Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BLESS YOU BABY CASE STUDY

255 views

Published on

Mom case bless you 05.04.15

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BLESS YOU BABY CASE STUDY

 1. 1. Sep., 2014 BLESS YOU BABY CASE STUDY
 2. 2. Đ nh h ng sau 1 năm, Bless you đ c nh n d ng nh 1 s n ph m cao c p, g n gũi v iị ướ ượ ậ ạ ư ả ẩ ấ ầ ớ gia đình và an toàn v i tr em. Chi n d ch đ c xây d ng trên 3 giai đo nớ ẻ ế ị ượ ự ạ GIAI ĐO N 1ẠGIAI ĐO N 1Ạ GIAI ĐO N 2ẠGIAI ĐO N 2Ạ GIAI ĐO N 3ẠGIAI ĐO N 3Ạ GIAI ĐO N 1: T O C M H NGẠ Ạ Ả Ứ (không đ c p đ n s n ph m, t o c mể ậ ế ả ẩ ạ ả h ng v các kho nh kh c gia đình, hìnhứ ề ả ắ nh sang tr ng đ thay đ i quan ni mả ọ ể ổ ệ c a ng i tiêu dùng v nhãn hàng)ủ ườ ề Chi n d ch “ế ị Đi tìm THIÊN TH N NHẦ Ỏ” Cu c thi d th ng, quy mô và chuyênộ ễ ươ nghi pệ T o đ c s tò mò và xây d ng m t sạ ượ ự ự ộ ự g n k t gi a nhãn hàng v i nh ngắ ế ữ ớ ữ kho nh kh c h nh phúc c a gia đình.ả ắ ạ ủ GIAI ĐO N 2: XU T HI N S N PH MẠ Ấ Ệ Ả Ẩ Chi n d ch “Bless You – Trao g i an lành”ế ị ử Xu t hi n hình nh nhãn hàng Bless Youấ ệ ả nh m t nhãn hàng dành cho gia đình. T tư ộ ấ c v t ph m truy n thông cũng nh ho tả ậ ẩ ề ư ạ đ ng đ u t p trung vào nh ng kho nhộ ề ậ ữ ả kh c gia đình xum v y, v i hình nh em béắ ầ ớ ả đáng yêu làm đi m nh n.ể ầ GIAI ĐO N 3: TIN T NG VÀ TR I NGHI MẠ ƯỞ Ả Ệ Chi n d ch “Family – love beyond words”ế ị Bless You ti p t c đ nh v hình nh m t nhãnế ụ ị ị ả ộ hàng ng h cho các kho nh kh c h nh phúcủ ộ ả ắ ạ c a gia đình.ủ Đ xu t: t ch c nh ng s ki n/ ch ng trìnhề ấ ổ ứ ữ ự ệ ươ th c t / ng d ng ti n ích đ ch ng minh thôngự ế ứ ụ ệ ể ứ đi p nhãn hàng đang mu n truy n t i, tăng tr iệ ố ề ả ả nghi m và s th u hi u cho ng i tiêu dùng.ệ ự ấ ể ườ T o lòng tin và tr thành TOM cho nhãn gi yạ ở ấ dùng trong gia đình. Đ nh h ngị ướ 1 năm
 3. 3. 3 Chúng ta là Chúng ta không • Đi tìm hình nh đ i di n th ngả ạ ệ ươ hi uệ • Đi tìm hình nh k t n i gi a nhãnả ế ố ữ hàng và ng i tiêu dùngườ • T ch c ho t đ ng tr i nghi m vàổ ứ ạ ộ ả ệ t ng tác v i ng i tiêu dùngươ ớ ườ • T ch c cu c thi nh v i gi iổ ứ ộ ả ớ ả th ng h p d nưở ấ ẫ • T o ra n i dung và nh ng khu v cạ ộ ữ ự k t n i dài lâu v i ng i dùngế ố ớ ườ • S l ng bài d thi, s l ngố ượ ự ố ượ ng i trúng th ngừờ ưở 3 months campaign3 months campaign M C TIÊUỤ
 4. 4. 20,000 fans FACEBOOK FANPAGE 1,400 entries BLESS YOU WEBSITE FACEBOOK COMMUNITY FACEBOOK COMMUNITY MOM PROFILEMOM PROFILE PR ARTICLEPR ARTICLE FACEBOOK ADSFACEBOOK ADS CALL TO ACTION VIDEO CALL TO ACTION VIDEO PARTICIPANT SHARING PARTICIPANT SHARING PARTICIPANTS’ VIDEO PARTICIPANTS’ VIDEO NEWS SITE AD-NETWORK NEWS SITE AD-NETWORK 3 months campaign3 months campaign KÊNH
 5. 5. 11,046 views Link to Bless You microsite http://www.youtube.com/watch?v=njmairE-vew
 6. 6. • 20,000 fans – trung bình 300 t ngươ tác/ post • N i dung phân b phong phú và cóộ ổ chi u sâuề • L ng share trên t ng bài caoượ ừ • Ng i xem đóng góp n i dung choườ ộ page
 7. 7. 30 tu iổ N tính, hi n đ i, sang tr ng,ữ ệ ạ ọ thành đ t và v n luôn bi t s ngạ ẫ ế ố yêu th ng chăm sóc gia đình vàươ ng i thân.ườ Thích tìm hi u thông tin, ki nể ế th c online cho các v n đ liênứ ấ ề quan đ n s c kho b n thân vàế ứ ẻ ả gia đình, cách chăm sóc gia đình Nh ng giây phút ch i đùaữ ơ cùng con và sinh ho t giaạ đình là giây phút th giãn vàư n p l i năng l ng cho 1ạ ạ ượ ngày v t v .ấ ả V i ch , s khôn l n c a conớ ị ự ớ ủ và h nh phúc gia đình làạ đi u quan tr ng nh t trênề ọ ấ t t c m i th .ấ ả ọ ứ Chia s , thân thi nẻ ệ L c quan và hài h cạ ướ D c m xúc v i nh ngễ ả ớ ữ hình nh tr con, gia đìnhả ẻ
 8. 8. • 1,400 nh d thiả ự • 120 chia s c a b mẻ ủ ố ẹ • 3 b nh đáng yêuộ ả
 9. 9. M T S HÌNH NH VÀ N I DUNG N I B TỘ Ố Ả Ộ Ổ Ậ • 3 b nh béộ ả • Các post sharing • Feedback c ng đ ngộ ồ
 10. 10. MOM SHARINGMOM SHARING https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154471831440181&set=a.266091325180.308655.767970180&type=3&theater Interaction: 250
 11. 11. MOM SHARINGMOM SHARING
 12. 12. DAD SHARINGDAD SHARING
 13. 13. MOM SHARINGMOM SHARING
 14. 14. Entertaining postEntertaining post
 15. 15. Useful info postUseful info post
 16. 16. USER SHARINGUSER SHARING
 17. 17. THANK YOU
 18. 18. https://www.facebook.com/blessyouvn/photos/a.729032640478103.1073741828.721133674601333/7824607 https://www.facebook.com/blessyouvn/photos/a.729032640478103.1073741828.7211336746 01333/788575544523812/?type=1 https://www.facebook.com/blessyouvn/photos/a.729032640478103.1073741828.7211336746 01333/743734119007955/?type=1 https://www.facebook.com/blessyouvn/photos/a.729032640478103.1073741828.7211336746 01333/744589295589104/?type=1 https://www.facebook.com/blessyouvn/photos/a.729032640478103.1073741828.7211336746 01333/745306832184017/?type=1 https://www.facebook.com/blessyouvn/posts/765839243464109 https://www.facebook.com/blessyouvn/photos/a.729032640478103.1073741828.7211336746 01333/783174721730561/?type=1 https://www.facebook.com/notes/bless-you/5-ng%C3%A0y-chi%E1%BA%BFn- %C4%91%E1%BA%A5u-v%E1%BB%9Bi-b%E1%BB%87nh-bi%E1%BA%BFng-%C4%83n-c%E1%BB %A7a-con/790964280951605

×