Gía Ống ruột gà luồn dây điện WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN

201 views

Published on

Beam clamps offered in this section are designed to provide attachment of hanger rods to structural members without drilling or welding. A wide range of types and sizes are available for various applications.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Văn Phòng: 504 Lê Quang Định, P.1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3588 6496/ 3895 6808/ 2246 4699
Fax: (84.8) 3588 6505
Nhà Máy: 50 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân ,TP.HCM

Website: www.catvanloi.com E-mail: sales@catvanloi.com

Phòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-22464699
- Kẹp treo ty CVL®(Beam Clamp)
- Kẹp treo ty CVL® - Gang đúc (Beam Clamp- Steel Alloy)
- Kẹp treo ty xà gồ CVL® (Suspending Beam Clamps)
- Kẹp xà gồ C CVL®(C-clamp for conduit hanger)
- Kẹp giữ ống dùng với kẹp C CVL®(Applicable hanger for C-Clamp)
- Kẹp xà gồ D CVL®(Purling Clamp)
- Kẹp treo ống CVL®(Conduit hanger)
- Kẹp treo ống dạng K CVL®(K -Clip)
- Kẹp giữ ống chữ U CVL® (U Bolt)-TCVN 197:2002
- Treo ống dạng CLEVIS-CVL®

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gía Ống ruột gà luồn dây điện WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN

  1. 1. 65Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email:sales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comTHANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP,MAÁNG LÛÚÁI,VAÂ MIÏåNG GIOÁCABLE LADDER, CABLE TRAY, TRUNKING,WIRE MESH TRAYAND AIR GRILLESVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comNEMA/TCVN
  2. 2. Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email:sales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comThang caáp ( Cable Ladder)Vêåt liïåu : Tön G.I (G.I Steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel),Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel)Àöå daây : 1 - 3 mmMaâu : Theo yïu cêìu cuå thïí cuãa khaách haângPhuå kiïån thang caáp xem chi tiïët trïn website: www.vattudien.vn(Xem chi tiïët Chûáng chó NEMA Ver. 1:1999 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Kñch thûúácSize (mm)Àöå daâyThickness (mm)Kñch thûúácSize (mm)Àöå daâyThickness (mm)Kñch thûúácSize (mm)Àöå daâyThickness (mm)200 x 50 1.2 300 x 100 1.2 800 x 100 2.0300 x 50 1.2 400 x 100 1.5 900 x 100 2.0400 x 50 1.5 500 x 100 1.5 1000 x 100 2.0200 x 100 1.2 600 x 100 1.5Maáng caáp ( Cable Tray)Vêåt liïåu : Tön G.I (G.I Steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel),Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel)Àöå daây : 1 - 3 mmMaâu : Theo yïu cêìu cuå thïí cuãa khaách haângPhuå kiïån maáng caáp xem chi tiïët trïn website: www.vattudien.vn(Xem chi tiïët Chûáng chó NEMA Ver. 1:1999 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Kñch thûúácSize (mm)Àöå daâyThickness (mm)Kñch thûúácSize (mm)Àöå daâyThickness (mm)Kñch thûúácSize (mm)Àöå daâyThickness (mm)100 x 50 0.8 300 x 50 1.2 250 x 100 1.2150 x 50 1.0 400 x 50 1.5 300 x 100 1.2200 x 50 1.2 150 x 100 1.0 400 x 100 1.5250 x 50 1.2 200 x 100 1.2Khay caáp ( Trunking)Vêåt liïåu : Tön G.I (G.I Steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel),Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel)Àöå daây : 1 - 3 mmMaâu : Theo yïu cêìu cuå thïí cuãa khaách haângPhuå kiïån khay caáp xem chi tiïët trïn website: www.vattudien.vn(Xem chi tiïët Chûáng chó NEMA Ver. 1:1999 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Kñch thûúácSize (mm)Àöå daâyThickness (mm)Kñch thûúácSize (mm)Àöå daâyThickness (mm)Kñch thûúácSize (mm)Àöå daâyThickness60 x 40 0.8 300 x 50 1.5 100 x 100 1.050 x 50 0.8 75 x 75 0.8 150 x 100 1.075 x 50 0.8 100 x 75 1.0 200 x 100 1.2100 x 50 0.8 150 x 75 1.0 300 x 100 1.5150 x 50 1.0 200 x 75 1.2 150 x 150 1.0200 x 50 1.0 300 x 75 1.5 200 x 150 1.2300 x 150 1.5THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁPCABLELADDER,CABLETRAY,TRUNKING66 Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhNEMA/TCVN
  3. 3. MAÁNG LÛÚÁIWIREMESHTRAY67Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comMaáng lûúái CVL loaåi ML50/ML75/ML100 - Saãn xuêët taåi Vietnam (Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray)Maä saãn phêím maáng lûúái: ML50/ML75/ML100-Röång-Daâi-Àûúâng kñnh theáp lûúái-Hoaân thiïån- Röång (Width): Tûâ 50mm àïën 600mm- Daâi (Lenght) : Tûâ 300mm àïën 3000mm- Àûúâng kñnh theáp lûúái (Diameter): 3.8mm – 6mm- Hoaân Thiïån (Finish): EZ, HDG, PC, SS304, SS316, SS316L (EZ = Maå àiïån, HDG = Maå keäm nhuángnoáng, PC = Sún tônh àiïån, SS304 = Inox 304)(Xem hûúáng dêîn lùæp àùåt maáng lûúái taåi: www.wirmeshtray.vn - www.wiremeshtray.net)Maä saãn phêím maáng lûúáiProduct codeWire mesh cable tray/ Cable basket trayCaoHeightRöångWidthDaâiLenghtÀûúâng kñnhtheáp lûúáiDiameterML50/ML75/ML100-Röång-Daâi-Àûúâng kñnh theáplûúái-Hoaân thiïånML50/ML75/ML100-Width-Length-Diameter-Finish mm mm m mmML50/ML75/ML100-50-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 50 3000 5ML50/ML75/ML100-100-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 100 3000 5ML50/ML75/ML100-150-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 150 3000 5ML50/ML75/ML100-200-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 200 3000 5ML50/ML75/ML100-300-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 300 3000 5ML50/ML75/ML100-400-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 400 3000 5ML50/ML75/ML100-450-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 450 3000 5ML50/ML75/ML100-500-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 500 3000 5ML50/ML75/ML100-600-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 600 3000 5 Maáng lûúái ML50 (ML50 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray)ML50:giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhNEMA/TCVN
  4. 4. 6868 Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Maáng lûúái ML75 (ML75 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray)ML75: Maáng lûúái ML100 (ML100 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray)ML100: Phuå kiïån vaâ giaá àúä maáng lûúái (Wire Mesh Cable Tray Fittings And Support Systems) (Xem hûúáng dêîn lùæp àùåt maáng lûúái taåi: www.wirmeshtray.vn - www.wiremeshtray.net)giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhMAÁNG LÛÚÁINEMA/TCVNWIREMESHTRAYMaä saãn phêím (Product Code)KK34Hûúáng dêîn lùæp àùåtGuidelines for installationMö taãDescriptionNöëi maáng lûúái KK34:Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèngvúái nhau bùçng caách sûã duång ñtnhêët 3 nöëi maáng lûúái KK34 vaâbulong & taán M6Maä saãn phêím (Product Code)KK28Nöëi maáng lûúái KK28:Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèngvúái nhau bùçng caách sûã duång ñtnhêët 3 nöëi maáng lûúái KK28 vaâbulong & taán M6Maä saãn phêím (Product Code)SPLNöëi maáng lûúái daångnhanh SPL:Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèngvúái nhau, chó sûã duång taãitroång nheåMaä saãn phêím (Product Code)SBRThanh gia cöë SBR:Duâng nöëi & gia cöë 2 maáng lûúáivúái nhau. Coá thïí sûã duång choCo 90, co ngaä 3, co 4 ngaä, colïn/ xuöëng, co giaãm
  5. 5. 69Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com M Maä saãn phêím (Product Code)CSBHûúáng dêîn lùæp àùåtGuidelines for installationMö taãDescriptionThanh gia cöë goác CSB:Duâng gia cöë goác 900cuãa 2maáng lûúáiMaä saãn phêím (Product Code)FLKKhoáa nhanh FLK:Sûã duång nhû laâ nöëi maáng lûúáitaåi caác võ trñ co cong. Chuã yïëusûã duång cho maáng lûúái kñchthûúác nhoã.Maä saãn phêím (Product Code)THRKeåp treo THR maánglûúái ML50:Sûã duång cho treo maáng lûúáikñch thûúác röång 50mm trïntrêìn nhaâMaä saãn phêím (Product Code)HKSMoác treo maáng lûúái HKS:Sûã duång treo maáng lûúái lïntrêìn nhaâ. Khöng sûã duång khitaãi nùångMaä saãn phêím (Product Code)HDCKeåp giûä maáng lûúái HDCvúái Unistrut:Sûã duång giûä maáng lûúái vaâothanh Unistrut cuâng vúái àaiöëc loâ xoMaä saãn phêím (Product Code)CHDKeåp giûä maáng lûúái trungtêm CHD:Sûã duång giûä maáng lûúái kñchthûúác nhoãMaä saãn phêím (Product Code)THBThanh treo maáng lûúáidaång T-THB:Sûã duång treo maáng lûúái lïntrêìn nhaâ hay phûúngthùèng àûángMaä saãn phêím (Product Code)MBR (100-900)Thanh treo hònhchûä M-MBR:Sûã duång treo maáng lûúái khitreo lïn trêìn nhaâ hoùåc duângcho giaá àúä saângiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhMAÁNG LÛÚÁINEMA/TCVNWIREMESHTRAY
  6. 6. M70 Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhMAÁNGLÛÚÁINEMA/TCVNWIREMESHTRAYMaä saãn phêím (Product Code)FHBHûúáng dêîn lùæp àùåtGuidelines for installationMö taãDescriptionTay àúä maáng lûúái FHB:Sûã duång treo maáng lûúái lïntrêìn nhaâ. Chiïìu röång & caotheo yïu cêìu cuå thïíMaä saãn phêím (Product Code)100FSDChên chöëng saân maánglûúái 100-FSD:Sûã duång giûä maáng lûúái trïnsaân, khöng sûã duångbulong & taánMaä saãn phêím (Product Code)50FSDChên chöëng saân maánglûúái 50-FSD:Sûã duång giûä maáng lûúái trïn saânMaä saãn phêím (Product Code)BFSChên chöëng maáng lûúái BFS:Sûã duång laâm chan chöëng trïntuã àiïån- saân. Chiïìu röång & caotheo yïu cêìu cuå thïíMaä saãn phêím (Product Code)BR(100-900)Thanh Omega cho maánglûúái BR:Sûã duång treo maáng lûúái/giaáàúä saânMaä saãn phêím (Product Code)MBR (100-900)Thanh daång M cho maánglûúái MBR:Sûã duång treo maáng lûúái/giaáàúä saânMaä saãn phêím (Product Code)FFSTay àúä maáng lûúái FFS:Sûã duång trïn saán nhaâ.
  7. 7. 71Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Mgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhMAÁNG LÛÚÁINEMA/TCVNWIREMESHTRAYMaä saãn phêím (Product Code)SPBHûúáng dêîn lùæp àùåtGuidelines for installationMö taãDescriptionKeåp maáng lûúái kiïíunhïån SPB:Sûã duång treo maáng lûúái trïntûúâng thñch húåp cho chiïìuröång 50mm, 100mm. Coá thïí sûãduång laâm giaá àúä trïn saânMaä saãn phêím (Product Code)LWBTay àúä treo tûúâng kiïíu LWB:Sûã duång treo tûúâng cho maánglûúái coá kñch thûúác nhoãhún 300mmMaä saãn phêím (Product Code)CWBTay àúä maáng lûúái CWB:Sûã duång treo maáng lûúái trïntûúâng nùçm ngang, coá thïí sûãduång taãi nùång.Maä saãn phêím (Product Code)WBKTay àúä maáng lûúái treotûúâng WBK:Sûã duång treo maáng lûúái theophûúng nùçm ngang, coá thïítaãi nùång.Maä saãn phêím (Product Code)CGDMiïëng dêîn hûúáng maánglûúái CGD:Sûã duång nöëi giûäa maáng lûúái vúáithiïët bõ.Maä saãn phêím (Product Code)DVRThanhchiacaápduângchomaánglûúáiDVR:Sûã duång chia maáng lûúái laâm 2àûúâng dêîn chûáa caáp àiïån.Maä saãn phêím (Product Code)CVRNùæp maáng lûúái CVR:Sûã duång àêåy maáng lûúái.(Vêåt liïåu: Tön GI/ Sún tônh àiïån/Theáp maå keäm nhuáng noáng/ Inox 304)
  8. 8. 72 Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comMiïång gioá ( Air Grilles)Vêåt liïåu : Nhöm àõnh hònh (Extruded aluminum)Àöå daây : 0.6 - 1.2 mmMaâu : Sún tônh àiïån maâu trùæng hoùåc theo lûåa choån cuãa khaách haâng(Powder coated finish in white or as customer’s request)Miïång gioá khuïëch taán 4 hûúáng(Four ways air diffuser)Miïång gioá 1 lúáp(Single deflection air grille)Miïång gioá 2 lúáp(Double deflection air grille)Miïång gioá laá saách(Return air Louver)Miïång gioá heåp daâi(Linear bar air grillle)Miïång gioá heåp daâi daång Slot(Linear slot bar air grille)Miïång gioá lêëy khñ tûúi(Weather proof air louver)Miïång gioá soåt trûáng(Eggcrate air grille)Miïång gioá heåp daâi chûä T(T Linear bar air grille)Miïång gioá troân khuïëch taán(Round air diffuser)giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhAIRGRILLES MIÏåNG GIOÁNEMA/TCVN

×