Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

וידסל מגביר אנרגיה

וידסל מגביר אנרגיה

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

וידסל מגביר אנרגיה

  1. 1. ‫המזון‬ ‫אבות‬ ‫את‬ ‫הגוף‬ ‫לתאי‬ ‫מספק‬ ‫אשר‬ ,‫טבעי‬ 100% ‫תזונה‬ ‫תוסף‬ ‫הוא‬VIDACELL ‫נקטפו‬ ‫אשר‬ ,‫בקפידה‬ ‫שנבחרו‬ ‫אורז‬ ‫גרגרי‬ ‫מקטעי‬ ‫של‬ ‫מקומיים‬ ‫מזנים‬ ‫מיוצר‬ Vidacell® .‫מיטבית‬ ‫לבריאות‬ ‫תמיכה‬ ‫במתן‬ ‫המסייעים‬ ,‫החיוניים‬ ‫אזור‬ ,‫שבתאילנד‬ ‫סיאם‬ ‫מעמק‬ ‫מגיע‬ Vidacell® .‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫היא‬ ‫בהם‬ ‫התזונתיים‬ ‫הרכיבים‬ ‫כשתכולת‬ ,‫צמיחתם‬ ‫בשיא‬ ‫נמצאים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫בשלב‬ .‫טבעיים‬ ‫אורגניים‬ ‫מינרלים‬ ‫של‬ ‫הצטברות‬ ‫שנות‬ ‫אלפי‬ ‫בזכות‬ ,‫ביותר‬ ‫והטהורה‬ ‫הפורייה‬ ‫האדמה‬ ‫עם‬ ‫המקומות‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הידוע‬ ‫בעולם‬ ‫על‬ ‫מחקר‬ ‫ביצעה‬ ‫בתאילנד‬ ‫ורופאים‬ ‫מזון‬ ‫טכנולוגי‬ ,‫מדענים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ ,90 -‫ה‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ ‫הרעיון‬ ‫מתוך‬ ‫ניסויים‬ ‫ביצעה‬ ,‫ובעלי-ידע‬ ‫מיומנים‬ ‫מומחים‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫קבוצה‬ .‫תינוקות‬ ‫כמזון‬ ‫הפיקו‬ ‫הם‬ ‫אותן‬ ‫מהירה‬ ‫להכנה‬ ‫לדגנים‬ ‫נוסחאות‬ .‫מכאניים‬ ‫הידרוליזה‬ ‫ותהליכי‬ ‫בפטנט‬ ‫מוגנת‬ ‫בננו-טכנולוגיה‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ,‫הבוקר‬ ‫לדגני‬ ‫בקפידה‬ ‫שנבחרו‬ ‫אורז‬ ‫גרגרי‬ ‫מקטעי‬ ‫של‬ ‫מקומיים‬ ‫זנים‬ ‫הוספת‬ ‫של‬ ‫אודות‬ ‫דיווחים‬ ‫לזרום‬ ‫שהחלו‬ ‫אלא‬ ‫מזינים‬ ‫היו‬ ‫שהדגנים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ – ‫רגילים‬ ‫בלתי‬ ‫משובים‬ ‫לקבל‬ ‫החלו‬ ‫הם‬ ,‫בנוסחה‬ ‫השינויים‬ ‫את‬ ‫ביצעו‬ ‫שהם‬ ‫לאחר‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫אודות‬ ‫מתמשך‬ ‫מחקר‬ ,‫כיום‬ .‫הנוסחה‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫הבריאותיים‬ ‫היתרונות‬ ‫חקר‬ ‫לשם‬ ‫נוסף‬ ‫למחקר‬ ‫הביאו‬ ‫אשר‬ ,‫נוספים‬ ‫בריאותיים‬ ‫יתרונות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ .‫והטכנולוגיה‬ ‫המדע‬ ‫במשרד‬ ‫מחלקה‬ ,)NIA( ‫תאילנד‬ ‫של‬ ‫הלאומית‬ ‫ההמצאות‬ ‫סוכנות‬ ‫של‬ ‫החסות‬ ‫תחת‬ ‫ממשיך‬ vidacell® -‫ה‬ ‫יתרונות‬ ,‫מילוי‬ ‫חומרי‬ ,‫כימיקלים‬ ,‫סוכר‬ ,‫גלוטן‬ ,‫חיטה‬ ,‫חלב‬ ‫מוצרי‬ ‫מכיל‬ ‫ואינו‬ ‫היפואלרגני‬ ‫הוא‬ vidacell® ‫שינוי‬ ‫עובר‬ ‫אינו‬ ‫והוא‬ ‫משמרים‬ ‫חומרים‬ ‫או‬ ‫תוספים‬ ,‫מלאכותיים‬ ‫טעם‬ ‫חומרי‬ ,‫מאכל‬ ‫צבעי‬ ,‫קושרים‬ ‫חומרים‬ .‫מיטבית‬ ‫לבריאות‬ ‫להגיע‬ ‫ביכולתכם‬ ‫לתמוך‬ ‫עשויים‬ vidacell® -‫שב‬ ‫והקו-פקטורים‬ ‫פוליפפטידים‬ ,‫הפוליסכארידים‬ .)non-GMO( ‫גנטי‬ ‫גלובל‬ ‫ג'נס‬ ‫עבור‬ ‫בלעדית‬ ‫בארה"ב‬ ‫מיוצר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫החייל‬ ‫רמת‬ ,10 ‫הברזל‬ 077-571-7228 ‫בטלפון‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ ‫אנא‬ ,‫נוסף‬ ‫למידע‬ WWW.JEUNESSEGLOBAL.COM VIDACELL_PRODUCTSHEET.indd 1 23-Nov-14 13:18:59
  2. 2. :‫ויתרונות‬ ‫מאפיינים‬ ‫לאחר‬ ‫בריאות‬ LDL -‫ו‬ HDL ,‫כולסטרול‬ ‫רמות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫הראה‬ ‫מחקר‬ *vidacell® -‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ )‫ופוליפפטידים‬ ‫(פוליסכארידים‬ ‫אלפא-גליקנים‬ ‫מכיל‬ ‫טבעיים‬ 100% ‫רכיבים‬ ‫חומרי‬ ,‫מילוי‬ ‫חומרי‬ ,‫כימיקלים‬ ,‫סוכר‬ ,‫גלוטן‬ ,‫חיטה‬ ,‫חלב‬ ‫מוצרי‬ ,‫ממריצים‬ ‫מכיל‬ ‫אינו‬ ‫משמרים‬ ‫חומרים‬ ‫או‬ ‫תוספים‬ ,‫מלאכותיים‬ ‫טעם‬ ‫חומרי‬ ‫או‬ ‫מאכל‬ ‫צבעי‬ ,‫קושרים‬ )NON-GMO( ‫גנטיים‬ ‫שינויים‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫היפואלרגני‬ **‫וחדשנית‬ ‫בלעדית‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ ‫נוספים‬ ‫שימושים‬ ‫בעל‬ ‫המשפחה‬ ‫לכל‬ ‫לתזונה‬ ‫ונוח‬ ‫דל-קלוריות‬ ‫מקור‬ :‫עיקריים‬ ‫רכיבים‬ :‫השימוש‬ ‫אופן‬ ‫גם‬ ‫היטב‬ ‫(מתמוסס‬ ‫משקה‬ ‫מיליליטר‬ 180 ‫עד‬ 120 ‫עם‬ ‫אותו‬ ‫לערבב‬ ‫או‬ ‫אותו‬ ‫לנער‬ ‫היא‬ vidacell® -‫ב‬ ‫להשתמש‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדרך‬ :‫הנחיות‬ ‫כי‬ ‫מגלים‬ ‫רבים‬ ‫אנשים‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫הלילה‬ ‫או‬ ‫היום‬ ‫משעות‬ ‫שעה‬ ‫בכל‬ vidacell® -‫ב‬ ‫לקחת‬ ‫גם‬ ‫ניתן‬ .‫המזון‬ ‫מעל‬ ‫אותו‬ ‫לפזר‬ ‫או‬ )‫חמים‬ ‫במשקאות‬ .‫הארוחה‬ ‫לפני‬ ‫דקות‬ 15 vidacell® ‫לוקחים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫משתפר‬ ‫שלהם‬ ‫העיכול‬ ‫מומלץ‬ .‫יומיומית‬ ‫לתחזוקה‬ ,‫ביום‬ ‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫אחת‬ ‫מנה‬ ‫ייקחו‬ ‫בוגרים‬ ‫כי‬ ‫מומלץ‬ .‫ולגודל‬ ‫למשקל‬ ‫בהתאם‬ ,‫לאדם‬ ‫מאדם‬ ‫להשתנות‬ ‫יכול‬ ‫המומלץ‬ ‫היומי‬ ‫המינון‬ .‫חמים‬ ‫במים‬ ‫היטב‬ ‫ושטפו‬ ‫דקות‬ 10-15 ‫המתינו‬ ,‫העור‬ ‫על‬ ‫מרחו‬ ,‫למשחה‬ ‫מים‬ ‫עם‬ ‫ערבבו‬ ,‫חלופי‬ ‫לשימוש‬ .‫המבוגרים‬ ‫של‬ ‫מהכמות‬ ‫מחצית‬ ‫לצרוך‬ ‫לילדים‬ ‫השימוש‬ ‫התחלת‬ ‫לפני‬ ‫ברופא‬ ‫היוועצו‬ ‫אנא‬ ,‫תרופות‬ ‫נוטלים‬ ‫או‬ ‫רופא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מטופלים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ :‫אזהרה‬ ‫לפני‬ ‫ברופא‬ ‫להיוועת‬ ‫צריכות‬ ‫מניקות‬ ‫או‬ ‫בהריון‬ ‫נשים‬ .‫שהוא‬ ‫תזונה‬ ‫תוסף‬ ‫בכל‬ ‫או‬ vidacell® -‫ב‬ .‫שהוא‬ ‫תזונה‬ ‫תוסף‬ ‫בכל‬ ‫כמו‬ ,vidacell® -‫ב‬ ‫השימוש‬ *Luu Ngan Tam, M.D. and Nguyen Huu Toan, M.D., Ph.D. (2001) Unpublished raw data. The efficacy of alpha-PSP on coronary heart disease in the staff of Cho Ray Hospital with HDL-cholesterol and lipidemia disorders. **Thailand patent #20399. ‫המוצר‬ .‫והתרופות‬ ‫המזון‬ ‫מינהל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבדקו‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫הצהרות‬ .‫שהיא‬ ‫מחלה‬ ‫כל‬ ‫למנוע‬ ‫או‬ ‫לרפא‬ ,‫לטפל‬ ,‫לאבן‬ ‫מיועד‬ ‫אינו‬ ‫של‬ ‫לגידול‬ ‫מעולה‬ " " ‫בכושר‬ ,‫בריאה‬ ‫משפחה‬ ‫טבעיים‬ ‫אלפא-גליקנים‬ ‫אורז‬ ‫קמח‬ ‫מתערובת‬ ‫מיוחדים‬ ‫מזנים‬ ‫ופוליפפטידים‬ ‫פוליסכארידים‬ .‫נפלא‬ ‫ניחוח‬ ‫בעל‬ ,‫וקצר‬ ‫חום‬ ‫אורז‬ ‫קמח‬ ‫של‬ VIDACELL_PRODUCTSHEET.indd 2 23-Nov-14 13:19:01
  3. 3. VIDACELL_PRODUCTSHEET.indd 3 23-Nov-14 13:19:01

×