Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Actieplan fac v4.1

10 views

Published on

Project OZO: dit document maakt deel uit van de voorbereiding van de project Pilot.
The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Actieplan fac v4.1

 1. 1. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 1 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. ACTIEPLAN (voor facilitators) Versie: 4.1 Datum: 30.4.2018 Author: Onno Hansen-Staszyński (Ezzev Foundation) Revision: Beata Staszyńska-Hansen, Maria Ghiata Pozios, Radosław Nowak
 2. 2. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 2 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Introductie Dit document vormt de basis voor de pilot die in 2018 georganiseerd zal worden (mei t/m juli) in Nederland en daarbuiten. Doelen van de pilot:  Vast stellen of de deelnemers als individuen die zichzelf zien als afstand hebbend tot de samenleving en/ of de arbeidsmarkt en deze situatie zien als gegeven (“fixed mindset”) in de voorgestelde online setting bredere identiteitsetiketten krijgen en hun situatie gaan zien als een positieve uitdaging (“growth mindset”). Het bereiken van het doel wordt gemeten door middel van zelf-rapportage in de vorm van enquêtes die worden ingevuld door de deelnemers aan de pilot voor (nulmeting) en na de pilot. Binnen de pilot worden er drie rollen vervuld: supervisor, facilitator en deelnemer. Dit document dient om facilitators in staat te stellen de pilot te organiseren en te implementeren. De pilot bestaat uit vier fasen:  Fase een: het werven van deelnemers en het invullen van de facilitator enquête;  Fase twee: het voorbereiden van de gestructureerde chats;  Fase drie: zes gestructureerde chats;  Fase vier: evaluatie.
 3. 3. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 3 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Pilot beschrijving Binnenkort vindt binnen het raamwerk van het project OZO, dat mede-gefinancierd wordt door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie, een pilot plaats: van 7 mei tot en met 29 juni 2018. Het hart van de pilot wordt gevormd door zes gestructureerde online chat sessies met ouders die zelf menen op afstand te staan van de samenleving en/ of de arbeidsmarkt. De chat sessies volgen een strikt chat protocol en worden in goede banen geleid door een facilitator. Vier van de zes chat sessies hebben een tevoren bepaald onderwerp: karakteristieken van de huidige generatie jongeren (sessie 1), communicatie good practices (sessie 2), zelf-presentatie op video (sessie 5) en zelf- presentatie online (sessie 6). Twee van de chat sessie onderwerpen (sessies 3 en 4) worden bepaald door de deelnemers zelf. Het chat sessie protocol en de facilitator samen zorgen ervoor dat de communicatie plaats vindt zonder oordelen, zonder confrontaties en zo veel mogelijk zonder gesprekken. Het platform waarop de gestructureerde chats wordt gehouden, zorgt voor een maximum aan privacy en voor bijna- anonimiteit. Het doel van de pilot is om deelnemers te ondersteunen een opener manier van denken uit te proberen. De aanname is dat de ervaring van de chat sessies deelnemers zal ondersteunen hun blokkades te onderzoeken en hun eigen stem te vinden en te gebruiken. De pilot voorziet in drie rollen: supervisors die facilitators uitnodigen, steun bieden en documenten sturen aan facilitators en verantwoordelijk zijn voor de evaluatie en de berichtgeving met betrekking tot de pilot resultaten; facilitators die deelnemers uitnodigen, steun bieden en documenten sturen aan deelnemers, de zes gestructureerde online chats organiseren en in goede banen leiden en twee maal een evaluatieformulier invullen; en deelnemers die beloven om actief deel te nemen aan de zes gestructureerde chats, mede-verantwoordelijk zijn voor het bedenken van twee chat sessie onderwerpen en twee maal een evaluatieformulier invullen.
 4. 4. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 4 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Jouw rol als facilitator Het doel van jou als facilitator is om zes gestructureerde chat sessies voor te bereiden, te implementeren en te evalueren. In deze sessies worden deelnemers ondersteund om hun “mindset” te wijzigen: van een meer gesloten mindset naar een meer op groei gerichte mindset. De pilot, die uit zes gestructureerde chat sessies bestaat, dient een aanwijzing te geven of de mindset van deelnemers inderdaad wijzigt. Jouw taak is om deelnemers te werven, deelnemers te ondersteunen en van documenten te voorzien, de zes gestructureerde chat sessies te organiseren en structureren, een deelnemer evaluatie uit te voeren en een evaluatie enquête twee maal in te vullen. Supervisors ondersteunen je in jouw taken. Zij zenden de voor de pilot benodigde documenten aan je op en zorgen voor eerstelijns ondersteuning aan jou. Let op: Als facilitator dien je je eigen intrinsieke motivatie te hebben. Zonder een intrinsieke motivatie dien je geen niet-hiërarchische online zelfhulpomgeving voor achtergestelde ouders te beginnen.  Indien jouw intrinsieke motivatie bestaat uit ambitie, let dan op dat je in conflict kan raken met anderen met ambitie en die de online activiteiten zien als een manier om (een deel van) deze ambities te verwezenlijken. Een andere potentiële uitdaging is de spanning tussen jouw ambitie en de bottom-up communicatiestructuur van het platform.  In het geval jouw intrinsieke motivatie passie of het uitvoeren van een formele, professionele status is, wees dan gespitst op de uitdaging deelnemers niet te domineren geen hiërarchische relaties in te voeren en de communicatie onderwerpen niet te versmallen tot jouw eigen passies of specialisatie.  Wees je ervan bewust dat jouw rol als facilitator is om te dienen – de online omgeving is daarop ingericht. Gedurende de pilot dienen de deelnemers, en niet jij, twee van de zes chat onderwerpen aan te dragen. Slechts indien deelnemers geen onderwerpen aandragen, dien je te besluiten welke twee onderwerpen toegevoegd dienen te worden aan de vier voorgegeven onderwerpen en een korte introductie op deze onderwerpen voor te bereiden.
 5. 5. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 5 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Fase one: het werven van deelnemers Supervisors zenden je bij de start van de pilot de documenten die je nodig hebt om jouw rol als facilitator uit te voeren:  Actieplan voor facilitators – dit document;  Chat instructies voor deelnemers – om aan te deelnemers te zenden en om het jou het makkelijker te maken deeemers te ondersteunen in hun deelname aan de gestructureerde chat sessies; o Je dient dit document te lezen om de aard van de gestructureerde chat sessies te begrijpen;  Chat protocol nl voor facilitators en supervisors – om jou het verzorgen van de gestructureerde chats makkelijker te maken; o Ook dit document dien je te lezen om de structuur van de gestructureerde chat sessie te begrijpen;  Chat protocol voor deelnemers – om aan de deelnemers te zenden;  Pilot enquête voor deelnemers - om aan de deelnemers te zenden;  Pilot enquête voor facilitators – om het jou gemakkelijker te maken deelnemer evaluaties uit te voeren voor de eerste sessie en na de laatste sessie;  Pilot facilitator enquête voor facilitators – om in te vullen voor de eerste en na de laatste chat sessie. Het is belangrijk ouders te werven met hun eigen intrinsieke motivatie. Ga eerder voor kwaliteit dan voor kwantiteit. Als de online omgeving eenmaal werkt en de kwaliteit van de communicatie hoog is dan zullen de deelnemers zelf andere ouders beginnen uit te nodigen. Good practices:  Bereid een aanbod aan jouw doelgroep voor die verwijzingen naar “leren” of “helpen” vermijdt. Benadruk eerder het sociale karakter van de online omgeving. o De online communicatie gaat om het ondersteunen van de reeds aanwezige hulpbronnen van achtergestelde ouders (ervaringen, vaardigheden, kennis, netwerk) door middel van een respectvollem niet-hiërarchische communicatie die zelden een dialoog toestaat en negatieve reacties uitsluit. Dit wordt veilig gesteld door facilitators en het chat protocol. De communicatie bestaat voor namelijk uit het onderzoeken van de eigen reflecties, emoties en associaties.  Benadruk bovendien de kansen die de pilot biedt in plaats van problemen of uitdagingen. Sluit aan bij de intrinsieke motivatie van ouders die waarschijnlijk er uit bestaat dat men denkt recht te hebben op een betere situatie. Leg uit hoe deelname aan de online omgeving de kansen om hun situatie te verbeteren vergroot door de afstand tot de samenleving en/of de arbeidsmarkt te verkleinen. o Binnen de online omgeving zullen zij reflecteren op hun kinderen, op de manier waarop zij communiceren en hoe zij zichzelf presenteren aan anderen. o Zij kunnen tevens eigen onderwerpen voorstellen om op te reflecteren.
 6. 6. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 6 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains.  Bouw vertrouwen: o Werf zo veel mogelijk vertrouwde ouders met de status van informele authoriteit. Deze zullen het vertrouwen en hun authoriteit laten afstralen op de online omgeving. o Wees transparant tegenover de deelnemers over jouw eigen intrinsieke motivatie. Leg uit wat er van jou en van hen verwacht wordt:  Van jou wordt verwacht: een intrinsieke motivatie, goede wil, interesse in anderen, een bereidheid om anderen te ondersteunen, beloften nakomen en vastberadenheid om af te maken wat je begonnen bent.  Van deelnemers wordt verwacht: een intrinsieke motivatie, goede wil, interesse in anderen, een bereidheid om anderen te ondersteunen, beloften nakomen, vastberadenheid om af te maken wat je begonnen bent en het invullen van een enquête voor en na de chat sessies. o Luister meer dan dat je praat, neem twijfels serieus, bevestig, toon warmte (empathie) en kracht (de capaciteit om dingen te kunnen veranderen).  Verlaag barrieres tegenover de online omgeving: o Laat de positieve aspecten van het communiceren binnen de specifieke online omgeving zien: de optie om anoniem te zijn en tegelijkertijd in een afgeschermde groep, de mogelijkheid om met gelijken te kunnen communiceren zonder geld en tijd te moeten investeren of om een babysitter voor de kinderen te moeten zoeken en de keuze op elk moment tussen chat met of zonder geluid en/ of beeld. o Bespreek eventuele negatieve aspecten van communicatie online: het gebrek aan nonverbale communicatie, het trage tempo van de communicatie en het feit dat de communicatie geschreven is wat mogelijk schaamte voor schrijffouten met zich mee brengt. Benadruk dat niemand bekritiseerd zal worden voor het maken van schrijffouten. Tijdens het werven van ouders dien je de email adressen van de toekomstige deelnemers opt-in te verwerven, evenals de expliciete toesteming dat je hen mag mailen.  Communicatie met de toekomstige deelnemers zal per email gaan.
 7. 7. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 7 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Fase een: de facilitator enquête invullen Tegelijk met het werven van achtergestelde ouders als deelnemers dien je de facilitator enquête in te vullen die aan je toegezonden is door supervisors. Zend de ingevulde versie terug aan de supervisors.
 8. 8. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 8 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Fase twee: de chats voorbereiden De tweede fase start nadat het wervingsproces is afgesloten. De volgende stappen zijn essentieel in fase twee:  Stuur de toekomstige deelnemers een korte beschrijving van de aankomende activiteiten per email met daarin: o Een samenvatting van de belangrijkste stappen en data:  Jouw email adres  Het adres van het online platform – Jitsi meet  Een beschrijving van de chat sessies;  De kern van de pilot wordt gevormd door zes gestructureerde chat sessies online met ouders die zichzelf zien als personen met een afstand tot de samenleving en/ of de arbeidsmarkt. De chat sessies volgen een strikt chat protocol en worden gestructureerd door de facilitator. Vier van de zes chat sessies hebben een reeds gegeven onderwerp: karakteristieken van de huidige generatie jongeren (sessie 1), communicatie good practices (sessie 2), zelf-presentatie op video (sessie 5) en zelf-presentatie online (sessie 6). Twee van de zes sessie onderwerpen, voor sessies 3 en 4, dienen door de deelnemers zelf te worden besloten. Het chat sessie protocol en de structuur gegeven door de facilitator zorgen voor een online communicatie die niet oordelend is, niet confronterend is en tot op zekere hoogte gesprekken vermijdt. Het platform waarop de chats plaats vinden staat borg voor een maximum aan privacy en bijna- anonimiteit.  Internetlocatie van vier video’s die fungeren als inleiding voor de reeds gegeven onderwerpen – deelnemers kunnen ervoor kiezen om deze video’s reeds te bekijken voor de chats en dan opnieuw tijdens de chat of deze alleen te bekijken gedurende de gestructureerde chat sessie. De video’s bevinden zich hier. o Documenten  Pilot enquête voor deelnemers;  Chat instructies voor deelnemers;  Chat protocol voor deelnemers. o Een voorstel hoe data en tijden af te spreken voor de zes gestructureerde chats:  Het is aan te raden een app als Doodle te gebruiken. o Een voorstel voor een codenaam voor de sessies die gebruikt dient te worden om de juiste chatruimte binnen de online omgeving in te komen; o Een voorstel voor een dag en een tijdstip voor een testsessie van een uur in de onine omgeving om vragen van deelnemers te beantwoorden; o Een voorstel hoe per email contact te houden vanaf dit moment.  Leer de online omgeving kennen: o De online chat zal plaats vinden op het platform Jitsi meet. Het platform Jitsi meet gebruikt zogenaamde “end-to-end encryption”. Dit betekent dat alleen de deelnemers aan de chat toegang hebben tot wat er geschreven of getoond wordt
 9. 9. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 9 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. binnen de chat. Deze data wordt niet gezien of opgeslagen door een externe partij. Niemand hoeft zich eerst in te schrijven. o Deelnemers zijn in principe anoniem. Het enige dat externe partijen kunnen zien, is het feit dat een deelnemer aan een specifieke chat op een bepaald tijdstip heeft meegedaan. Om ook dit te voorkomen, kan een VPN gebruikt worden zoals de gratis versie van CyberGhost. o Omdat Jitsi meet een code vereist die toegang geeft tot de chat groep en deze code geen link heeft met het platform, weten alleen diegenen die de code met elkaar gedeeld hebben wie er toegang heeft tot de chat. Dit betekent dat deelnemers aan de ene kant anoniem zijn maar dat aan de andere kant aan jou en een ieder die uitgenodigd is, bekend is wie er allemaal mee kan doen. o Zolang deelnemers geen chat naam aanmaken in Jitsi meet die aan hen gekoppeld kan worden, geen webcam en microfoon gebruiken en niets schrijven dat tot hen herleid kan worden, weet niemand wie precies wat schrijft in de chat. o Probeer Jitsi meet uit voor de eerste chat sessie met een vriend of een familielid. Ga naar Jitsi meet en voer een willekeurig code in die alleen jij en de andere persoon weet. Maak je vertrouwd met de functionaliteiten die het platform te bieden heeft en voel je thuis op het platform voordat de eerste chat sesie met de groep plaats vindt.
 10. 10. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 10 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Fase drie: zes gestructureerde chats  Jouw verantwoordelijkheid: o Jouw belangrijkste verantwoordelijkheid is het structuur geven aan de gestructureerde chats aan de hand van het chat protocol dat de supervisors je toegestuurd hebben. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de zes chat protocol fasen: check in, verklaring wat de bedoeling is door de facilitator, stilte, beelden spiegelen, reflectie en opbouwende dialoog en check out. Jouw concrete verantwoordelijkheid betreft drie aspecten: het managen van deelnemers, het managen van tijd en het managen van de inhoud.  Het managen van deelnemers: o Je verzorgt gedurende alle zes fasen instructies aan de deelnemers over hoe zich te gedragen:  Gedurende de fasen check in, beelden spiegelen en check out is het deelnemers alleen toegestaan om individueel hun berichten te plaatsen. Zij mogen niet op andere deelnemers reageren, ook niet positief, en mogen ook geen gesprek met hen aangaan.  Indien een deelnemer niettemin reageert of probeert een gesprek aan te gaan, typ je: “Dit soort bijdragen is op het moment niet toegestaan.” Herhaal dit zo vaak als nodig is.  Gedurende de fasen verklaring wat de bedoeling is door de facilitator en stilte is het de deelnemers in het geheel niet toegestaan berichten te plaatsen.  Indien een deelnemer niettemin een bericht plaatst, typ je: “Er zijn geen bijdragen toegestaan op dit moment.” Herhaal dit zo vaak als nodig is.  Aan het einde van de check out fase van de eerste gestructureerde chat sessie voeg je aan jouw bedankt bericht het volgende toe: “Zend alstublieft suggesties aan mij per email voor onderwerpen voor chat sessies drie en vier.”  Indien een deelnemer negatief reageert of de aandacht vestigt op een spelfout in welke fase dan ook, typ je: “Dit soort bijdragen is gedurende de gehele chat niet toegestaan.” Herhaal dit zo vaak als nodig is.  Het managen van tijd: o Je dient de tijd gedurende de chat in de gaten te houden. Je dient elke fase op tijd te beëindigen, volgens de tijdsindicatie die door jou aan het begin van elke fase is gegeven. Dit doe je door de facilitator tekst voor de volgende fase te schrijven. Wacht niet totdat deelnemers een pause laten vallen in de chat.  Indien een deelnemer berichten blijft plaatsen die behoren tot een vorige fase, typ je: “Deze bijdrage betreft een vorige fase en is op het moment niet toegestaan.” Herhaal dit zo vaak als nodig is.  Het managen van de inhoud: o Gedurende de pilot hebben sessies 1, 2, 5, en 6 een reeds gegeven onderwerp dat een inleiding dient te krijgen gedurende de fase verklaring wat de bedoeling is door de facilitator. Deze inleiding dient persoonlijk te zijn en duidelijk te maken waarom dit onderwerp relevant is. Jouw inleiding dient gevolgd te worden door een korte introductievideo op Youtube (een overzicht vind je hier).
 11. 11. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 11 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. o Chat sessies 3 en 4 van de pilot hebben een onderwerp dat aangedragen en besloten dient te worden door de deelnemers.  Als facilitator dien je per mail en aan het eind van de eerste chat sessie deelnemers aan te moedigen om het volgende aan jou op te sturen:  Een relevant chat onderwerp (relevant betekent hier een onderwerp dat relevant isvoor het doel van de pilot om mindsets van deelnemers minder gesloten te krijgen en meer op groei gericht (zie het werk van Carol Dweck).  Een korte, kwaliteitsvideo over het onderwerp op YouTube als inleiding of een zeer kort tekst of audiofragment, plus link.
 12. 12. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 12 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Fase drie: facilitator gestructureerde chat teksten Protocol fase Facilitator teksten Check in Welkom allemaal. We beginen met de check in fase, die tien minuten duurt. Gedurende deze fase gaat het om uw emoties, uw ervaringen en uw kennis. Probeer uw bijdrage zo min mogelijk te sturen, laat gewoon uw woorden vloeien. Lees wat anderen schrijven, maar reageer niet op hen, ook niet positief. Begin geen gesprek met anderen. Geeft nu alstublieft aan hoe u zich voelt op dit moment. Structurerende teksten: - Dit soort bijdragen is op het moment niet toegestaan. - Dit soort bijdragen is gedurende de gehele chat niet toegestaan. Verklaring wat de bedoeling is door de facilitator Dank u. We gaan nu naar de tweede fase. Ik ga een korte inleiding geven op het onderwerp van vandaag. Dit duurt tien minuten. Gedurende deze fase gaat het om uw emoties en ervaringen. Neem alstublieft de informatie in stilte in u om en voel welke beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties opkomen. Na mijn introductie volgt er een stilte. Structurerende teksten: - Er zijn geen bijdragen toegestaan op dit moment. Stilte De derde fase is een stilte fase. Deze gaat drie minuten duren. Doet u alstublieft niets anders in deze fase dan ervaren welke beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties opkomen. Structurerende teksten: - Er zijn geen bijdragen toegestaan op dit moment. Beelden spiegelen De vierde fase gaat over het tot uitdrukking brengen welke beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties opkwamen tijdens de inleiding en de stilte fase. Dit duurt tien minuten. Plaats nu alstublieft uw bijdrageen probeer zo min mogelijk te sturen. Lees wat anderen schrijven, maar reageer niet op hen, ook niet positief. Begin geen gesprek met anderen. Structurerende teksten: - Dit soort bijdragen is op het moment niet toegestaan. - Dit soort bijdragen is gedurende de gehele chat niet toegestaan. Reflectie en opbouwende dialoog In de vijfde fase mag u andere deelnemers vragen stellen. Dit duurt tien minuten. Toon alstublieft nieuwsgierigheid en een bereidheid om steun te geven. Reageer niet negatief. Structurerende teksten: - Dit soort bijdragen is gedurende de gehele chat niet toegestaan. - Deze bijdrage betreft een vorige fase en is op het moment niet toegestaan. Check out We hebben de laatste fase bereikt. Deze duurt tien minuten. Deel alstublieft uw inzichten en uw plannen voor de nabije toekomst. Lees wat anderen schrijven, maar reageer niet op hen, ook niet positief. Structurerende teksten: - Dit soort bijdragen is op het moment niet toegestaan. - Dit soort bijdragen is gedurende de gehele chat niet toegestaan. - Deze bijdrage betreft een vorige fase en is op het moment niet toegestaan. Einde van de check out Dankuwel. We ontmoeten elkaar weer [voeg de dag en het tijdstip van de volgende chat sessie toe].
 13. 13. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 13 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Fase vier: pilot evaluatie Na de zesde gestructureerde chat sessie dien je de pilot te evalueren. Deze fase bestaat uit vijf stappen:  Een dankuwel-email sturen aan de deelnemers; o Aangehecht is het document Pilot enquête voor deelnemers;  Invullen van het document Pilot facilitator enquête voor facilitators;  Een evaluatie uitvoeren zoals hieronder beschreven;  De evaluatie resultaten zoals hieronder beschreven en de ingevulde Pilot facilitator enquêtes aan de supervisors sturen;  De evaluatie resultaten van de kwantitatieve evaluatie (een tabel met geanonimiseerde deelnemer scores) opsturen aan de deelnemers. De evaluatie wordt uitgevoerd op drie niveaus:  Chat statistieken: o Hoeveel achtergestelde ouders waren uitgenodigd om deel te nemen; o Hoeveel achtergestelde ouders deden mee in elk van de chat sessies; o Hoeveel onderwerpen voor de sessies drie en vier werden aangedragen door de deelnemers.  Kwantitatieve evaluatie (zie het document Pilot enquête voor facilitators) – voor en na: o Geanonimiseerde enquête resultaten per deelnemer en voor alle deelnemers als groep samengevat in een tabel.  Kwalitatieve evaluaties: o Organiseer gesprekken met zoveel pilot deelnemers als lukt over:  Zien zij deelname aan de gestructureerde chats als nuttig?  Helpt het hen beter deel te nemen aan de samenleving?  Helpt het hen beter te communiceren met anderen?  Helpt het hen om eenvoudiger een baan te vinden of een baan die zij willen?  Zouden zij deelname aan soortgelijke chat sessies aanraden aan anderen?  Vinden zij het reflecteren op de jeugd van tegenwoordig nuttig?  Vinden zij het reflecteren op communicatie good practices nuttig?  Vinden zij het reflecteren op zelf-presentatie op video nuttig?  Vinden zij het reflecteren op zelf-presentatie online nuttig? o Vat je bevindingen puntsgewijs samen zonder referenties naar identificeerbare individuele deelnemers.

×