Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bermeoko zerbitzu gida_2011

0 views

Published on

Guia Municipal de servicios de Bermeo con los directorios y telefonos de comercios, restaurantes, servicios, instalaciones (culturales, deportivas, ocio, educación, ...), empresas, industria, adminsitración municipal, ....

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bermeoko zerbitzu gida_2011

 1. 1. 2012 - 2013www.bermeokogida.net
 2. 2. ÍndiceAURKIKIDEA AURKEZPENA PresentaciónBermeotar guztioi,Bermeoko Udalak udal zerbitzu gida barria aurkezten Beste alde batetik, eta informazinoaren gizartean sartutadau, beste aurpegi eta irudi barri bategaz, gure udale- gagozan honetan, sarean be egoteko beharrizana ikusirrian dagozan baliabideei buruzko informazinoa emote- dau udalak, eta, horretarako, udal zerbitzu gida barriako herritar eta bisitari guztiei. interneteko helbide honetan eskuratu ahal izango da: www.bermeokogida.netItxura barriagaz aurkezten dogun argitalpen hau, gidahau, erabilteko erraza eta baliagarria izatea izan da Izan be, udalak barriztau egiten dau herritarragazko hu-udalaren helburu nagusia. rretasuna eta ilusinoz lan egiteko konpromisoa Bermeoko Udaleko zerbitzu gida herritarrei eta bisitariei edegita.Gida honek gaur egungo Bermeo zelakoa dan erakus-ten deusku, daukazan zerbitzu guztiakaz –publiko zeinpribaduak– gure herriak daukazan aberastasun, ondare, Idurre Bideguren Gabantxoohitura, inguru natural eta gainerakoakaz, eta erakut- Bermeoko Alkateasi be etorkizunari begira dagoan Bermeo modernoaerakusten deusku.UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 1
 3. 3. KOKAPEN MAPA KORDENATUAK: CoordenadaS: AURKIBIDEA Mapa de Situación Índice Latitudea: 43º.25´ N Latitud: 43º.25´ N Longitudea: 02º.44´ O Longitud: 02º.44´ O. Lurralde historikoa: Bizkaia. Eskualdea: Busturialdea 05 BERMEO EZAGUTZEKO | Conocer Bermeo. Barruti judiziala: Gernika-Lumo. Eremua: 34,12 km 2 07 inForMaZino orokorra | información General. Biztanle kopurua: 17.212 biztanle 08 Geure HiSToria | nuestra Historia 12 MONUMENTUAK, ONDAREA ETA IBILBIDEAK (2011ko ekaineko datuak) Monumentos, Patrimonio y Rutas 8.500 gizon eta 8.712 emakume 18 Geure auZoak | nuestros Barrios 22 Jaiak eTa kuLTura ekinTZak | Fiestas y Actividades. Territorio histórico: Bizkaia. Comarca: Busturialdea 27 ZERBITZUAK | Servicios. Partido judicial: Gernika-Lumo 28 udaLBaTZa | Corporación Municipal. Superficie: 34,12 km 2 30 udaL BuLeGoak | Oficinas Municipales. Población : 17.212 habitantes 31 BeSTe adMiniSTraZinoak | otras administraciones 32 PorTua | Puerto (datos de junio de 2011) 34 enPLeGua eTa PreSTakunTZa | Formación Y empleo 37 GiZarTe onGiZaTea | Bienestar Social 8.500 hombres y 8.712 mujeres 39 oSaSuna | Sanidad 41 JuSTiZia | Justicia 42 HeZkunTZa | educación 44 kuLTura | Cultura 49 kiroLa | deporte 50 eLkarTeak | asociaciones 53 GIDA ERABILGARRIA | Guía Útil 55 LarriaLdiak | urgencias 55 Hornidurak | Suministros 56 Bidaiarien Garraioa | Transporte de Viajeros 58 koMunikaBideak | Medios de Comunicación 58 erLiJioa| religión 61 MERKATARITZA-GIDA | Guía Comercial 65 ZerBiTZuak & ProFeSionaLak | Servicios & profesionales 67 Gure MerkaTariTZa | nuestro comercio 74 TURISMOA, AISIA & OSTALARITzA | Turismo, ocio & hostelería 78 auToMoBiLen Gida | Guía del automóvil 81 ENPRESA ETA INDUSTRIA GIDA | Guía empresarial e industrial 82 enPreSa era induSTria Gida | Guía empresarial e industrial 87 AURKIBIDEA ETA PLANOAK | Índice y Planos 88 udaLerriko PLanoa | Plano del municipio 90 Gune inTereSGarriak | Lugares de interés 94 aurkiBidea SekToreka | Índice por sectores 2 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 3
 4. 4. BERMEO EZAGUTZEKOSTAFF Barkatu gida honetan ager daitezkeen akatsak.ARGITARATZAILEA | Edita: Iradokizunak edo zuzenketak egin nahi badituzu edota zure en- presa edo saltokia udal zerbitzuen web gidaren hurrengo argita- Conocer BermeoBERMEOKO UDALA: Merkataritza, Sustapen eta Turismo Saila rapenetan sartzea gura baduzu, bi bide erabil ditzakezu: 07 inForMaZino orokorra | información GeneralKOORDINAZIOA | Coordinación: > Web orriaren bidez: www.bermeokogida.net 08 Geure HiSToria | nuestra HistoriaBermeo-Mundaka-Sukarrieta BEHARGINTZA- Enplegu eta 12 MONUMENTUAK, ONDAREA ETA IBILBIDEAK >Bermeo-Mundaka-Sukarrieta BEHARGINTZA- Enplegu eta To- Monumentos, Patrimonio y RutasTokiko Garapenerako zentroa kiko Garapenerako zentroa 18 Geure auZoak | nuestros BarriosCentro de Apoyo al Empleo y Desarrollo Local. Zubiaur tar kepa, 26-28-1.PISUA (Udal Azokan). 22 Jaiak eTa kuLTura ekinTZak | Fiestas y Actividadesbehargintza@bermeo.org Tel.: 94 617 91 90 | behargintza@bermeo.orgDISEINUA, MAKETAZIOA, INPRIMATZE LANAK ETA PUBLIZITATEA >Posta elektronikoa: info@bermeokogida.netDiseño, Maquetación, Impresión y Publicidad: Pedimos disculpas por los posibles errores en que se haya podidoOnmotiva, Comunicación y Publicidad Integral, SL. incurrir a la hora de realizar esta guía.94 486 38 68 | info@onmotiva.es Puedes aportar tus sugerencias, correcciones o incluir tu empre-www.onmotiva.es sa o comercio para próximas publicaciones.ARGAZKIAK | Fotografías: O que aparezcan reflejadas en la guía web de servicios muni-BerMeoko udaLa: cipales.antolakuntza eta Teknologia Barriak Saila.Beruala. > A través de la web: www.bermeokogida.netKultura, Hezkuntza eta Gazteria Saila. > Bermeo-Mundaka-Sukarrieta BeHarGinTZa - Centro de ApoyoMerkataritza, Sustapen eta Turismo Saila. al Empleo y Desarrollo Localudalaren kirol Patronatua. zubiaur tar kepa, 26-28-1º (Mercado Municipal).Partaidetza Saila. Tel.: 94 617 91 90 | behargintza@bermeo.orgBermeoko itsasoko Gurutze Gorria. > Por correo electróniko: info@bermeokogida.netBermeoko Uria 1.398.urtean irudia: José Luís Casado Soto, Ain-geru astui Zarraga eta Bitor uriarte anasagasti.Inpesca, SA.Onmotiva, Comunicación y Publicidad Integral, SL. ESKER ONAK:Salica, Industria Alimentaría, SA. eskerrik beroenak udal Zerbitzu gida hau kaleratzen lagundu dutenBermeoko kafe antzokia. pertsona eta enpresa guztiei. Agradecimientos:ALE KOPURUA | Tirada: 10.000 Nuestro mayor agradecimiento a todas aquellas personas y empresas que han hecho posible la publicación de la presente Guía MunicipalLEGE GORDAILUA | Depósito legal: BI-629/2011 de Servicios.Debekatuta dago gida honetan argitaraturiko edozein eduki osorik edo partzialki erreproduzitzea, edozein dalarik baliabideaedo prozedura. Argitaratzekotan editorearen idatzizko eta berariazko baimena beharko da aldez aurretik. Baimenduta ez da-goen erabilera oro legeak ezartzen duen moduan zigortuko da.Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos publicados en esta guía, por cualquier me-dio o procedimiento. Para ello se deberá contar con la autorización previa, expresa y por escrito del Editor. Toda forma deutilización no autorizada será perseguida con lo establecido por la ley.
 5. 5. INFORMAZINO OROKORRA BerMeo eZaGuTZeko Conocer Bermeo información General EZAUGARRI OROKORRAK CaraCTerÍSTiCaS GeneraLeS Bermeo lurralde menditsu batean dago kokatuta. Alde batetik, ocupa Bermeo un terreno fuertemente accidentado. Por un Sollube mendiaren iparraldeko hegala itsasora begira dago. lado, la ladera norte del monte Sollube en su progresivo des- Lurra osotzen daben materiale gogorrek 100 metrora heltzen censo hacia el mar. La dureza de los materiales que compo- nen el suelo ha dado lugar a una línea de costa que presenta diran lakar edo labarretako zati ugariak egotea eragiten dabe abundantes tramos de acantilado, de hasta 100 mts., y a masas itsasalde guztian, baita itsasoan be, hatx sakabanatuak egotea, aisladas en el mar de rocas, caso de San Juan de Gaztelugatxe Gaztelugatxe, Akatz eta Izaro ugarteak adibidez. Itsasaldeak y las islas de Akatz e Izaro. La costa presenta también pequeños sarrera txikiak be badaukaz, itsasmuturra. Barruan, paisaia des- entrantes, como el que da lugar al puerto de Bermeo, y a ca- bardina da, aldats handiakaz. Tontorrik garrantzitsuenak, Sollu- bos, como el de Matxitxako. En el interior el paisaje es desigual, be (696 m.) eta Burgoa (452 m.) dira. con fuertes pendientes. Las cumbres más importantes son: Sollu- be (696 mts.) y Burgoa (452 mts.). HIDROGRAFIA HidroGraFÍa Itsasaldea hurre izanik, eta dagozan aldapa gogorrak gaindi- La cercanía a la costa y las fuertes pendientes a salvar explican tu behar izanagaitik, udalerri hau ureztatzen daben errekek ez el curso torrencial de los arroyos que atraviesan el Municipio. dabe ibilbide bat be baketsua. Beste batzuen artean, Akaga, Entre otros: Akaga, Arranotegi y Etxebarria, que forman la rada Arronategi eta Etxebarria daukaguz, portuko itsasartea eratzen del puerto. dabenak. LÍMiTeS MUGAK Al Este y Sur, Mundaka, Arrieta, Meñaka y Busturia; al Oeste, Ba- Ekialdean eta Hegoaldean, Mundaka, Arrieta, Meñaka eta Bus- kio y al Norte el mar. turia; Mendebaldean, Bakio; eta Iparraldean itsasoa. CoMPoSiCiÓn ERAKETA La capitalidad la ostenta la Villa de Bermeo (a 25 mts. de al- tura), que concentra, en torno al puerto, la mayor parte de Uriburua, Bermeo Uria da eta portu inguruan batzen dira biztan- la población (el 95%). Otras entidades son: Agirre, Almika, San lerik gehienak %95a). Beste auzo batzuk: Agirre, Almika, San Andres, Arane, Arranotegi, Artika, Demiku, Mañu, San Migel y Andres, Arane, Arranotegi, Artika, Demiku, Mañu, San Migel eta Gibelortzaga. Gibelortzaga dira. CoMuniCaCioneS KOMUNIKABIDEAK Bermeo se encuentra unido a Bilbao (a 36 kms.) a través de Bermeok Mungiako (18 km.) eta Gernika-Lumoko (14 km.) erre- las carreteras comarcales que pasan por Mungia (a 18 kms.) y pideen bidez egiten dau bat Bilbogaz (36 kilometrora). Bestal- Gernika-Lumo (a 14 kms.). Por otro lado, tanto Eusko Trenbideak de, Eusko Trenbideek eta Bizkaibusek be emoten dabez tren eta como Bizkai Bus disponen de líneas regulares de ferrocarril y au- autobus zerbitzuak, Bermeotik Bilbora eta alderantziz. tobús, respectivamente, que llegan al municipio.Portuzarra | Puerto viejo UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 7
 6. 6. Bermeo BerMeo eZaGuTZekoGEURE HISTORIOA Conocer Bermeo nuestra HistoriaBermeori buruz ezagutzen diran idatzizko barririk goiztiarrenak La noticia documental más antigua de Bermeo es la consig- botoa eta jarlekua Batzar Nagusietan. Bermeoko prokurado-XI. mendekoak dira. Iñigo Lopez, “Ezkerra”, Bizkaiko lehen jau- nada en la donación que hicieron el primer Señor de Bizkaia, reek Batzar Nagusietan berba egiten ebenean bertan egozannak eta beraren emazte Toda andreak Gaztelugatxeko, Ba- Iñigo López “Ezquerra” y su esposa Dña. Toda, de heredades besteak txapela kentzen eben. Gaur egun Bermeoko har-kioko eta Bermeoko etxalde batzuk San Juan de la Peña mo- en San Juan de Gaztelugatxe, Bakio y Bermeo al monasterio de marrian agertzen dan agure-buru bizardunak justizia osoznasterioari emoterakoan egin zana da. Handik urte batzuetara, San Juan de la Peña. Años más tarde, en 1082, vuelve a citarse nabarmentzen eta iraunarazoten dau Bermeori ostu eutsien ti-1082an, barriro agertu zan Bermeo izena, Lope Iñiguezek, biga- el nombre de Bermeo en la donación que hicieron don Lope tulua.rren jaunak, eta beraren emazteak, Tekla andreak, San Millán Iñiguez, segundo Señor, y su esposa Doña tecla, al Monasteriode la Cogollako monasterioari eleizea emoterakoan “Sancti de San Millán de la Cogolla, de la Iglesia de “Sancti Michaelis Bermeok garrantzia handia euki eban sasoi haretan, eta horrenMiehaelis Areangel in Portu de Vermelio” ipini ebenean. Agiriok Arcangeli in Portu de Vermelio”. Estos documentos hablan de la erakusgarri dira Bizkaiko jaunek eta erregeak emon eutsiezanBermeoren antxinatasuna erakusten deuskue, baina askoz be antigüedad de Bermeo, aunque podría remontarse a épocas pribilegioak eta zerga-salbuezpenak. Zoritxarrez, Bermeon izanurrunagora be joan geintekez. muy anteriores. ziran suteen ondorioz, horreek dokumentu danak erre egin zi- ran, baina, halanda be, hareen dokumentuen zenbaki zerren-Lope Diaz de Haro Bizkaiko jaunak emon eutsan Logroñoko Fo- Le dio Fuero de Logroño y título de Villa D. Lope Díaz de Haro, dak ondo baino hobeto dakiguz, baita noiz emon ziran be. Ho-rua, eta uri izentau eban, agiriak ez dauka datarik, baina ba- Señor de Bizkaia, y aunque el documento no tenía fecha, sin rrek erakusten dau uri honek prestigio handia euki ebala etadirudi 1239an egin zala. Alfontso Jakintsua erregeak, Orozkoko duda fue expedido el año 1239. el Rey D. Alfonso El Sabio ha- jaunen aldekotasuna eukala.haraneko Unzueta gazteluaren setioan egoanean, 1277ko abuz- llándose en el cerco del castillo de Unzueta del Valle de Orozko,tuaren 12an, aurreko foru hori berretsi eban. Geroago 1285eko el 12 de agosto de 1277 confirmó este privilegio. Posteriormente, Bizkaiko bandokideen arteko borrokek erabat asaldau ebenmartxoaren 18an, Lope Diaz de Harok, Bizkaiko zortzigarren jau- el 18 de marzo de 1285, el octavo Señor de Bizkaia D. Lope Díaz Bermeoko bizimodua XV. mendean, eta horren aurreko men- Portuzarra | Puerto viejonak, zabaldu eban forua 1366ko apirilaren 25ean emon eutsan de Haro amplió y mejoró sus términos. Lo mismo hizo el Conde deetan jasan ebazan suteen eraginez (1297., 1347., 1360. etapribilegioari esker. de Bizkaia, D. Tello, por privilegio expedido el 25 de abril de 1366. 1422.urtean), lur jota geratu zan udalerria. Ondorioz, Bermeoko bizilagun kopuruak eten barik egin eban behera. Beste alde Ello muestra el prestigio que mantuvo la Villa y el favor del queBizkaiko jaun batzuek, artean Gaztelako erregeak be bazirala, Varios Reyes castellanos confirmaron los Fueros y Privilegios batetik, 1300. urtean Bilbo sortu izanak be handitu egin eban en todo momento gozó.Bermeoko Santa Eufemia eleizan sinatu ebezan lege zaharrak de la Villa en la iglesia Juradera de Santa eufemia. entre ellos Bermeoren gainbehera. Las peleas de los banderizos bizkainos turbaron la vida de Ber-edo foruak. Euren artean Fernando Errege Katolikoak, 1476ko D. Fernando el Católico el 31 de julio de 1476, confirmó a Ber- Geroago be izan ziran sute gehiago, eta hareetako batek, meo durante el siglo XV y juntamente con los incendios que ha-garagarrilaren 31n. Horrexek emon eutson Bermeori “Bizkaiko meo la titulación de “Cabeza de Bizkaia” por privilegio expe- oso-osorik erre eban uria. Horreek suteek atsekabea eta zori- bía sufrido en siglos anteriores (concretamente en los años 1297,Buru” izena, egun haretan emoniko pribilegioaren bidez. Eta dido en dicha fecha. Tal título ya lo venía ejerciendo la Villa txarra ekarri eben Bermeora, uriaren biziraupena bera be arris- 1347, 1360, y 1422) arruinaron Bermeo e hicieron que su pobla-izen bera gorde eban, legez eta merituz, 1602.urtera arte. Urte desde bastante antes. Esta distinción la ha venido ostentado kuan ipinteraino. Jasandako guztia gorabehera, Bermeo be- ción disminuyera continuamente. Por otra parte, la fundaciónharetan, Bilboko eta Bizkaiko beste erakundeetako agintariek con toda legitimidad y merecimiento hasta el año 1602, en el que fue arrebatada tras duro y largo pleito impuesto interpuesto raren garrantzia mantentzeko gai izan zan XVI. mendean be, de la Villa de Bilbao en el año 1300 contribuyó notablemente aeta handikiek ezin ebenez jasan Bermeok eukan gorentasuna por los próceres que gobernaban Bilbao y otras instituciones de horren adibideak izan leitekez honeek: 1527ko apirilaren 7an la decadencia de Bermeo.eukitea, jarritako auzi luzearen ondorioz, Bizkaiko Buru izaten ja-rraitzeko ahalmena kendu eutsien Bermeori. Bizkaia, que no se resignaron a que, ni siquiera de forma simbó- Kofradiako ordenantzak berretsi ebazala; Carlos V.a erregeak Más adelante, nuevos incendios, uno de ellos el del año 1504 lica, siguiera nuestra Villa ostentando tal distinción. “zorragaitik edo finantzeagaitik ez bada bermeotarrik ez ber- afectando a toda la Villa, asestaron buenos golpes de desdichaBaina, Bermeok, zalanbait, beste uri eta elizateakazko lehen- tako merkantziak ez Bermeora datorren atzerritarrik ez beraren No obstante, la primacía que vino manteniendo Bermeo en re- y desolación, haciendo peligrar incluso su propia supervivencia.tasuna eukiten jarraitu eban, izan be berak eukan lehengo merkantziarik ez atxilotzeko” pribilegioa berrestea 1546. urteko lación con las demás Villas y Anteiglesias se traduce en el hecho martiaren 10ean Madrilen, eta Paulo IV.a aita santuak, 1563. ur- A pesar de los padecimientos sufridos, Bermeo, durante el siglo de que en las Juntas Generales tenía el primer voto y asiento, y teko bulda bidez, San Frantzisko eleizeari emon eutsan jubileua. XVI, mantuvo su prestigio, de lo que dan fe, por ejemplo, la ratifi- cuando hablaban sus procuradores solían descubrir sus cabe- cación de las ordenanzas de la Cofradía de Pescadores el 7 de zas los demás que se encontraban en la Junta. Actualmente, Dana dala, esan behar da, Bermeok, XVI. mende osoan, eta zoritxar danak gainditu ostean, “arrantza-merkataritza” bikoiztu abril de 1527; la confirmación por el Rey Carlos V de anteriores la cabeza barbada de ancia- egin ebala, hau da, Bilboko portuagazko betiko borroka man- privilegios en el sentido de que “ni los vecinos de Bermeo, ni sus no que figura con una de las tentzeko gai izan zala. mercancías, ni extranjero que viniese a Bermeo con sus mer- armas de su escudo heráldico, cancías, fuese prendido sino es por deuda propia o por fianza”, patentiza y perpetúa con toda XVIII. mendeagaz batera ailegau zan Bermeora berpizkunde justicia el arrebatado título. dado en Madrid el 10 de marzo de 1546; el jubileo concedido al garaia, batez be, arrantzearen garapenean oinarrituriko ber- Convento de San Francisco por el Papa Paul IV por bula fecha- La importancia que tuvo Ber- pizkundea izan zan, ordura arte merkataritzeagaz batera garatu da el año 1563, etc. meo se puede colegir de los numerosos privilegios y exen- No obstante, Bermeo ostenta durante todo el siglo XVI, a des- ciones que alcanzó de los pacho de su adversa suerte, una dualidad “pesca-comercio” y Señores y de los Reyes. Des- mantiene la mayor y mejor flota pesquera de toda España, al afortunadamente los diversos tiempo que sus buques mercantes continúan la vieja rivalidad incendios que padeció la Villa secular con el puerto de Bilbao. destruyeron todos estos docu- El siglo XVIII marca para Bermeo una etapa de franco floreci- mentos, si bien se conoce per- miento, debido, fundamentalmente, al desarrollo paulatino fectamente su enumeración y de la actividad pesquera, que hasta entonces la venia simul- sus fechas de otorgamiento. taneando con la del comercio. Reanuda, su dedicación a la Bermeoko uria 1398. urtean Bermeoko Armarria | escudo Bermeo pesca y con ella se inicia también un periodo de una importan- 8 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 9
 7. 7. GEURE HISTORIA nuestra Historiaebana. Arrantza jardunari ekin eutsan barriro be eta, ondorioz, te actividad constructiva en muelles, calles, edificios, arroyos,kaietako, kaleetako, eraikinetako, erreketako, harri-lubetako… escolleras, etc., lo que produce un apreciable desarrollo urba-eraikuntza jardun garrantzitsua egin eben. Ondorioz, urigintzea no y un considerable aumento de su población, así como unaikaragarri garatu zan eta, horren eraginez, baita bizilagun ko- masiva implantación de “talleres u oficinas de salar pescado”purua handitu be. Arraina gatzuretan ipinteko lantegi asko eta e industrias auxiliares de la pesca, como la construcción naval,asko sortu ziran, baita arrantzeagaz zerikusia eukien industriak con sus carpinteros de ribera y calafates.eta ontziolak be. Ontzioletan, era berean, erriberako arotzak etaitsasarotzak egozan. Tras nuevas convulsiones provocadas por la invasión napoleó- nica y por las guerras carlistas, hacia el año 1872 experimen-1872. urte inguruan, Napoleonen inbasinoak eta karlistaldiek ta Bermeo un extraordinario e importante auge, con una flo-eragindako asaldurak gainditu ostean, goraldi ikaragarria izan reciente situación económica motivada por las importanteseban Bermeok, izan be, arrain harrapaketa handiei esker, eko- capturas de pesca. ello permitió emprender importantes obrasnomiaren egoerak nabarmen egin eban gora. Horreri esker, de infraestructura y de construcción de edificios y de serviciosazpiegitura eta eraikuntza obra garrantzitsuak egin ahal izan públicos, muchos de los cuales han llegado hasta nuestros días.ziran, baita zerbitzu publikoetan be, eta horreetako asko zutunik La reconstrucción de la Casa Consistorial, el antiguo matadero,dagoz gaur egun be. Udaletxearen zaharbarritzea, hiltegi zaha- la iglesia de Santa María son de esta época. Se convierte así,rra eta Andra Mari eleizea, esate baterako, sasoi haretakoak después de Bilbao, en la localidad bizkaina más poblada y endira. Horreri esker, Bizkaiko herririk jendetsuenetan bigarrena mejor estado económico.eta egoera ekonomiko onenekoa zan Bermeo, Bilboren atzetik,jakina. Ya en el siglo XX, Bermeo se lanzó al mar con mayor ímpetu que nunca, acogiéndose a todos los avances tecnológicos,XX. mendean Bermeok inoiz baino kementsuago ekin eutsan llegando con ello a una extraordinaria situación de florecimien-itsasoari, aurrerapen teknologiko danak hartu ebazan. Horre- to y manteniéndose en la vanguardia de las flotas pesquerasri esker, loraldi garai ezin hobea bizi izan eban, eta bajurako de bajura, así como una extraordinaria estructuración industrialarrantzako abangoardian jarraitu eban bertoko floteak. Altu- pesquera.rako flotea be oso garrantzitsua izan da eta da, eta arrantza-industriarako egitura ezin hobea dauka. Su pintoresco puerto, su acogedor casco histórico, sus peque- ñas “calas” para el baño, su típica cocina surtida de pescadosBermeoko portu bereziak, alde zaharrak, bainurako kala txi- frescos y bien condimentados, sus excelentes condiciones cli-kiek, arrain fresko ezin hobeagaz landutako sukaldaritzeak, matológicas de inviernos suaves y veranos no muy calurosos,negu epel eta uda ez oso beroek Bizkaiko turismo-leku trankil hacen de Bermeo uno de los lugares turísticos más apacibles yeta erakargarrienetako bat bihurtzen dabe herria. Eta horretaz de mayor atractivo de Bizkaia, en el que late, además, la vidaganera, arrantzako tradizinoak sakon-sakon erroturik daukazan de un pueblo euskaldun cargado de profundas y arraigadasherri euskalduna da Bermeo. tradiciones pesqueras. Portua | Puerto Erribera 10 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 8. 8. Bermeo BerMeo eZaGuTZekoMONUMENTUAK, ONDAREA ETA IBILBIDEAK Conocer Bermeo Monumentos, Patrimonio y Rutas1239. urtean uria sortu zanetik, Bermeok oso historia aberatsa Desde que en 1239 se fundó como villa, hemos tenido en Ber- iGLeSia de SanTa euFeMiaeuki dau. Horren erakusgarri dira, esate baterako, alde zaha- meo una rica historia, prueba de la cual queda, dentro de su casco urbano, toda una serie de monumentos, algunos de ellos Iglesia “Juradera”, seguramente la más antigua de Bermeo. Esrrean dagozan monumentu ugariak, eta, horreetako batzuk, declarados como MonuMenToS HiSTÓriCo arTÍSTiCoS: un templo de estilo gótico, tal como lo demuestran las venta-ganera, MONUMENTU HISTORIKO ARTISTIKOA izendapena jaso nas, puertas y nervaduras de la bóveda. Son muy interesantes eldabe: crucero de estilo bizantino, bajo relieve de mármol blanco, y la CLauSTro sepultura de los Mendoza, con figura echada, de estilo gótico KLAUSTROA De los pocos que hoy día se conservan, fue construido por ex- florido, que hay en el interior. En 1995 fue declarada Monumen- presa voluntad de los Señores de Bizkaia D. Tello y Dña. Juana to Histórico artístico.San Frantzisko eleizan dago eta Monumentu Historiko Artistikoada, gotiko estilokoa. Bizkaiko zaharrenetakoa ez ezik, gaur Lara, en 1357. De estilo gótico, está considerado Monumentoegun geratzen dan bakarrenetakoa be bada. Don Tellok eta Histórico Artístico. Dentro de su historia ha sufrido grandes varia- arCo de San JuanJuana Larak, Bizkaiko Jaun-Andreek eskatuta egin zan, 1357an. ciones, una de las cuales le llevó a convertirse en mercado de abastos, hoy en día está restaurado. Está situado en el conven- En el siglo XIV, época de máximo esplendor de Bermeo, la villaHistorian zehar hainbat aldaketa egin deutsiez eta, horreetako se amuralló para su defensa. esta muralla contaba con siete to de San Francisco, de la que cabe destacar los sepulcros, lasbatean, esaterako, handizkako merkatu be bihurtu eben, gaur puertas, de las que en la actualidad no queda más que ésta. capillas y las imágenes de caza que hay en el arco de la entra-egunean errehabilitatuta dago. San Frantzisko komentuan, bes- Son llamativas su estructura y la anchura del muro. da. Se trata del convento de varones más antiguo de Bizkaia.teak beste, honeek be azpimarratzekoak dira: hilobiak, kapi-lak eta sarrerako arkuan dagozan ehiza irudiak. Bizkaiko gizo- aYunTaMienTonezkoen komenturik zaharrena dogu. Torre de erCiLLa Monumento Histórico artístico. Situada sobre el Puerto Viejo. es Situado en la plaza de Sabina Arana Goiri fue erigido en 1732. ERTZILLA TORREA una de las pocas torres dentro del casco urbano que quedan En su fachada podemos ver dos relojes de sol. También es Mo- en Bizkaia. Del estilo gótico que se dio hacia 1500. Tras varias numento Histórico artístico.Monumentu Historiko Artistikoa. Portuzarraren ganean dago. remodelaciones, actualmente es el Museo del Pescador.Bizkaiko herrietako alde zaharretan geratzen diren torre baka- CaSa kikunBerarrenetako bat da. 1500. urteko estilo gotikokoa da. Hainbat al- LaS FuenTeS deL PuerTo VieJodaketa euki dauz historian zehar eta, gaur egun, Arrantzaleen La podemos catalogar dentro del “Racionalismo Vasco”. Su es-Museoa da. Fue construida durante el reinado del Emperador Carlos I, en el tructura nos recuerda a un barco. declarada Monumento His- siglo XVI, y nos muestra en su parte superior, aunque muy dete- tórico artístico en 1995. PORTU ZAHARREKO ITURRIAK riorados, los escudos de la Villa de Bermeo, el imperial, y el del Señorío de Bizkaia. CaSCo VieJoCarlos I. Enperadorearen sasoian eraikia, XVI. mendean. Goiko San Juan Portale | arco de San Juan Multicolores casas de pescadores con reminiscencias medieva-aldean, nahiko narriatuta bada ere, Bermeoko armarria agert- iGLeSia de SanTa MarÍa les bordean las encantadoras calles, plazas y puerto viejo dezen da, enperadorearena eta Bizkaiko Jaurerrikoa. 1931. urtean Bermeo.itxi zen behin betiko, urak kutsatu egin zirelako. Monumento Histórico Artístico. Se construyó al derrumbarse otra SAN JUAN PORTALE iglesia que con el mismo nombre había en La Tala. está situa- XlV. mendean, Bermeoren osperik handieneko garaian, harre- da en la plaza de Sabina Arana Goiri, frente al Ayuntamiento. ANDRA MARI ELEIZA sia ipini eben uriaren inguruan, defentsarako. Harresiak zazpi Se empezó a construir en el año 1823 pero, aunque para 1858 ate eukazan, baina gaur egun hauxe baino ez da geratzen. OsoMonumentu Historiko Artistikoa. Talan egoan izen bereko eliza ya estuvo terminada, no se abrió al culto hasta 1866. Los pla- deigarriak dira harresiaren egiturea eta zabalerea.jausi zanean eregi zan hau. Sabino Arana Goiri plazan dago, nos son de Silvestre Pérez y las pinturas de Uranga. Su estilo esudaletxearen aurrez aurre. 1823. urtean hasi ziran eregiten, eta neoclásico. UDALETXEA1858rako amaitu eben arren, 1866. urtean edegi eben gurt-zarako. Planoak Silvestre Perezenak dira eta margoak, barriz, Sabino Arana Goiri enparantzan dago, eta 1732. urtean eregiUrangarenak. Neoklasikoa da. eben. Fatxadan eguzki-erloju bi daukaz. Udaletxea be Monu- mentu Historiko Artistikoa da. SANTA EUFEMIA KIKUNBERA ETXEAZin-eleizea da. Bermeoko eleizarik zaharrena ei da. Leihoek,ateek eta gangako nerbiodurak erakusten daben moduan, “Euskal Arrazionalismoaren” barruan sartu geinke etxe hau. Egi-tenplu gotikoa da. Oso interesgarriak dira bizantiar estiloko tureak itsasontzi baten antza dauka. 1995ean Monumentu Histo-kurutzea, marmol zuriko behe-erliebea, eta Mendozatarren se- riko Artistiko izentau eben.pulturea, gotiko loretsukoa. 1995ean Monumentu Historiko Artis-tiko izentau eben. ALDE ZAHARRA Erdi Aroko kutsua daukien kolore askotako arrantzale etxez in- guratuta dagoz portu zaharra, kaleak eta enparantzak. Klaustroa | Claustro Andra Mari Eleiza | iglesia de Santa María 12 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 13
 9. 9. Bermeo BerMeo eZaGuTZekoMONUMENTUAK, ONDAREA ETA IBILBIDEAK Conocer Bermeo Monumentos, Patrimonio y Rutas BESTE INTERESGUNE BATZUK ViSiTaS de inTerÉS UDAL LIBURUTEGIA, LAMERA PARKEA, TALEA, ERRETEN LAMEREA... BALE ARRANTZEAREN INTERPRETAZINO ZENTROA, AITA GURIA CenTro de inTerPreTaCiÓn de La PeSCa de La BaLLena ARTEA UDALERRIAREN HISTORIARI LOTUTA BALEONTZIA aiTa Guria Bermeon artea kikuke dabil kaleetan zehar, herrian honeek es-XVII. Mendeko baleontzi baten birsortzea da eta Artza kaian es una recreación de un barco ballenero del siglo XVii situado kulturak eta monumentuak daukaguz:dago. en el muelle artza. • “XIXILI” Lamiaran puntan (Jose Luis Butron) KASINOA eL CaSino • “BENITO BARRUETA MARGOLARIARI” Talan (Nestor Basterretxea)Severino Atxukarrok egin eban 1894. urtean. 1983ko urio- Obra de Severino Achúcarro. Se edificó en 1894 y en 1983 selek bota egin eben eraikina, eta gaur egun berreregita dago. derrumbó a consecuencia de unas inundaciones. Reedificado • “ARRAIN SALTZAILEAK” San Juan Portalean (Enrike Zubia)Eklektizismoko obrea da eta Lameran dago. de nuevo, esta obra está considerada dentro del eclecticismo. Se encuentra situado en el Parque de la Lamera. • “BADATOZ” Torronteron (Enrike Zubia) “Benito Barrueta Margolariari” (Nestor Basterretxea) • “AZKEN OLATUA, AZKEN ARNASA” Portuzarrean (Enrike Zubia) BaTZoki • “OLATUA” Portuan (Nestor Basterretxea) es una construcción de estilo modernista obra de Pedro ispizua. eL arTe unido a La HiSToria deL MuniCiPio • “ITZULERA” Bokalean (Castor Solano) En Bermeo, el arte está presente a lo largo de sus calles, se pue- FÁBriCa de ConSerVaS orMaZa • “ERTZILLA TAR ALONSO” Lameran (Antonio Loperena) den ver las siguientes esculturas y monumentos: Este edificio albergaba la fabrica de Ormaza, esta se dedicaba • “EUSKAL KOSMOGONIA” Lameran (Nestor Basterretxea) • “XIXILI” en Lamiaren punta (Jose Luis Butrón) a la conserva de pescado desde 1923. Catalogado como “Elemento de carácter ambiental”, representa el “expresionismo • “BASERRITARRAK” Prantzisko Deuna Enparantzan (Enrike Zubia) • “EN HOMENAJE AL PINTOR BENITO BARRUETA” en la Tala (Nes- racionalista”. El edificio actual fue diseñado por el arquitecto tor Basterretxea) • “TARASKA” Prantzisko Deuna Enparantzan (Agapito Sarragua) bermeano Pedro Ispizua en 1945. • “VENDEDORAS DE PESCADO” en el Arco de San Juan (Enrike • “HILARRIAK” Klaustroan (Nestor Basterretxea) zubia) Hoy en día el edificio es de propiedad municipal y se quiere convertir en el centro de Interpretación de la Conserva de • “HILARGI AMANDREAREN MAMUAK” Erreten Parkean (Nestor • “YA VIENEN” en Torrontero (Enrike zubia) Bizkaia. Basterretxea) • “LA ÚLTIMA OLA, EL ÚLTIMO SUSPIRO” en el Puerto viejo (Enrike • “JESUSEN BIHOTZA” Matxitxako bidean(Joaquín Lucarini) zubia) BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARQUE LA LAMERA, PARQUE ERRE- TEN, LA TALA, ETC. • “MATXITXAKOKO GUDA” Gaztelugatxe inguruan (Nestor Bas- • “OLATUA” en el Puerto (Nestor Basterretxea) terretxea) • “EL REGRESO” en el Puerto (Castor Solano) Bermeoko udal mugartearen barruan baina urigunetik kanpo- ra, paregabeko edertasuneko lekuak dagoz, bisitarientzat oso • “ALONSO ERCILLA” en el parque de la Lamera (Antonio Lo- erakargarriak: perena) Kasinoa | Casino • “EUSKAL KOSMOGONIA” en el parque de la Lamera (Nestor Basterretxea) BATZOKIA • “BASERRITARRAK” Plaza Prantzisko Deuna (Enrike zubia)Pedro Ispizuak egin eban. Eraikuntza modernistea da. • “TARASKA” Plaza Prantzisko Deuna (Agapito Sarragua) • “HILARRIAK” en el Claustro (Nestor Basterretxea) ORMAZA KONTSERBA FABRIKEA • “HILARGI AMANDREAREN MAMUAK” Parque Erreten (NestorEraikin honetan, 1923. urtetik, arrain kontserbak egitera bide- Basterretxea)ratuta dagoan fabrikea dago kokatuta. Udaleko ondare ka-talogoan, eraikin hau “Inguruneagaz lotutako elementu” tzat • “SAGRADO CORAzÓN” Matxitxako bidea (Joaquín Lucarini)hartzen da eta espresionismo arrazionalistearen adierazgarriada. • “BATALLA DE MATXITXAKO” Entorno de Gaztelugatxe (Nestor Basterretxea)Egungo eraikina 1945ean diseinatu eban Pedro Ispizua arkite-kto bermeotarrak. Eraikuntza hau Bermeoko Udalarena da eta Dentro del municipio de Bermeo, pero fuera de su casco ur-Bizkaiko Kontserba Sektorearen Interpretazino Zentroa gura dau bano, encontramos lugares de inigualable belleza y con granegin bertan. Erreten Lamerea | Parque erreten “Baserritarrak” (Enrike zubia) atractivo para el visitante: 14 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 15
 10. 10. MONUMENTUAK, ONDAREA ETA IBILBIDEAK Monumentos, Patrimonio y Rutas IBILBIDEAK ruTaS GAZTELUGATXE INGURUA San Juan de GaZTeLuGaTXeBakiorako bidea hartuta, Matxitxako itsasargia topauko dogu. Tomando la carretera a Bakio encontramos el Faro de Matxi-Bertatik, ikuspegi ederrak eukiko doguz. Aurrerantz jarraitu txako, en el cabo del mismo nombre, desde el que podremosezkero Akatz ugartea eta San Juan hatxa ikusiko doguz. Biga- contemplar unas extraordinarias vistas. Continuando el caminorrenaren ganean gaztelu bat egon zan XlV. mendean, eta gaur llegamos a la Isla de Akatz y la Peña de San Juan de Gazteluga-egun, barriz, ermitea. txe islote unido a tierra mediante un puente. Sobre esta última, en el siglo XIV hubo un castillo y, actualmente, una ermita. MATXITXAKO LURMUTURRAItsasargi bi dagoz bertan, zaharra eta barria. Zaharra gaur egun CaBo de MaTXiTXakoez da erabilten. Con sus dos faros, el viejo en desuso, y el moderno actualmente en funcionamiento. IZAROUgarte honen goiko aldean frantziskotarren komentu bat egon iSLa de iZarozan XVIII.mendera arte. Urtero, garagarrilaren 22an, Bermeoko En la parte alta de la isla hubo un convento de franciscanosUdalbatza joaten da bertara islearen jabetzea berresteko. Gauregun, Urdaibai itsasadarra legez, Izaro be babestutako eremu hasta el siglo XVIII. Anualmente, el 22 de julio, el Ayuntamientoekologikoa da. de Bermeo se dirige a la isla para confirmar su propiedad. Junto con la ría de Urdaibai, es zona ecológica protegida. SOLLUBE SoLLuBe“Deiadar-mendia” da, euskaldunek deiadar-mendietatik egi-ten eben antxina Batzar Nagusietarako deia. Handik dagoan Monte “bocinero”. Tiene unas magníficas vistas sobre todo laikuspegia oso ederra da: Busturialde osoa eta Morgako lauta- comarca Busturialdea y la llanada de Morga.dea ikusten dira. deMiku DEMIKU En dirección a Mundaka y tomando un camino a la derecha,Mundakarako bidea hartu behar dogu Demikura joateko Leku alcanzaremos este tranquilo paraje que posee una espléndidatrankila da eta ikuspegi ezin hobea dauka. vista del Puerto de Bermeo. Matxitxako Itsasargia |Faro de Matxitxako Gaztelugatxeko San Juan | San Juan de Gaztelugatxe Aritzatxu 16 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 11. 11. Bermeo BerMeo eZaGuTZekoGEURE AUZOAK Conocer Bermeo nuestros Barrios ARANE AUZOA arane ARTIKA AUZOAArane auzoak, udalerriaren ipar-mendebaldea hartzen du eta El Barrio Arana, está situado noroeste del municipio y tiene dos Artika auzoa izen bereko errekearen arroko baserriek osatzengune nagusi bi daukaz: ohiko Arane eta Kaboa. núcleos dominantes: el antiguo “Arana “y el Cabo. dabe. Bermeo tradizionaleko industrigunea izan da, bertan egozalako AGIRRE AUZOA aGirre herriko errota eta burdinolak. Hortik jatorko Errotata izena au-Agirre auzoa, aurrekoaren hegoaldean, Saituatik Zumarretako El Barrio Agirre, esta ubicado al sur del anterior. Se extiende des- zoaren errekaldeari.landaren mendebaldeko isurialderaino luzatzen da, eta auzo de los campos de “Saitua” hasta el oeste del vértice de los debarruan sartzen dira Txaboleta izeneko baserriak ere. “zumarreta”. Dentro de este barrio se incluyen los caseríos lla- DEMIKU AUZOA mados Txaboleta”. Demiku auzoa udalerriaren ekialdean dago, Mundakagazko SAN MIGEL AUZOA mugan. Aitatzekoa da, elizaz, Mundakako Andra Mariko barru- San MiGeL tiari jagokozala, baita bertako Kandelarioko ermitea ere.San Migel auzoa Dibiotik Goiko ganeraino hedatzen da. Auzohonetako iparraldeko hegaletik igotzen da Bilborako errepidea San Migel, se extiende desde “Dibio”, hasta “Goiko gane. Des-Sollubeko mendateraino. de el extremo norte de este barrio se accede a la carretera ARRANOTEGI AUZOA hacia Bilbao y al monte Sollube. Se pueden destacar las zonasErmetxio, Itubizkar eta Goikogortako guneak aitezke. Aitatze- de “Ermetxio”, “Itubizkar” y “Goikogorta” , además de la Ermita Arronategi auzoa 1860an sortutakoa da, Almika, Artika eta Ma-koa be Mikel Deuna ermitea bertan izatea. de San Migel. ñuko zenbait baserri bertara bilduta. Laubidietatik ekialderako baserriek osatzen dabe. SAN ANDRES AUZOA San andreS MAÑU AUZOASan Andres auzoa Aranondotik Truboimendiraino luzatzen da. El Barrio San Andres, se extiende desde “Aranondo” hasta “Tru- boimendi”. Mañu auzoa, XIX. mendean sortutakoa da, herri-basoen ALMIKA AUZOA kontsezino bidez eregi ziran baserriakaz. Hiru gune nagusi daukaz auzoak: Mañualde, Elizalde eta Oiangortalde. Auzo ho-Almika auzoa antxina elizate izandakoa, Erreñezubitik Urka- aLMika netan, Karmengo elizea dago, 1887an donetsia.mendiraino zabaltzen da. Auzo honetatik igotzen zen antxinako almika fue en la antigüedad una anteiglesia.Bilborako galtzadea. GIBELORTZAGA (SAN PELAIO) AUZOA Este barrio se extiende desde, Erreñezubi hasta Urkamendi. En laAndra Mari Almikakoaren elizea eta Aingeru Guardearen ermi- antigüedad existía una calzada que unía este barrio con Bilbao. San Pelaio auzoa gaur askoz txikiagoa da, bitan banandu za-tea dira auzoko erlijio eraikuntzak. lako auzoko zatirik handiena Bakiora pasa zanean. Bermeori En cuanto a arquitectura religiosa podemos encontrar, La Iglesia egokitu jakon San Pelaioko zatia; mendebaldeko mendiguneko de Ntra. Señora de Almika y la ermita del Ángel de la Guarda. baserriek osatutakoa izan zan. Gune bi daukaz auzoak: Uretako goialdea eta Txaraleko errekearen arroa. arTika El barrio Artika, lleva el mismo nombre que el río que lo atravie- sa. Lo forman los caseríos que se encuentran en su cuenca. Demiku auzoa Artika fue la zona industrial del Bermeo tradicional, en el se ubi- caban molinos y ferrerías. De ahí le viene el nombre popular de MaÑu auZoa “Los molinos- Errotak”. El Barrio “Mañu” se creo en el siglo XIX. Los caseríos se constru- yeron mediante concesión de bosques populares. Mañu, posee deMiku tres núcleos principales: “Mañualde”, “Elizalde” y “Oiangortal- Se encuentra al este del municipio, en la frontera con Mundaka. de”. En este barrio esta la Iglesia de Ntra. Señora del Carmen, Hay que destacar que sus vecin@s pertenecen al distrito pa- consagrada en 1887. rroquial de Santa Maria de Mundaka, así como su ermita de la candelaria. GIBELORTzAGA (SAN PELAIO) San Pelaio es hoy mucho más pequeño, cuando se dividió en arranoTeGi dos, el lado más grande paso a ser propiedad del municipio El barrio Arranotegi se creo en 1860, se formó gracias a la agru- de Bakio. el trozo de San Pelaio que quedo en nuestro munici- pación de caseríos de, Almika, Artika y Mañu. Está formado por pio fue el formado al noroeste por los caseríos de “Mendigune”. los caseríos que encuentran desde “Laubide” hasta el este. El barrio tiene dos espacios: La de encima del mar y la del río Almika auzoa Mañu auzoa “Txaral”. 18 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 19
 12. 12. Madalen eguna | día de la Magdalena UDAL ZERBITZU GIDA
 13. 13. JAIAK ETA KULTURA EKINTZAK Bermeo BerMeo eZaGuTZeko Conocer Bermeo Fiestas y Actividades JAIAK FieSTaS Beste Jai Batzuk otras FiestasBermeon badago zer egiterik begiratzeaz eta miresteaz gain. Bermeo es mucho más que mirar y admirar, sus fiestas son muy Nahiz eta itsasertzeko herria izan, Bermeok badaukaz hainbat Siendo un municipio costero, Bermeo está compuesto por di-Bermeon jaiak herrikoiak eta tradizino handikoak dira. populares y mantienen sus tradiciones Baserri eta auzo, horreetan be euren santuen jaiak ospatzen dira: ferentes núcleos rurales y barrios, estos también celebran sus propias fiestas: Andra Mari eta Santa Eufemia Jaiak Fiestas de Andra Mari y Santa Eufemia (Fiestas Patronales) (Bermeoko Jai Nagusiak) KANDELARIO EGUNA Otsailaren 2an LA CANDELARIA 2 de febrero Las fiestas comienzan el 7 de septiembre por la noche, con el Demiku Auzoa demikuJaiak, irailaren 7an hasten dira, gaueko txupinazoagaz. Lehen jai chupinazo. El primer día de fiesta, es el 8 de septiembre, el díaeguna, irailaren 8a da, Almikako Andra Mari eguna, bai Bermeo de Nuestra Señora de Almika. El 9 de septiembre se celebra el SAN ISIDRO Maiatzaren 15ean SAN ISIDRO 15 de mayozein Almika auzoko zaindaria dalako. Irailaren 9an, arrantzale día del marinero. Este día todos se visten de mahón y el color Arranotegi Auzoa arranotegieguna ospatzen da. Egun honetan, jende guztia mahonezko azul marino se ve en todo el pueblo. El día 10 de septiembre, esjanzten da, eta kolore urdin iluna herrian nonahi ikusten da. Irai- SAN JUAN Ekainaren 24an SAN JUAN 24 de junio el tercer día de andra Mari. Arane San Pelaio Gibelortzagakoa arane San Pelaio Gibelortzagakoalaren 10ean, Andra Mari hirugarrena ospatzen da. Las fiestas terminan el día 16, día de Santa Eufemia. Este día AMA BIRJINA KARMENGOA Uztailaren 16an NUESTRA SRA. DEL CARMEN 16 de julioJai honeek, hilaren 16an amaitzen dira, Santa Eufemia egunean. se celebra el día del baserritarra. En las fiestas de Bermeo, hay Mañu Auzoa MañuEgun honetan baserritarren eguna ospatzen da azoka bat be an-tolatuz . una gran participación por parte de los vecinos y se organizan SAN ROQUE 16 de agosto SAN ROKE Abuztuaren 16an muchas actividades: campeonato de sukalki, tamborrada de Tala TalaBermeoko jaietan, herritarren parte hartze handia egoten da eta niños y de mayores, regatas, partidos de pelota, deporte rural,ekintza ugari antolatzen dira, sukalki eguna, ume eta nagusien bersolaris, actuaciones musicales, teatro, etc. ANDRA MARI ALMIKAKOA Irailaren 8an NUESTRA SRA. DE ALMIKA 8 de septiembredanborradak, estropadak, pelota partidak, herri kirolak, bertso- Almika Auzoa almikalari saioak, musika eta antzerki saio ezberdinak, e.a. San Juan SAN MIGEL Irailaren 29an SAN MIGUEL 29 de septiembreGanera Bermeon, hainbat jai ospatzen dira urtean zehar San Migel Auzoa San Miguel El día 23 de junio, los bermeanos se reunen entorno a una gran hoguera en la plaza Sabino Arana, para cantar las canciones SAN FRANTZISKO Urriaren 4an SAN FRANCISCO 4 de octubre San Juan Eguna de San Juan y ver la danzas de la bruja con el grupo de danzas. Agirre Auzoa agirreEkainaren 23an, bermeotarrak su handi baten inguruan batzen El día 24 se celebra el día de San Juan y muchos bermeanos SAN ANDRES Azaroaren 30ean SAN ANDRÉS 30 de noviembredira Sabino Arana enparantzan, San Juan kantak abesteko eta San Andres Auzoa San andrés acuden a pie hasta la ermita de San Juan de Gaztelugatxe ydantza taldearen sorgin dantzea ikusteko. allí se celebran misas.San Juan eguna, ekainaren 24an ospatzen da eta bermeotar Auzo honeetan, ekintza ugari antolatzen dira, mezak, herri kiro- En estos barrios se celebran muchas actividades, misas, depor-ugari joaten dira oinez Gaztelugatxeko Donienera eta bertan lak, erromeriak, txapelketa ugari… Herritar asko erakartzen da- te rural, romerias, campeonatos... También hay varias calles de día de la Magdalenamezea entzuten dabe. bez auzoetako eta kaleetako jaiek. Bermeo que celebran sus fiestas. El 22 de julio se celebra el día de la Magdalena. Desde la víspe- Madalen Eguna ra, la zona de Baztarre se viste de fiesta. El día de la Magdalena, después de celebrar la tradicional misa en la iglesia de SantaGaragarrilaren 22an ospatzen da Madalen Eguna. Bezperatik Eufemia, la comitiva se traslada en barco a la isla de Izaro, enBaztarre aldea janzten da jaiz. Madalen egunean, Santa Eufe- cuya cima se izan las banderas de Bermeo y Euskal Herria. Pos-mian mezea entzun eta gero, udalbatza Izarora joaten da Ber- teriormente, el alcalde lanza una teja desde la embarcaciónmeoko banderea eta Ikurrina ipintera bere gailurrean. Gero, its- oficial diciendo la siguiente frase: “hasta aquí llegan las goterasasontzi ofizialetik alkateak teila bat botaten dau itsasora esaldi de Bermeo” Así, todos los años se certifica la pertenencia delhau esanez: “Honaino heltzen dira Bermeoko itoginak”. Holan, islote a la Villa de Bermeo.urtero ziurtatzen da Izaro ugartea Bermeorena dala. Una vez realizado este acto protocolario, toda la comitiva seProtokoloak agintzen dauen ekitaldi hau burutu eta gero, udal- dirige a Elantxobe, donde su alcalde recibe en el muelle al debatza eta jente guztia Elantxobera doaz. Hango alkateak kaianitxaroten deutso Bermeokoari eta bere makilea emoten deut- Bermeo, entregándole su vara, que la mantendrá durante suso, udalerrian dagoan bitartean berak euki daian. Arratsaldean estancia en el municipio. Por la tarde, la comitiva se dirige aMundakarantz egingo dabe, bertako alkateak hartzen dauz eta Mundaka donde su alcalde recibe y entrega también su varaharek be bere makilea emongo deutso Bermeoko alkateari. al primer edil bermeotarra. Tras finalizar el acto protocolario enMundakako udaletxean ekitaldia egin eta gero, barriro itzultzen el Ayuntamiento de la Anteiglesia, toda la comitiva regresa ada udalbatza Bermeora. Portura helduta udaletxera joaten dira Bermeo. Una vez en puerto se dirige al Ayuntamiento al ritmoMadalenaren Zortziko ederraren nota artean. Jaiak jarraitzen de los sones del tradicional zortziko de la Magdalena. La fiestadau gaua giroz betez. continúa hasta bien entrada la noche. Madalen eguna | día de la Magdalena 22 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 23
 14. 14. JAIAK ETA KULTURA EKINTZAK BerMeo eZaGuTZeko Conocer Bermeo Fiestas y Actividades KULTUR EKINTZA AZPIMARRAGARRIAK aCTiVidadeS CuLTuraLeS deSTaCadaS ERREGEEN KABALGATEA: Urtarrilaren 5ean CaBaLGaTa de reYeS: 5 de enero ARATUSTEAK CarnaVaLeS ASTE SANTUKO PROZESINOAK: Aste Santuan ProCeSioneS de SeMana SanTa: Semana Santa LIBURU AZOKEA: Martxoan Feria deL LiBro: Marzo MUSIKA ESKOLAKO GANBERA KONTZERTUAK: Martxoan ConCierToS de CÁMara de La eSCueLa de MÚSiCa: Marzo NAZIOARTEKO LIBURU EGUNA: Apirilean dÍa inTernaCionaL deL LiBro: abril UDABARRIKO KONTZERTU KORALAK: Udabarrian CONCIERTOS CORALES DE PRIMAVERA: Primavera ARRAIN AZOKEA: Maiatzean FERIA DEL PESCADO: Mayo IKASTURTE AMAIERAKO JAIA: Ekainean FieSTa de Fin de CurSo: Junio JAZZBER: Uztailean JaZZBer: Julio HAINBAT MUSIKA JAIALDI: Rock, Reggae,..: Udan DIVERSOS FESTIVALES MUSICALES: Rock, Reggae,…: Verano NAZINOARTEKO MUSIKA ASTEA: Abuztuan SeMana inTernaCionaL de MÚSiCa: agosto ORGANO KONTZERTUAK: Udan ConCierToS de orGano: Verano BERMISTORIAN: Urrian BerMiSTorian: octubre GABON KONTZERTUAK: Abenduan ConCierToS de naVidad: diciembre OLENTZEROA: Abenduaren 24ean OLENTzERO: 24 de diciembre PAILAZOEN JAIALDIA: Abenduan FeSTiVaL de PaYaSoS: diciembre Jazzber Nazinoarteko Musika Astea | Semana internacional de MúsicaBermistoria Bermistorian UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 25
 15. 15. ZERBITZUAK Bermeo Berh@z Servicios ZerBiTZuak Serv c os S e r v ii c ii o s 28 udaLBaTZa | Corporación Municipal Bermeoko Urigintza Barriztatzeko Alkartea, S.A. 30 udaL BuLeGoak | Oficinas Municipales 31 BeSTe adMiniSTraZinoak | otras administraciones 32 PorTua | Puerto ALDE ZAHARRA BARRIZTATZEN Bermeoko Herritarrentzat @rreta Zerbitzua ZEURE ETXEA BARRIZTATZEN 34 enPLeGua eTa PreSTakunTZa | Formación Y empleo 37 GiZarTe onGiZaTea | Bienestar Social Servicio de atención ciudadana 39 oSaSuna | Sanidad 41 JuSTiZia | Justicia 42 HeZkunTZa | educación 44 kuLTura | Cultura 49 kiroLa | deporte 50 eLkarTeak | asociaciones Arreta zuzena Internet At. presencial bidezko arreta At. por Internet beruala@bermeo.org Andra Mari, 22 | 48370 Bermeo <bizkaia> www.bermeokoudala.net Tel. 94 617 91 73 | faxa: 94 688 20 52 Berh@z Ertzilla, 6-8 Tel.: 010 Herritik kampo Arreta telefonikoa Tel.: 94 617 91 00 At. telefónica www.bermeokoudala.net Ordutegia: Horario: Egunero 8.30-14.30, arratsaldeetan Todos los días de 8.30-14.30, martes y martitzenak eta eguenak: 16.30-19.00 jueves también por las tardes: 16.30-19.00 zapatuetan 10.00-13.00. Internet bi- todos los sábados 10.00-13.00. Atención dezko arreta: Etengabeko arreta. por Internet: Atención permanente.Publizitatea

×