Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O NADAL

423 views

Published on

KARAOKE

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

O NADAL

  1. 1. OO NNAADDAALL Autores: Alumnos de 3º
  2. 2. Os ddee 33º xxaa eessttaammooss aaqquuíí,, ssoommooss aammiiggooss ddeessddee iinnffaannttiill,, ee aaggoorraa vviimmooss ccoonn eessttaa ccaanncciióónn,, qquuee vvooss ddeeddiiccaammooss aa ttooddooss vvóóss.. RRoommppoommppoomm,, rroommppoommppoomm.. EEssttaa ccaanncciióónn iinnvveennttáámmoollaa nnóóss,, ccoonn mmooiittoo aammoorr.. HHooxxee éé uunn ddííaa mmooii eessppeecciiaall,, aaíínnddaa qquuee nnoonn tteemmooss uunn ffeessttiivvaall,, xxaa qquuee eemmppeezzaann aass nnoossaass vvaaccaacciióónnss,, ee aa nnóóss ffaaiinnooss mmooiittííssiimmaa iilluussiióónn.. RRoommppoommppoomm,, rroommppoommppoomm.. EEssttaa ccaanncciióónn iinnvveennttáámmoollaa nnóóss,, ccoonn mmooiittoo aammoorr.. NNaass nnoossaass ccllaasseess ppaassáámmoolloo bbeenn,, aaíínnddaa qquuee tteemmooss mmooiittoo qquuee aapprreennddeerr,, ppeerroo eennttrree ttooddooss ee mmooiittaa aatteenncciióónn,, ccoonnsseegguuiirreemmooss uunnhhaa bbooaa eedduuccaacciióónn.. RRoommppoommppoomm,, rroommppoommppoomm.. EEssttaa ccaanncciióónn iinnvveennttáámmoollaa nnóóss,, ccoonn mmooiittoo aammoorr.. AAggoorraa éé tteemmppoo ddee ddeessccaannssaarr,, ccooaa ffaammiilliiaa ee ccooss nnoossooss ppaaiiss,, aaooss qquuee tteemmooss mmooiittaa aaddmmiirraacciióónn,, ee aaooss qquuee qquueerreemmooss ttooddooss uunn mmoonnttóónn.. RRoommppoommppoomm,, rroommppoommppoomm.. EEssttaa ccaanncciióónn iinnvveennttáámmoollaa nnóóss,, ccoonn mmooiittoo aammoorr..
  3. 3. BBOOAASS FFEESSTTAASS!!

×