Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 nejdulezitejsi pojmy a otazky souvisejici s verejnymi zakazkami v polsku

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

1 nejdulezitejsi pojmy a otazky souvisejici s verejnymi zakazkami v polsku

 1. 1. 1 Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Hlavním cílem vyhlašování veřejných zakázek je vybrání nejvhodnějšího partnera, který bude poskytovat služby, dodávky či stavební práce za co nejpříznivějších podmínek. Díky jednotnému trhu Evropské unie jsou veřejné zakázky otevřeny zájemcům odkudkoli z EU bez ohledu na to, zda je vypisují orgány na národní, regionální nebo místní úrovni. Ve snadnější orientaci v polském systému udělování veřejných zakázek Vám má pomoci tato brožura. Zde naleznete nejdůležitější pojmy, způsoby udělování zakázek, podmínky k přistoupení do výběrového řízení a další důležité informace týkající se zadávání veřejných zakázek v Polsku. Právní úprava Zadávání veřejných zakázek v Polsku se řídí Zákonem o veřejných zakázkách ze dne 29. ledna 2004 (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Tento zákon popisuje pravidla a způsoby zadávání veřejných zakázek, prostředky právní ochrany, kontrolu při udělování veřejných zakázek a příslušné orgány pro záležitosti, na něž se vztahuje zákon. Hlavní pojmy související s veřejnými zakázkami Veřejná zakázka – placená dohoda uzavíraná mezi zadavatelem a dodavatelem, jejichž předmětem jsou služby, poskytnutí dodávky nebo stavební práce. Veřejná soutěž – je veřejným příslibem, ve kterém skrze veřejné oznámení zadavatel slibuje odměnu za vykonání práce vybrané přes konkursovou komisi, konkrétně v oblasti územního plánování, urbanistického projektování, architektonického a stavebního projektování a zpracování dat. Sektorová zakázka – zakázka udělená zadavatelem (odst. 3 bod 3 Zákona o Veřejných zakázkách) s cílem realizace jednoho z následujících druhů aktivit: - vyhledávání, průzkum či využívání zemního plynu, ropy či jiných odvozených produktů, hnědého a černého uhlí a jiných pevných paliv, Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
 2. 2. 2 BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE - správa letišť, mořských či říčních přístavů a jejich zpřístupňování vzdušným, mořským a vnitrozemským dopravcům, - tvorba sítí sloužící k poskytování veřejných služeb spojených s výrobou a distribucí elektřiny, plynu nebo tepla nebo dodávání těchto služeb do takových sítí, - vytváření sítí sloužící k poskytování veřejných služeb spojených s produkcí nebo distri- bucí pitné vody nebo zásobování takovýchto sítí pitnou vodou, - správa sítí sloužící k poskytování služeb železniční, tramvajové, trolejbusové veřejné do- pravy, dopravy lanovkou či pomocí automatizovaných systémů správy sítě, - správa sítí sloužící k poskytování veřejných služeb v oblasti autobusové dopravy, - poskytování poštovních služeb. Zadavatel – může být fyzická či právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, jež jsou povinni uplatňovat Zákon o veřejných zakázkách. Zahrnuty jsou mi- mo jiné subjekty sektoru veřejných financí (státní orgány, orgány státní kontroly, soudy, místní samosprávy, kulturní instituce, veřejné vysoké školy, zdravotnická zařízení, státní či samosprávné právnické osoby s výjimkou obchodních společností), organizační složky státu bez právní subjektivity, instituce veřejného práva (veřejná televize), subjekty finan- cující zakázku minimálně s 50 % podílem veřejných financí. Dodavatel – fyzická či právnická osoba, organizační jednotka nemající právní subjektivi- tu, která se uchází o udělení veřejné zakázky. Předložila nabídku či uzavřela dohodu ve věci veřejné zakázky. Šanci na získání zakázky mají pouze dodavatelé, kteří nejsou v likvidaci, konkurzu, nemají daňové nedoplatky a nejsou vyšetřováni soudem pro podvod či jinou trestnou činnost. Dodávky – nabývání věcí, práv a jiného majetku zejména na základě kupní smlouvy, nájmu, pronájmu nebo leasingu. Rámcová smlouva – smlouva uzavřená mezi zadavatelem a jedním či větším počtem dodavatelů, jíž cílem je dohodnutí podmínek týkajících se veřejné zakázky: jaké podmínky mohou být stanoveny, zejména co se týče ceny a pokud je třeba, tak i odhadovaného množství. Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
 3. 3. 3 BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Dynamický nákupní systém – časově omezený elektronický proces udělování veřejných zakázek, je- jichž předmětem jsou dodávky veřejně dostupné, nabývané na základě kupní smlouvy či veřejně dostupné služby. Hodnota dynamického nákupního systému se rovná celkové hodnotě všech zakázek vztahující se k systému, který zadavatel plánuje udělit v době trvání systému dynamického nákupního systému. Centrální zadavatel – může připravovat nebo vést výběrové řízení, udělit zakázku či uzavřít rámcovou smlouvu pro potřeby zadavatelů ze státní správy, pokud je zakázka spojena s aktivitami více než jednoho zadavatele. Vedoucí zadavatele – jedná se o osobu či orgán, který je shodně se závaznými předpisy, stanovami ne- bo smlouvou oprávněn k řízení a vystupování za zadavatele s výjimkou zplnomocněných osob samotným zadavatelem. Nejlepší nabídka – nabídka, která představuje nejlepší bilanci ceny a jiných kritérií vztahujících se k předmětu veřejné zakázky či nabídka s nejnižší cenou. Dílčí nabídka – nabídka, která je plánována shodně s podmínkami popsanými v popisu výběrového řízení, vykonání části veřejné zakázky. Obměněná nabídka – nabídka předpokládající, shodně s obsahem specifikace zásadních podmínek zakázky, odlišný způsob realizace zakázky než jaký je stanoven zadavatelem. Konkursová komise – ustanovuje se, pokud je hodnota zakázky rovna či přesahuje stanovené částky. Je pomocnou skupinou vedoucího zadavatele povolanou k ocenění splňování podmínek účasti v řízení o udělení zakázky a ke zkoumání a oceňování nabídek. Vadium – vklad, který se za jistých okolností vyplácí zadavateli při přistoupení do výběrového řízení jako pojistka pro případy, kdy dodavatel, jehož nabídka byla vybrána, se vyhýbá uzavření smlouvy. Vadium může být povinné (v případě, že hodnota zakázky je rovna či vyšší než kvóty unijních prahů) nebo volitelné (v případě, že hodnota zakázky je nižší než kvóty unijních prahů). Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
 4. 4. 4 BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Zveřejňování veřejných zakázek Předseda vlády stanoví v rámci nařízení výše hodnot zakázek a konkurzů, od kterých vzniká povinnost předávání oznámení zakázek Úřadu pro publikace Evropské unie. Veřejné zakázky jsou umisťovány: - v Buletinu veřejných zakázek zpřístupněný na stranách internetového portálu Úřadu pro veřejné zakázky. Umisťují se zde elektronickou cestou, pomocí formulářů umístěných na stranách internetového portálu Úřadu, - v Úředním věstníku Evropské unie, pokud jsou předávány Úřadu publikací evropského společenství. Oznámení se předává písemně, faxem či elektronicky. Unijní prahy Ohlášení veřejných zakázek se předávají Úřadu publikací evropského společenství, pokud hodnota: a/ zakázky, udělené zadavatelem ze sektoru veřejných financí (s vyloučením veřejných škol, státních kul- turních institucí, státních filmových institucí, jednotek územní samosprávy a jejich svazků, subjekty veřejného sektoru, které založil či na něj dohlíží jednotka územní samosprávy) je rovna nebo vyšší než: 130 000 EUR pro poskytnutí dodávky či služby 5 000 000 EUR pro stavební práce b/ sektorové zakázky je rovna nebo vyšší než: 400 000 EUR pro poskytnutí dodávky či služby 5 000 000 EUR pro stavební práce c/ zakázky, udělené jiným zadavatelem než jsou výše zmínění, je rovna nebo vyšší než: 200 000 EUR pro poskytnutí dodávky či služby 5 000 000 EUR pro stavební práce Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
 5. 5. 5 BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Základní zásady při zadávání veřejných zakázek - zásada rovného zacházení - zásada nestrannosti a objektivnosti - zásada poctivé konkurence - zásada transparentnosti - zásada písemného postupování - zásada prvenství veřejných soutěží. Hlavní způsoby udělování veřejných zakázek - neomezená veřejná zakázka (przetarg nieograniczony) - omezená veřejná zakázka (przetarg ograniczony) - jednání s oznámením (negocjacja z ogłoszeniem) - konkurenční dialog (dialog konkurencyjny) - jednání bez oznámení (negocjacja bez ogłoszenia) - veřejná zakázka „z volné ruky“ (zamówienia z wolnej ręki) - dotaz o cenu (zapytanie o cenę) - elektronická dražba (licytacja elektroniczna). Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
 6. 6. 6 BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Stručná charakteristika jednotlivých druhů výběrových řízení NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA. Nabídky mohou skládat všichni zainteresovaní dodavatelé. Společně s nabídkou dodavatel předkládá i prohlášení o splnění účasti v řízení, a pokud zadavatel požaduje další dokumenty (potvrzující splnění podmínek), tak rovněž předkládá i tyto dokumenty. OMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA. V reakci na oznámení veřejné zakázky předkládají dodavatelé žádosti o účast ve výběrovém řízení. Nabídky mohou skládat dodavatelé, kteří byli vyzváni k předkládání nabídek. Zadavatel vyzývá k předložení ty dodavatele, kteří splňují podmínky účasti ve výběrovém řízení. Počet do- davatelů, jež zajišťuje konkurenci, je uveden v oznámení, přičemž nesmí být menší než 5 a ne vyšší než 20. JEDNÁNÍ S OZNÁMENÍM. Po veřejném oznámení zakázky jedná zadavatel s těmi dodavateli, kteří byli při- puštěni k předkládání vstupních nabídek (neobsahující cenu). Vyjednává s nimi a následně je vyzývá k předkládání nabídek. Zadavatel vede jednání s cílem vyjasnit či doplnit popis předmětu zakázky či podmínek smlouvy ve věci veřejné zakázky. KONKURENČNÍ DIALOG. Po veřejném oznámení zakázky zadavatel sám vybere dodavatele, se kterými ve- de dialog a následně je vyzve k předkládání nabídek. JEDNÁNÍ BEZ OZNÁMENÍ. Zadavatel vyjednává podmínky smlouvy ve věci veřejné zakázky s dodavateli, které si sám vybral a následně je vyzývá k předkládání nabídek. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Z VOLNÉ RUKY“. Zadavatel udělí zakázku po vyjednávání pouze s jedním dodavatelem. DOTAZ O CENU. Zadavatel směřuje dotaz ohledně ceny na sebou vybrané dodavatele a vyzývá je k předkládání nabídek. Každý z dodavatelů může předložit nabídku s pouze jednou cenou a nemůže ji změnit. Není vedeno jednání ohledně ceny. Zadavatel udělí zakázku dodavateli, který nabídl nejnižší cenu. ELEKTRONICKÁ DRAŽBA. Za pomoci formuláře umístěného na internetové straně, dodavatelé stále před- kládají výhodnější nabídky, podléhající automatickému třídění. Dražba může být jednoetapová nebo i Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
 7. 7. 7 BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Hodnota zakázky Postup udělování veřejné zakázky záleží na její hodnotě. Hodnota zakázky je celková cena dodavatele, kterou zadavatel odhadem předjímá, při organizaci výběrového řízení. Skutečná hodnota kontraktu může být v konečném výsledku nižší či vyšší. Záleží na nabídce dodavatelů. Při určování hodnoty zakázky se nebere v úvahu DPH (VAT), které je třeba připočíst teprve při kalkulaci ceny nabídky. Zákon o veřejných zakázkách využívá částky v eurech, které jsou přepočítávány podle pevně stanoveného kurzu předsedou vlády a nikoliv na základě průměrného kurzu Polské národní banky. Zadavatelé nejsou povinni se řídit Zákonem o veřejných zakázkách, jestliže hodnota zakázky nepřekračuje hodnotu 14 000 Euro. V případě sektorových zakázek se zadavatelé nemusí řídit zákonem, pokud je hodnota zakázky nižší než tzv. unijní prahy. Všeobecné zásady odhadování hodnoty zakázky 1. Zadavatel nemůže rozdělovat zakázku na části či snižovat její hodnotu s cílem vyhnout se nutnosti řízení se zákonem. 2. Pokud zadavatel předpokládá udělení doplňujících zakázek, bere se při určení hodnoty zakázky v úvahu hodnota zakázek doplňujících. 3. Pokud zadavatel připouští možnost předkládání dílčích nabídek nebo udělení zakázky po částech, kdy každá tvoří předmět samostatného řízení, hodnotou zakázky je celková hodnota jednotlivých částí zakázky. Základem určení hodnoty zakázky na služby či dodávky opakující se v čase je součet hodnot zakázek stejného druhu: - udělených v době předchozích 12 měsíců nebo v předchozím účetním roce, - které zadavatel plánuje udělit v následujících 12 měsících po první poskytnuté službě či dodávce. Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
 8. 8. 8 BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Zakázky uzavírané na čas - neomezená: hodnotou zakázky je hodnota, jež je určena s ohledem na období 48 měsíců realizace zakázky - omezená: a) na dobu ne delší než 12 měsíců. Celkovou hodnotou zakázky je hodnota určena s ohledem na dobu realizace zakázky. b) na dobu delší než 12 měsíců. Celkovou hodnotou zakázky je hodnota určená s ohledem na dobu realizace zakázky. V případě zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabývané na základě smlouvy o pronájmu, nájmu či leasingu je zohledněna rovněž konečná hodnota předmětu smlouvy ve věci veřejné zakázky. Ucházení se o veřejnou zakázku Oznámení V oznámení se nachází základní informace o zakázce. Jedná se o informace související s tím, čeho se zakázka týká, kdo je zadavatel, do kdy je třeba předložit nabídku, jaké jsou podmínky účasti ve výběrovém řízení, zda a v jaké výši je třeba vyplatit vadium, dle jakých kritérií jsou nabídky hodnoceny apod. Podmínky pro účast ve výběrovém řízení se mohou týkat: - vlastnění příslušných oprávnění (koncesí, licencí a povolení), pokud jsou nutné k realizaci zakázky, - znalostí a zkušeností (např. zkušenosti s realizací obdobných prací, jež jsou předmětem zakázky), - disponování technickým potenciálem (nástroje, stroje a zařízení) a personálem (zaměstnanci s danými zkušenostmi, vzděláním a pravomocemi), - ekonomické a finanční způsobilosti (např. disponování finančními prostředky či platební schopnost v dané výši). Pro účast ve výběrovém řízení je třeba splňovat všechny podmínky uvedené v oznámení veřejné zakázky. Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
 9. 9. 9 BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Dokumenty Pro účast ve výběrovém řízení je třeba zadavateli předložit veškeré požadované dokumenty. dokumenty potvrzující splnění podmínek ke vstupu do výběrového řízení (oprávnění, zkušenosti, tech- nické a personální zabezpečení, finanční zdraví) dokumenty potvrzující, že dodavatel nepodléhá vyřazení z výběrového řízení (potvrzení z finančního úřadu o žádném prodlení placení daní a poplatků, výpis z rejstříku trestů, potvrzení, že dodavatel není v likvidaci či konkurzu) V případě nejasností je možné se obrátit na zadavatele s žádostí o vyjasnění. Ne však později než do konce dne poloviny doby do předkládání nabídek. Kritéria Kritérii hodnocení nabídek jsou cena nebo cena spolu s jinými kriterii týkající se předmětu zakázky, a to konkrétně kvalita, funkčnost, technické parametry, využití nejlepších dostupných technologií v oblasti vlivu na životní prostředí, provozní náklady, servis a termín realizace zakázky. Nabídky Dodavatel může předložit jednu nabídku. Dodavatel může před uplynutím doby předkládání nabídek změnit či stáhnout svou nabídku. Zadavatel může připustit možnost předložení obměněné nabídky, pokud cena není jediným kritériem výběru. Zadavatel může připustit možnost předložení dílčí nabídky, pokud je předmět zakázky dělitelný. Otevření nabídek Otevírání nabídek je transparentní a následuje ihned po uplynutí doby k jejich předkládání s tím, že den, ve kterém uplyne doba předkládání nabídek je dnem jejich otevření. Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
 10. 10. 10 Czeskie prawo zamówień publicznych – najważniejsze zagadnienia i pojęcia BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Zajímavé odkazy: Portál Úřadu pro veřejné zakázky ve Varšavě (Portal Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie): http://www.uzp.gov.pl Veřejný informační věstník (Biuletyn Informacji Publicznej): http://www.bip.gov.pl Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”

×