Penilaian multimedia

847 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Penilaian multimedia

  1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM LATIHAN KHAS UNTUK GURU MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 KSSR NAMA: ________________________________________________________________ NO. KP: ________________________________________________________________ ALAMAT SEKOLAH: _______________________________________________________ PENILAIAN – MULTIMEDIA PENILAIAN : PENGENALAN KEPADA MULTIMEDIA DAN PERKEMBANGAN 1. Multimedia bermaksud A. Satu program yang mengandungi animasi B. Teknologi sistem maklumat berasaskan computer C. Kombinasi antara teks, gambar, audio dan video untuk menyampaikan informasi D. Media yang menggunakan teks, audio, gambar, animasi, video dan interaktif untuk menyampaikan maklumat kepada penonton. 2. Manakahdarikombinasiberikutunsur-unsur multimediadanfailformatstandardyangbenar? A B C D Video -----Audio -----Graphic -----Animation ------ .*swf .*wav .*rtf .*swf 20
  2. 2. Soalan 3 hingga soalan 5. Padankan jawapan yang betul. 3. Membenarkan pengguna bertindakbalas dan berinteraksi dengan program untuk meningkatkan kefahaman terhadap isi kandungan. Linear Tidak Linear 4. Isi kandungan biasanya disusun mengikut turutan yang mengandungi kombinasi elemen multimedia seperti bunyi, grafik dan animasi. 5. Menggabungkan teknologi multimedia dan teknologi internet untuk memaparkan persembahan multimedia yang dihasilkan. Multimedia berasaskan Web Multimedia berasaskan CD 6. Berikut ialah peranan imej dalam multimedia kecuali: A. B. C. D. Menghiburkan Memberi maklumat Merakam bunyi Menzahirkan perasaan dan emosi Untuk soalan 7, nyatakan sama ada pernyataan di bawah Benar atau Palsu. 7. Animasiadalahilusigerakandibuatdarirangkaiangambardiamketikadipaparkanden gan cepat.
  3. 3. 8. Tuliskan A, BatauCpada gambar yang sesuai A B C Perantiyangdigunakanuntukmenukarimejkonvensionalkepada imejdigital. Perantiyangdigunakanuntukmerakamsuara Perantiyangdigunakanuntukmenangkapgambardigital. 9. YokelaiMinginginmerakamVersiBaruLaguKebangsaandariProgramTelevisyendanme nggunakannyasebagaisumberaudiodalampersembahannya. Apakahperisian yangpalingsesuaiuntukaudioeditor? A B C D Notepad FrontPage SoundForge MovieMaker 10. Penerbitan bahan audio memerlukan bahan dan peralatan berikut kecuali: A. Perakam dan pemain kaset B. Mikrofon C. Muzik dan kesan bunyi D. Pengimbas 11. Penghasilan audio jenis format fail ini lebih mudah dan tidak memerlukan kepakaran dalam bidang teori, muzikal, skor dan nota muzik. Namakan format audio fail ini. _____________________
  4. 4. 12. Senaraikandua contoh format fail teks. (i) ____________ (ii) _____________ 13. ___________ merupakan perisian penyuntingan grafik. A. B. C. D. Adobe Ilustrator. Sound Recorder Multimedia Dreamweaver Frontpage 14. Nyatakan BENAR atau SALAH Animasi adalah penciptaan ilusi gerakan dengan memaparkan siri gambar pegun secara berturutan. 15. Antara berikut yang manakah mempunyai persembahan multimedia tidak linear? I. II. III. IV. Tayangan filem Permainan computer Iklan televisyen Pelungsur laman web A. B. C. D. I dan II I dan III II dan IV III dan IV
  5. 5. 16. Jadual berikut menunjukkan fail-fail yang digunakan untuk membangunkan persemb ahan multimedia. Berdasarkan Jadual 1, kenal pasti jenis fail dalam elernen: (i) P = ……………………… (i) Q = ………………………

×