Marine lighting fitting

708 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
708
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marine lighting fitting

 1. 1. INFORMACJE OGÓLNE ZNAKI GLOBALNEGENERAL INFORMATION INDEX OF SYMBOLS – znak certyfikacji europejskiej / the fittings are in conformity with European directive cosϕ – wspó³czynnik mocy / power factor – mo¿liwoœæ monta¿u na pod³o¿u polnym / fittings are applicable on normally inflammable surfaces 1) nie okrywaæ materia³em izoluj¹cym termicznie do not cover with heat insulation material IPXX – stopieñ ochrony przed cia³ami sta³ymi i wod¹ / protection grade against the ingress of dust and moisture – oprawa z zaciskiem ochronnym – wymaga po³¹czenia z przewodem ochronnym sieci zasilaj¹cej fitting with ground terminal – ground connection is needed – oprawa bez zacisku ochronnego – nie wymaga po³¹czenia ochronnego – izolacja podwójna, wzmocniona fitting without ground terminal – ground connection is not needed – double reinforced insulation – oprawa zasilana napieciem bezpiecznym SELV (<50 V), bez zacisku ochronnego using safety extra-low voltage - SELV (<50 V), without ground terminal – uk³ad przelotowy zasilania i wejœæ kablowych / passage arrangement of power supply terminals and cable entries for serial connection – uk³ad koñcowy zasilania i wejœæ kablowych / final arrangement of power supply terminals and cable entries for final connection komputerowy OPTYLUX arkusze kalk alkulacyjne FOT Bezp³atnie udostêpniamy program komputerowy OPTYLUX 2 oraz arkusze kalkulacyjne PUNKT i FOTO do projektowania oœwietlenia OPTYLUX FOT Free of charge delivery of the OPTYLUX 2 programm and PUNKT and FOTO calculation sheets for illumination planning ´ ZRÓD£A ŒWIAT£A LIGHT SOURCES
 2. 2. OB4241 Schemat przy³¹czenia / Connection diagram PRZEZNACZENIE DESIGNATION EVACUATIONAL LUMINAIRES Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania ewakuacyjnego pomieszczeñ The luminaire is purposed for evacuational illumination of accommoda-(mieszkalnych, ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp.) na jednost- tion (habitable, general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels orkach p³ywaj¹cych i w budynkach. Przewidziana jest do wbudowania w sufit. buildings. Ceiling mounting, recessed. OPRAWY EWAKUACYJNEOprawy OB4241-01 do -04 mog¹ byæ wbudowane w sufity klasy B0 bez do- Fittings OB4241-01 to -04 can be mounted to ceiling of class B0 without addi-datkowej izolacji termicznej. tional heat insulation material. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawa przystosowana jest do œwietlówki prostej (trzonek G5). Korpus The luminaire is adapted to miniature fluorescent tube (lampholder G5).wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ prosz- The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white po-kow¹. Wyposa¿ona jest w szybê z poliwêglanu osadzon¹ w ramce mocowanej wder. The shield is made of polycarbonate. It is fitted by screws (OB4241-01 towkrêtami (OB4241-01 do -04) lub specjalnymi sprê¿ynami (OB4241-05 do -12). -04) or special springs (OB4241-05 to -12) to the body. The luminaire emer-Oprawa ma wbudowan¹ bateriê i œwieci w nastêpuj¹cym trybie: gency illuminating using their own battery duration – 1 hour or 3 hours as– praca ciemna – oprawa œwieci tylko awaryjnie, w³¹czaj¹c siê samoczynnie follow: po zaniku napiêcia w sieci; – non-maintained – only after mains voltage decay;– praca jasna – oprawa œwieci przy obecnoœci napiêcia zasilaj¹cego i samo- – maintained – continuously illuminating and emergency illuminating after czynnie podtrzymuje œwiecenie po zaniku napiêcia w sieci. mains voltage decay.Bateria jest automatycznie ³adowana z sieci zasilaj¹cej. In normal condition the battery is charged from the mains. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULESPN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRSDostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; Inne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request 1
 3. 3. OF4019 cosϕ = 0,9 OF4314 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ i korytarzy na jed- Luminaires are purposed for illumination of accommodation, corridors nostkach p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do instalowania na œcianach i sufitach. etc. on ships. They are provided to be installed on walls or ceilings. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawy przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych. Korpus opraw wyko- Fittings are adapted to standard fluorescent lamps. The housing is made nany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ prosz- of phosphated steel sheet and painted with white powder coating. The cover is kow¹. Klosz wykonany jest z poliwêglanu. made of polycarbonate. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULESFLUORESCENT LUMINAIRESOPRAWY ŒWIETLÓWKOWE PN-EN 60598-1 EN 60598-1 BN-79/3083-34.00 PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included Inne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request A0 – oœwietlenie awaryjne – oprawka B22 do ¿arówki / emergency lighting – lampholder B22 A1 – oœwietlenie awaryjne – modu³ bateryjny 1h (inne na ¿yczenie) / emergency lighting – 1h battery unit (others on request) Schematy elektryczne – patrz str. 17 / Electric diagrams – see page 17 2
 4. 4. OF4068 OF4160 PRZEZNACZENIE DESIGNATION FLUORESCENT LUMINAIRES OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ (mieszkalnych, Luminaires are purposed for illumination of accommodation (habitable,ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp.) na jednostkach p³ywaj¹- general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels. Ceiling mounting,cych. Przewidziane s¹ do wbudowania w sufit. recessed. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawy przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych (trzonek G13). Korpus Luminaires are adapted to ordinary fluorescent tubes (G13 lampholder).wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ prosz- The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white po-kow¹. Oprawy OF4068 wyposa¿one s¹ w klosz z mlecznego poliwêglanu. Opra- wder. Luminaires OF4068 are equipped with a milky polycarbonate diffuser.wy OF4160 wyposa¿one s¹ w odb³yœnik i raster z anodowanej blachy aluminio- Luminaires OF4160 are equipped with a reflector and louvre of anodizedwej. Przewody zasilaj¹ce wprowadzone s¹ od ty³u poprzez przepusty izolacyjne. aluminium sheet. Supply cables led-in from the back through isolating inlets. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULESPN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS cosϕDostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; Inne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request; A0 – oœwietlenie awaryjne – oprawka B22 do ¿arówki / emergency lighting – lampholder B22 3A1 – oœwietlenie awaryjne – modu³ bateryjny 1h (inne na ¿yczenie) / emergency lighting – 1h battery unit (others on request); N+A ka¿da ze œwietlówek jest zasilana z oddzielnego obwodu(N – podstawowy, A – awaryjny) / each fluorescent tube is supplied from separate circuit (N – primary, A – emergency); Schematy elektryczne – patrz str. 17 / Electric diagrams – see page 17
 5. 5. OF4130 cosϕ = 0,5 OF4170 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy OF4130 i OF4170 przeznaczone s¹ do oœwietlania miejscowego The OF4130 and OF4170 lighting fittings are purposed for local illumi- w pomieszczeniach jednostek p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do instalowania nation of ship accommodation. They can be mounted on walls, ceilings, over na œcianach, sufitach, nad kojami i w innych miejscach. bunks etc. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawy przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych (OF4130) lub do œwie- Fittings are adapted to standard fluorescent tubes (OF4130) or fluore- tlówek kompaktowych (OF4170). P³yta wykonana jest z fosforanowanej bla- scent compact lamps (OF4170). The geartray is made of phosphate coated chy stalowej i malowana bia³¹ farb¹ proszkow¹. Klosz wykonany jest z mlecz- steel sheet, white powder coating. The lampshade is made of milky polyme- nego poliwêglanu lub metapleksu. thacrylate or polycarbonate. Oprawy do oœwietlenia miejscowego mog¹ posiadaæ wy³¹cznik oœwietlenia. Fittings for local illumination can be equipped with a circuit breaker. Supply- Przewody zasilaj¹ce wprowadzane s¹ poprzez przepusty izolacyjne. Wewn¹trz ing cables are led into the fitting through cable outlets.FLUORESCENT LUMINAIRESOPRAWY ŒWIETLÓWKOWE oprawy znajduje siê zacisk ochronny. There is the earth clamp inside. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES PN-EN 60598-1 EN 60598-1 BN-79/3083-34.00 PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS PMM – metapleks / polymethacrylate; PC – poliwêglan / polycarbonate Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included Inne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request 4
 6. 6. IP44 OF4168 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania miejscowego w toaletach i ka- The luminaire is purposed for local illumination of toilets and bathroomsbinach sanitarnych na jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziana jest do instalo- on ships. It is foreseen to be installed on walls or toilet-cases or under mirror.wania na œcianie, nad lustrem lub na szafkach toaletowych. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawa przystosowana jest do œwietlówek kompaktowych. Korpus wyko- The luminaire is adapted to fluorescent compact lamps.nany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ prosz- The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white po-kow¹. Klosz wykonany jest z mlecznego poliwêglanu. wder coating. The cover is made of milky polycarbonate. Luminaires can beOprawa mo¿e byæ wyposa¿ona w wy³¹cznik sieciowy oraz gniazdo wtyczkowe equipped with a circuit breaker and a socket, for electric shaver supplied fromdo golarki, zasilane poprzez transformator separacyjny. Przewody zasilaj¹ce a separating transformer. Supplying cables are led into the fitting throughwprowadzane s¹ poprzez przepusty izolacyjne. cable outlets. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES BATHROOM LUMINAIRESPN-EN 60598-1 EN 60598-1 OPRAWY £AZIENKOWEBN-79/3083-34.00 PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRSPRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS cosϕDostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not includedInne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request 5
 7. 7. OF4176 cosϕ = 0,9 IP66/IP67 OF4295 PRZEZNACZENIE DESIGNATIONOPRAWY POK£ADOWE FALOODPORNE Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania przestrzeni otwartych. Mog¹ byæ insta- Luminaires are purposed for illumination of open spaces. They are forese- lowane na otwartych pok³adach jednostek p³ywaj¹cych oraz w innych miejscach nara- en to be installed on open decks on vessels as well as in places exposed to action ¿onych na dzia³anie fal morskich. of sea waves. BUDOWA CONSTRUCTION Korpus i klosz oprawy wykonane s¹ z poliwêglanu. P³yta monta¿owa i ze- The body and diffuser are made of polycarbonate. The mounting plateWAVEPROOF DECK LUMINAIRES wnêtrzne elementy mocuj¹ce wykonane s¹ ze stali nierdzewnej. Jedna lub dwie and external fastening parts are made of stainless steel. There are one or two d³awnice kablowe dla przewodu zasilaj¹cego o œrednicy od 6 do 12 mm cable glands on the cover of luminaire for leading-in a supply cable with (na ¿yczenie 9-16 mm) umo¿liwiaj¹ce szeregowe ³¹czenie opraw, umieszczone diameter from 6 to 12 mm (on request 9-16 mm) and connecting the lumina- s¹ w pokrywie oprawy. Odb³yœnik wykonany jest z wysokopolerowanej blachy ires in series. The reflector made of highly-polished aluminium is either sym- aluminiowej (symetryczny oraz asymetryczny) dla ograniczenia olœnienia w przy- metric or asymmetric for glare limitation. padku zamocowania oprawy na œcianie w celu oœwietlania schodów, przejœæ itp. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES PN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included * – po jednej d³awnicy z ka¿dej strony / 1 cable gland on each side 6
 8. 8. cosϕ = 0,9 IP44 OF4181 OF4270 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ na jednostkach p³y- Luminaires are purposed for illumination of accommodation on vesselswaj¹cych (kuchnie, magazyny itp.). Przewidziane s¹ do mocowania bezpo- (galleys, stores etc.). Surface mounted directly on wall or ceiling.œrednio na p³aszczyŸnie sufitu lub œciany. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawy OF4181-01÷08 oraz OF4270 przystosowane s¹ do œwietlówek Luminaires OF4181-01÷08 and OF4270 are adapted to T8 fluorescentT8. Oprawy OF4181-09÷12 przystosowane s¹ do œwietlówek T5. Korpus wy- tubes. Luminaires OF4181-09÷12 are adapted to T5 fluorescent tubes. Thekonany jest z fosforanowanej blachy stalowej lub z blachy nierdzewnej i ma- housing is made of phosphated steel sheet or stainless steel and painted withlowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Klosz wykonany jest z przezroczystego poli- white powder coating. The lampshade is made of transparent polycarbonate.wêglanu. Oprawy OF4270 posiadaj¹ specjalne, sprê¿ynowe oprawki œwietló- The OF4270 is equipped with special spring push-in lampholders fixing wi-wek, mocuj¹ce rury bez obracania, stanowi¹ce zabezpieczenie przed wstrz¹- thout tube rotation maximize vibration resistance. The luminaire is fixed by 6 FLUORESCENT LUMINAIRESsami. Oprawê mocuje siê do pod³o¿a za pomoc¹ 6 wkrêtów M6. Przewidziane screws M6. There are versions with emergency lighting circuit (lampholder OPRAWY ŒWIETLÓWKOWEs¹ oprawy wyposa¿one w dodatkowy obwód oœwietlenia awaryjnego (opraw- B15d) supplied from an external power source.ka B15d) zasilany z zewnêtrznego Ÿród³a energii. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULESPN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRSDostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; Inne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request; Fe – blacha zwyk³a / mild steel; nFe – blacha stalowa nierdzewna / stainless steelA0 – oœwietlenie awaryjne – oprawka B15d do ¿arówki / emergency lighting – lampholder B15d Schematy elektryczne / Electric diagrams 7
 9. 9. OF4186 cosϕ = 0,9 IP22 OF4216 OF4268 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ (mieszkalnych, ogólnego Luminaires are purposed for illumination of accommodation (habitable, przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp.) na jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels. Ceiling mounting, do wbudowania w sufit. Oprawy OF4186-21 do -26 i OF4216-07 do 12 mog¹ byæ recessed. Luminaires OF4186-21 to -26 and OF4216-07 to 12 are designed to wbudowane w sufity klasy B0 bez dodatkowej izolacji termicznej. ceiling of class B0 without additional heat insulation material. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawy przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych (OF4186, OF4268) lub Luminaires are adapted to standard fluorescent lamps (OF4186, OF4268) do œwietlówek kompaktowych (OF4216). Korpus wykonany jest z fosforanowa- or to compact fluorescent lamps (OF4216). The housing is made of phospha- nej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Oprawy mog¹ byæ wypo- ted steel sheet and painted with white powder. The luminaires can be equip- sa¿one w raster os³oniêty od do³u przeŸroczyst¹ szyb¹ z poliwêglanu, w raster ped with a disssipative louvre and polycarbonate shield, a louvre or a milky bez szyby lub tylko w szybê z poliwêglanu. Oprawa OF4268 posiada specjalne, shield only. The OF4268 is equipped with special spring push-in lampholdersFLUORESCENT LUMINAIRES sprê¿ynowe oprawki œwietlówek, mocuj¹ce rury bez obracania, stanowi¹ce za- fixing without tube rotation maximize vibration resistance.OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE bezpieczenie przed wstrz¹sami. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES PN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS 8 Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; Inne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request
 10. 10. OF4187 OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE WODOODPORNE WATERPROOF FLUORESCENT LUMINAIRES cosϕ ≥ 0,9 IP66 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawa przeznaczona jest do oœwietlenia pomieszczeñ o du¿ej wilgot- The fitting is designed for illumination of accommodation of high level ofnoœci i zapyleniu na jednostkach p³ywaj¹cych. dustiness and humidity. May be used on vessels. BUDOWA CONSTRUCTION´ród³a œwiat³a: œwietlówki T8/G13 (dostarczane z opraw¹)Z Light sources: fluorescent tubes T8/G13 (included)Korpus i p³yta monta¿owa: blacha stalowa fosforanowana malowana bia³¹ Body and gear tray: phosphate coated steel sheet, white powder coatingfarb¹ proszkow¹ Diffuser: transparent made of polycarbonate (burning resistance V0 acc. toKlosz: przezroczysty z poliwêglanu (palnoœæ V0 wg UL94, anty UV, UL94, UV resistance, –30°<ta<120°C)-30°<ta<120°C) Terminal box: polycarbonate (non flammable, UV resistance,Puszka przy³¹czeniowa: poliwêglan (samogasn¹cy, anty UV, -50°<ta<120°C) –50°<ta<120°C)Stopieñ ochrony: IP66; opcja: IP44 Protection grade: IP66 (option IP44)Przy³¹czanie: d³awnice M20x1,5 (kable ∅6÷12mm); listwa zaciskowa 10mm2 Connection: glands M20x1,5 (cable ∅6÷12mm); terminal strip - 10mm2Przy³¹czanie (opcja IP44): 2x przepust dla kabli ∅6÷9mm; listwa zaciskowa 10mm2 Connection (option IP44): cable outlets (∅6÷9mm); terminal strip - 10mm2Po³¹czenie ochronne: zacisk ochronny w puszce przy³¹czeniowej; dodatkowy There is the M4 earth clamp outside and earth clamp PE insidezacisk uziemiaj¹cy M4 na zewn¹trz korpusu Fixing: type F cross bracketsMocowanie oprawy: wsporniki poprzeczne - typ F Fixing (options): type G - longitudinal brackets, type H - central bolts (seeMocowanie (opcje): wsporniki wzd³u¿ne - typ G, œruby centralne typ - H (patrz rys.) drawings)Statecznik: indukcyjny; opcja - elektroniczny Ballast: magnetic; option - electronicŒwiat³o awaryjne: patrz tabela (obwód z ¿arówk¹ B15d/ 10W 24V; lub modu³z wbudowan¹ bateri¹) Emergency light: see table (bulb 10W 24V, lampholder B15d or battery unit) 9
 11. 11. OF4187 NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES PN-EN 60598-1 EN 60598-1 BN 79/3083-34.00 PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRSOPRAWY ŒWIETLÓWKOWE WODOODPORNEWATERPROOF FLUORESCENT LUMINAIRES Dostawa ze Ÿród³ami œwiat³a / Lamps included Inne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request A0 – oprawka B15d do ¿arówki 10 W, 24 V / lampholder B15d, 10 W , 24 V bulb A1 – modu³ bateryjny 1h (inne na ¿yczenie) / 1h battery unit (others on request) Schematy elektryczne / Electric diagrams 10
 12. 12. cosϕ = 0,45 IP44 OF4198 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania miejscowego w pomieszczeniach The luminaire is purposed for local illumination of accommodation onna jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziana jest do instalowania na œcianie. ships. It is foreseen to be installed on wall. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawa przystosowana jest do œwietlówki zwyk³ej. Korpus wykonany jest The luminaire is adapted to standard fluorescent tube. The housing isz fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Klosz made of phosphated steel sheet and painted with white powder coating. Thewykonany jest z mlecznego poliwêglanu. cover is made of milky polycarbonate.Oprawa mo¿e byæ wyposa¿ona w wy³¹cznik Ÿród³a œwiat³a oraz w gniazdo The luminaire can be equipped with a circuit breaker and a socket for electricwtyczkowe do golarki zasilane poprzez transformator separacyjny. Przewody shaver supplied from a separating transformer. Supplying cables are led intozasilaj¹ce wprowadzone s¹ poprzez przepusty izolacyjne. the fitting through cable outlets. FLUORESCENT LUMINAIRES OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULESPN-EN 60598-1 EN 60598-1BN-79/3083-34.00 PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRSPRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRSDostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not includedInne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request 11
 13. 13. OF4199 cosϕ = 0,9 (0,35 – 1x18 W) IP44 OF4269 OF4278 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ (mieszkalnych, Luminaires are purposed for illumination of accommodation (habitable, ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp.) na jednostkach p³ywaj¹- general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels. Ceiling mounting, cych. Przewidziane s¹ do wbudowania w sufit. recessed. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawy przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych (trzonek G13). Kor- Luminaires are adapted to ordinary fluorescent lamps (G13 lamphol- pus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej lub z blachy stalowej der). The housing is made of phosphated steel sheet or stainless steel sheet nierdzewnej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Oprawy wyposa¿one s¹ and painted with white powder. Luminaires are equipped with a milky shield w szybê z mlecznego poliwêglanu lub czarny raster przeciwodblaskowy. Kolor or black louvre. It is required to specify a colour of the shield/louvre frame malowania ramki szyby/rastra nale¿y podaæ w zamówieniu (standardowo na (white colour is standard if not specified otherwise). The OF4269 is equipped kolor bia³y - je¿eli nie okreœlono inaczej). Oprawy OF4199-21 do -24 oraz with special spring push-in lampholders fixing without tube rotation maximi-FLUORESCENT LUMINAIRES OF4278-21 do -24 wyposa¿one s¹ w statecznik elektroniczny umo¿liwiaj¹cy ze vibration resistance. Fittings OF4199-21 to -24 and OF4278-21 to -24 areOPRAWY ŒWIETLÓWKOWE œciemnianie. Czerwone œwiat³o uzyskiwane jest poprzez na³o¿enie os³on 8392- equipped with an electronic ballast for dimming. Put special shields 8392-022- 022-01 na rury œwietlówkowe. Os³ony nale¿y zamawiaæ oddzielnie. 01 on the tubes to obtain the red light (to be ordered separately). NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES PN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS 1) – Dostawa bez œciemniacza / Dimmer not included; Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; Inne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request 12 Fe – korpus z blachy stalowej zwyk³ej / body of mild steel; nFe – korpus z blachy nierdzewnej / body of stainless steel; A0 – oœwietlenie awaryjne – oprawka B22d do ¿arówki / emergency lighting – lampholder B22d; A1 – oœwietlenie awaryjne – modu³ bateryjny 1h (inne na ¿yczenie) / emergency lighting – 1h battery unit (others on request) Schematy elektryczne – patrz str. 17 / Electric diagrams – see page 17
 14. 14. cosϕ ≥ 0,9 (0,4 – OF4215) IP20 OF4200 OF4215 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ (mieszkalnych, Luminaires are purposed for illumination of accommodation (habitable,ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp) na jednostkach p³ywaj¹cych. general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels. Ceiling mounting,Przewidziane s¹ do nabudowania na sufit. surface. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawa OF4200 przystosowana jest do œwietlówek zwyk³ych (trzonek The luminaire OF4200 is adapted to standard fluorescent lamps (lam-G13), a oprawa OF4215 do œwietlówek kompaktowych (trzonek G23). Korpus pholder G13), and OF4215 to compact fluorescent lamps (lampholder G23).wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ prosz- The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white po-kow¹. Oprawa mo¿e byæ wyposa¿ona w raster os³oniêty od do³u przeŸroczyst¹ wder. The luminaire can be equipped with a louvre and polycarbonate shield,szyb¹ z poliwêglanu, w raster bez szyby lub tylko w szybê z mlecznego poli- a louvre or a milky shield only. Supply cables with diameter up to 10 mm are ledwêglanu. Przewody zasilaj¹ce o œrednicy do 10 mm wprowadzone s¹ poprzez into the fitting through cable outlets. On request special options are available: FLUORESCENT LUMINAIRESprzepusty kablowe. Na ¿yczenie dostêpne s¹ nastêpuj¹ce opcje dodatkowe: – electronic ballast for dimming OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE– statecznik elektroniczny umo¿liwiaj¹cy œciemnianie – emergency lighting circuit supplied from its own battery– uk³ad oœwietlenia awaryjnego zasilany z w³asnej baterii – emergency lighting circuit supplied from external source– obwód oœwietlenia awaryjnego zasilany z zewnêtrznego Ÿród³a energii (B22 lampholder – without louvre fitting only) (oprawka B22 – tylko oprawy bez rastra) – non-magnetic body– korpus niemagnetyczny NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULESPN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRSDostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not includedInne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request 13
 15. 15. OF4212 cosϕ ≥ 0,9 OF4242 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ (mieszkalnych, Luminaires are purposed for illumination of accommodation (habitable, ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp.) na jednostkach p³ywaj¹- general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels. It is foreseen to be cych. Przewidziane s¹ do instalowania na œcianie lub suficie (k¹towa). installed on wall or ceiling (cornice luminaire). BUDOWA CONSTRUCTION Oprawy przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych (trzonek G13). Kor- Luminaires are adapted to a standard fluorescent tubes (G13 lamphol- pus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ der). The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white proszkow¹. Klosz wykonany jest z mlecznego poliwêglanu. Przewody zasila- powder coating. The cover is made of milky polycarbonate. Supplying cables j¹ce wprowadzone s¹ poprzez przepusty izolacyjne. are led into the fitting through cable outlets. Oprawy mog¹ byæ dostarczane z obwodem oœwietlenia awaryjnego zasila- Luminaires may be delivered with an emergency lighting circuit supplied from nym z zewnêtrznego Ÿród³a energii (oprawka B22) lub z w³asnej baterii. external source (B22 lampholder) or from its own battery.FLUORESCENT LUMINAIRESOPRAWY ŒWIETLÓWKOWE NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES PN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; Inne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request A0 – oœwietlenie awaryjne – oprawka B22 do ¿arówki / emergency lighting – lampholder B22 14 A1 – oœwietlenie awaryjne – modu³ bateryjny 1h (inne na ¿yczenie) / emergency lighting – 1h battery unit (others on request) Schematy elektryczne – patrz str. 17 / Electric diagrams – see page 17
 16. 16. cosϕ = 0,9 IP30 OF4223 OL4316 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania miejscowego w pomieszczeniach Lighting fittings are purposed for local illumination of ship accommoda-jednostek p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do instalowania na œcianach, nad ko- tion. They can be mounted on walls, over bunks etc. The OL4316 can be usedjami i w innych miejscach. Oprawa OL4316 mo¿e s³u¿yæ równie¿ do dekora- to decorative illumination of walls.cyjnego podœwietlania œcian. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawa OF4223 przystosowana jest do œwietlówek zwyk³ych lub do œwie- The fittings are adapted to standard fluorescent tubes or fluorescent com-tlówek kompaktowych. P³yta wykonana jest z fosforanowanej blachy stalowej pact lamps. The geartray is made of phosphate coated steel sheet, white po-i malowana bia³¹ farb¹ proszkow¹. Klosz wykonany jest z mlecznego poliwê- wder coating. The lampshade is made of milky polycarbonate. It is equippedglanu. Oprawa posiada wy³¹cznik oœwietlenia. with a circuit breaker.Oprawy OF4223-01do -06 wyposa¿one s¹ w statecznik indukcyjny; OF4223-07 The OF4223-01 to -06 fittings are equipped with a magnetic ballast. Thedo -09 w statecznik elektroniczny. Przewody zasilaj¹ce wprowadzane s¹ po- OF4223-07 to -09 fittings are equipped with an electronic ballast.przez przepusty izolacyjne. Wewn¹trz oprawy znajduje siê zacisk ochronny. Supplying cables are led into the fitting through cable outlets. There is thePodstawa oprawy OL4316 wykonana jest ze stali zwyk³ej, nastawny modu³ earth clamp inside.z diodami LED z aluminium. Diody LED wyposa¿one s¹ w uk³ad optyczny The base of the OL4316 is made of mild steel, adjustable module with LEDs iskszta³tuj¹cy wi¹zkê œwietln¹. Ca³oœæ malowana jest farb¹ proszkow¹ na kolor made of aluminum. LEDs are equipped with optical system formative light beam.jasnokremowy (inne kolory na ¿yczenie). The fitting is painted with cream powder (other colours on request)Wyposa¿enie oprawy stanowi¹: diody LED z uk³adem optycznym, The lamp fitting is equipped with the following elements: LEDs with lens,zasilacz, wy³¹cznik. electronic feeder, switch. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES OPRAWY KOJOWEPN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV OVERBED LIGHTS cosϕInne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request; OF4223 – dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; OL4316 – dostawa ze Ÿród³ami œwiat³a / Lamps included 15
 17. 17. OF4243 cosϕ = 0,9 OF4244 OF4245 OF4246 OF4247 OF4248 OF4249 OF4250 OF4164OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE WODOODPORNEWATERPROOF FLUORESCENT LUMINAIRES PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy œwietlówkowe OF4243 do OF4246 przeznaczone s¹ do oœwietla- The OF4243 to OF4246 fittings are designed for illumination of accom- nia pomieszczeñ o du¿ej wilgotnoœci i zapyleniu na jednostkach p³ywaj¹cych. modation of high level of dustiness and humidity. May be used on vessels. Oprawy œwietlówkowe OF4247 do OF4250 przeznaczone s¹ do oœwietlania Options OF4247 to OF4250 are designed for illumination of weather decks on przestrzeni otwartych oraz pok³adów na jednostkach p³ywaj¹cych. ships. Oprawa œwietlówkowa OF4164 przeznaczona jest do oœwietlenia pomiesz- The OF4164 is purposed for illumination of ship accommodation where there czeñ na statkach, gdzie panuj¹ bardzo niskie temperatury np. w ch³odni. is low temperature, e.g. cold stores. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawy OF4243 do OF4250 przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych Luminaires OF4247 to OF4250 are adapted to standard fluorescent tu- (∅26mm, trzonek G13), a oprawy OF4164 do œwietlówek pracuj¹cych w niskich bes (∅26mm, lampholder G13), the OF4164 is adapted to fluorescent tube temperaturach (∅38, trzonek G13). Przezroczysty klosz odporny na uderzenia working in low temperatures (∅38mm, lampholder G13). Transparent diffu- mechaniczne wykonany jest z poliwêglanu. Korpus opraw wykonany jest z fosfora- ser made of polycarbonate, impact resistant. Housing made of phosphate co- nowanej blachy stalowej (OF4243 do OF4246 i OF4164) lub ze stali nierdzewnej ated steel sheet (OF4243 to OF4246) or stainless steel (OF4247 to OF4250), (OF4247 do OF4250) i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Na zewn¹trz korpusu white powder coating. There are the M4 earth clamp outside and earth clamp znajduje siê zacisk uziemiaj¹cy M4, a wewn¹trz oprawy zacisk ochronny PE. Wpro- PE inside. wadzenie kabli zasilaj¹cych odbywa siê poprzez poliamidowe (OF4243 do OF4246 Supplying cables are led into fitting through polyamide (OF4243 to OF4246) i OF4164) lub mosiê¿ne (OF4247 do OF4250) d³awnice kablowe. or brass (OF4247 to OF4250) glands. Oprawy OF4247 do OF4250 i OF4164 wyposa¿one s¹ standardowo w zap³onni- Luminaires OF4247 to OF4250 and OF4164 are fitted with electronic starters ki elektroniczne przystosowane do pracy w niskich temperaturach (-30°C). for operation in low temperature (-30°C). Pewne zamocowanie œwietlówek, zwiêkszaj¹ce odpornoœæ na wibracje, za- The special spring push-in lampholders fixing without tube rotation maximi- pewniaj¹ sprê¿yste teleskopowe oprawki œwietlówek. Przewidziane s¹ odmiany ze vibration resistance. Easy access to apparatus by pulling down the gear- wyposa¿one w dodatkowy obwód oœwietlenia awaryjnego (oprawka B22) tray without using tools. There are versions with emergency lighting circuit zasilany z zewnêtrznego Ÿród³a energii lub w modu³ bateryjny, podtrzymuj¹- (B22 lampholder) supplied from an external power source or emergency bat- cy œwiecenie oprawy w przypadku zaniku napiêcia w sieci (jedna ze œwietlówek tery unit. The battery unit, in case of voltage decay, maintains illumination. It zasilana jest z w³asnej baterii oprawy, zapewniaj¹c œwiecenie przez min. 1h). gives lighting during 1 hour (one tube). NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES PN-EN 60598-1, BN 79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS OF4164 – dostawa ze Ÿród³ami œwiat³a / lamps included 16 Inne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on request
 18. 18. OF4243 OF4244 OF4245 OF4246 OF4247 OF4248 OF4249 OF4250 OF4164 OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE WODOODPORNE WATERPROOF FLUORESCENT LUMINAIRESOF4243÷OF4250 – dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / lamps not included; Inne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on requestA0 – oœwietlenie awaryjne – oprawka B22 do ¿arówki / emergency lighting – lampholder B22A1 – oœwietlenie awaryjne – modu³ bateryjny 1h (inne na ¿yczenie) / emergency lighting – 1h battery unit (others on request)F – wsporniki mocuj¹ce typu F / fixing brackets F; G – wsporniki mocuj¹ce typu G / fixing brackets G; H – mocowanie bezpoœrednio na suficie / directly mounting on ceilingstandard – wyposa¿enie standardowe / standard equipment Schematy elektryczne / Electric diagrams 17
 19. 19. OZ4060 IP30 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Kinkiety przeznaczone s¹ do oœwietlania miejscowego. Dekoracyjny cha- Lamp brackets are purposed for local lighting. Decorative character of rakter kinkietów predysponuje je do instalowania w pomieszczeniach miesz- lamp brackets predestine them to be installed in habitable rooms and gene- kalnych i ogólnego przeznaczenia (kluby, œwietlice, hotele, restauracje, itp.). ral – purpose accommodation (club rooms, hotels, restaurants, etc.). Kinkiety przewidziane s¹ do instalowania na œcianach. Lamp brackets are provided for installing on walls. BUDOWA CONSTRUCTION Kinkiet wykonywany jest z blachy mosiê¿nej polerowanej i pokryty la- The lamp bracket is made of brass sheet polished and covered with clear kierem bezbarwnym. Kinkiet wyposa¿ony jest w wy³¹cznik usytuowany na lacquer. The lamp bracket is equipped with a switch situated on the junctionLAMP BRACKETS bocznej œciance puszki przy³¹czeniowej. Posiada odmiany pojedyncze i po- box. It is made as single or as double. On request it is possible to have the dwójne. Na ¿yczenie wykonujemy kinkiety z blachy stalowej malowane farb¹ lamp brackets made of steel sheet and painted in various colours. proszkow¹ na ¿¹dany kolor. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULESKINKIETY PN-EN 60598-1 EN 60598-1 BN-79/3083-34.00 PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included 18
 20. 20. – OZ4063 (250 V) – OZ4063 (50 V) – OZ4190 OZ4063 OZ4190 PRZEZNACZENIE DESIGNATION OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE PRZENOŒNE Oprawy oœwietleniowe przenoœne przeznaczone s¹ do miejscowego oœwie- Portable luminaires are purposed for local illumination during cargotlania przy pracach prze³adunkowych, monta¿owych, konserwacyjnych na jed- handling, assembling, maintenance works on vessels.nostkach p³ywaj¹cych. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawy przystosowane s¹ do ¿arówek. Korpus oprawy OZ4063 wykona- Luminaires are adapted to incandescent lamps. The OZ4063 body is madeny jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. of phosphated steel sheet and painted with white powder. Bulbs are protected¯arówki s¹ zabezpieczone odchyln¹ siatk¹ ochronn¹. Korpus oprawy OZ4190 by a swung-down wire guard. PORTABLE LIGHTING FITTINGSwykonany jest z tworzywa sztucznego. Klosz szklany os³oniêty jest siatk¹ The OZ4190 body is made of plastic. The bowl is protected by a wire guard.ochronn¹. Oprawy OZ4190-03, -04 zaopatrzone s¹ w os³ony boczne ograni- Luminaires OZ4190-03 and -04 are equipped with an anti-dazzle screen.czaj¹ce olœnienie. Two-core (OZ4190) or three-core (OZ4063) flexible cable with plug is atta-Oprawy zaopatrzone s¹ w przewód giêtki (3-¿y³owy - OZ4063, 2-¿y³owy - ched.OZ4190) zakoñczony wtyczk¹. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULESPN-EN 60598-1 EN 60598-1BN-79/3083-34.00 PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRSPRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRSDostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not includedInne napiêcia na ¿yczenie / Other voltages on requestInne d³ugoœci przewodu i rodzaj wtyczki na ¿yczenie / Other lenght of cable and kind of plug on request 19
 21. 21. OZ4075 OZ4291 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania biurek, sto³ów itp. w pomiesz- Lighting fittings are purposed for illumination of desk, table surfaces etc.OPRAWY OŒWIETLENIOWE czeniach mieszkalnych na jednostkach p³ywaj¹cych. in habitable rooms on vessels. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawy wykonane s¹ z blachy stalowej. Wysiêgnik z przegubem umo¿liwia Lighting fittings are made of steel sheet. The extension arm with a joint zmianê k¹ta ustawienia klosza. Klosz i podstawa malowane s¹ farb¹ proszkow¹. enables the globe angle setting. The globe and the pedestal are painted withLIGHTING FITTINGS Pozosta³e elementy metalowe zabezpieczone s¹ pow³okami galwanicznymi. powder coating. Other metal elements are protected by electroplating. There Przewiduje siê ró¿ne sposoby mocowania opraw: na podstawie, z imade³- are different ways of fastening: on pedestal, with vice, on wall. Fittings are kiem, na œcianie. Oprawy wyposa¿one s¹ w 2-biegunowy wy³¹cznik. equipped with 2-pole switch. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES PN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included 20
 22. 22. IP20 OZ4097 OZ4098 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ mieszkalnych na Lighting fittings are purposed for illumination of accommodation on vessels.jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do wbudowania w sufit. There are foreseen to be built-in a ceiling. BUDOWA CONSTRUCTION Korpus i pierœcieñ t³oczone s¹ z blachy stalowej (OZ4097-01 do -05 i The body and ring are stamped of steel sheet (OZ4097-01 to -05 andOZ4098-01 do -05) lub z blachy mosiê¿nej (OZ4097-06, -07 i OZ4098-06, - OZ4098-01 to -05) or brass sheet (OZ4097-06, -07 and OZ4098-06, -07). The07). Korpus stalowy jest fosforanowany i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. body is phosphated and painted with white powder coating. The ring is cove-Pierœcieñ pokryty jest pow³ok¹ Ni/Cr. Pierœcieñ z szyb¹/rastrem mocowany red with Ni/Cr coated. The front ring with glass/louvre are fastened to thejest do korpusu za pomoc¹ trzech wkrêtów M4. Po zluzowaniu wkrêtów mo¿- body with three screws M4. After loosing these screws it is possible to take offna zdj¹æ pierœcieñ wraz z szyb¹/rastrem uzyskuj¹c dostêp do wnêtrza oprawy. the ring with glass/louvre getting access to the fitting interior.Oprawy mog¹ byæ dostarczane z oœwietleniem awaryjnym (B15d, 24V, 25W). The fitting can be provided with an emergency lighting (B15d, 24V, 25W). On OPRAWY OŒWIETLENIOWENa ¿yczenie wykonujemy oprawy z materia³ów niemagnetycznych, z czerwon¹ request we can supply the fittings with non-magnetic bodies, red glass.szyb¹. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULESPN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS LIGHTING FITTINGSDostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included1) – œwietlówka kompaktowa (tylko dla opraw z trzonkiem E27) – zalecana OSRAM DULUX EL15, PHILIPS PL-E/T20 compact fluorescent lamp (only for fittings with E27 lampholder) – e.g. OSRAM DULUX EL15, PHILIPS PL-E/T20 21
 23. 23. OZ4120 OZ4121 OZ4122 OZ4123 – max 250 V – max 50 VOPRAWY OŒWIETLENIOWE PRZEZNACZENIE DESIGNATIONLIGHTING FITTINGS Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlenia korytarzy, pomieszczeñ i pok³a- Lighting fittings are purposed for illumination of corridors, accommoda- dów na jednostkach p³ywaj¹cych. Oprawy OZ4121, OZ4122, OZ4123 z korpu- tion and decks on vessels. Fittings OZ4121, OZ4122, OZ4123 with brass body sem mosiê¿nym mog¹ byæ instalowane na pok³adach otwartych. will be installed on open decks. BUDOWA CONSTRUCTION Korpusy opraw wykonane s¹ ze stopu aluminium lub mosi¹dzu i malowane Housings are made of aluminium or brass alloy and coated with white bia³¹ farb¹ proszkow¹. Oprawy dostarczane s¹ ze wspornikiem mocuj¹cym lub powder coating. The fittings are delivered with or without mounting bracket. bez wspornika. Oprawy OZ4122 posiadaj¹ klosz przezroczysty ryflowany, pozosta- The OZ4122s have transparent structured globes; the rest have mate smooth ³e oprawy maj¹ klosze matowe g³adkie. Odb³yœnik zewnêtrzny opraw OZ4121 i globes. External reflectors to fitting OZ4121 and OZ4122 can be made of po- OZ4122 wykonany jest z poliwêglanu lub mosi¹dzu. lycarbonate or brass. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES PN-EN 60598-1 EN 60598-1 BN-79/3083-34.00 PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS 22
 24. 24. OZ4120 OZ4121 OZ4122 OZ4123 OPRAWY OŒWIETLENIOWE LIGHTING FITTINGSPC – poliwêglan / polycarbonate; Ms – mosi¹dz / brass alloy; Al – aluminium / aluminium alloy1) – moc œwietlówki kompaktowej (podano dla œwietlówek serii DELUX EL firmy OSRAM) / compact lamp power (for lamp DULUX EL OSRAM – series)Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included 23
 25. 25. OZ4159 IP32 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania niewielkich pomieszczeñ, nie The lighting fitting is purposed for illumination of small rooms where wymagaj¹cych silnego oœwietlenia. Przewidziana jest do wbudowania w œcia- strong lighting is not necessary. ny, stopnie schodów lub sufity. Oprawy przeznaczone do oœwietlania stopni It is foreseen to be built in walls, stairs and ceilings. Use of fittings with special schodów s¹ tak wykonane, aby nie powodowa³y olœnienia u¿ytkowników. antiglare shield is recommended for low location lighting. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawa przystosowana jest do ¿arówek z trzonkiem E14 lub do œwietlówek The fitting is adapted to E14 incandescent lamp or G23 compact fluore- kompaktowych z trzonkiem G23. Korpus oprawy wykonany jest z fosforanowanej scent lamp. The body is made of phosphated steel sheet and painting with blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Ramka wykonana jest z blachy white powder coating. The frame is made of stainless steel and polished or nierdzewnej i polerowana lub malowana farb¹ proszkow¹. Dwa przepusty prze- painted with powder coating. Two cable entries, of the 14 mm diameter, in a wodów o œrednicy 14 mm, w œcianie bocznej oprawy, umo¿liwiaj¹ przelotowe ³¹czenie side wall, make serial connection of the lighting fittings possible. There is M4OPRAWY OŒWIETLENIOWE opraw. Wewn¹trz opraw znajduje siê zacisk ochronny M4. Szyba wykonana jest earth terminal inside. Diffuser is made of polycarbonate. Switch, other lam- z poliwêglanu. Na ¿yczenie wykonujemy oprawy z wy³¹cznikiem, z inn¹ oprawk¹ pholders (B15d, B22) on request. ¿arówki (B15d, B22). NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES PN-EN 60598-1 EN 60598-1 BN-79/3083-34.00 PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRSLIGHTING FITTINGS PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included Ramkê specyfikowaæ oddzielnie / Frame specify separately 24
 26. 26. OZ4184 OZ4292 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ na jednostkach p³ywaj¹- Luminaires are purposed for illumination of accommodation on vessels.cych. Oprawy przystosowane s¹ do nabudowania lub wbudowania w œcianê lub sufit. Fittings are adapted for recessed or surface mounting on a wall or ceiling. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawy przystosowane s¹ do ¿arówek lub œwietlówek kompaktowych. Luminaires are adapted to incandescent lamps or fluorescent compact lamps.Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white po-farb¹ proszkow¹. Klosz wykonany jest z poliwêglanu. Ramka klosza pokryta wder coating. The cover is made of opal polycarbonate. The globes frame isjest ozdobn¹ pow³ok¹ niklowo-chromow¹. Przewody zasilaj¹ce wprowadza- covered with Ni-Cr coating. Supplying cables are led into the fitting by cablene s¹ poprzez przepusty izolacyjne (IP20) lub d³awnice (IP55). bushes (IP20) or glands (IP55).Na ¿yczenie dostarczane s¹ oprawy z korpusem i ramk¹ z blachy mosiê¿nej On request we can supply the fitting of brass or stainless steel body. Additionallub z blachy stalowej nierdzewnej oraz z dodatkowym obwodem oœwietlenia emergency lighting circuit (incandescent lamp with B15d holder) available.awaryjnego (¿arówka z trzonkiem B15d). OPRAWY OŒWIETLENIOWE NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULESPN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS LIGHTING FITTINGS ∅max=50 mm ∅max=50 mmd – d³awnice / glands, p – przepust izolacyjny / cable bushes, T – z ty³u / from rear, B – z boku / from side, R – do wbudowania / recessed, S – do nabudowania / surface 25Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included
 27. 27. OZ4232 – max 250 V – max 50 V IP66 OZ4233 OZ4234 OZ4235 WYPOSA¯ENIE DODATKOWE ADDITIONAL EQUIPMENT for OZ4234-13÷24 and OZ4235-09÷20OPRAWY OŒWIETLENIOWELIGHTING FITTINGS PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlenia korytarzy, pomieszczeñ i pok³a- Lighting fittings are purposed for illumination of corridors, accommoda- dów na jednostkach p³ywaj¹cych. tion and decks on vessels. BUDOWA CONSTRUCTION Korpusy opraw wykonane s¹ ze stali zwyk³ej lub ze stali nierdzewnej i malo- Housings are made of mild or stainless steel and coated with white po- wane bia³¹ farb¹ proszkow¹. Oprawy OZ4233 posiadaj¹ klosz przezroczysty ryflo- wder coating. The OZ4233s have transparent structured globes; the rest have wany, pozosta³e oprawy maj¹ klosze matowe g³adkie. Oprawy OZ4232 i OZ4233 mate smooth globes. The OZ4232 and OZ4233 can be equipped with a exter- posiadaj¹ odmiany z odb³yœnikiem zewnêtrznym. nal reflector. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES 26 PN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS EN 60598-1, PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS
 28. 28. OZ4232 OZ4233 OZ4234 OZ4235 OPRAWY OŒWIETLENIOWE LIGHTING FITTINGSPC – poliwêglan / polycarbonate; Fe – stal zwyk³a / mild steel; nFe – stal nierdzewna / stainless steel; Dostawa bez ¿róde³ œwiat³a / Lamps not included 271xB – jedna d³awnica M20x1,5 z boku / one gland M20x1,5 from side; 1xD – jedna d³awnica M20x1,5 z do³u/ one gland M20x1,5 from bottom,2xB-p – dwie d³awnice M20x1,5 z boku, puszka zaciskowa / two glands M20x1,5 from side, terminal box, 2xB – dwie d³awnice M20x1,5 z boku / two glands M20x1,5 from side,2xD-p – dwie d³awnice M20x1,5 z do³u, puszka zaciskowa / two glands M20x1,5 from bottom, terminal box,1) – moc œwietlówki kompaktowej (podano dla œwietlówek serii DULUX EL OSRAM) / compact lamp power (for lamp DULUX EL OSRAM – series)
 29. 29. OZ4320 PRZEZNACZENIE DESIGNATION Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania sto³ów z mapami w pomiesz- The lamp is purposed for illumination of the map desk in navigation czeniach nawigacyjnych na jednostkach p³ywaj¹cych. Oprawa przystosowana rooms on vessels. jest do mocowania na sta³e na stole lub œcianie. The lamp is adapted for immovable mounting on tables or walls. BUDOWA CONSTRUCTION Oprawa wykonana jest z aluminium. Wysiêgnik z przegubami umo¿liwia The lighting fitting is made of aluminium. The extension arm with joints dogodne ustawienia g³owicy nad polem pracy. G³owica, wysiêgnik i podstawa ma- enables convenient setting head of the lamp over the working area. The head, lowane s¹ farb¹ proszkow¹. Oprawa wyposa¿ona jest w œciemniacz (zapewniaj¹cy arm, pedestal are painted with powder coating. The lamp is equipped with p³ynn¹ regulacjê jasnoœci œwiecenia), wy³¹cznik oraz przewód zasilaj¹cy (dla 230 V dimmer, switch, cable (with plug for 230 V). Red light, if needed, is obtain by zakoñczony wtyczk¹). Œwiat³o czerwone uzyskuje siê poprzez na³o¿enie (bez u¿y- a special red filter slide over (without tools). cia narzêdzi) specjalnego filtru na g³owicê oprawy. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES PN-EN 60598-1 EN 60598-1 BN-79/3083-34.00 PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRSCHART TABLE LAMPSOPRAWY DO MAP Dostawa ze Ÿród³em œwiat³a i czerwonym filtrem / Lamps and red filter included Dodatkowe akcesoria dostêpne na ¿yczenie / additional accesories available on request: – uchwyt do sto³u z imade³kiem / table clamp – podstawa do stawiania na stole / table base – wspornik do mocowania na œcianê / wall bracket – œwiat³owód / fibre optic tube – filtr redukcyjny / light projector – szk³o powiêkszaj¹ce / magnifying glass 28
 30. 30. KRZYWE ROZSY£U ŒWIAT£A – cd/klmLIGHT DISTRIBUTION DIAGRAM – cd/klmOF4019, OF4314 OF4068 OF4130, OF4170 OF4160 OF4160 2x18W 2x18W 2x8W 2x18W 2x18W 1x11W Szeroki / Wide W¹ski / NarrowOF4164, OF4181, OF4187,OF4143-OF4250, OF4270 OF4198, OF4242 OF4168 OF4176 OF4176 2x18W 1x11W 2x36W 1x18W 1x18W 1x18W 1x18W 1x36W 1x36W 1x36WOF4176 OF4176 OF4199, OF4269, OF4278 OF4186, OF4200, OF4216 OF4186, OF4200, OF4216 1x18W 2x18W 2x18W 1x18W 1x18W 1x36W 2x36W 1x36W 1x36W 2x36W 2x18W 2x36W Szyba Raster Screen Louvre Szyba + Raster Screen + LouvreOF4215 OF4215 OF4215 OF4212, OF4223 OZ4097, OZ4098 2x11W 2x11W 2x9W 1x8W 1x100W 2x11W 1x9W 2x100W 1x11W raster bia³y 1x18W OZ4098 white louvre szyba mleczna OZ4098 milky glass raster bia³y Raster Szyba OZ4097 Szyba + Raster white louvre Louvre Screen + Louvre Screen OZ4097OZ4159 OZ4159 OZ4184-01, -02, -03, -05, -06 OZ4184-04 OZ4184-07÷20 1x7W 1x7W 60,75, 100W 60W 1x18W 1x15W 1x15W ¯arówka ¯arówka Œwietlówka kompaktowa Przys³ona Incandescent lamp Incandescent lamp Fluorescent compact lamp Shield OZ4121, OZ4121, OZ4122, OZ4122, OZ4122, OZ4122, OZ4123, OZ4234, OZ4123, OZ4234,OZ4120 OZ4232 OZ4232 OZ4233 OZ4233 OZ4233 OZ4233 OZ4235 OZ4235 100W 150W 23W/C 100W 20W/C 20W/C 60W 60W 100W glass Reflector Reflector PC
 31. 31. FAMOR S.A . S.A .A.ul. Kaszubska 2585-048 BydgoszczPolandTel. +48 52 36 68 202Fax +48 52 36 68 203E-mail: marketing@famor.com.plInternet: www.famor.com.pl

×