Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt tasawuf

8,342 views

Published on

tasawuf

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ppt tasawuf

 1. 1. MAKALAH PENGANTAR STUDI ISLAM Aspek Ajaran Islam Tentang Tasawuf disertai Dalil Al-Qur’an , Al- Hadits , dan Sejarah Disusun Oleh : Khairotun Nihlah (1113016100045) Dosen : Drs. H. Abdul Shomad, MA. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014
 2. 2. MUQADDIMAH Tasawuf merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan umat islam. Ia merupakan unsur spiritual dari ajaran islam yang menyebabkan kehidupan lebih bermakna. Tasawuf memang belum terdefinisikan secara tegas dimasa awal kelahiran islam. Namun, indikasi adanya tasawuf sudah dirasakan sejak zaman Nabi. Tasawuf berkembang setelah islam tersebar ke berbagai pelosok dunia, bahkan kemudian menjadi unsur yang dominan dalam islam.
 3. 3. Pengertian dan Asal Usul Tasawuf • Tasawuf atau Sufisme berasal dari bahasa arab: تصوف • Tasawuf memiliki banyak pengertian sesuai dengan asal-usul kata tersebut antara lain : • Shafa (Suci) ( ,(صفا Disebut shafa (suci) karena kesucian batin sufi dan kebersihan tindakannya. • Shaff (Barisan) Karena para sufi memiliki iman yang kuat, jiwa yang bersih, dan senantiasa memilih barisan terdepan dalam shalat berjamaah. • Shaufanah Yakni sejenis buah-buahan kecil berbulu yang banyak tumbuh di padang pasir jazirah Arabia. • Shuffah (Serambi tampak duduk) Yakni shufah masjid nabawi di madinah yang disediakan bagi para tunawisma dan kalangan muhajirin dimasa Rasulullah SAW .
 4. 4. • Shafwah (Yang terpilih atau terbaik) Sufi adalah orang yang terpilih diantara hamba-hamba Allah SWT . • Shuf (Bulu domba) Karena para shufi memakai pakaian dari bulu domba yang kasar, sebagai lambang kerendahan hati, untuk menghindari sikap sombong disamping untuk menerangkan jiwa serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, Zakaria Al- Anshari (852-925/1448-1515M) seorang penulis tasawuf, meringkas tasawuf sebagai cara menyucikan diri, meningkatkan akhlak, dan membangun kehidupan jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan abadi.
 5. 5. Dua hal pokok tentang tasawuf yang disepakati semua pihak yaitu : 1. Kesucian jiwa untuk menghadap Allah SWT sebagai Zat yang Maha Suci. 2. Upaya pendekatan diri secara individual kepadanya. Kedua pokok tasawuf itu mengacu pada pesan dalam Al-Qur’an : Artinya : “ Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman) dan mengingat nama tuhannya, lalu dia shalat. (QS. Al-A’la / 87: 14-15)
 6. 6. Asal-usul Tasawuf Sebagian pendapat mengatakan bahwa paham tasawuf merupakan paham yang sudah berkembang sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, khususnya orang-orang Islam di daerah Irak dan Iran sekitar abad 8 M. Mereka sebelumnya merupakan orang-orang yang memeluk agama non Islam atau menganut paham-paham tertentu dan menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan keduniaan. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad. Berasal dari kata (suffa), dan pelakunya disebut dengan ahl al-suffa, seperti telah disebutkan di atas. Mereka dianggap sebagai penanam benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad.
 7. 7. Sejarah Perkembangan Tasawuf • Fase dalam perkembangan tasawuf: 1.Pada masa awal era Islam dakwah kepada tasawuf itu belum diperlukan, karena pada era itu, semua orang adalah ahli takwa, waraa dan ahli ibadah. Mereka semua berlomba mengikuti dan meneladani Rasulullah dalam setiap aspek. Oleh karena itu, mereka belum membutuhkan tasawuf karena segala sesuatunya didasarkan pada perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah. 2.Pada masa sahabat dan tabi’in sudah menggunakan tasawuf, tetapi belum mengggunakan istilah tasawuf, karena para sahabat dan tabiin merupakan sufi yang sesungguhnya. Tasawuf merupakan sifat-sifat umum yang terdapat pada hampir seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali dan adanya perasaan takut dan cintanya mereka kepada Allah dan Rasulullah melebihi dirinya sendiri.
 8. 8. 3.Setelah masa Sahabat dan Tabiin beragam bangsa mulai memeluk Islam. Bidang ilmu pengetahuan semakin meluas dan terspesialisasi, muncullah ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu hadits, ilmu ushul fiqih, ilmu faraid dan ilmu-ilmu lainnya. 4.Setelah fase tersebut pengaruh spiritual Islam sedikit demi sedikit melemah. Manusia mulai lupa akan kewajibannya kepada Allah, sehingga ahli uhud terdorong untuk mengkodifikasikan ilmu tasawuf serta menerangkan kemuliaan dan keutamaannya diantara ilmu-ilmu lainnya. Mulai dari fase inilah ilmu tasawuf berkembang.
 9. 9. Karakteristik Tasawuf • Ajarannya benar-benar menurut al-qur’an dan sunnah , terikat dan tidak keluar dari ajaran-ajaran syariah islamiah. • Lebih cenderung pada prilaku atau moral keagamaan dan pada pemikiran. • Banyak dikembangkan oleh kaum salaf. • Termotivasi untuk membersihkan jiwa yang lebih berorientasi pada aspek dalam yaitu cara hidup yang lebih mengutamakan rasa,dan lebih mementingkan keagungan tuhan dan bebas dari egoisme.
 10. 10. Dasar-dasar dari Al-Qur’an • Meskipun terjadi perbedaan makna dari kata shufy akan tetapi jalan yang ditempuh kaum sufi berlandasakan Islam. Diantara ayat-ayat Allah yang dijadikan landasan akan kezuhudan dalam kehidupan dunia adalah firman Allah dalam al- Qur’an yang berbunyi: Artinya: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِ نهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِ ن نَصِي ب Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat. (Q.S Asy-Syuura [42] : 20)
 11. 11. Sumber-Sumber Tasawuf dari sisi Keislaman Para pengkaji tentang tasawuf sepakat bahwasanya tasawuf berazaskan kezuhudan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Saw, dan sebagian besar dari kalangan sahabat dan tabi’in. Kezuhudan ini merupakan implementasi dari nash-nash al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi Saw yang berorientasi akhirat dan berusaha untuk menjuhkan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan yang bertujuan untuk mensucikan diri, bertawakkal kepada Allah Swt, takut terhadap ancaman-Nya, mengharap rahmat dan ampunan dari-Nya dan lain-lain.
 12. 12. Diantara nash-nash al-Qur’an yang mememerintahkan orang-orang beriman agar senantiasa berbekal untuk akhirat adalah firman Allah dalam Q.S al-Hadid [57] ayat: 20 اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاة الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ • بَيْنَكُمْ وَتَكَاثرٌُ فِي الأمْوَالِ وَ الأوْلادِ كَمَثَلِ غَيْ ث أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتهُُ ثمَُّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَ را ثمَُّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة مِنَ اللََِّّ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاة اُلدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُو ر
 13. 13. Artinya: Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
 14. 14. Ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi Landasan sebagian Tingkatan dan Keadaan para sufi. 1. Tingkatan zuhud, misalnya (yang banyak diklaim sebagai awal beranjaknya tasawuf), telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 77 yang artinya: “Katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sementara, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa”.
 15. 15. 2. Tingkatan takwa berlandaskan pada firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya: “Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu”. 3. Tingkatan tawakal, menurut para sufi, berlandaskan pada firman-firman Allah antara lain surat At-Thalaq ayat 3 yang artinya: “Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan (keperluan)nya”; dan surat Az-Zumar ayat 39 yang artinya: “Dan hanya kepada Allah-lah orang-orang yang beriman itu bertawakal”. Tingkatan syukur antara lain berlandaskan kepada firman Allah surat Ibrahim ayat 7 yang artinya: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan (nikmat) kepadamu”.
 16. 16. 4. Tingkatan sabar berlandaskan pada firman Allah surat Al- Mu’minun ayat 55 yang artinya: “Maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi”. dan surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya: “Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.
 17. 17. 5. Tingkatan rida berdasarkan pada firman Allah surat Al-Maidah ayat 119 yang artinya: “Allah rida terhadap mereka, dan merekapun rida terhadap-Nya”.
 18. 18. Dasar- dasar dari Hadits 1. “Jika seorang hamba mendekat kepada- Ku sejengkal maka Aku mendekatinya sehasta, jika dia mendekat sehasta, maka Aku mendekat sedepa, jika dia datang kepada-Ku dengan berjalan maka Aku datang kepadanya berlari (H.R.Bukhari)”.
 19. 19. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِ يِ قَالَ أَ تَى النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ . 2 رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللََِّّ دُلَّنِي عَلَى عَ مَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَ بَّنِي اللََُّّ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَ لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازْهَ دْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللََُّّ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ Artinya: Dari sahabat Sahal bin Saad as-Sa'idy beliau berkata: datang seseorang kepada Rasulullah Saw dan berkata: 'Wahai Rasulullah ! tunjukkanlah kepadaku sutu amalan, jika aku mengerjakannya maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia', Rasulullah Saw bersabda: "berlaku zuhudalah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki oleh manusia, maka mereka (manusia) akan mencintaimu". Hadis Nabi lainnya yang menjadi pedoman tasawuf antara lain adalah anjuran Nabi untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, akan tetapi akhiratlah sebagai tujuan utama seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari, begitu juga wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar sambil menepuk pundaknya.
 20. 20. Para Tokoh Tasawuf 1. Hasan Al Bashri Karakteristik dasar pendiriannya yang paling utama adalah zuhud terhadap kehidupan dunawi sehingga ia menolak segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. kedua adalah al-khouf dan raja’. Dengan pengertian merasa takut kepada siksa Allah karena berbuat dosa dan sering melalakukan perintahNya. Serta menyadari kekurang sempurnaannya. Oleh karena itu, prinsip ajaran ini adalah mengandung sikap kesiapan untuk melakukan mawas diri atau muhasabah agar selalu memikirkan kehidupan yang akan datang yaitu kehidupan yang hakiki dan abadi.
 21. 21. 2. Rabiah Al Adawiyah • Karakteristik ajarannya adalah Ia merupakan orang pertama yang mengajarkan al hubb dengan isi dan pengertian yang khas tasawuf.Cinta murni kepada Tuhan merupakan puncak ajarannya dalam tasawuf yang pada umumnya dituangkan melalui syair-syair dan kalimat-kalimat puitis. Bisa dikatakan, dengan al-hubb ia ingin memandang wajah Tuhan yang ia rindu, ingin dibukakan tabir yang memisahkan dirinya dengan Tuhan.
 22. 22. 3. Dzu Al Nun Al Misri • Karakteristik ajaran yang paling besar dan menonjol dalam dunia tasawuf adalah sebagai peletak dasar tentang jenjang perjalanan sufi menuju Allah,yang disebut Al maqomat. Beliau banyak memberikan petunjuk arah jalan menuju kedekatan dengan Allah sesuai dengan Pandangan sufi.
 23. 23. 4. Abu Hamid Al-Ghazali • Inti tasawuf Al Ghazali adalah jalan menuju Allah atau ma’rifatullah. Oleh karena itu,serial Al maqomat dan al ahwal,pada dasarnya adalah rincian dari metoda pencapaian.
 24. 24. Manfaat Tasawuf • 1.Dalam bidang kecerdasan emosional Apabila dapat mengamalkan tasawuf dengan baik maka dapat mengendalikan emosionalnya dengan baik pula. 2.Dalam bidang kecerdasan spiritual Tasawuf mengingatkan manusia tentang kematian, agar umat manusia selalu beribadah, beramal shaleh, serta menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan. 3.Dalam bidang Agama Tasawuf diperlukan untuk mengamalkan Islam secara kaffah serta untuk mengembangkan kerukunan hidup beragama dan integrasi sosial.
 25. 25. 4.Dalam bidang etos kerja Tasawuf dapat memperkuat etos kerja karena dalam ajaran Islam bekerja itu wajib untuk memenuhi keperluan diri sendiri, keluarga dan umat. 5.Dalam bidang Pendidikan Tasawuf merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diajarkan di Madrasah dan mata kuliah di Perguruan Islam untuk mengembangkan kehidupan agama yang komprehensif dan utuh serta untuk mengembangkan masyarakat dan bangsa yang bersih, sehat dan maju.
 26. 26. Terima Kasih 

×