Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zing MP3 lên tiếng về vụ bản quyền

1,065 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zing MP3 lên tiếng về vụ bản quyền

  1. 1. THÔNG CÁO BÁO CHÍ(Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2012), V o t m năm 2008, khi t tr nnt rn t t m n s n n t p n v nt rn t v n n n u nn n o r tn un t px v nt rn t n ut n– y trở t n n n nt rn t mỗ n y. t tr n Zing Mp3 t u n ty p n n n uw st mn r ã mở r m t xu n n n tr tuy n p v n u u tr n m n op n n n tr . n v s p t tr n v n p t m ra t Zing Mp3 th hi n s tôn trọngb n quy n c a các ngh sĩ n s n xu t ồng th t ẩy s phát tri n c a ngành côngnghi p ghi âm Vi t Nam t n qu n n o t n : - p ồn v Trung tâm B o v Quy n T m n t m s n n 35.000 t p ẩm m n . - Ký t thỏa thu n h p tác v i p h i Công nghi p Ghi âm Vi t Nam (RIAV) s n n 41.000 t n 25 n s n xu t n m n n : n ty T P n m m n ty T u d n S n – Trung T m n quy n R n n n ty p n ăn t u t o n nh, Công ty TNHH T n m tr ồn …. - u t n p3 n c quy n p t n on n v t n o n v i r t nhi u sĩ v n mn n t n n m ĩn n ồ Ngọc Hà, Th y Tiên, Hi n Th oo P c Th nh, o T y Akira Phan, V.Music, 365 band… n n Zing Mp3 ũn ãv n tron qu tr n mp nv i di n các hãng nh cl n th gi i từ nhi u t n n y. y m t qu tr n ăn có th thuy t ph c các o n n pn n o ch p nh n m t mô hình kinh doanh phù h p v i t p qu n nghe nh c
  2. 2. c n i dùng v t m năn t tr n V t Nam. n, trong th i gian t i Zing Mp3 scông bố chính thức n n t ỏ t u nv ãn s n xu t t p ẩm m n n n o . n v t n n y n p3 m t trong nh n n v sở h u b n quy n bài hát nhi unh t ở t m. m t tron n n y u tố p n p3 u n v n v tr ứn utt tr n mn tron n v uy t n mn v ố t .V i Thông Cáo Báo Chí này, Zing p3 mon muốn sĩ ố t trung tâm p t n mnh n qu n o v n ồn n n t o u n o n p3 ũn nn u tr n n n tr tuy n t t m n ut u n tron v pt v nv un p mn tron v n o n .----------------Thông tin về Công ty Cổ phần VNGwww.vng.com.vn c thành l p v o t n 9 năm 2004 ở m từ công ty Vinagame chuyên cung c p d ch v m On n . T n 08/2011 n ty n m ã n t ứ i tên thành Công ty C ph nVNG. ã trở thành m t công ty t p trung phát tri n công ngh n i dung số trên n n t ngInt rn t n u Vi t mv n n th tr ng quốc t .Bên c n n o n n p phát tri n và v n hành c ng thông tin gi tr n ứng u Vi t Nam v ng truy c p.Bằng nh ng nghiên cứu không m t mỏi c a nhi u n ũn n s tr năn n v y nhi thuy t n từn c khẳn nh v trí d n u trong ngành n i dung số và CNTT t i Vi tNam v n ng nh t quán nhằm “Phát triể I e e để ay đổi cu c s iViệ Na ”.------------------------------------------

×