ZEZ SILKO, s.r.o.
Pod Černým lesem 683
564 22 ŽAMBERK
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 465 673 111
Fax: +420 465 612 319
E-mail: ...
CONTENTS
OBSAH

GENERAL, LIFETIME

OBECNĚ, ŽIVOTNOST

.....

4

DEFINITIONS, SAFETY

DEFINICE VELIČIN, BEZPEČNOST

.....

...
General
ZEZ SILKO manufacture and supply a wide range of PP film capacitors
intended for use on power electronics circuits...
Definitions

Definice veličin

Rated Capacitance CN
Capacitance value at 20°C/50Hz

Jmenovitá kapacita CN
Hodnota kapacity...
DC LINK CAPACITORS
FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY

Application
These capacitors are for use on dc supplies and
are intended to pro...
DC LINK CAPACITORS
FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY

PVAJP 341
Type / Typ

UN DC

umax

CN

IN

imax

PVAJP 341 - 0,9/960
PVAJP 341 ...
DC LINK CAPACITORS
FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY
Použití
Kondenzátory jsou určeny k vyhlazení
zvlněného stejnosměrného napětí
a k...
DC LINK CAPACITORS
FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY

Rozměrové výkresy

Dimensional Drawings
Drawing 1 / Výkres 1

Drawing 2 / Výkre...
DC LINK CAPACITORS
FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY

Rozměrové výkresy

Dimensional Drawings
Drawing 4 / Výkres 4

Drawing 5 / Výkre...
DC LINK CAPACITORS
FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY

Rozměrové výkresy

Dimensional Drawings
Drawing 7 / Výkres 7

Drawing 8 / Výkre...
AC FILTER CAPACITORS
AC FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY

Application
These capacitors are for use on AC/DC power converters
and inv...
AC FILTER CAPACITORS
AC FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY
Single phase / 1 fázové
U AC rms

UN AC

CN

IN AC

i max

LS

V

V

F

A
...
AC FILTER CAPACITORS
AC FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY

Type / Typ

U AC rms

UN AC

CN

IN AC

i max

LS

F

A

kA

nH

Terminal...
AC FILTER CAPACITORS
AC FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY

Rozměrové výkresy

Dimensional Drawings
Drawing 1 / Výkres 1

Drawing 2 / ...
DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT
TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT

Použití
Tlumící kondenzátory jsou určeny do
polovodičových ...
DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT
TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT
Rozměrový výkres

Dimensional Drawing

Drawing 1 / Výkres 1
...
DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT
TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT

Application
Damping capacitors are used for protecting semi...
DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT
TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT
Rozměrové výkresy

Dimensional Drawings

Drawing 1 / Výkres ...
DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT
TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT

Použití
Tlumící kondenzátory jsou určeny pro obvody
s IGBT ...
DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT
TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT
Rozměrový výkres

Dimensional Drawing

Drawing 1 / Výkres 1
...
DAMPING SNUBBER CAPACITORS - SCR THYRISTORS
TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - SCR TYRISTORY

Application

Použití

Damping capacitors...
DAMPING SNUBBER CAPACITORS - SCR THYRISTORS
TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - SCR TYRISTORY
Dimensional Drawing

Rozměrový výkres

Ex...
MEDIUM VOLTAGE DC CAPACITORS
VN KONDENZÁTORY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

Application
These capacitors are for use on dc supplie...
MEDIUM VOLTAGE DC CAPACITORS
VN KONDENZÁTORY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

Table
Type / Typ

Tabulka
Umax AC
V

PVAJP 11-1,6/8
PV...
COMMUTATING CAPACITORS (only for spare parts)
KOMUTAČNÍ KONDENZÁTORY (pouze jako náhradní díly)

Application
The capacitor...
COMMUTATING CAPACITORS (only for spare parts)
KOMUTAČNÍ KONDENZÁTORY (pouze jako náhradní díly)

Table
Type / Typ

Tabulka...
28
29
30
ZEZ SILKO, s.r.o.
Pod Černým lesem 683
564 22 ŽAMBERK
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 465 673 111
Fax: +420 465 612 319
E-mail: ...
Powerelecnew
Powerelecnew
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Powerelecnew

969 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerelecnew

 1. 1. ZEZ SILKO, s.r.o. Pod Černým lesem 683 564 22 ŽAMBERK CZECH REPUBLIC Tel.: +420 465 673 111 Fax: +420 465 612 319 E-mail: zez@zez-silko.cz http://www.zez-silko.cz CAPACITORS FOR POWER ELECTRONICS KONDENZÁTORY PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU © Copyright 2014 ZEZ SILKO, s.r.o. All Rights Reserved. Specification subject to change without notice. The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be considered as guaranteed characteristics. This brochure replaces the previous edition. Všechna práva vyhrazena! Specifikace podléhají změnám bez předchozího oznámení. Informace uvedené v tomto katalogu jsou pouze informativního charakteru a nemohou být považovány za závazné. Tento katalog nahrazuje předcházející vydání. ECA-2014-1
 2. 2. CONTENTS OBSAH GENERAL, LIFETIME OBECNĚ, ŽIVOTNOST ..... 4 DEFINITIONS, SAFETY DEFINICE VELIČIN, BEZPEČNOST ..... 5 DC LINK CAPACITORS FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY ..... 6 AC FILTER CAPACITORS AC FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY ..... 12 DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT ..... 16 DAMPING SNUBBER CAPACITORS - SCR Thyristors TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - SCR tyristory ..... 22 MEDIUM VOLTAGE DC CAPACITORS VN KONDENZÁTORY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ ..... 24 COMMUTATING CAPACITORS KOMUTAČNÍ KONDENZÁTORY ..... 26 3
 3. 3. General ZEZ SILKO manufacture and supply a wide range of PP film capacitors intended for use on power electronics circuits. Latest technology equipment, high quality raw materials as well as a company know-how assure excellent characteristics of all the produced capacitors. They are mostly used in frequency converters/inverters (traction drives, wind and solar power systems). Input/output reactors are also available in ZEZ SILKO. 1 1,7 4 3,5 2,6 2 3 Obecně Firma ZEZ SILKO vyrábí a dodává širokou škálu svitkových polypropylenových kondenzátorů pro výkonovou elektroniku. Nejmodernější technologie, nejkvalitnější vstupní materiály stejně jako firemní know-how zajišťují vynikající parametry všech vyráběných kondenzátorů. Tyto jsou především používány ve frekvenčních měničích (měniče pro trakční vozidla, solární a větrné elektrárny). Vstupní a výstupní tlumivky měničů jsou také v ZEZ SILKO k dispozici. 4 - AC filter capacitors - DC link capacitors - Snubber capacitors - Input/output reactors 5 1,7 4 3,5 2,6 6 7 - AC filtrační kondenzátory - DC link filtrační kondenzátory - Tlumící ochranné kondenzátory - Vstupní/výstupní tlumivky PP film DC link capacitors very often required nowadays can successfully replace electrolytic capacitors being used usually in the past. Svitkové polypropylenové DC link kondenzátory jsou velice žádaným produktem v současné době. Velmi úspěšně nahrazují dříve používané elektrolytické kondenzátory. Lifetime The capacitor lifetime depends on the Hotspot temperature caused by current and applied voltage. Normally service life is between 100 000 - 200 000 hours (see below graph). Lifetime described in this graph is calculated according to previous experiences and theoretical preconditions. It is necessary to consider it as a theoretical curve. Lifetime can vary for different capacitor types and also for individual deliveries. Životnost Životnost kondenzátoru závisí na teplotě místa Hotspot způsobené protékajícím proudem a přiloženém napětí. Běžně se tato životnost pohybuje v rozmezí 100 000 - 200 000 hodin. Životnost uvedená v grafu níže je počítána dle předchozích zkušeností a teoretických předpokladů. Je tedy nutné ji považovat pouze za teoretickou křivku závislosti. Různé typy kondenzátorů a také jednotlivé dodávky mohou vykazovat odlišné průběhy závislostí. 4
 4. 4. Definitions Definice veličin Rated Capacitance CN Capacitance value at 20°C/50Hz Jmenovitá kapacita CN Hodnota kapacity při 20°C/50Hz Rated Voltage UN The maximum or peak voltage of any polarity of reversing or nonreversing type of wave Jmenovité napětí UN Maximální či špičková hodnota napětí jakékoliv půlvlny průběhu Rms Voltage Ueff Square root of the max. permissble value of sinusoidal AC voltage in continuous operation Efektivní napětí Ueff Druhá odmocnina max. hodnoty napětí sinusového průběhu v ustáleném režimu Repetitive peak voltage umax Permitted peak voltage - periodic Periodické špičkové napětí umax Povolené špičkové opakovatelné napětí Non repetitive peak voltage (surge) us Non – periodic peak voltage – maximum number 1000 times per life time, duration max 50ms each Neopakovatelné špičkové napětí us Neopakovatelné špičkové napětí - maximálně 1000 x po dobu životnosti vždy v trvání max 50 ms Ripple voltage Ur The peak to peak alternating component of DC voltage Zvlněné napětí Ur Superponovaná složka AC napětí na DC průběhu Voltage test between terminals UTT DC Voltage test usually UTT = 1,5 Un Napěťová zkouška mezi svorkami UTT DC napěťová zkouška obvykle = 1,5 Un Voltage test between terminals and case UTC AC Voltage test between short circuited terminals and case Napěťová zkouška mezi svorkami a nádobou UTC AC napěťová zkouška mezi zkratovanými svorkami a nádobou Maximum current Imax Maximum rms value of current in continuos operation Maximální proud Imax Maximílní efektivní hodnota proudu v ustáleném režimu Peak current – periodic imax Maximum permited periodic current in continuos operation Špičkový proud - opakovatelný imax Maximální povolená opakovatelná hodnota proudu v ustáleném režimu Peak current – non periodic ( surge ) is Maximum current non- periodic, maximum number 1000 times per life time, duration max 50ms each Špičkový proud - neopakovatelný is Špičková neopakovatelná hodnota proudu - maximálně 1000 x po dobu životnosti vždy v trvání max 50 ms Series resistance Rs Equivalent resistance which is calculated as a sum of all ohmic resistances inside the capacitor Sériový odpor Rs Ekvivalentní sériový odpor = součet všech ohmických hodnot uvnitř kondenzátoru Self inductance Ls Equivalent inductance which is calculated as a sum of all inductances of electric parts inside the capacitor Vlastní indukčnost Ls Ekvivalentní indukčnost = součet všech induktivních hodnot elektrických částí uvnitř kondenzátoru Dielectric loss factor tan 0 Constant dissipation factor of the capacitor dielectric material Ztrátový činitel tan 0 Ztrátový činitel dielektrika kondenzátoru Thermal ressistance Rth The thermal ressistance shows how many degrees the capacitor temperature rises in relation to the dissipation factor Tepelný odpor Rth Tepelný odpor zobrazuje závislost nárůstu teploty kondenzátoru na ztrátovém činiteli Service temperature min/max min - the lowest temperature on the capacitor case surface at which the capacitor can be switched on max - the highest temperature on the capacitor case surface which capacitor can reach during operation Provozní teplota min/max min - nejnižší teplota nádoby kondenzátoru, při které může být kondenzátor spínán max - nejvyšší teplota nádoby kondenzátoru, které je možné v provozu dosáhnout Hotspot temperature Temperature at the highest temperature spot inside the capacitor Hotspot teplota Teplota v nejteplejším místě kondenzátoru Safe working of the capacitors can be expected only if all electrical and thermal conditions stated on the datasheet are strictly kept. Bezpečný provoz kondenzátoru je možný pouze za předpokladu dodržení všech elektrických a teplotních podmínek uvedených v technickém listu RISK OF EXPLOSION AND FIRE All capacitors consist mainly of polypropylene. They can rupture and ignite cause of internal faults (malfunction of safety mechanism) or external overload - for example high temperature, overvoltage, overcurrent etc. It must therefore be assured suitable measures to avoid any risk of explosion and fire and hazard to the environment. NEBEZPEČÍ VÝBUCHU A VZNÍCENÍ Veškeré kondenzátory jsou tvořeny převážně polypropylenem. Může dojít k výbuchu a následnému zahoření následkem špatné funkce kondenzátoru nebo vnějšího přetížení - vysoká teplota, přepětí, nadproud... Z tohoto důvodu je nezbytné přijmout taková opatření , aby bylo nebezpečí výbuchu a negativní vliv na životní prostředí eliminován. FIRE LOAD Approximately 40MJ/kg ENERGIE HOŘENÍ Přibližně 40 MJ/kg 5
 5. 5. DC LINK CAPACITORS FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY Application These capacitors are for use on dc supplies and are intended to protect the network from momentary voltage spikes and surges and for filtering out ac ripple. Použití Kondenzátory jsou určeny k vyhlazení zvlněného stejnosměrného napětí a k podpoře sítí při periodických proudových špičkách. Konstrukce Kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKP, v Al válcové nádobě. Dielektrikum tvoří profilově wave cut pokovený PP film, čímž je docíleno vyšší spolehlivosti. Svitky jsou zality v pevné hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Krycí vrstvu tvoří samozhášivá PU pryskyřice odpovídající UL - 94 VO. Speciální konstrukce zajišťuje velmi nízkou vlastní indukčnost. Construction The self-healing, dry-type, capacitor elements are produced using specially profiled, wave cut metallised PP film which ensures low self-inductance, high rupture resistance and high reliability. These elements are enclosed in a cylindrical Al case, which is filled with vegetable-oil based, non-toxic, biodegradable, environmentally friendly, solid matter. Overpressure disconnection is not considered necessary. The capacitor top is sealed with self-extinguishing PU resin UL - 94 VO. Special design ensures very low self inductance. Installation instruction Capacitor life will be shortened by excess temperatures. Capacitors can be mounted in any position. Max torgues are mentioned in table below. Pokyny pro montáž Životnost kondenzátoru je silně závislá na provozní teplotě. Kondenzátory mohou být montovány v libovolné poloze. Maximální utahovací momenty jsou uvedeny v tabulce níže. Technical Data and Limit Values Technická data a limitní hodnoty Standards/Normy Rated voltage/Jmenovité napětí Rated capacitance/Jmenovitá kapacita Capacitance tolerance/Tolerance kapacity Rated current/Jmenovitý proud Periodic peak voltage/Periodické špičkové napětí Periodic peak current/Periodický špičkový proud Non-periodic peak voltage/Neopakovatelné špič. nap. Stray inductance/Vlastní indukčnost Voltage test between terminals/Zkouška napětím mezi svorkami Voltage test between terminals and case/Zkouška napětím mezi spojenými svorkami a nádobou Mounting position/Montážní poloha Case temperature/Teplota nádoby Storage temperature/Skladovací teplota Hot spot Service life/Životnost (ΘHOTSPOT ≤ 55°C) Max terminal torgue/Max utah. moment připojení Max fixing torgue/Max utahovací moment upevnění Table UN CN IN umax imax uS LS Θmin/Θmax ΘHOTSPOT IEC 61071 EN 61881 table/tabulka table/tabulka -10/+10% table/tabulka table/tabulka table/tabulka table/tabulka 30-50 nH 1,5 x UN DC/10 s 4000 V AC/10 s Arbitrary/libovolná -40/+85 °C -40/+85 °C max 85 °C 120 000 h 5Nm (M6), 6Nm (M8) 5Nm (M12) Tabulka Type / Typ UN DC umax CN IN imax uS PVAJP 24-0,8/500 R45 PVAJP 24-0,9/200 PVAJP 24-0,92/450 R45 PVAJP 24-1/500 R45 PVAJP 24-1,1/415 PVAJP 24-1,1/680 PVAJP 24-1,2/200 PVAJP 24-1,5/350 [V] 800 900 920 1 000 1 100 1 100 1 200 1 500 [V] 1 000 1 150 1 150 1 250 1 100 1 100 1 500 1 500 [F] 500 200 450 500 415 680 200 350 [A] 50 25 50 50 60 60 30 60 [kA] 3,4 2,5 3,5 3,8 3,5 3,7 2,5 3,5 [V] 1200 1200 1380 1500 1 650 1 650 1 800 2 250 Other parameters and construction of the units are available upon request. Dimensions Rozměry (DxH+t) [mm] 85x135+9 85x100+6 85x135+9 85x185+9 85x138+4 85x234+4 85x135+6 85x234+4 Terminals Vývody (MX x X) [mm] M8 x 13 M6 x 10 M8 x 13 M8 x 13 M6 x 10 M6 x 10 M6 x 10 M6 x 10 Weight Hmotnost Drawing Výkres [kg] 0,94 0,70 0,94 1,30 0,92 1,55 0,94 1,55 2 1 2 2 1 1 1 1 Jiné kapacity, proudy, napětí nebo jiné hodnoty lze objednat po dohodě s výrobcem. 6
 6. 6. DC LINK CAPACITORS FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY PVAJP 341 Type / Typ UN DC umax CN IN imax PVAJP 341 - 0,9/960 PVAJP 341 - 1,1/760 PVAJP 341 - 1,3/550 PVAJP 341 - 1,5/400 [V] 900 1100 1300 1500 [V] 1080 1320 1560 1800 [F] 960 760 550 400 [A] 70 70 70 70 [kA] 3,9 3,4 3,0 2,5 [V] 1350 1650 1950 2250 Dimensions Rozměry (DxH+t) [mm] 116 x 145 + 5 116 x 145 + 5 116 x 145 + 5 116 x 145 + 5 Terminals Vývody (MX x X) [mm] M6 x 10 M6 x 10 M6 x 10 M6 x 10 Weight Hmotnost Drawing Výkres [kg] 1,8 1,8 1,8 1,8 3 3 3 3 Rozměrové výkresy Dimensional Drawings Drawing 1 / Výkres 1 uS Drawing 2 / Výkres 2 7 Drawing 3 / Výkres 3
 7. 7. DC LINK CAPACITORS FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY Použití Kondenzátory jsou určeny k vyhlazení zvlněného stejnosměrného napětí a k podpoře sítí při periodických proudových špičkách. Application These capacitors are for use on dc supplies and are intended to protect the network from momentary voltage spikes and surges and for filtering out ac ripple. Konstrukce Kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKP, v pravoúhlé ocelové nádobě. Dielektrikum tvoří profilově wave cut pokovený PP film, čímž je docíleno vyšší spolehlivosti. Svitky jsou zality v pevné hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Krycí vrstvu tvoří samozhášivá PU pryskyřice odpovídající UL - 94 VO. Speciální konstrukce a vícenásobné uspořádání vývodů zajišťuje velmi nízkou vlastní indukčnost. Construction The self-healing, dry-type, capacitor elements are produced using specially profiled, wave cut metallised PP film which ensures low self-inductance, high rupture resistance and high reliability. These elements are enclosed in a square steel case, which is filled with vegetable-oil based, non-toxic, biodegradable, environmentally friendly, solid matter. Overpressure disconnection is not considered necessary. The capacitor top is sealed with self-extinguishing PU resin UL - 94 VO. Special design ensures very low self inductance. Pokyny pro montáž Životnost kondenzátoru je silně závislá na provozní teplotě. Kondenzátory mohou být montovány v libovolné poloze, upevnění za použití montážních otvorů na nádobě. Maximální utahovací momenty jsou uvedeny v tabulce níže. Installation instructions Capacitor life will be shortened by excess temperatures. Capacitors can be mounted in any position using the 6-12 mm fixing holes. Max torgues are mentioned in table below. Technická data a limitní hodnoty Technical Data and Limit Values Standards / Normy: IEC 61 071; EN 61 881 Rated voltage / Jmenovité napětí: Rated capacitance / Jmenovitá kapacita: Capacitance tolerance / Tolerance kapacity: Rated current / Jmenovitý proud: Insulating voltage / Izolační napětí: Periodic peak voltage / Periodické špičkové napětí (opakovatelné) Periodic peak current / Periodický špičkový proud (neopakovatelné): Non-periodic peak voltage/ Neopakovatelné špičkové napětí: Self inductance / Vlastní indukčnost: Case temperature / Teplota nádoby: Storage temperature / Skladovací teplota Hot spot Service life/Životnost (ΘHOTSPOT ≤ 55°C) Voltage test between terminals / Zkouška napětím mezi svorkami: Voltage test between terminals and case / Zkouška napětím mezi spojenými svorkami a nádobou: Mounting positron / Montážní poloha: UN CN IN Ui umax imax us LS Θmin/Θmax ΘHOTSPOT 2 x Ui + 1 000 V AC / 10 s Arbitrary / libovolná M6 … max. 4,0 Nm M8 … max 10 Nm M10 … max 12,0 Nm Maximum torque – connection cables / Max. utahovací moment svorníku: Tabulka Table Type / Typ see table / viz. tabulka see table / viz. tabulka ±10 % see table / viz. tabulka see table / viz. tabulka see table / viz. tabulka see table / viz. tabulka see table / viz. tabulka see table / viz. tabulka -40/+85 °C -40/+85 °C max 85 °C 120 000 h 1,5 x UN DC / 10 s Ui [V] 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 umax [V] 1100 1 350 1 560 2 400 2 400 2 400 CN [F] 1 000 1 900 2 600 2 x 2 500 2 400 2 000 Imax [A] 180 160 200 2 x 110 350 200 imax [kA] 7 / 0,1 Hz 10 / 0,1 Hz 16 / 0,1 Hz 50 / 0,1 Hz 20 / 0,1 Hz 50 / 0,1 Hz us [V] 1 500 1 500 2 000 3 000 3 000 3 000 LS [nH] < 20 < 40 < 25 < 50 < 50 < 50 Drawing / Výkres PVAJP 970-1/1000 PVAJP 74-1,2/1900 PVAJP 940-1,25/2600 PVAJP 70-1,25/2x2500 PVAJP 751-2/2400 PVAJP 700-2/2000 UN DC [V] 1 000 1 200 1 250 1 250 2 000 2 000 PVAJP 70-2/2000 PVAJP 70-4/470+2x235 PVAJP 741-4/2x330 2 000 4 000 4 000 4 500 4 500 4 500 2 400 5 200 5 000 2 000 470 + 2 x 235 2 x 330 200 150 + 2 x 75 110 50 / 0,1 Hz 50 / 0,1 Hz 25 / 0,1 Hz 3 000 5 600 6 000 < 50 < 50 < 50 1 2 4 3 9 6 8 5 7 Jiné kapacity, proudy, napětí nebo jiné hodnoty lze objednat po dohodě s výrobcem. Other parameters and construction of the units are available upon request. 8
 8. 8. DC LINK CAPACITORS FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY Rozměrové výkresy Dimensional Drawings Drawing 1 / Výkres 1 Drawing 2 / Výkres 2 Drawing 3 / Výkres 3 9
 9. 9. DC LINK CAPACITORS FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY Rozměrové výkresy Dimensional Drawings Drawing 4 / Výkres 4 Drawing 5 / Výkres 5 Drawing 6 / Výkres 6 10
 10. 10. DC LINK CAPACITORS FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY Rozměrové výkresy Dimensional Drawings Drawing 7 / Výkres 7 Drawing 8 / Výkres 8 Drawing 9 / Výkres 9 11
 11. 11. AC FILTER CAPACITORS AC FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY Application These capacitors are for use on AC/DC power converters and inverters (drives) that are very common today in the field of power electronics. Traction drives, wind power converters and solar inverters are examples of those applications. Capacitors are usually used in AC filters but also non-sinusoidal and pulsed currents are suitable for them. Použití AC filtrační kondenzátory se nejčastěji používají v AC/DC měničích a střídačích, které se v oblasti výkonové elektroniky v současné době velice často objevují. Příkladem těchto aplikací mohou být trakční měniče (pohony), měniče větrných elektráren či střídače fotovoltaických elektráren. Construction Self-healing process, technology MKP and special metallizing patterns ensure low stray inductance and subsequently very high reliability. Capacitor elements are enclosed in Al cylindrical case filled with non toxic soft resin. Overpressure disconnector assures safe operation and right disconnection at the extreme conditions (high temperature, overloading) and at the end of operating life. Single phase units are usually equipped with two M6 or M8 bolts and three phase units with plastic terminal. Discharge resistors are not used. Konstrukce Samohojivá MKP technologie společně s unikátním typem pokovení zajišťuje velmi nízkou indukčnost. Důsledkem toho je vysoká spolehlivost těchto kondenzátorů. Jednotlivé svitky jsou umístěny v Al válcové nádobě a zality speciální netoxickou látkou na bázi rostlinného oleje. Přetlakový odpojovač zajišťuje bezpečný provoz a odpojení kondenzátoru v případě nestandardních podmínek (vysoká teplota, přetížení), stejně jako na konci životnosti. Jednofázové kondenzátory jsou vyráběny v provedení se dvěma svorníkyM6 nebo M8, třífázové potom s plastovou svorkovnicí. Kondenzátory nejsou vybaveny vybíjecími odpory. Installation instruction Capacitors should be mounted in vertical position. Max torgues are mentioned in table below. Flexible connection cables have to ensure movement of the capacitor top about 20 mm due to right function of the overpressure disconnector. Pokyny pro montáž Kondenzátory se doporučují montovat ve svislé poloze. Maximální utahovací momenty jsou uvedeny v tabulce níže. Ohebné připojovací vodiče musí umožňovat pohyb vrchní části kondenzátoru o 20 mm z důvodu správné funkce přetlakového odpojovače. Technical Data and Limit Values Technická data a limitní hodnoty Standards/Normy Rated voltage/Jmenovité napětí Rated capacitance/Jmenovitá kapacita Capacitance tolerance/Tolerance kapacity UN CN Rated current/Jmenovitý proud Periodic peak voltage/Periodické špičkové napětí Periodic peak current/Periodický špičkový proud Non-periodic peak voltage/Neopakovatelné špič. nap. Stray inductance/Vlastní indukčnost Voltage test between terminals/Zkouška napětím mezi svorkami Voltage test between terminals and case/Zkouška napětím mezi spojenými svorkami a nádobou Mounting position/Montážní poloha Case temperature/Teplota nádoby Storage temperature/Skladovací teplota Hot spot Service life/Životnost (ΘHOTSPOT ≤ 55°C) Max terminal torgue/Max utah. moment připojení – single phase/ 1 fázové Max terminal torgue/Max utah. moment připojení – three phase/ 3 fázové Max fixing torgue/Max utahovací moment upevnění 12 IEC 61071 EN 61881 table/tabulka table/tabulka -5/+5% IN table/tabulka umax imax uS LS Θmin/Θmax ΘHOTSPOT table/tabulka table/tabulka table/tabulka table/tabulka 1,25 x UN AC/10 s 4000 V AC/10 s Vertical/svislá -40/+85 °C -40/+85 °C max 85 °C 120 000 h 4Nm (M6) 8Nm (M10) 2Nm (M5) – terminal N1 5Nm (M7) – terminal N2 5Nm (M12)
 12. 12. AC FILTER CAPACITORS AC FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY Single phase / 1 fázové U AC rms UN AC CN IN AC i max LS V V F A kA nH PVAJP 2 - 0,25/200 AC PVAJP 2 - 0,25/300 AC PVAJP 2 - 0,25/400 AC PVAJP 2 - 0,25/500 AC PVAJP 2 - 0,25/600 AC 250 V 250 250 250 250 250 350 V 350 350 350 350 350 Un 475 V DC umax 590 V 200 35 300 50 400 50 500 50 600 50 us 700 V 1,6 2,8 3,7 4,3 5,2 70 80 80 120 120 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 2 2 2 2 2 85 x 135 85 x 200 85 x 200 85 x 261 85 x 261 0,9 1,3 1,3 1,7 1,7 PVAJP 2 - 0,3/30 AC PVAJP 2 - 0,3/50 AC PVAJP 2 - 0,3/70 AC 300 V 300 300 300 425 V 425 425 425 Un 680 V DC umax 850 V 30 40 50 40 70 40 us 1020 V 0,8 1,3 1,5 70 70 70 M 10 M 10 M 10 2 2 2 85 x 145 85 x 145 85 x 145 1,0 1,0 1,0 PVAJP 2 - 0,33/120 AC PVAJP 2 - 0,33/150 AC PVAJP 2 - 0,33/200 AC PVAJP 2 - 0,33/220 AC PVAJP 2 - 0,33/300 AC PVAJP 2 - 0,33/400 AC PVAJP 2 - 0,33/500 AC 330 V 330 330 330 330 330 330 330 460 V 460 460 460 460 460 460 460 Un 750 V DC umax 940 V 120 25 150 30 200 40 220 40 300 50 400 50 500 65 us 1125 V 1,3 1,6 2,2 2,6 3,6 3,9 5,1 60 70 70 70 80 120 90 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 2 2 2 2 2 2 2 85 x 115 85 x 150 85 x 150 85 x 150 85 x 220 85 x 261 110 x 220 0,8 1,0 1,0 1,0 1,5 1,7 2,2 PVAJP 2 - 0,42/22 AC PVAJP 2 - 0,42/33 AC PVAJP 2 - 0,42/47 AC 420 V 420 420 420 600 V 600 600 600 Un 750 V DC umax 1125 V us 1375 V 22 40 1,3 33 40 1,9 47 60 2,6 60 60 70 M6 M6 M 10 1 1 2 65 x 120 65 x 120 85 x 145 0,4 0,4 1,0 PVAJP 2 - 0,45/10 AC PVAJP 2 - 0,45/30 AC PVAJP 2 - 0,45/50 AC PVAJP 2 - 0,45/100 AC PVAJP 2 - 0,45/150 AC PVAJP 2 - 0,45/200 AC PVAJP 2 - 0,45/300 AC PVAJP 2 - 0,45/350 AC PVAJP 2 - 0,45/500 AC 450 V 450 450 450 450 450 450 450 450 450 640 V 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Un 960 V DC umax 1200 V us 1480 V 10 40 0,5 30 40 1,2 50 50 1,5 100 60 2,9 150 40 2,6 200 60 3,2 300 50 3,8 350 60 4,2 500 80 6,3 60 60 60 70 80 90 90 90 120 M6 M6 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 1 1 2 2 2 2 2 2 2 65 x 85 65 x 120 85 x 145 85 x 145 85 x 200 85 x 220 110x220 110x220 136x220 0,3 0,4 1,0 1,0 1,3 1,5 2,2 2,2 3,3 PVAJP 2 - 0,48/60 AC PVAJP 2 - 0,48/100 AC PVAJP 2 - 0,48/150 AC PVAJP 2 - 0,48/200 AC PVAJP 2 - 0,48/300 AC PVAJP 2 - 0,48/400 AC 480 V 480 480 480 480 480 480 680 V 680 680 680 680 680 680 Un 1040 V DC umax 1300 V us 1650 V 60 43 1,8 100 43 2,2 150 50 2,8 200 55 2,9 300 65 3,9 400 65 5,6 70 90 90 90 120 120 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 2 2 2 2 2 2 85 x 145 85 x 220 85 x 220 110 x 220 110 x 261 110 x 261 1,0 1,5 1,5 2,2 2,6 2,6 PVAJP 2 - 0,5/47 AC PVAJP 2 - 0,5/68 AC PVAJP 2 - 0,5/100 AC PVAJP 2 - 0,5/133 AC PVAJP 2 - 0,5/400 AC 500 V 500 500 500 500 500 710 V 710 710 710 710 710 Un 1040 V DC umax 1300 V us 1650 V 47 50 2,6 68 50 3,8 100 60 3,3 133 65 4,4 400 60 4,8 70 80 90 90 120 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 2 2 2 2 2 85 x 145 110 x 145 85 x 220 85 x 220 136 x 220 1,0 1,5 1,5 1,5 3,3 PVAJP 2 - 0,53/70 AC PVAJP 2 - 0,53/90 AC PVAJP 2 - 0,53/100 AC PVAJP 2 - 0,53/220 AC 530 V 530 530 530 530 750 V 750 750 750 750 Un 1170 V DC umax 1460 V us 1750 V 70 26 1,9 90 43 3,2 100 60 3,3 220 80 4,6 60 80 90 60 M6 M 10 M 10 M 10 1 2 2 2 65 x 165 85 x 175 85 x 220 110 x 220 0,6 1,1 1,5 2,2 Type / Typ 13 Terminals Vývody Drawing Dimensions Weight Obr. Rozměry Hmotnost mm kg
 13. 13. AC FILTER CAPACITORS AC FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY Type / Typ U AC rms UN AC CN IN AC i max LS F A kA nH Terminals Vývody Drawing Dimensions Weight Obr. Rozměry Hmotnost mm kg V V PVAJP 2 - 0,6/68 AC PVAJP 2 - 0,6/100 AC PVAJP 2 - 0,6/120 AC PVAJP 2 - 0,6/150 AC 600 V 600 600 600 600 850 V 850 850 850 850 Un 1250 V DC umax 1560 V us 1875 V 68 40 1,8 100 40 2,9 120 80 3,3 150 50 3,8 80 90 90 90 M 10 M 10 M 10 M 10 2 2 2 2 85 x 175 85 x 220 110 x 185 110 x 220 1,1 1,5 1,9 2,2 PVAJP 2 - 0,72/53 AC PVAJP 2 - 0,72/68 AC 720 V 720 720 1020 V 1020 1020 Un 1600 V DC umax 2000 V us 2400 V 53 80 2,9 68 80 3,2 90 90 M 10 M 10 2 2 85 x 220 110 x 185 1,5 1,9 PVAJP 2 - 0,78/33 AC PVAJP 2 - 0,78/47 AC PVAJP 2 - 0,78/68 AC 780 V 780 780 780 1100 V 1100 1100 1100 Un 1600 V DC umax 2000 V us 2400 V 33 50 3,2 47 60 4,2 68 60 5,6 70 90 90 M 10 M 10 M 10 2 2 2 85 x 150 85 x 220 110 x 220 1,0 1,5 2,2 PVAJP 2 - 0,85/33 AC PVAJP 2 - 0,85/55,7 AC PVAJP 2 - 0,85/120 AC 850 V 850 850 850 1200 V 1200 1200 1200 Un 1650 V DC umax 2060 V us 2475 V 33 50 3,3 55,7 60 6,1 120 60 6,5 90 90 120 M 10 M 10 M 10 2 2 2 85 x 200 110 x 220 136 x 220 1,3 2,2 3,3 PVAJP 2 - 0,96/16 AC 960 V 960 1360 V 1360 Un 1800 V DC umax 2250 V us 2700 V 16 50 3,2 70 M 10 2 85 x 145 1,0 UN AC rms UN AC CN IN AC i max LS V V µF A kA nH Terminals Vývody PSAJP 10 - 0,45/3 x 33 AC PSAJP 10 - 0,45/3 x 40 AC PSAJP 10 - 0,45/3 x 65 AC 450 450 450 450 640 640 640 640 3 x 1,1 3 x 1,2 3 x 1,4 90 90 110 N1 N1 N1 3 3 3 85 x 175 85 x 175 85 x 220 1,0 1,0 1,5 PSAJP 16 - 0,53/3 x 10 AC PSAJP 16 - 0,53/3 x 15 AC PSAJP 10 - 0,53/3 x 23 AC PSAJP 10 - 0,53/3 x 69 AC PSAJP 3 - 0,53/3 x 100 AC 530 V 530 530 530 530 530 750 V 750 750 750 750 750 umax 1460 V us 1750 V 3 x 10 3 x 16 3 x 15 3 x 16 3 x 23 3 x 43 3 x 69 3 x 43 3 x 100 3 x 72 3 x 0,5 3 x 0,7 3 x 1,1 3 x 2,6 3 x 1,2 70 70 90 110 130 N1 N1 N1 N1 N2 3 3 3 3 4 65 x 165 65 x 165 85 x 175 110 x 220 136 x 220 0,6 0,6 1,1 2,2 3,4 PSAJP 10 - 0,6/3 x 47 AC PSAJP 10 - 0,6/3 x 68 AC PSAJP 3 - 0,6/3 x 102 AC 600 V 600 600 600 850 V 850 850 850 umax 1560 V us 1875 V 3 x 47 3 x 43 3 x 68 3 x 43 3 x 102 3 x 60 3 x 0,6 3 x 0,8 3 x 1,3 110 110 140 N1 N1 N2 3 3 4 110 x 220 110 x 220 136 x 261 2,2 2,2 3,8 PSAJP 10 - 0,76/3 x 11 AC PSAJP 10 -0,76/3 x 22,3 AC PSAJP 30 - 0,76/3 x 33,3 AC PSAJP 3 - 0,76/3 x 49,0 AC 760 V 760 760 760 760 1080 V 1080 1080 1080 1080 umax 1950 V us 2340 V 3 x 11 3 x 43 3 x 22,3 3 x 45 3 x 33,3 3 x 43 3 x 49,0 3 x 43 3 x 0,5 3 x 1,1 3 x 1,5 3 x 2,2 90 90 130 140 N1 N1 N1 N2 3 3 3 4 85 x 175 110 x 220 136 x 220 136 x 261 1,1 2,2 3,3 3,8 PSAJP 10 - 0,85/3 x 8,0 AC PSAJP 30 - 0,85/3 x 41,5 AC PSAJP 3 - 0,85/3 x 49,0 AC PSAJP 3 - 0,85/3 x 55,7 AC 850 V 850 850 850 850 1200 V 1200 1200 1200 1200 umax 2060 V us 2475 V 3 x 8,0 3 x 43 3 x 41,5 3 x 43 3 x 49,0 3 x 43 3 x 55,7 3 x 80 3 x 0,4 3 x 1,5 3 x 1,9 3 x 2,2 90 130 140 140 N1 N1 N2 N2 3 3 4 4 85 x 175 136 x 220 136 x 261 136 x 261 1,1 3,3 3,8 3,8 Three phase / 3 fázové Type / Typ umax 1200 V us 1480 V 3 x 33 3 x 43 3 x 40 3 x 43 3 x 65 3 x 43 14 Drawing Dimensions Weight Obr. Rozměry Hmotnost mm kg
 14. 14. AC FILTER CAPACITORS AC FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY Rozměrové výkresy Dimensional Drawings Drawing 1 / Výkres 1 Drawing 2 / Výkres 2 Drawing 3 / Výkres 3 Drawing 4 / Výkres 4 15
 15. 15. DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT Použití Tlumící kondenzátory jsou určeny do polovodičových jednotek s IGBT tranzistory. Application Damping capacitors are used for protecting semiconductors (IGBT transistors). Construction The self-healing capacitor elements are enclosed in a rectangular plastic case sealed with PU resin according to standard UL-94VO. They constructed from metallized PP film. Unique capacitor design assures very low values of self inductance and resistance. Outlets that assure also mechanical fixing are represented by metal bolts. It provides fixing directly to semiconductor module. Konstrukce Kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKP v hranatém pouzdru z plastu. Aktivní část tvoří metallizovaná PP fólie. Svitky jsou zality samozhášivou PU pryskyřicí odpovídající normě UL-94VO. Speciální konstrukce kondenzátoru garantuje dosažení velmi nízkých hodnot vlastní indukčnosti a sériového odporu. Vývody a zároveň mechanické upevnění je provedeno pomocí kovových průchozích svorníků umožňující přímou montáž na polovodičové bloky. Installation instruction Capacitors can be used under heavy conditions with shocks - max. acceleration 3g. Pokyny pro montáž Kondenzátory jsou určeny pro provoz v prostředí s chvěním a otřesy - max. zrychlení 3g. Technická data IEC 61071 EN 61881 DC, see table / DC, viz. tabulka 1 UN see table / viz. tabulka 1 CN ± 10 % see table / viz. tabulka 1 Imax see table / viz. tabulka 1 umax see table / viz. tabulka 1 imax see table / viz. tabulka 1 us LS < 12 nH Θmin/Θmax -40 / +85 °C -40 / +85 °C max 85 °C ΘHOTSPOT 120 000 h 1,5 x UN DC for 10 s / 1,5 x UN DC po dobu 10 s Studs M6 (M5) / šrouby M6 (M5) Arbitrary / libovolná Plastic rectangular / pravoúhlé z plastu Technical data Standard / Normy Rated voltage / Jmenovité napětí Rated capacitance / Jmenovitá kapacita Capacitance tolerance / Tolerance kapacity Rated current / Jmenovitý proud Repetitive peak voltage / Periodické špičkové napětí (opakovatelné) Repetitive peak current / Periodický špičkový proud (opakovatelný) Unrepetitive peak voltage / Neopakovatelné špičkové napětí Self inductance / Vlastní indukčnost Temperature of the case / Teplota nádoby Storage temperature / Skladovací teplota Hot spot Service life/Životnost (ΘHOTSPOT ≤ 55°C) Voltage test between terminals / Zkouška napětím mezi svorkami Fixing / Připevnění Operational position / Montážní poloha Case / Pouzdro Table Tabulka Type / Typ umax CN Imax imax us [V] PVDJP x-0,8/6 1) UN DC Dimensions / Rozměry Weight / Hmotnost [V] [F] [A] [kA] [V] šxlxv [mm] k [mm] [kg] 800 600 6 20 0,8 1 000 53 x 74 x 28 16 0,17 1) 1 600 1 400 2 20 0,8 2 200 53 x 74 x 28 18 0,17 PVDJP x-1,6/5 1) 1 600 1 400 5 20 0,8 2 200 68 x 83 x 35 25 0,27 PVDJP x-1,6/2 1) x - outlets layout see below table Other parameters and construction of the units are available upon request! 1) Outlets layout Varianty rozmístění vývodů Type / Typ x - varianty rozmístění vývodů, viz. tabulka níže Jiné kapacity, proudy, napětí nebo jiné hodnoty lze objednat po dohodě s výrobcem! R [mm] D [mm] h [mm] Drawing / Výkres PVDJP 1-x/x 28 6,3 3 1 PVDJP 2-x/x 28 M6 5 1 PVDJP 3-x/x 23 5,2 3 1 PVDJP 4-x/x 28 6,3 8 1 PVDJP 5-x/x 23 6,3 3 1 16
 16. 16. DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT Rozměrový výkres Dimensional Drawing Drawing 1 / Výkres 1 Předpokládaný průběh napětí Expected voltage waveform 17
 17. 17. DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT Application Damping capacitors are used for protecting semiconductors (IGBT transistors). Použití Tlumící kondenzátory jsou určeny do polovodičových jednotek s IGBT tranzistory. Construction The self-healing capacitor elements are enclosed in a rectangular plastic case sealed with PU resin according to standard UL-94VO. They constructed from metallized PP film. Unique capacitor design assures very low values of self inductance and resistance. Outlets that assure also mechanical fixing are represented by metal bolts. It provides fixing directly to semiconductor module. Konstrukce Kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKP v hranatém pouzdru z plastu. Aktivní část tvoří metallizovaná PP fólie. Svitky jsou zality samozhášivou PU pryskyřicí odpovídající normě UL-94VO. Speciální konstrukce kondenzátoru garantuje dosažení velmi nízkých hodnot vlastní indukčnosti a sériového odporu. Vývody a zároveň mechanické upevnění je provedeno pomocí kovových průchozích svorníků umožňující přímou montáž na polovodičové bloky. Technical data Technická data Standard / Normy IEC 61071 EN 61881 Rated voltage / Jmenovité napětí UN DC, see table / DC, viz. tabulka Rated capacitance / Jmenovitá kapacita CN see table / viz. tabulka Capacitance tolerance / Tolerance kapacity ± 10 % Rated current / Jmenovitý proud Imax see table / viz. tabulka Repetitive peak voltage / Periodické špičkové napětí (opakovatelné) umax see table / viz. tabulka Repetitive peak current / Periodický špičkový proud (opakovatelný) imax see table / viz. tabulka Unrepetitive peak voltage / Neopakovatelné špičkové napětí us see table / viz. tabulka LS < 12 nH Self inductance / Vlastní indukčnost Θmin/Θmax Temperature of the case / Teplota nádoby Storage temperature / Skladovací teplota -40 / +85 °C -40 / +85 °C Hot spot ΘHOTSPOT Service life/Životnost (ΘHOTSPOT ≤ 55°C) max 85 °C 120 000 h Voltage test between terminals / Zkouška napětím mezi svorkami 1,5 x UN DC / 10 s Fixing / Připevnění Studs M6 (M5) / šrouby M6 (M5) Operational position / Montážní poloha Arbitrary / libovolná Case / Pouzdro Plastic rectangular / pravoúhlé z plastu Tabulka Table Type / Typ PVDJP 40 - 2,5/1 PVDJP 40 - 3,0/0,68 PVDJP 40 - 4,0/0,47 PVDJP 40 - 4,0/0,33 PVDJP 42 - 4,5/0,125 PVDJP 42 - 4,5/0,25 PVDJP 42 - 4,5/0,4 umax UN DC CN Imax imax us [V] 2 500 3 000 4 000 4 000 4 500 4 500 4 500 [V] 2 500 2 500 3 200 3 200 3 600 3 600 3 600 [F] 1 0,68 0,47 0,33 0,125 0,25 0,4 [A] 12 8 6 4 2 4 5 [kA] 0,5 0,35 0,2 0,15 0,2 0,4 0,2 [V] 3 000 3 600 4 500 4 500 5 000 5 000 5 000 18 Dimensions Rozměry šxlxv [mm] 64 x 53 x 28 64 x 53 x 28 64 x 53 x 28 64 x 53 x 28 64 x 53 x 28 64 x 53 x 28 64 x 53 x 28 Weight Hmotnost [kg] 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 Drawing / výkres 1 1 1 1 2 2 2
 18. 18. DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT Rozměrové výkresy Dimensional Drawings Drawing 1 / Výkres 1 Drawing 2 / Výkres 2 19
 19. 19. DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT Použití Tlumící kondenzátory jsou určeny pro obvody s IGBT tranzistory. Application Damping capacitors are used for protecting semiconductors (IGBT transistors). They are charged and discharged repetitively. Very high peak currents are carried. Konstrukce Kondenzátory jsou vyráběny v suchém provedení, samohojivé, technologií typu MKP. Aktivní část tvoří metallizovaná PP fólie a je uložena ve válcovém pouzdře z materiálu na bázi skelných vláken. Speciální konstrukce kondenzátoru garantuje dosažení velmi nízkých hodnot vlastní indukčnosti a sériového odporu. Schopnost samohojení zaručuje vysokou odolnost při napěťových špičkách. Vývody kondenzátoru mohou sloužit k jeho mechanickému upevnění. Construction The self-healing capacitor elements are enclosed in a cylindrical plastic case sealed with PU resin. They are constructed from PP film technology MKP. This enables the unit to carry high inrush currents with low self-inductance and series resistance. Installation instructions Capacitor life will be shortened by excess temperatures Technická data Technical data Standard / Normy IEC 61071 EN 61881 Repetitive peak voltage/0,1 Hz / Periodické špičkové napětí (opakovatelné)/0,1 Hz Rated voltage / Jmenovité napětí Rated capacitance / Jmenovitá kapacita Capacitance tolerance / Tolerance kapacity Rated current / Jmenovitý proud Repetitive peak current / Periodický špičkový proud (opakovatelný) Unrepetitive peak voltage / Neopakovatelné špičkové napětí umax UN CN Imax imax us Self inductance / Vlastní indukčnost see table / viz. tabulka DC, see table / DC, viz. tabulka see table / viz. tabulka ± 10 % see table / viz. tabulka see table / viz. tabulka see table / viz. tabulka Temperature of the case / Teplota nádoby Storage temperature / Skladovací teplota LS Θmin/Θmax ≤ 10 nH -40 / +85 °C -40 / +85 °C Hot spot ΘHOTSPOT max 85 °C Service life/Životnost (ΘHOTSPOT ≤ 55°C) Voltage test between terminals / Zkouška napětím mezi svorkami Maximum torque – connection cables / Max. utahovací moment svorníku Operational position / Montážní poloha Table Type / Typ PVDJP 1-1,2/10 PVDJP 1-1,2/15 PVDJP 1-1,2/25 PVDJP 21-2/5 PVDJP 21-2/8 PVDJP 21-2/12 PVDJP 21-2,5/3 PVDJP 21-2,5/5 PVDJP 21-2,5/6,6 PVDJP 21-3,2/1 PVDJP 21-3,2/2 PVDJP 21-3,2/3 PVDJP 21-4/0,5 PVDJP 21-4/1 120 000 h 1,5 x UN DC / 10 s M 8 … max. 7,0 Nm arbitrary Tabulka umax UNDC CN Imax imax us [V] [V] 1 000 2 000 1 600 2 500 2 000 3 200 2 500 4 000 3 200 [A] 30 40 50 35 50 60 30 40 50 20 30 40 15 20 [kA] 2,8 4,0 6,0 4,0 6,0 8,0 3,2 4,0 5,0 1,2 3,0 3,2 0,6 1,2 [V] 1 200 [F] 10,0 15,0 25,0 5,0 8,0 12,0 3,0 5,0 6,6 1,0 2,0 3,0 0,5 1,0 Other parameters are available upon reguest! 1 500 2 400 3 000 3 800 4 800 Diameter Průměr D [mm] 61 73 86 61 73 86 61 73 86 61 73 86 61 73 Lenght Délka L [mm] 54 54 54 60 60 60 68 68 68 60 60 60 60 60 Weight Hmotnost Drawing Obr. [kg] 0,21 0,31 0,42 0,25 0,35 0,46 0,30 0,40 0,52 0,25 0,35 0,46 0,25 0,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jiné kapacity a napětí lze objednat po dohodě s výrobcem! 20
 20. 20. DAMPING SNUBBER CAPACITORS - IGBT TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - IGBT Rozměrový výkres Dimensional Drawing Drawing 1 / Výkres 1 Expected voltage waveform Předpokládaný průběh napětí 21
 21. 21. DAMPING SNUBBER CAPACITORS - SCR THYRISTORS TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - SCR TYRISTORY Application Použití Damping capacitors are used for protecting semiconductors (SCR thyristors). They are charged and discharged repeatedly. Very high peak currents are carried. Tlumící kondenzátory jsou určeny pro obvody s SCR tyristory. Construction The self-healing dry capacitor elements are enclosed in a cylindrical plastic case sealed with PU resin. They are made of metallized PP film, MKP system. This enables the unit to carry high inrush currents with low selfinductance and series resistance. Kondenzátory jsou vyráběny v suchém provedení, samohojivé, technologií typu MKP. Aktivní část tvoří metalizovaná PP fólie a je uložena ve válcovém plastovém pouzdře. Speciální konstrukce kondenzátoru garantuje dosažení velmi nízkých hodnot vlastní indukčnosti a sériového odporu. Schopnost samohojení zaručuje vysokou odolnost při napěťových špičkách. Vývody kondenzátoru mohou sloužit k jeho mechanickému upevnění. Technical data Technická data Konstrukce Standard / Normy IEC 61071 EN 61881 Repetitive peak voltage/0,1 Hz / Periodické špičkové napětí (opakovatelné)/0,1 Hz Rated voltage / Jmenovité napětí Rated capacitance / Jmenovitá kapacita Capacitance tolerance / Tolerance kapacity Rated current / Jmenovitý proud Repetitive peak current / Periodický špičkový proud (opakovatelný) Unrepetitive peak voltage / Neopakovatelné špičkové napětí Self inductance / Vlastní indukčnost Temperature of the case / Teplota nádoby Storage temperature / Skladovací teplota Hot spot Service life/Životnost (ΘHOTSPOT ≤ 55°C) umax UN CN Imax imax us LS Θmin/Θmax ΘHOTSPOT 1,5 x UN DC / 10 s M 8 … max. 7,0 Nm arbitrary Voltage test between terminals / Zkouška napětím mezi svorkami Maximum torque – connection cables / Max. utahovací moment svorníku Operational position / Montážní poloha Table Type PVDJP 020-5,6/0,5 PVDJP 020-6,8/0,33 PVDJP 020-8/0,5 PVDJP 020-8/0,75 PVDJP 020-8/1 PVDJP 20-10/0,22 PVDJP 020-10/0,33 PVDJP 020-10/0,5 PVDJP 020-10/0,56 PVDJP 020-10/0,62 see table / viz. tabulka DC, see table / DC, viz. tabulka see table / viz. tabulka ± 10 % see table / viz. tabulka see table / viz. tabulka see table / viz. tabulka ≤ 10 nH -40 / +85 °C -40 / +85 °C max 85 °C 120 000 h Tabulka Repetitive peak voltage Opak. špič. napětí umax DC[V] Voltage Jmenovité napětí UNDC [V] Voltage Jmenovité napětí UNAC rms [V] Capacitance Jmenovitá kapacita CN [µF] Current Jmenovitý proud Imax [A] Dimensions Rozměry [mm] 5600 6800 8000 8000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 4500 5600 6400 6400 6400 8000 8000 8000 8000 8000 2500 3000 3200 3200 3200 4000 4000 4000 4000 4000 0,5 0,33 0,5 0,75 1 0,22 0,33 0,5 0,56 0,62 25 10 20 25 30 8 10 12 12 12 ø60x133 ø60x133 ø60x133 ø60x133 ø65x133 ø50x133 ø60x133 ø60x133 ø65x133 ø65x133 22
 22. 22. DAMPING SNUBBER CAPACITORS - SCR THYRISTORS TLUMÍCÍ KONDENZÁTORY - SCR TYRISTORY Dimensional Drawing Rozměrový výkres Expected voltage waveform Předpokládaný průběh napětí 23
 23. 23. MEDIUM VOLTAGE DC CAPACITORS VN KONDENZÁTORY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ Application These capacitors are for use on dc supplies and are used for general purposes, particularly in electronic equipment. Použití Používá se v aplikacích v elektrotechnických zařízeních. Jsou určeny k provozu při stejnosměrném napětí. Construction The capacitors are self healing, dry MKP technology. Elements are enclosed in a cylindrical aluminium case filled with vegetable-oil based, non toxic, biodegradable, environmentally friendly, solid matter. The case is fitted with M12 mounting stud, which is also used for the protective conductor connection. No discharge resistors are fitted, parameters and dimensions are listed in the table below. Konstrukce Kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKP, ve válcové Al nádobě se svorkou na připojení ochranného vodiče na dně nádoby. Svitky jsou zality v pevné hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Krycí vrstvu tvoří samozhášivá PU pryskyřice odpovídající UL - 94 VO. Kondenzátory neobsahují vybíjecí rezistory. Jištění kondenzátorů je zabezpečeno použitím segmentového pokovení PP fólie. Installation instructions Capacitor life will be shortened by excess temperatures. Capacitors can be mounted in any position. Max torgues are mentioned in table below. Pokyny pro montáž Životnost kondenzátoru je silně závislá na provozní teplotě. Kondenzátory mohou být montovány v libovolné poloze. Maximální utahovací momenty jsou uvedeny v tabulce níže. Technical data Technická data Standard / Normy IEC 61071 Rated voltage / Jmenovité napětí Rated capacitance / Jmenovitá kapacita Capacitance tolerance / Tolerance kapacity RMS current / Efektivní hodnota proudu Rated insulating voltage / Izolační napětí Repetitive peak voltage / Periodické špičkové napětí (opakovatelné) Repetitive peak current / Periodický špičkový proud (opakovatelný) Temperature of the case / Teplota nádoby Storage temperature / Skladovací teplota Hot spot UN CN Imax Ui umax imax Θmin/Θmax ΘHOTSPOT DC, see table / DC, viz. tabulka see table / viz. tabulka ±5% see table / viz. tabulka see table / viz. tabulka 1,1 x UN DC see table / viz. tabulka -40 / +85 °C -40 / +85 °C max 85 °C Service life/Životnost (ΘHOTSPOT ≤ 55°C) 120 000 h Voltage test between terminals / Zkouška napětím mezi svorkami Voltage test between terminals and case / Zkouška napětím mezi spojenými svorkami a nádobou 1,5 x UN DC / 10 s 2 x Ui + 1 000 V AC / 10 s M 4 … max. 1,0 Nm M 6 … max. 2,0 Nm M 12 … max. 5,0 Nm Arbitrary Maximum torque - connection cables / Max. utahovací moment svorníků Maximum torque - connection cables / Max. utahovací moment ochranné svorky Operational position / Montážní poloha Rozměrový výkres Dimensional Drawing 24
 24. 24. MEDIUM VOLTAGE DC CAPACITORS VN KONDENZÁTORY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ Table Type / Typ Tabulka Umax AC V PVAJP 11-1,6/8 PVAJP 11-1,6/10 PVAJP 12-1,6/12 CN F Imax A imax/0,1Hz kA 8 UN DC kV 15 2,5 10 800 PVAJP 11-1,6/16 25 30 5 30 5 ∅D mm H mm R mm Weight kg 65 4 12 16 1,6 Ui V 80 28 0,45 65 80 28 0,45 85 80 32 0,6 65 2000 135 28 0,7 PVAJP 11-1,6/20 20 35 6 65 135 28 0,7 PVAJP 11-2/25 25 15 2,5 65 105 28 0,6 PVAJP 11-2/50 50 25 4 35 20 3,5 PVAJP 12-2/50 50 25 PVAJP 12-2/100 100 PVAJP 11-2,5/2 2 3,3 12 1,5 4 15 2 4,7 15 2 4 15 2,5 4,7 20 3,5 6 25 4 PVAJP 12-2/35 PVAJP 11-2,5/3,3 PVAJP 11-2,5/4 2 2,5 600 1100 PVAJP 11-2,5/4,7 PVAJP 11-3,2/4 PVAJP 11-3,2/4,7 PVAJP 12-3,2/6 3,2 1600 PVAJP 12-3,2/8 160 28 0,8 105 32 0,8 4 85 105 32 0,8 40 7 85 160 32 1,1 10 1 65 80 28 0,45 65 135 28 0,7 2000 2850 65 135 28 0,7 85 140 32 0,8 8 6 85 140 32 0,8 12 2 65 105 28 0,6 8 PVAJP 11-3,6/8 30 6,8 PVAJP 11-3,6/6,8 PVAJP 12-3,6/10 65 85 2000 20 3,5 65 105 28 0,6 10 30 5 85 105 32 0,8 PVAJP 12-3,6/15 15 35 6 85 105 32 0,8 PVAJP 12-3,6/30 30 50 8 85 185 32 1,3 3,6 1100 2850 PVAJP 11-4/3,3 3,3 12 2,5 65 105 28 0,6 PVAJP 12-4/4,7 4,7 15 2 85 105 32 0,8 6 15 5 85 105 32 0,8 110 105 32 1,0 65 80 28 0,45 1600 PVAJP 12-4/6 PVAJP 13-4/10 4 10 PVAJP 11-4/1 2000 1 2850 PVAJP 11-6/0,5 1 10 1,6 65 80 28 0,45 12 1,8 65 135 28 0,7 0,25 PVAJP 11-6/0,25 8 1,5 65 135 28 0,6 0,5 1600 PVAJP 13-6/8 12 3 1 12 2,5 4 6 PVAJP 12-6/4 PVAJP 13-12/1 6 10 2 PVAJP 11-4/2 PVAJP 11-6/1 15 0,25 PVAJP 11-4/0,25 15 5 8 12 4800 15 15 5 Other parameters and construction of the units are available upon request! 135 28 0,6 65 105 28 0,6 85 5 1 65 4500 105 32 1,3 110 6500 105 32 1,0 110 200 50 2,2 Jiné kapacity, napětí nebo provedení lze objednat po dohodě s výrobcem. 25
 25. 25. COMMUTATING CAPACITORS (only for spare parts) KOMUTAČNÍ KONDENZÁTORY (pouze jako náhradní díly) Application The capacitors are applied in forced commutation convertors. They components ensure thyristor switching off together with other circuit. Použití Použití ve střídačích s nucenou komutací. Spolu s ostatními prvky obvodu zajišťují vypínání tyristorů. Construction Commutating capacitors are in self-healing version, type MKV. The active part is situated in cylindrical case, capacitor outlets are represented by mounted bushings. They are provided with overpressure disconnector. PP film like dielectric is impregnated with mineral oil. The electrodes are made from both-side metallized capacitor paper with reinforced edges. Self-healing ability together with complete impregnation guarantees high voltage loading of capacitor, low losses are achieved by using PP film dielectric. Konstrukce Komutační kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKV. Aktivní část je umístěna ve válcové Al nádobě. Vývody jsou provedeny montovanými průchodkami. Kondenzátory jsou opatřeny přetlakovým odpojovačem. Dielektrikum tvoří PP film, impregnovaný minerálním olejem. Elektrodou je oboustranně metalizovaný kondenzátorový papír se zesíleným okrajem. Regenerační schopnost spolu s úplnou impregnací zaručuje vysokou napěťovou zatížitelnost kondenzátoru. Nízké ztráty jsou dosaženy použitím PP fólie v dielektriku. Installation Instructions The service conditions are depended on the temperature of capacitors. The capacitors must not be used at vicinity of the sources of heating radiation. The capacitors must not be situated near the high current conductors due to avoiding post-heating by eddy currents. They shall be mounted in vertical position. Connecting conductors have to enable the movement of capacitor lid about 20 mm upwards because of function of the overpressure disconnector. Pokyny pro montáž Kondenzátory nesmějí být použity v blízkosti zdrojů tepelného záření. Kondenzátory se montují ve svislé poloze. Pro zabezpečení správné funkce přetlakového odpojovače musí připojovací vodiče umožnit pohyb víka kondenzátoru o 20 mm vzhůru. Technical Data Technická data Standard / Normy IEC 61071 Rated voltage / Jmenovité napětí UN DC, see table / DC, viz. tabulka CN Rated current / Jmenovitý proud see table / viz. tabulka umax Capacity tolerance / Tolerance kapacity see table / viz. tabulka IN Rated capacitance / Jmenovitá kapacita see table / viz. tabulka ± 10 % Ui Transconductance, Periodic / Strmost periodická Transconductance, Non-periodic / Strmost neperiodická see table / viz. tabulka Θmin/ Θmax Non-periodic peak voltage / Neopakovatelné špičkové napětí (trvání max. 50 ms, max. počet 1000) see table / viz. tabulka (du/dt)max Periodic peak voltage / Periodický špičkový proud (opakovatelný) see table / viz. tabulka us Periodic peak current / Periodické špičkové napětí (opakovatelné) see table / viz. tabulka imax Insulating voltage / Izolační napětí -40 / +85 °C (du/dt)S Temperature of the case / Teplota nádoby Storage temperature / Skladovací teplota Hot spot ΘHOTSPOT Service life/Životnost (ΘHOTSPOT ≤ 55°C) see table / viz. tabulka -40 / +85 °C max 85 °C 120 000 h Operational position / Montážní poloha vertical / svislá Maximum torque – connection cables / Max. utahovací moment svorníku M10 … max. 8,0 Nm Maximum torque – bottom cables / Max. utahovací moment ochranné svorky M12 … max. 5,0 Nm 26
 26. 26. COMMUTATING CAPACITORS (only for spare parts) KOMUTAČNÍ KONDENZÁTORY (pouze jako náhradní díly) Table Type / Typ Tabulka UN CN Ui Imax imax umax us du/dt periodic. [V] [F] [V] [A] [kA] [V] [V] [V/s] 25 4,5 POAJV 2-1/8 8,0 POAJV 2-1/15 15,0 50 22,0 80 6,6 80 9,0 POAJV 2-1/30 1 000 30,0 900 POAJV 1-1/45 45,0 60 8,0 POAJV 1-1/60 60,0 75 1 722 8,0 Weigh Hmotnost [kg] Drawing Obr. 0,75 1 85 x 122 300 1 256 Dimensions Rozměry DxH [mm] 85 x 90 4,5 POAJV 2-1/22 du/dt non-periodic neperiodic. [V/s] 750 1,00 1 85 x 162 1,25 1 85 x 205 1,50 1 110 x 140 1,80 1 110 x 185 200 2,50 1 POAJV 1-1,7/22 1 700 22,0 1 500 80 3,3 2 130 2 920 150 375 110 x 235 3,00 1 POAJV 1-2,1/20 2 100 20,0 1 500 80 3,3 2 130 3 570 160 400 110 x 235 3,00 1 Other parameters are available upon reguest! Jiné kapacity a napětí lze objednat po dohodě s výrobcem! Dimensional Drawing Rozměrový výkres 27
 27. 27. 28
 28. 28. 29
 29. 29. 30
 30. 30. ZEZ SILKO, s.r.o. Pod Černým lesem 683 564 22 ŽAMBERK CZECH REPUBLIC Tel.: +420 465 673 111 Fax: +420 465 612 319 E-mail: zez@zez-silko.cz http://www.zez-silko.cz CAPACITORS FOR POWER ELECTRONICS KONDENZÁTORY PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU © Copyright 2014 ZEZ SILKO, s.r.o. All Rights Reserved. Specification subject to change without notice. The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be considered as guaranteed characteristics. This brochure replaces the previous edition. Všechna práva vyhrazena! Specifikace podléhají změnám bez předchozího oznámení. Informace uvedené v tomto katalogu jsou pouze informativního charakteru a nemohou být považovány za závazné. Tento katalog nahrazuje předcházející vydání. ECA-2014-1

×