 2.5.2 (K3) MENULIS: 3.5.2(K2)
 9. 9. 9 Kejohanan Padang dan Balapan Sekolah yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi, kata pembenar, kata arah, kata bilangan mengikut konteks dengan betul.  Mengecam Kbat : 12 29.3- 2.4.2015 Tema 3: Keselamatan Unit 8 : Keselamatan Persekitaran Tajuk : Keselamatan di Kawasan Rumah Ketika ke Sekolah Keselamatan di Taman Permainan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. 2.5.2 Membaca , memahami, dan menaakul maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan EMK: Nilai Murni:  Rasional, hemah tinggi, keselamtan, kasih sayang Ilmu :  Sains dan Teknologi, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, Pendidikan Jasmani, Peraturan Sosiobudaya KP:  Kontektual  Menghubungkaitkan  Mengaplikasikan LISAN: 1.5.1 (K3) MEMBACA: 2.5.2 (K3) MENULIS: 3.6.1 (K3)
 10. 10. 10 Berhenti di Kawasan Rehat dan Rawat Waspada di Pasar Malam sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren dengan bahasa yang santun. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja mempeR...kan, mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul. Strategi pdp: KB  Membuat gambaran mental  Mensintesis  Menjanakan idea  Mengecam  Menganalisis Kbat : 13 5- 9.4.2015 & 14 12- 16.4.2015 Tema 3: Keselamatan Unit 9 : Patuhi Peraturan Jaminan Keselamatan Tajuk : Kembara Selamat Aku di Pesawat Berhemah di 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya fikir secara kritis. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang EMK: Nilai Murni:  Kesyukuran, hemah tinggi, kerjasama, rasional Ilmu :  Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan, Sastera,Peraturan Sosiobudaya, BCB : Bacaan Intensif KP:  Verbal linguistik  Konstruktivisme LISAN: 1.5.2(K3) MEMBACA: 2.6.1 (K3) MENULIS: 3.6.2 (K3)
 11. 11. 11 Jalan Raya Penunggang Motosikal Lima Sahabat Rimba Sentiasa Beringat Hidup Selamat Mengikuti Lawatan (Penilaian 3) menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja mempeR...kan, mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul.  Interpersonal  Konstektual Strategi pdp: KB  Menghubungkaitkan  Menilai  Menjanakan idea  Membuat gambaran mental  Menganalisis Kbat : 15 19- 23.4.2015 Tema 4: Kemasyaraka tn Unit 10 : Muafakat Membawa Berkat Tajuk : Indahnya Semangat 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk memperkaya laras EMK: Nilai Murni:  Kerjasama, semangat kemasyarakatan Ilmu :  Sains, Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan, Peraturan Sosiobudaya, Pendidikan Moral, Sains Kemasyarakatan LISAN: 1.6.1 (K2) MEMBACA: 2.6.2 (K3) MENULIS: 3.6.2 (K3)
 12. 12. 12 Kerjasama Catatanku Minggu Sukarelawan Muda Bersatu Teguh Bercerai Roboh Program Motivasi Jaya Diri membaca. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. bahasa. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata majmuk yang mendukung maksud kiasan dengan betul dalam pelbagai situasi. BCB : Bacaan intensif KP:  Interpersonal  Konstruktisme  Kinestetik Strategi pdp: KB  Membuat inferens  Merumus  Menjanakan idea  Merumus  Mengkonsepkan idea  Mengecam Kbat : 16 26- 30.4.2015 Tema 4: Kemasyaraka tan Unit 11 : Kita 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik menggunakan ayat yang mengandungi EMK: Nilai Murni:  Kerjasama, semangat kemasyarakatan, kasih sayang LISAN: 1.6.2 (K2) MEMBACA: 2.2.3 (K1) MENULIS: 3.6.2 (K3)
 13. 13. 13 Memberi, Orang Merasa Tajuk : Bulat Air kerana Pembetung, Bulat Kata kerana Muafakat Program Kejiranan Mesra Jiran Sepakat Masyarakat Sejahtera, Hidup Bahagia Program Sekolah Penyayang secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. peribahasa secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi. Ilmu :  Pendidikan Moral, Sains Kemasyarakatan, BCB : Bacaan Intensif Bacaan Imbasan KP:  Interpersonal  Konstruktivisme Strategi pdp: KB  Menghubungkaitkan  Mensintesis  Menjanakan idea  Kbat :
 14. 14. 14 17 3- 7.5.2015 & 18 10- 14.5.2015 Tema 4: Kemasyaraka tan Unit 12 : Sedia Membantu Tajuk : Berat Mata memandang, Berat Lagi Bahu yang Memikul Rakan COP Terima Kasih, Kawan Program Khidmat Bantu di Rumah Bantu- Membantu Amalan Mulia Mercy 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7.1 Menghasilkan draf perenggan pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan bahasa yang indah dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. 5.3.2 Memahami dan membina EMK: Nilai Murni:  Prihatin, kerjasama, keberanian, hemah tinggi Ilmu :  Sains kemasyarakatan, Kemasyarakatan, Pertanian, Pendidikan Moral BCB : Bacaan Mekanis Bacaan Imbasan KP:  Menghubungkaitkan  Konstruktivisme  Verbal linguistik Strategi pdp: KB  Menjanakan idea  Mengkonsepkan  Menganalisis Kbat : LISAN: 1.7.2 (K1) MEMBACA: 2.3.1 (K1) MENULIS: 3.7.1 (K3)
 15. 15. 15 Malaysia (Penilaian 4) ayat cakap ajuk dan cakap pindah dengan betul dalam pelbagai situasi. 19 17- 21.5.2015 Tema 5: Warisan Bangsa Unit 13 : Uniknya Budaya Kita Tajuk : Sirih Dijunjung Adat Disanjung Upacara Minum Teh Kebudayaan Kaum Iban Rumah Iban Satu Rasa Pelbagai Budaya 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat gramatis dengan betul. 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami syair tersebut. 5.1.1 Memahami dan EMK: Nilai Murni:  Hemah tinggi, hormat- menghormati, hemah tinggi, kesyukuran Ilmu :  Peraturan sosiobudaya, Pendidikan Moral, Seni Bina, Sains kemasyarakatan, Sejarah BCB : Bacaan intensif Bacaan luncuran KP:  Interpersonal  Kontruktivisme  Verbal linguistik Strategi pdp: KB  Menganalisis  Menghubungkaitkan  Menjanakan idea  Menaakul LISAN: 1.2.6 (K1) MEMBACA: 2.3.2 (K1) MENULIS: 3.7.2 (K3)
 16. 16. 16 Penunggang Kuda Kaum Bajau 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. Kbat : 20 24- 28.5.2015 Tema 5: Warisan Bangsa Unit 14 : Citra Seni Tajuk : Kesenian Makyung Seni Kraf Logam Kesenian Kain Samping Warisan Seni Pementasan Wayang 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap arahan berdasarkan ayat perintah mengikut intonasi dengan betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan. 4.4.2 Membina syair secara terkawal dan melagukannya EMK: Nilai Murni:  Hemah tinggi, menghargai warisan, kesyukuran Ilmu :  Seni pertukangan, seni teater, peraturan sosiobudaya, Kesenian dan kebudayaan BCB : Bacaan imbasan KP:  Konstektual  Meramal  Verbal linguistik Strategi pdp: KB  Membuat gambaran LISAN: 1.3.1 (K1) MEMBACA: 2.4.1 (K2) MENULIS: 3.8.2 (K1)
 17. 17. 17 Kulit intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami syair tersebut. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan nama panggilan atau gelaran yang betul mengikut konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri tanya mengikut konteks dengan betul. mental  Inferens  Menganalisis  Menjanakan idea Kbat : 21 & 22 1-4.6.2015 7-11.2015 CUTI PENGGAL 2 MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/PENILAIAN 23 14- 18.5.2015 24 21- 25.6.2015 Tema 5: Warisan Bangsa Unit 15 : Keindahan Seni Tajuk : Pulut Kuning 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan terhadap ayat tanya yang mengandungi kata tanya dengan betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk membuat EMK: Nilai Murni:  Semangat bermasyarakat, rasional, kesyukuran, patriotisme, menghargai warisan Ilmu :  Peraturan sosiobudaya, Sejarah, Muzik, LISAN: 1.3.2 (K1) MEMBACA: 2.4.2 (K2) MENULIS: 3.9.1 (K2)
 18. 18. 18 Warisan Berzaman Tempat Warisan Asal Nama Kuala Kangsar Gendang dan Rebana Nobat Warisan Istana Tarian Kuda Kepang (Penilaian 5) yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. keputusan dengan alasan yang betul. 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis. 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian sambil berlakon. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. Kesenian BCB : Menulis perenggan Bacaan intensif KP:  Interpersonal  Kontruktivisme  Kinestetik  Strategi pdp: KB  Menghubungkaitkan  Membuat keputusan  Mengitlak  Menganalisis  Mengenal pasti Kbat : 25 28.6- 2.7.2015 Tema 6: Pertanian dan Penternakan di Malaysia 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pelbagai pesanan mengikut urutan EMK: Nilai Murni:  Berdikari, kesyukuran LISAN: 1.3.3 (K1) MEMBACA: 2.4.3 (K2) MENULIS: 3.2.6 (K1)
 19. 19. 19 Unit 16 : Kejayaan Tanaman Kita Tajuk : Getah Penjana Ekonomi Penanaman Koko di Malaysia Padi Segenggam Jadi Sepikul Ladang Nanasku Industri Orkid Kelapa MATAQ pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan yang betul. 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen mengikut konteks dengan betul. Ilmu :  Ekonomi, Geografi, Pertanian, Muzik BCB : Bacaan intensif KP:  PAK  Naturalis  Kinestetik  Kontekstual Strategi pdp: KB  Membuat urutan  Mensentesis  Menghubung kaitkan  Membuat gambaran mental  Menjanakan idea Kbat :
 20. 20. 20 26 5- 9.7.2015 Tema 6: Pertanian dan Penternakan di Malaysia Unit 17 : Hasil Ternakan Kita Tajuk : Aku Pengusaha Puyuh Ayam Kampung Organik Cerita Penternak Arnab Ternakan Kupang 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi, kata pembenar, kata arah, kata bilangan mengikut EMK: Nilai Murni:  Kerajinan, berdikari, kerjasama, Ilmu :  Pertanian, Ekonomi, Sains Pertanian, Keusahawanan, BCB : KP:  Interpersonal  Kontruktivisme  Visual ruang  Verbal linguistik Strategi pdp: KB  Menghubungkaitkan  Menaakul  Menganalisis  Mengecam Kbat :  LISAN: 1.4.1 (K2) MEMBACA: 2.3.2 (K1) MENULIS: 3.2.7 (K1)
 21. 21. 21 betul mengikut konteks. konteks dengan betul. 27 12- 16.7.2015 & 28 19- 23.7.2015 Tema 6: Pertanian dan Penternakan di Malaysia Unit 18 : Era Biodiversiti dan Bioteknologi Tajuk : Lembu Brakmas Stevia Pemanis Semula Jadi Tanaman Organik Tanaman Herba (Penilaian 6) 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila. 2.5.2 Membaca , memahami, dan menaakul maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 3.3.4 Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan imaginatif dengan betul. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan EMK: Nilai Murni:  Hemah tinggi, kesyukuran, kerajinan, kerjasama Ilmu :  Sains, Penternakan, Pendidikan Kesihatan, Pertanian BCB : Bacaan intensif KP:  Interpersonal  Kontekstual Strategi pdp: KB  Menghubungkaitkan  Menganalisis  Membanding dan membezakan LISAN: 1.4.2 (K1) MEMBACA: 2.5.2 (K3) MENULIS: 3.3.3 (K2)
 22. 22. 22 situasi dengan betul. apitan pada kata kerja mempeR...kan, mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul. Kbat: 29 26- 30.7.2015 Tema 7: Patriotisme dan Kewarganega raan Unit 19 : Tokoh Sanjungan Tajuk : Bapa Perpaduan Malaysia Tokoh Ilmuan Bahasa Aku Budak Kampung Di Mana Ada Kemahuan, di 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengantepat. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan puisi untuk memindahkan maklumat kepada bentuk prosa dengan betul. 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan laras bahasa yang sesuai semasa bercerita. EMK: Nilai Murni:  Hormat-menghormati, menghargai jasa, kerajinan, ketabahan, kegigihan, Ilmu :  Sejarah, Kesusasteraan, Bahasa, Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Jasmani, Jati Diri BCB : Bacaan imbasan Bacaan luncuran KP:  Interpersonal  Kontekstual Strategi pdp: KB  Menghubungkaitkan  Menaakul  Mengecam  Membuat gambaran LISAN: 1.4.3 (K2) MEMBACA: 2.5.3 (K3) MENULIS: 3.4.1 (K1)
 23. 23. 23 Situ Ada Jalan Sinar dalam Kegelapan badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata majmuk yang mendukung maksud kiasan dengan betul dalam pelbagai situasi. mental  Menjanakan idea  Menganalisis Kbat: 30 2.8- 6.8.2015 Tema 7: Patriotisme dan Kewarganega raan Unit 20 : Negara yang Kusayangi Tajuk : Cintai Malaysia Program Bulan 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.4 Menulis imlak dengantepat. 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya fikir secara kritis. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai jenis kata ganda dengan EMK: Nilai Murni:  Kasih sayang, patriotisme,hormat- menghormati, keberanian, Ilmu :  Kenegaraan, Sejarah , Kesusasteraan BCB : Bacaan intensif KP:  Verbal linguistik  Mendengar dengan cekap  Kontekstual LISAN: 1.4.4 (K1) MEMBACA: 2.6.1 (K3) MENULIS: 3.4.2 (K1)
 24. 24. 24 Kemerdekaan Sirih Pulang ke Gagang Semangat Cinta akan Negara Berkhidmat demi Negara 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. ejaan dan tanda baca yang tepat. 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap ajuk dan cakap pindah dengan betul dalam pelbagai situasi. Strategi pdp: KB  Menghubungkaitkan  Menilaian  Mengecam  Membuat gambaran mental  Menganalisis Kbat : 31 9- 13.8.2015 32 16- 20.8.2015 Tema 7: Patriotisme dan Kewarganega raan Unit 21 : Tanggungjaw ab Kita Tajuk : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat EMK: Nilai Murni:  Hemah tinggi, menghargai, patriotisme, bertanggungjawab, Ilmu :  Pelancongan, Geografi, Kewarganegaraan, TMK BCB : Bacaan intensif Bacaan luncuran LISAN: 1.5.1 (K3) 1.5.2 (K3) MEMBACA: 2.6.2 (K3) MENULIS: 3.5.2 (K2)
 25. 25. 25 Tahun Melawat Malaysia Kenali Kelantan darul Naim Negaraku, Malaysia (Penilaian 7) 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk memperkaya laras bahasa. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan nama panggilan atau gelaran yang betul mengikut konteks KP:  Verbal linguistik  Kontekstual  Interpersonal Strategi pdp: KB  Menghubungkaitkan  Menaakuln  Menjanakan idea  Membuat urut Kbat : 33 23- 27.8.2015 Tema 8: Ekonomi Malaysia Unit 22 : Perniagaan di Malaysia 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat EMK: Nilai Murni:  Kesederhanaan, keberanian, rasional, kerjasama, kebersihan fizikal dan mental LISAN: 1.5.2 (K3) MEMBACA: 2.2.3 (K1) MENULIS: 3.6.1 (K3)
 26. 26. 26 Tajuk : Perniagaan dalam Talian Kecemerlang an Perniagaan Beli Barangan Buatan Malaysia Laut Penjana Ekonomi Perkhidmatan Dobi Layan Diri 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren dengan bahasa yang santun. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan bahasa yang indah dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri tanya mengikut konteks dengan betul. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. Ilmu :  TMK, Keusahawanan, Kemahiran Hidup, Geografi, Sains & Teknologi BCB : Bacaan imbasan dan luncuran KP:  Verbal linguistik  Kontrukstivisme  Interpersonal Strategi pdp: KB  Menghubungkaitkan  Menaakul  Menjanakan idea  Gambaran mental Kbat :
 27. 27. 27 34 30.8- 3.9.2015 Tema 8: Ekonomi Malaysia Unit 23 : Keusahawana n Tajuk : Usahawan Cemerlang Perkidmatan Penyajian Makanan Kreativiti Menjanakan Pendapatan Pewaris Songket Melayu 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif dan kata EMK: Nilai Murni:  Kerajinan, berdikari, Ilmu :  Perniagaan, Keusahawanan, BCB : Perbincangan Bacaan imbasan KP:  Kontruktivisme Strategi pdp: KB  Menjanakan idea  Menghubungkaitkan  Mensentesis  Menganalisis Kbat : LISAN: 1.6.1 (K2) MEMBACA: 2.3.1 (K1) MENULIS: 3.6.2 (K3)
 28. 28. 28 hubung pancangan komplemen mengikut konteks dengan betul. 35 6- 10.9.2015 36 13- 17.8.2015 Tema 8: Ekonomi Malaysia Unit 24 : Pengurusan Kewangan Tajuk : Bijak Menguruskan Wang Simpanan Masa Hadapan Agihan Bijak Majlis Jamuan Perpisahan Kad Debit (Penilaian 9) 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7.1 Menghasilkan draf perenggan pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat gramatis dengan betul. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi, kata pembenar, kata arah, kata bilangan mengikut konteks dengan betul. 5.2.1 Memahami dan menggunakan EMK: Nilai Murni:  Kesederhanaan, rasional, berhemat, kerjasama, berhemah tinggi Ilmu :  Peribahasa, Kewangan, Matematik, Pendidikan Moral BCB : Bacaan luncuran KP:  Verbal linguistik  Meramal  Menghubungkaitkan Strategi pdp: KB  Menjanakan idea  Menganalisis  Mengecam Kbat : LISAN: 1.6.2 (K2) MEMBACA: 2.3.2 (K1) MENULIS: 3.7.1 (K3) 3.7.2 (K3) *UPSR (M35)
 29. 29. 29 imbuhan apitan pada kata kerja mempeR...kan, mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul. 37 20-24.9.2015 CUTI PENGGAL KEDUA MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/PENILAIAN 38 27- 1.10.2015 Tema 9: Lestarikan Bumi Kita Unit 25 : Aktiviti Mesra Alam Tajuk : Gaya Hidup Mesra Alam Amalan Mesra Alam Lambaian Malar Hijau Kelab Pencinta Alam 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan. EMK: Nilai Murni:  Berhemat, kasih sayang, semangat bermasyarakat, kebersihan fizikal dan mental Ilmu :  Pendidikan Alam sekitar BCB : Bacaan Imbasan KP:  Kontekstual  Naturalis  Menghubungkaitakan  Mengaplikasikan Strategi pdp: KB LISAN: 1.7.2 (K2) MEMBACA: 2.4.1 (K2) MENULIS: 3.8.2 (K1)
 30. 30. 30 Kempen Hari Alam sekitar Nikmat Alam menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan bahasa yang indah dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul.  Menilai  Meramal  Menganalisis  Menjanakan idea Kbat: 39 4- 8.10.2015 Tema 9: Lestarikan Bumi Kita Unit 26 : Isu Alam sekitar Tajuk : Lindungilah Flora dan Fauna Kualiti Udara Sungai Kita 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan yang betul. 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat gramatis dengan betul. 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan EMK: Nilai Murni:  Kasih sayang, kebersihan fizikal dan mental, kesyukuran, semangat kemasyarakatan, rasional Ilmu :  Pendidikan Alam sekitar, Geografi , Sains BCB : Bacaan Imbasan KP:  Interpersonal LISAN: 1.2.6 (K1) MEMBACA: 2.4.3 (K2) MENULIS: 3.7.2 (K3) 3.9.1 (K3)
 31. 31. 31 Aku dan Alam Sisa Bermanfaat kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata majmuk yang mendukung maksud kiasan dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi.  Kontekstual  Naturalis  Kontrukstivisme Strategi pdp: KB  Mengecam  Menilai  Menjanakan idea  Mensentesis  Menghubungkaitkan Kbat : 40 11- 15.10.201 5 41 18- 22.10.201 5 Tema 9: Lestarikan Bumi Kita Unit 27 : Selamatkan Bumi Kita Tajuk : Amalan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan EMK: Nilai Murni:  Kasih sayang, rasional, kebersihan fizikal dan mental, semangat bermasyarakat, kerjasama Ilmu :  Pendidikan Alam LISAN: 1.5.1 (K3) MEMBACA: 2.5.1 (K3) MENULIS: 3.6.2 (K3)
 32. 32. 32 Hijau Hutanku Lestarikan Bandar Teknologi Hijau Sambutan “Masa Bumi” (Penilaian 9) dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun. 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami syair tersebut. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen mengikut konteks dengan betul. Sekitar, Sains BCB : KP:  Kajian Masa Depan  Kontrustivisme  Verbal linguistik  Mengaplikasikan Strategi pdp: KB  Menghubungkaitkan  Mensentesis  Menjanakan idea  Merumus  Menganalisis Kbat : 42 25- 29.10.2015 Tema 10: Jelajah Alam Sains dan Ciptaan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat yang EMK: Nilai Murni:  Kerajinan, kesyukuran, rasional LISAN: 1.5.2 (K3) MEMBACA: 2.6.2 (K3) MENULIS: 3.8.2 (K1)
 33. 33. 33 Unit 28 : Alam Sains Tajuk : Indahnya Pelangi Ramalan Cuaca Tulang Manusia Mesin awal Beku Tanpa Elektrik Organ Deria Kita intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. mengandungi laras bahasa yang sesuai. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk memperkaya laras bahasa. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. Ilmu :  Sains, Geografi, Sejarah BCB : Membuat rujukan Bacaan imbasan KP:  Pembelajaran berasaskan projek  Interpersonal  Kontruktivisme Strategi pdp: KB  Mengaplikasikan  Menghubungkaitkan  Menganalisis  Menjanakan idea Kbat :
 34. 34. 34 43 1- 6.11.2015 Tema 10: Jelajah Alam Sains dan Ciptaan Unit 29 : Teknologi dalam Kehidupan Tajuk : Selaut Budi, Sejunjung Kasih Pencuci Kereta Automatik Vakum Robotik untuk Ibu Jam Tangan Pintar Papan Pintar 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan bahasa yang indah dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi, kata pembenar, kata arah, kata bilangan mengikut konteks dengan betul. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja EMK: Nilai Murni:  Kasih sayang, kebersihan, rasional, kebersihan fizikal dan mental, kesyukuran, rasional Ilmu :  TMK BCB : Bacaan intensif KP:  Interpersonal  Konstruktivisme  Kontektual Strategi pdp: KB  Menjanakan idea  Mengitlak  Mensentesis Kbat : LISAN: 1.6.1 (K2) MEMBACA: 2.4.3 (K2) MENULIS: 3.3.3 (K2)
 35. 35. 35 E-buku menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. mempeR...kan, mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul. 44 8- 12.11.2015 45 15- 19.11.2015 Tema 10: Jelajah Alam Sains dan Ciptaan Unit 20 : Kreativiti dalam Ciptaan. Tajuk : Basikal Lipat Inovasi pembersih Kipas Siling Karpet Berlagu Papan tanda Fleksibel Di Klinik (Penilaian 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen mengikut EMK: Nilai Murni:  Hemah tinggi, bekerjasama, kerajinan, kasih sayang, kerajinan, Pendidikan Kesihatan Ilmu :  Peribahasa, kreativiti dan inovasi , Kemahiran Hidup BCB : Bacaan intensif KP:  Interpersonal  Kontekstual  Konstruktivisme Strategi pdp: KB  Membanding dan membezakan  Mengecam  Menjanakan idea LISAN: 1.6.2 (K2) MEMBACA: 2.3.2 (K1) MENULIS: 3.5.2 (K2)
 36. 36. 36 10) membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. konteks dengan betul. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi. Kbat :

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • waniefizan

  Jun. 17, 2015
 • SchatzieFnd

  Sep. 11, 2018

BM

Views

Total views

17,807

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

87

Actions

Downloads

148

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×